Észak-Magyarország, 2002. december (58. évfolyam, 280-303. szám)

2002-12-13 / 290. szám

üt 2002. december 13., péntek SPORT HÍRCSOKOR 0 Politikai. „Politikai elöntés született. Sportszerűtlen körül­mények vezettek az osztrák­svájci sikerhez" - mondta mér­gesen Ata Aksu, a Török Lab­darúgó-szövetség alelnöke. A görög-török pályázat vezetője szerint a győztesek közelmúltbeli eredményei sem igazolják a döntés helyességét. 0 Szomorúak. Érthetően a skót-ír duó többet, győzelmet várt a voksolástól. Dávid Taylor a Skót Futballszövetség ré­széről úgy fogalmazott: rettentően csa­lódott, ugyanakkor gratulál a győztesnek, biztos benne, hogy Ausztria és Svájc remek házigazda lesz 2008-ban. 0 A létesítmények miatt. Mehmet Spa- ho, a bosnyák szövetség képviselője úgy látta: erre a pályázatra nagy szüksége volt mind Bosznia-Hercegovinának, mind pedig Horvátországnak. Véleménye sze­rint megnyílt az út a stadionrekonstruk- ciós-programok előtt. JEGYZET „Velkámtumiskolc!” Juhász-Léhi István juhaszlehi@inform.hu A brit fanatikusok előőrsei már az angol-hol­land meccs előtt elfoglalták a még identitását kereső egykori acélvárost. Hááát; kevesen iri­gyelték ezekben a napokban a rendőrséget... A szigetországiak ugyanis szokásaikhoz híven sűrű fürtökben érkeztek meg Közép-Európa . legimpozánsabb vasúti centrumjába, a Tiszai pályaudvarra. S mivel a saját készletek és a büfékocsi már Kőbánya-Kispestnél le volt amor­tizálva, azonnal megrohamozták az útba eső kocsmákat. Jó néhány kereskedő inkább bezárt, ám a merészebbek „Welcome to Miskolc city" és „Good bier, big happy" feliratokkal aggatták tgle a talponállókat - bízva „az egy hét alatt hülyére keresem magam, annyi sört megisznak ezek" című össznépi társasjátékban. Volt, ahol a falnak döntött bringák és szemetesedények álltak röppá- lyára, és akadtak olyanok is, akik elfelejtették kiegyenlíteni a több ezer eurós számlájukat. A több nyelven beszélő kommandósokkal, civilekkel és önkéntesekkel megerősített rendőri erő azért megpróbált nyugalmat varázsolni az Eb idejére. Ám amikor megérkezett az „oranje". már-már háborús állapotok uralkodtak: meghá­mozott (bécsi) villamosok, megállított virágóra, leszaggatott 2002-es választási plakátok. A belvárosban elporladtak a „minden 100 euró" és a Mályiig tartó belvárosi parkolási rend­szert csak szláv nyelven hirdető fatáblák. A me­netjegyeket, bérletek kérem felszólítás után fel­lélegezhetett a tömeg; a 30 ezres diósgyőri aréna ugyanis már várta a coitust, a beteljesülést. Ang­lia, Hollandia és Magyarország mellett a végső győzelemre is esélyes Feröer-szigeteki nemzeti csapat toporgott a B csoport nyitó ünnepségén. Aztán reggel lett... Az ígéret kevés Miskolc (ÉM - MI) - Az Ígéretek kevés­nek bizonyultak az UEFA-nál, a bizalomhoz sajnos tények kellenek - jelentette ki lapunk­nak Balázs András, a B.-A.-Z. Megyei Labda­rúgó-szövetség elnöke, az MLSZ elnökségi tag­ja. - A szívem szerint természetesen azt sze­rettem volna, ha mi nyerünk, de az ész győ­zött. A határozatot megalapozottnak tartom, a legnagyobb lobbival,.a legkiválóbb háttér­rel rendelkező pályázó nyerte a hat esztendő múlva sorra kerülő kontinensviadalt. A töb­bi kandidáló ellen - kivétel nélkül - szóltak olyan érvek, melyek nem voltak pozitív ha­tással a projektre. Úgy gondoltam, abban re­ménykedtem, hogy a magyar pályázat a jö­vő záloga, fejlődési lehetőséget biztosít a tér­ségnek, de