Észak-Magyarország, 2002. június (58. évfolyam, 126-150. szám)

2002-06-12 / 135. szám

2002. június 12., szerda MISKOLC ÉS KÖRNYÉKE / HIRDETÉS / 8 J '• A.. > t l LJ ^ Miskolc és | környéke Könyvadomány-adomány Miskolc (ÉM - KHE) - Ünnepélyes keretek között vehetett át könyveket június 5-én a miskolci Alliance Fran- caise a BNP Paribas Hungária Bank Rt. által létrehozott „BNP Paribas pour Lire” alapítvány jóvoltából Bu­dapesten. Az alapítvány a francia Külügyminisz­tériummal karöltve 1998-ban született meg a francia nyelv és kultúra terjesztése, nép­szerűsítése érdekében. A program kereté­ben minden évben négy-öt olyan ország könyvtárai, kulturális és oktatási intézmé­nyei részesülnek könyvadományban, ahol a bank jelen van. Az idén Magyarország mellett Ausztria, Honkong és Lengyelor­szág intézményei lettek gazdagabbak az alapítvány könyveivel. Az Alliance Fran- caise az adományt szeretné továbbadni olyan középiskoláknak, melyek sokat tesz­nek a francia nyelv népszerűsítéséért. Ma délután fél 5-kor a Fáy András Közgazda- sági Szakközépiskola és a Zrínyi Ilona Gimnázium képviselői vehetik át az aján­dékot Philippe Montagnytól, az Alliance Francaise igazgatójától. Szülinap a kertben Kerti partival ünnepelte a Szilágyi Dezső Általános Isko­la fennállásának 40. évfordulóját a múlt hét pénteken. Az iskola tanulói kulturá­lis műsor keretén belül mutatták be, mit tanultak az elmúlt évek alatt. A bemutat­kozás után a Miskolci Dixieland Bánd szó­rakoztatta a résztvevőket, közben az isko­la udvarán már rotyogott a babgulyás. Nem maradt el a születésnapi torta sem, melyet közösen fogyasztottak el tanárok, diákok, szülők és vendégek Fotó: V. Cs. A Miskolc és környéke összeállítást írja és szerkeszti az Eszak-Magyarország társadalomrovata Hirdetés A miskolci ellenőröket is tréningezteti a vállalatuk Volt, amikor az ellenőrnek a járművezetővel is meg kellett küzdeni - ma már nem Fennállásának 50. évfordulóját ünnepelte az alsózsolcai Fekete István Óvoda Alsózsolca (ÉM - FL) - A hajdan volt óvodásokat - mai nagyszülőket, szülőket - s az intézmény egykori és mai dol­gozóit köszöntötték Alsózsol­ca mai óvodásai a közelmúlt­ban a Fekete István Óvoda alapításának 50. évfordulóján. Együtt ünnepelt az egész falu, hiszen a gyermekintézményhez valamilyen formában mindnyájan kapcsolódnak. A Fekete István Óvoda ablakaiból festett virágok, a párkányokra helyezett ládákból színes petúniák köszöntötték a lá­togatókat. A közönség előtt a kis- és nagycsoportosok óvónőjükkel együtt, világoskék kendőcskével a nyakukban táncoltak, hajladoz­tak, lobogtatták, rázták bokrétái­kat, színes szalagjaikat és énekel­ték boldogan: Ej, haj, halihó, ha­lihó... A jubileumi ünnepség résztve­vőit Zsíros Sándomé polgármes­ter köszöntötte. Felidézte az alsó­zsolcai óvoda történetét, melynek kezdetét 1882-tól számítják, ami­kor is Báró Vay Béláné, született Teleki Zsófia - akit a zsolcai nép­nyelv csak a „mi grófnőnk”-nek nevezett akkoriban - „nyári me­nedékhelyet” hozott létre. A ma is használatos óvoda 1952-ben ke­rült fedél alá.- Azóta bővült, korszerűsítetet- tük, de a tartalom változatlan ma­radt: a barátságos, derült, a gyer­mekeknek biztonságot jelentő lég­kör, a gyerekszerető óvodai dol­gozók - így a polgármester.- Örömbe és díszbe öltöztettük a szívünket! így fogadjuk mind­azokat, akik ide jártak vagy itt dolgoztak - kezdte ünnepi köszön­tőjét Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető. - Az intézmény ál­tal elért eredmények és sikerek erősítették a kis közösség szak­mai és emberi összetartozását, megújulási szándékunkat pedig jól tükrözi a minőségfejlesztési programban való részvételünk. Az ország összes közoktatási in­tézménye közül az Oktatási Mi­nisztérium csak 400 pályázatot fo­gadott el, köztük a Fekete István Óvoda jelentkezését. A pedagógi­ai gyakorlatban a fejlődés mindig lassú, eredménye sokszor csak