Észak-Magyarország, 2003. február (59. évfolyam, 28-50. szám)

2003-02-12 / 36. szám

2003. február 12., szerda ÉSZAK-MAGYARORSZÁG# AKTUÁLIS / 3 HÍRCSOKOR 0 Smink mögött. R. Kár­páti Péter, a Barátok közt című televíziós szappan- opera sztárja lesz a vendé­ge Sátoraljaújhelynek feb­ruár 27-én. A színművész közönségtalálkozón vesz részt 17 órától a Városháza dísztermében. (Fotó: ÉM) 0 Nevelési Napok. Harmadik alkalom­mal rendezik meg Sárospatakon a Zempléni Művészeti Nevelési Napokat, amely a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar Művészeti Nevelési Tanszékének kezdeményezé­sére jött létre. Az idei rendezvény feb­ruár 26-án nyit. 0 Könyvbemutató. Üveges Tamás Csi­gaház című verseskötetének premierjét tartják meg február 13-án 15 óra 30 perckor Miskolcon, a Kazinczy könyves­boltban. JEGYZET Papok várófélben Bánhegyi Gábor banhegyi@inform.hu választás illata terjeng a levegőben, erre a szagra pedig az éji vad helyett in­kább a rémhírek gyűlnek. « A színidirektor-választás Miskolcon sem zajlik másképpen, mint az ország egyéb tá­jain. A pályázati határidő még le sem zá­rult, de a fél város egyik nap már arról be­szélt, „le van vajazva" itten már minden kérem szépen, csak illik az i'dó't kivárni, a másik fele pedig másnap már tromfolt: X- szel Z. nem kíván együtt dolgozni, Y-nak pedig W. „farolt ki" a pályázatából. Mert mint annyi más munkahelyen, itt is nagyon sok múlik azon, marad-e a jelenlegi főnök, vagy új vezér telepszik a székbe és akkor újrakezdődhet a helyezkedés.-Bizony, bizony, Thália papjai és papnői az ország első kőszínházában mostanában nem igazán a tökéletesre csiszolt alakítá­sok továbbfényezésén dolgoznak, hanem agytekervényeikben a nagymonológok közben a virtuális kérdőjelek sorjáznak. A virtualitásnak azonban konkrét, kézzelfog­ható eredménye várható a közeljövőben, hiszen nagyon sok jelenlegi múzsaszolgá­nak a mindeddig biztosnak hitt egziszten­ciája inoghat meg pillanatok alatt. És bár­mennyire bohém a lelke a sztereotípiák szerint a színésznek, azért ő is csak em­berből van, és ugye hogy mennyivel kön­nyebb biztos talajról ugrabugrálni? A papok és papnők tehát mostanság agyainak, kombinálnak, és felettébb sokat töprengenek azon, kell-e most helyezkedni, vagy éppen ellenkezőleg, kezdjenek-e el körülnézni a piacon, kire hol van kereslet, hiszen szerencsétlen ez az időpont, akkor nevezik ki az új direktort, amikor már .zárul a szerződtetések első nagy köre. A papok várófélben vannak és kicsit érzik, a mostani játszmában ők a legkevésbé fontosak. VILLÁMVOKS A politikát szolgálták Előző kérdésünk: Ön szerint a politikát szolgálta-e a rendőrség, amikor nem engedé­lyezte a háborúellenes tüntetést? Mai kérdésünk: Hosszú távra megoldódik-e a színházigazgató- kérdés Miskolcon? ÍSZAK-MAGYARORSZÁG é Szavazatát leadhatja: A www.boon.hu O Színházszakmai papírformát hozó meghallgatás Direktorjelöltek sorrendje a kulturális bizottság szerint: Halasi. Beke, Kiss, Gajdos Balról jobbra: Halasi Imre, Gajdos József és Kiss László a bizottsági meghallgatás előtt Fotó: Bujdos Tibor oktatási és közművelődési osztá­lyának címzett kérdés: ha kiemelt jelentőségű a szín­házigazgatói pályázat elbírálásá­nál a vezetői gyakorlat megléte, ebből a szempontból vajon vala­mennyi pályázó megfelelt-e a kiírásnak? (Az osztályvezető sze­rint erre választ adott a színház- szakmai zsűri által felállított ér­tékelési sorrend.) A testület különösebb vita nél­kül a