másodszor is hiába bizakodtunk. Az biztos, hogy mielőtt még kimondanánk az igent 2012-re, ki kell elemezni, hogy most miért nem lettünk befutók. Amennyiben megtaláljuk az okokat, s úgy látjuk majd, hogy reális esély van azok kiküszöbölésére, akkor nekivághatunk újra. Ami már most biztos akadálynak tűnik a tíz év múlva ese­dékes Eb-vel kapcsolatban: az úgynevezett ve­tésforgó-elv szerint akkor valamelyik nyugat­európai „nagyhatalom" lehet a befutó. Az „alpesi duó” kapta a rendezést A 2008-as labdarúgó Eb-ért zajló versenyfutásban alulmaradt a magyar pályázat így örült a döntésnek a két ország szövetségének az elnöke Fotó: EPA Genf (MTI) - Az UEFA vég­rehajtó bizottsága tegnap úgy döntött, hogy 2008-ban Auszt­ria és Svájc adhat otthont a labdarúgó Európa-bajnokság- nak. Lennart Joliansson, a kontinentális szövetség elnö­ke az eredeti tervekhez ké­pest több mint másfél órás késéssel, 14 óra után hirdette ki az eredményt a genfi Ho­tel Intercontinentálban. Beszédében megköszönte a kandidálóknak a felkészülés so­rán nyújtott munkát és kijelen­tette: biztos benne, hogy a vb jó döntést hozott, s a hat év múlva sorra kerülő Eb megfelelő házi­gazdákra lelt. A bejelentést hatal­mas üdvrivalgás fogadta az oszt­rák és svájci küldöttség részéről:- Mélyen meghatódottak és há­lásak vagyunk. Köszönjük a se­gítséget mindenkinek, aki hozzá­járult ehhez a csodálatos siker­hez - reagált elsőként Ralph Zloc- zower, a svájci szövetség elnöke. Fridrich Stickler az osztrák szövetség első számú vezetője fe­lejthetetlen napnak nevezte a tegnapit, s megígérte, hogy 2008- ban egészen különleges Eb-t ren­dez majd a két ország.- Mélyen meghatódtam a sike­rünktől! El kell mondanom, hogy barátságból született sportszerű kapcsolatot alakítottunk ki a töb­bi pályázóval is, nem csak a svájciakkal. Ezt sohasem fogom elfelejteni. „A végső döntés valószínűleg az alapján született, hogy a vég­rehajtó bizottság tagjainak több­sége nagyobb szervezőerőt tulaj­donított az osztrák-svájci páros­nak. A végén a magyarok, illet­ve az osztrákok és svájciak kö­zül kellett határoznunk. Jó dön­tés született. Az volt a legfonto­sabb, hogy a két ország szom­szédos és ugyanazt a nyelvet be­Genf (MTI) - Csalódott va­gyok a döntés után, ez volt az utolsó esélyünk, hiszen a 2012-es Eb-re már valószínű­leg olyan futballnagyhatal- mak is pályázni fognak, mint Olaszország, vagy Spa­nyolország. Ezt Bozóky Imre, az MLSZ elnöke mondta a 2008-as házigazda kijelölését követően, hozzátéve: elvesz­tette a hitét, hogy 15-20 éven belül kontinenstornát ren­dezhet Magyarország. Bozóky szerint egy korszerű stadion felépítésével esetleg egy kupadöntőre van- remény. Az MLSZ vezetője kifejtette, hogy tovább kell fejleszteni a hazai futballt, bár Genfben nem ez volt a döntő szempont, hiszen az oszt­széli...” - mondta Gerhard Mayer-Vorfelder,. a német szö­vetség elnöke, az UEFA-vb tag­ja. Szerinte a közép-európai tér­ség jelentősen előtérbe kerül az­által, hogy ők rendezik a 2006- os világbajnokságot, majd két évvel később az alpesi nemzetek a kontinenstornát. Az 1954-es vb házigazdája négy várossal (Básel, Bern, Genf, Zürich) „száll be” az Eb­be, mint ahogy a szomszéd oszt­rákok is, akik Innsbruckot, Kla­genfurtot, Salzburgot és Bécset jelölték rendezőként a pályázat­ban. A nyitó mérkőzésre a ter­vek szerint 2008. június 7-én rák és a svájci labdarúgás sincs Európa élvonalában. Amiatt is csalódottságát fejezte ki, hogy amíg a FIFA segíti az elmaradot­tabb régiókat, addig az UEFA nem teszi ezt, pedig most jó al­kalom kínálkozott volna Kelet- Európa felzárkóztatására. A sportvezető úgy véli, mivel az új rotációs világbajnoki rendszer jó időre kizárja Európát a házigaz­dák közül, még jobban felérté­kelődik a kontinenstornák ren­dezésének jelentősége.