Észak-Magyarország, 2003. június (59. évfolyam, 127-150. szám)

2003-06-02 / 127. szám

2003. június 2., hétfő ÉSZAK-MAGYAR0RSZÁ6# ORSZÁGBAN-VILÁGBAN / 2 HÍRCSOKOR 0 Leszek Miller lengyel miniszterelnök fogadta George W. Bush amerikai elnököt a krakkói királyi várban, a Wawelben má­jus 31-én. Bush kétnapos hivatalos látogatást tett Lengyelországban, amely szorosan együttműködött az USA-val az Irak elleni háborúban, s jelenleg is jelentős erők­kel kész részt venni a stabilizációban. 0 Szabadság és igazság. II. János Pál pápa szerint a tájékoztatási eszközök függetlensé­gük megőrzésével szolgálhatják a szabadsá­got és az igazságot. A katolikus egyházfő a tömegtájékoztatás világnapján, a római Szent Péter téren beszélt erről. 0 Határvillongás. Dél-koreai hadihajók figyel­meztető lövéseket adtak le a határvonalat átlépő észak-koreai halászhajókra. Egy hé­ten belül ez volt a hetedik ilyen eset. Ezúttal három hajó haladt át a képzeletbeli vonalon, de a levegőbe leadott lövések után visszavo­nultak saját vizeikre. Irán nem célpont, de... Washington (MTI) - Merő spekulációnak minősítette George Bush amerikai elnök azt a felvetést, hogy Irán lenne az Egyesült Ál­lamok következő katonai célpontja. Egy orosz televíziónak adott interjúban - amelynek részleteit a Fehér Ház hozta nyil­vánosságra szombaton - Bush tagadta, hogy az amerikai kormányzat Teheránra katonai célként tekint, de nem zárta ki teljesen a ka­tonai erő esetleges alkalmazását. Irakot em­lítette abban az összefüggésben, hogy ott is csak hosszú-hosszú diplomáciai próbálko­zások után vetették be a katonai erőt. Az Egyesült Államok ezzel együtt igyekszik nö­velni a nyomást Iránra annak érdekében, hogy az iszlám ország működjön együtt a terrorizmus és a tömegpusztító fegyverek fej­lesztése elleni harcban - jelentette az AP hír- ügynökség. Bush nemzetbiztonsági főtanács­adója, Condoleezza Rice például szombaton az olasz Corriere della Sera napilapnak adott interjúban kifejtette: nem szabad eltűrni, hogy Irán fegyvereket exportáljon a Közel- Keletre, és támogassa a terroristákat. Könnygázzal, vízágyúval Genf, Lausanne, Evian (MR) - A fran­cia és a svájci rohamrendőrök több helyen könnygázzal és vízágyúval próbálták felosz­latni a G8 csoport eviani csúcstalálkozója és a globalizáció ellen tüntetőket. Genfben a til­takozók égó gumiabroncsokkal torlaszoltak el több hidat. Lausanne-ban több száz fel­vonuló kirakatokat tört be és kifosztott két benzinkutat A francia rendőrség gyakorla­tilag hermetikusan lezárta a csúcstalálko­zónak helyet adó Eviant. A világ legfejlet­tebb ipari országait és Oroszországot tömö­rítő G8 csoport vezetőinek találkozóján hi­vatalosan a fő téma a világgazdaság alaku­lása, ám megfigyelők szerint a megbeszélé­seket beárnyékolja majd az iraki háború miatti megosztottság. Evianban a G8 vezetőinek maszkjába bújtak a tüntetők Fotó: EPA Putyin békülékeny hangot ütött meg Medgyessy Péter szerint az Európai Uniónak a „nagy Európa ideáljára” van szüksége Szentpétervár (MTI) - A csatlakozási szerződés aláírá­sa óta először szombaton Szentpétervárott került sor nagyszabású európai uniós rendezvényre a jövő május­ban taggá váló országok rész­vételével: az Unió Oroszor­szággal tartott csúcstalálko­zót a 300 éves jubileumát ün­neplő Néva-parti városban. Az évfordulóra felújított Konsz- tantin palotában megrendezett tanácskozás fő témája az EU és Moszkva kapcsolatai mellett a küszöbön álló bővítés volt. A csú­cson részt vevő Medgyessy Péter miniszterelnök hozzászólásában arról beszélt, hogy az EU-nak új eszmeiségre, a nagy Európa ideáljára van szüksége. A ma­gyar miniszterelnök úgy értékel­te emellett, hogy az új világrend stabilitásához elengedhetetlen Oroszország és az Unió jó kap­csolata. A csúcs magyar vonatkozású érdekessége volt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a plenáris ülé­sen mondott köszönetét