színházszakmai testület ál­tal felállított sorrenddel ért egyet. Eszerint, kimondva, a legalkal­masabb színházvezető személyi­ségnek Halasi Imrét tartották. http://forum.boon.hu Mondja el véleményét! SZÍNHÁZSZAKMAI DÖNTNÖKÖK A Miskolci Nemzeti Színház igazgató-jelöltjeit a színházszakmai bírálóbizottság február 7-éri hallgatta meg a fővárosban. A véleményezők a következő sor­rendet állították föl a meghallgatások után: 1. Halasi Imre; 2. Beke Sándor; 3. Kiss László: 4. Gajdos Imre. A szakmai zsűri tagjai:- Balikó Tamás - Vidéki Színházigazgatók Egyesülete- Molnár Piroska - MASZK Országos Színész Egyesület- Meczner János - Magyar Színházi Társaság- Borkúti Mária - a Miskolci Nemzeti Színház közalkalmazotti tanácsának el­nöke- Veres Attila - Színházi Dolgozók Szakszervezete- Kormos Vilmos - a miskólci önkormányzat Oktatási és Közművelődési Osz­tályának vezetője Miskolc (ÉM - ML) - A szín­házszakmai zsűri kialakította véleményt erősítette meg Mis­kolc képviselő-testületének kulturális bizottsága, amely tegnap hallgatta meg a Mis­kolci Nemzeti Színház vezetői tisztségére kiírt pályázatra je­lentkezőket. Kormos Vilmos OSZTÁLYVEZETŐ Többen nézik Bár a pályázóktól e harmadik meghallgatás után sok újat nem hallhattunk, néhány válasz nél­kül maradt kérdéssel mégis gaz­dagabbak lehettünk. A kulturális bizottság előtti szereplés - ami a direktorj elöl­tek számára a színházi, majd a szakmai zsűri után, egy héten belül a harmadik volt - tétje pe­dig nem más, minthogy kit java­sol majd e grémium a képviselő- testületnek. A keddi, közel négy órán át tartó bizottsági meghallgatás va­lamennyi részletére most nem térhetünk ki. Bár a meghallga­tásra valamennyi pályázót meg­hívtak, a bizottsági ülésen tisz­tázatlan maradt a Kormos Vil­mosnak, a városi önkormányzat » ......................... A színházigazga­tó személyéről a döntés a március 6-i képviselő-tes­tületi ülésre vár. A nézőszám alakulása a $ Miskolci Nemzeti Színházban 9 I 8108 5377 Ü | Nyári 1 | színház § 1 _ ü »o o •f* •* I & <£> £ 2 S § £ ° fí SZÍNIGAZGATÓK Miskolci színigazgatók az államo­sítás után- Szendrő Ferenc 1949-1950- Bozóky István 1950-1954- Mura Péter 1954-195- Mészöly Tibor 1955-1957- Jákó Pál 1957-1961- Ruttkay Ottó 1961-1964- Lendvay Ferenc 1946-1968- Sallós Gábor 1968-1978- Gyarmati Béla 1979-1992 (fő­rendező: Csiszár Imre 1979-1988, Galgóczy Judit 1988-1992) Igazgató-főrendezők Hegyi Árpád Jutocsa 1992-2002- Kiss László (megbízottként) 2002­Majdnem akadálytalanul ' Miskolc (ÉM) - Noha az elő­rejelzések szerint jelentősebb csapadékra már nem kellett számítani, tegnap délelőtt azért havazott Miskolcon és a környéken, de ez már a nap fo­lyamán nem okozott fennaka­dást. A vonatok már a menetrend szerint közlekedtek. Késést csak a Tárcái melletti vasúti átjáróban történt baleset oko­zott: a helyszínelés miatt reg­gel 40-60 percet késtek az érin­tett járatok. A tél persze to­vábbra is próbára teszi a dol­gozókat: a kocsik, mozdonyok aljára fagyott vastag jeges hó megnehezíti a karbantartást, alkatrészcserét. A Borsod Vo­lán sárga buszai is tartani tud­ták a menetrendet, a pilóták­nak mindössze néhány, önkor­mányzati kezelésben lévő, és nem megfelelően megtisztított fordulóhely okozott nehézsé­get. Az MVK Rt. kék buszai is menetrend szerint jártak, a legutóbb még kritikus 68-as já­rattal együtt. Vezetőnek, uta­soknak, sőt a busznak is sok kellemetlenséget okoznak az útra fagyott jégbordák. A Közútkezelő Kht. ügyele­tese elmondta, hogy három út (Gesztely-Bekecs, Felsődob- sza-Abaúj szántó és Pe- re-Abaúj szántó) továbbra is járhatatlan. Ezek kis forgalmú utak, és a helységek másik irányból megközelíthetők, így a munkagépek egyelőre inkább a nagyobb forgalmú utak, illet­ve az egy nyomon járhatók (még 24 ilyen van a megyében) megtisztításán dolgoznak. Kulcsátadás. Cégünknek, az Észak-Magyarországot is kiadó Inform Média Kft.