- Az élet megy tovább, tudo­másul kell vennünk a döntést, hiszen nem tehetünk ellene semmit. Berzi Sándor, az MLSZ főtit­kára gratulált a szomszédnak és a svájciaknak, biztos volt benne, hogy remek kontinenstornát ren­Bernben, míg a döntőre huszon­két nappal később Bécsben ke­rül sor. Közel volt a siker Az UEFA kommunikációs igazgatója, marketingosztályá­nak vezetője és a végrehajtó bi­zottság holland tagja egyaránt el­ismerően nyilatkozott a magyar pályázatról.- Remekül összerakott anyag volt, jó benyomást tett ránk a prezentáció. Az osztrák-svájci kandidálás sikerének fő oka va­lószínűleg az, hogy a magyar fut- ballnak inkább a múltja kiemel­deznek majd. Egyúttal megkö­szönte az előző és a jelenlegi kor­mány segítségét a kandidálá- sunkhoz. Jánosi György sportmi­niszter eképpen kommentált:- Elkeseredésre semmi ok nincs, erre a döntésre számíta­ni lehetett, hiszen több kandidá­ló ország is jobb infrastruktúrá­val rendelkezik, mint mi. Hogy számunkra sikertelen volt a pá­lyázat, annak elsődleges okaként azonban nemcsak ezt lehet em­líteni, hanem a magyar labda­rúgás jelenlegi színvonalát is. A szándék mégsem volt felesleges, mivel nemzetközileg is megfele­lőnek és jónak ítélték meg a pá­lyázatunkat. A 2012-es Eb meg­rendezésének lehetősége nyilván­valóan nagyobb sikerrel kecseg­tet, hiszen addigra az ország fel­készültebb lesz. Köszönetét mon­dok a pályázatot előkészítőknek, nagyszerű munkát végeztek. Gellei Imre, a magyar labda­rúgó-válogatott szövetségi kapi­tánya így fogalmazott:- Reméltem; hogy az ország közelgő EU-csatlakozása nagyobb hangsúlyt kap a jelentkezés elbí­rálásánál, s végre ez a régió is Európa-bajnokságnak adhat ott­hont. Sajnos nem így lett, ennek ellenére úgy gondolom, hogy a pályázati munkában részt vevők nyugodt lelkiismerettel térhet­nek haza, hiszen tapasztalataim szerint mindent elkövettek a si­kerért. Az UEFA döntése azt is jelenti, hogy csapatomnak nem csak a 2004-es portugáliai, ha­nem a 2008-as osztrák-svájci kö­zös rendezésű Eb-re is a selejte­zőből kell kijutnia. kedő és talán a jövője lehet az - jelentette ki Michael Lee, az eu­rópai szövetség sajtófőnöke. Lars-Chirster Olsson szerint „átjött” a magyarok üzenete, hatásos bemutatót tartottak a projektigazgatók. Hangsúlyozta, hogy az UEFA-nak semmi két­sége nem volt afelől, hogy Ma­gyarország képes Eb-t rendezni.- Önök legutoljára három je­lentkezőből, most pedig már hét­ből végeztek a második helyen. Minden elismerésem a magyaro­ké - mondta Matthieu Sprengers holland vb-tag, hozzátéve: nagyon nehéz döntésen vannak túl, Ma­gyarország közel volt a sikerhez. Együtt ■ A két nemzet ezen­túl egy csapatban játszik a sikeres kontinensbajnokság megrendezésének érdeké­ben. Fotó: EPA i. ..mmm HirdiETÉS C Postabank Személyi kölcsön 2002. december 31-éiq 2% kamatkedvezménnyel. THM: 20,60-34,12%-ig Az UEFA elnöke, Lennart Johannson megmutatja... Fotó: EPA Bozóky: „Ez volt az utolsó esély” Jánosi György sportminiszter bizakodó 2012-vel kapcsolatban

Next

/
Oldalképek
Tartalom