azokért a tokaji borokért, amelyek Buda­pest évfordulós ajándékaként ér­keztek a Konsztantin palota pin­céjébe. Bár a nagyszabású ünnepség- sorozat keretében megrendezett orosz-EU csúcson a protokollé volt a főszerep, néhány érdekes politikai nyilatkozat is elhang­zott ezen a napon. Putyin békü­lékeny hangot ütött meg Irak kérdésében, kiemelve George W. Bush amerikai elnök személyes érdemét az ENSZ Biztonsági Ta­nácsában Irakról elfogadott ha­tározat kompromisszuma kérdé­sében. Az államfő beszámolt arról, hogy Tony Blair brit miniszter- elnök közelmúltban lezajlott - és akkor orosz és nemzetközi meg­figyelők szerint is feszült hangu­latúnak minősített - látogatásán már nagy előrelépés történt az iraki rendezésről szóló megegye­zés ügyében, de az orosz elnök és brit partnere akkor ezt még nem tárhatta a nyilvánosság elé. Putyin azt is kilátásba helyez­te az orosz-EU csúcson, hogy a jövőben Oroszország valutatarta­lékai egy részét euróbán fogja tartani. A jelenleg egyoldalúan dollárfüggő gazdaságú Oroszor­szág elnöke úgy vélte, a közös európai valuta egyre fontosabb szerepet fog játszani a világgaz­daságban, és az euró szerepe a bővítéssel csak növekedni fog. Megkoronázták a gyógyítást Pozsony (MTI) - Szlovákiában mától fizetni kell minden orvo­si látogatásért, kórházi napért és betegszállításért. Egy most életbe lépett törvény szerint a betegeknek átlagosan 20 koronát kell fizetniük az or­vosnak és a gyógyszerésznek. A kórházak a 21 napnál rövidebb ellátásért napi 50 koronát szám­láznak. A mentők pedig kilomé­terenként 2 korona fuvardíjat hajtanak be a betegen, aki az összeget a helyszínen köteles ki­fizetni. Nem kell fizetniük azok­nak, akik krónikus betegségben szenvednek, elvesztették eszmé­letüket, illetve baleset vagy hir­telen rosszullét miatt kell kór­házba menniük. Ingyenes marad a hat évnél fiatalabb gyerekek ellátása is. Fidesz: négy ügy, négy beismerés Budapest (MTI) - A Fidesz úgy értékeli Magyar Bálint ok­tatási miniszter nyilatkozatait: négy ügyben négy beismerés hangzott el. Ezt Répássy Róbert frakcióvezető-helyettes közölte szombaton. A Fidesz szerint „mindenki felelős, csak a mi­niszter nem”, Magyar Bálint „kollégáit és barátait beáldozta” azért, hogy bársonyszékét meg­tarthassa. Répássy kiemelte: a jelen helyzetben még inkább in­dokoltnak tartják, hogy Med­gyessy Péter megszólaljon, vár­ják a miniszterelnök válaszát és döntését. A frakcióvezető-helyet­tes utalt arra: tudomásuk sze­rint a miniszter és az SZDSZ „válságstábja” pénteken összeült. A nőknek is helyük van az EP-ben Prága (MTI) - A jövő évi euró­pai parlamenti választásokon a je­löltek között társadalmi súlyuk­nak megfelelő helyet kell biztosí­tani a nőknek is - állítják annak a nemzetközi tanácskozásnak a résztvevői, amely vasárnap fejező­dött be. Az Európai Unió tag-, illetve tagjelölt országaiban működő szo­cialista és szociáldemokrata pár­tok női képviselőinek tanácskozá­sát a Nők a Valódi Esélyegyenlő­ségért Alapítvány szervezte a cseh kormány támogatásával. Ma­gyarországról Gurmai Zita ország- gyűlési képviselő, az Európai Par­lament megfigyelője vett részt a háromnapos konferencián. A tanácskozás résztvevői leve­let intéztek az európai politikai pártok vezetőihez, felszólítva őket arra, hogy az európai parlamenti választások jelöltjeinek kiválasztá­sakor ne feledkezzenek meg a nők­ről sem. „Nagyszerű női jelöltjeink vannak” - jelentette ki a konferen­cián Gurmai Zita, aki előadást is tartott a nők magyarországi hely­zetéről. Ettorlaszolják az autópályákat Pozsony (MTI) - Alig két hét­tel a határblokád után Szlovákiá­ban a Szakszervezetek Szövetségé­nek (KOZ) aktivistái szerdán eltor­laszolják az ország autópályáinak legfontosabb szakaszait. Á kor­mány szociális megszorításai ellen szóló tiltakozó akció tervének rész­letei egyelőre nem ismertek, de a jelzett napon - várhatóan csak né­hány órára - az