-nek új ügyvezető igazgatója van: Szabó Mik­lós (balra) vehette át a napokban a cég vezetését jelképező kul­csot Josef Koglertől (jobbra), aki az elmúlt több mint fél évtized alatt sikeres nemzetközi céggé formálta az Informot. Szabó Mik­lós a kezdetektől fogva részese volt ennek a sikertörténetnek - számos vezetői posztot betöltve. Most az ügyvezető igazgatóhe­lyettesi munkáját cserélte fel a cégvezetőire. Fotó: Séllei Zsolt Bánkútra kevesebb jut Miskolc (ÉM - BGO) - Való­ban nem takarították a bánkúti utat olyan intenzíven, mint akár tavaly - de amikor száz telepü­lést zár el a hó, nem a sport­szempontok a legfontosabbak - hangsúlyozza a közútkezelő szak­embere. Mint Varga László, a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Közút­kezelő Kht. osztályvezetője kér­désünkre elmondta, akik a bánkúti út egy nyomon járható­ságát reklamálják, gondoljanak arra, hogy Répáshután és Bükk- szentkereszten a gépek még min­dig azon dolgoznak, hogy a tele­pülések mindennapi életéhez szükséges forgalom lehetőségét megteremtsék. Csákánnyal tisztított utak Miskolc (ÉM - BGO) - Teg­nap reggelre már takarítot­ták a miskolci forgalmas utak jégbordáit - mint Orosz Lajos alpolgármester el­mondta, a felcsákányozás csak a Győri kapu esetében 5-6 millió forintba kerül. Lapunkban tegnap még csak feltételezhető volt, hogy az eddig járdákat, buszmegállókat kézi erővel takarítók elkezdik felszed­ni az útra fagyott jégbordákat. Mint megtudtuk, a munka ma el­kezdődött. Drágább a jégbordát felszedni, mint havat takarítani, de a köz­lekedés biztonsága miatt erre szükség van - fogalmazott az al­polgármester, hiszen a Győri ka­puban például személyautóval már csak a villamossíneken le­hetett) normálisan közlekedni. A Városgazda Kht. alkalmi és közcélú munkásai dolgoznak a jég felszedésén, de a munka csak kézzel végezhető és körülbelül olyan nehéz, mintha betont kel­lene bontaniuk. Az igazi megol­dás a meleg idő lenne, plusz hat foknál már nem okozna gondot, sőt hosszú távon ezt csak a me­legebb idő oldhatja meg - hang­súlyozta Orosz Lajos. A munkát elkezdték, de hogy milyen terü­letről tudják lecsákányozni a je­get, azt egyelőre nem lehet meg­határozni. Újabb javaslat Miskolc (ÉM) - A Mátra- holding átvilágítási sikerte­lensége után (a DAM Steel Rt. olasz tulajdonosai nem já­rultak hozzá, hogy ez a tár­saság vizsgálja meg a cég pénzügyi helyzetét) két új át­világító céget javasol Káli Sándor miskolci polgármes­ter, a Kohászati Krízis Mun­kacsoport vezetője. A Contact Nord Felszámoló és Vagyon­kezelő Kft., valamint a KER- SZI Kereskedelmi és Pénzü­gyi Szervezési Tanácsadó Rt. egyaránt budapesti székhe­lyű társaság, ám az előbbi­nek Miskolcon is van érde­keltsége, azaz irodája és kép­viselője. A javaslatról szóló levelet tegnap csak faxon jut­tatták el a DAM Steel Rt. ve­zetésének, a mai napon azon­ban levélben is tájékoztatják őket erről. Csúsznak. Amíg egy csepp hó marad, addig az ifjak kihasználják a csúsz­kálás! lehetőségeket. Fotó: Bujdos Tibor

Next

/
Oldalképek
Tartalom