ország autópályái használhatatlanok lesznek, mert a kormány „reformintézkedések cí­mén romba dönti a szociális rend­szer hálózatát”, és felrúgja az ér­dekegyeztetés szabályait. Világesemények 2003 júniusában Június 1-3., Franciaország: fi Speciális óvintézkedések mellett a [s G8-ak tagjai tartanak megbeszélést Evianban a globalizáció kérdéseiről. A tárgyalásokon megbeszélik majd, hogy az elmúlt hónapban különösen megemelkedett aT’-. a terrorista fenyegetések és w;■ __________merényletek száma. S0MMET D'EVIAN *.2003JÜ Június 23., London: A világ talán leg­rangosabb tenisz­tornáját rendezik meg ismét Wimb­ledonban, melyen I ' ismét indul a hétszeres bajnok Pete Sampras is, aki először 14 év­vel ezelőtt nevezett be először a híres ___________viadalra. T'' Június 9., Anglia: A britek fidönthetnek arról, hogy akarják-e .... —Hr továbbra is az eredeti nemzeti valutájukat, a fontot használni, vagy 1999-óta megváltozott a véleményük az EU-n belüli egységes pénzről, az euróró!. Június 5., Horvátország: II. János Pál pápa megkezdi a 100. látó- j. Június vége, Peklng: Atal Behari Vajpayee, India elnöke látogatást tesz Kínában. A magas rangú ve­zetők találkozója 10 éve vá­rat magára, és két nagyon fontos témát érint majd. Egyik a \'áV,os- fg ' - j ság számának kér- jjfL dése - mindkét or szág túlnépsedett fjgj I-, másik a 9000. .. if km hosszú közös határ i kérdése. V*f gató körútját. A 83 éves egyhá- U zi főméltóság súlyos egész- i m ségügyi problémákkal küsz- j p kődik - többek között Parkin- 1 A zon-kórral -, így hatalmas erő-1 I f? feszítésébe kerül az utazás. _j Június 16., Bécs: Iráni nukleáris kuta­tással foglalkozó szakemberek és a Nem­zetközi Atomenergetikai Bizottság tagjai tartanak megbeszéléseket a közel-keleti „atomhelyzetről”. A Mohharried El Baradei által vezetett iráni küldötte-—— ség tárgyal majd arról, / A hogy vajon mekkora / ■ az esélye annak, hogy ^ Rt, terroristák atomfegy- yKb Jj* ) C5 ver készíté- \ ii >ffln BL séhez szűk­séges alap­.(NffySaí) anyagokhoz^^íOÚ^ \ Június közepe, Amerikai Egyesült Államok: Egy Washington- / bán rendezett konferencián a résztvevők terveik szerint ismét megpróbálnak erőteljesen tiltakozni a genetikailag módosított élelmisze­rek forgalmazása ellen. Az USA már 1999-ben hozott rendeleteket a ma­nipulált élelmiszerek betiltásáról. Irak: A hónap folyamán fo--------­lyamatosan érkeznek segélyek a háborúban lerombolt országba. Az „olajat az élelemért'’ elneve­zésű akcióban élelmiszert adnak, helyreállítják a közellátást, techni kai segítséget nyújtanak és újjá­építenek a résztvevő országok. © GRAPMIC NCWS M&t'tmmmnási & Kiadóvezető, felelős kiadó: Szabó Miklós (szabo@inform.hu). w Főszerkesztő: Kiss László (kiss.laszlo@inform.hu). Értékesítési vezető: Farkasné Lovász Zita (lovasz@inform.hu) - Miskolc, Maros Éva (maros@inform.hu). Terjesztési vezető: Hausel László (laszlo.hausel@inform.hu). Marketingvezető: Szókéné Kórik Erika (szőke Előfizetői vonal és kézbesítési észrevételek: az 06-40/424-424 kedvezményesen hívható telefonszámon, vagy e-mailen: eszakteri@inform.hu Az előfizetés dQa: egy hónapra 1090 forint, negyedévre 3190 forint, fél évre 6090 forint, egy évre 11 690 forint. Hirdetésfeladás - keretes hirdetés: telefon: 06-46/502-900, telefax: 06-46/501-260, e mail: ehird@inform.hu - apróhirdetés feladása telefonon: 06-90/494-949 (a hívás az apróhirdetés árát tartalmazza), személyesen. Szerkesztőség telefon: 06-46/502-900, telefax: 06-46/501-262. E-mail: eszeri@inform.hu Kiadja az Inform Média Kft, 3526 Miskolc. Zsolcai kapu 3 Postacím: 3501 Miskolc, Postafiók 178. Hírügynökségek: MTI, EPA. Lapunk eladott példányszámát rendszeresen vizsgálja és auditálja a MATESZ. Nyomás: Inform Média Kft., Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Felelős vezető: Eiben Tamás. Telefon: 06-52/526-626. ISSN 0133-0357 ^ÁlkTESZ

Next

/
Oldalképek
Tartalom