ge­nerációkkal később tesztelhető. Az egykori óvodásokkal, a mai szülőkkel, nagyszülőkkel együtt állíthatom: az alsózsolcai óvoda több generáció nevelésével bizo­nyította, hogy példamutató embe­reket nevel - zárta beszédét az óvodavezető. Az ünnepségen két nyugdíjas dolgozó munkáját emlékgyűrűvel ismerték el. Simku Józsefnéét, aki 20 éven keresztül tevékenyke­dett az intézményben, hosszabb ideig vezetőként. Emlékgyűrűt kapott Kovács Lászlóné is, aki 33 évet dolgozott az óvodában, s vezetőhelyettesként is elismerés­re méltó munkát végzett. A Fe­kete István Óvoda fennállásának 50. évfordulója alkalmából rende­zett ünnepségen az Oktatási Mi­nisztérium oklevelét kapta Faze­kasné Baksi Piroska óvodavezető. A szakmai munkával, óvodav­ezetői tevékenyéggel kiérdemelt elismerést dr. Ódor Ferenc, a me­gyei közgyűlés elnöke adta át. Az évforduló alkalmából jele­net meg Árpád Jenő Óvodánk ré­gen és most című könyve, ami a Fekete István Óvoda történetét mutatja be. Fotó: Farkas Maya Jól sikerült az óvodai emlékünnepség „Díszbe öltöztettük a szívünket..” Miskolc (ÉM - BGO) - Hogy mennyien bliccelnek a mis­kolci buszokon, villamosokon, ezt a tömegközlekedési cég üzleti titokként kezeli. Annyit megtudtunk: körülbelül min­den ötödik-tizedik utast meg­bírságolhatná az ellenőr. A fővárosi BKV új módszere­ket is bevet a bliccelők ellen - újabb és újabb tréningeket szer­veznek a munka hatékonyabbá tételére. Mint megtudtuk, ilyen tréningek Miskolcon is folynak, szakemberek segítségével igye­keznek megtalálni azt a beszéd- stílust és eljárási módot, amivel a legbékésebben, de a legeredmé­nyesebben érvényesíthetik a cég jogait. Kérdésünkre Balázsi László, a Miskolci Városi Közlekedési Rt. munkatársa elmondta, igazából nagyon nehéz megbecsülni, körül­belül hányán utazhatnak érvény­telen jeggyel, vagy bérlettel a já­ratokon, ez a 10-20 százalék is csak igen közelitő szám, másrészt pedig nem akarnak a blicceléssel kapcsolatban senkinek semmi­lyen tippel szolgálni, így is épp eléggé nehéz az ellenőrök mun­kája. Arra, hogy ez a 10-20 szá­zalék hogyan viszonyul az MVK- hoz hasonló nagyságú cégek blic­celőihez képest, azt a választ kaptuk, hogy nagyságrendileg hasonló. Az ellenőrök a notórius in­gyen utazókat jobbára már arc­ról ismerik - Miskolc ebből a szempontból nem nagy város. Arra, hogy a jegy, vagy bérlet nélkül utazók le is szálljanak, a legjobb módszer az, ha a jármű megáll és addig nem indul el, míg ez meg nem történik. Kérdésünk­re, hogy akkor miért fordult ré­gebben elő, hogy egy ilyen hely­zetben a járművezető a menetren­di időt akarta minden áron betar­tani, ezért inkább szembeszállt az ellenőrrel és annak kérése ellené­re elindult, Balázsi László el­mondta - ma már sokkal jobb a járművezetők és az ellenőrök kö­zötti együttműködés és ilyen hely­zetben a vezetők az ellenőrök mel­lé állnak. A blicc ára Aki Miskolcon, a helyi közle­kedési cég buszán, vagy villamo­sán érvénytelen jeggyel, vagy bér­let nélkül utazik, a jegy árán felül a helyszínen vagy két munkana­pon belüli bérletfelmutatás esetén 600 forintot kell, hogy fizessen. Amennyiben ezt nem teszi meg, csekken 1800 forintot kell fizetnie és ha erre 30 napon belül nem hajlandó, erre még 1200 forintos késedelmi díj is rakódik. Köszöntse Ön is szeretteit az-bán-bán Jókívánságait feladhatja személyesen: Miskolc, Zsolcai kapu 3. sz. alatt található irodánkban, és a Miskolc, Széchenyi u. 107. sz. alatt, vagy postán, befizetést igazoló szelvénnyel címünkre: Eszak-Magyarország Miskolc, Zsolcai kapu 3. sz. Déli Hírlap Miskolc, Széchenyi u. 107. sz. Színes hirdetések ára: 2/25 (90x25 mm) óra: 700 Ft Színes hirdetések ára: 2/50 (90x50 mm| ára: 1 400 Ft BITOUR UTAZÁSI IRODA Tengerparti üdülés Nyaralás Blbionéban 06. 28-07. 07. 37 900 Ft/fő autóbusszal, apartmanban Nyaralás Parálián 07. 29-08. 06. 39 900 Ft/fő autóbusszal, apartmanban Nyaralás Porecben 08. 23-09. 01. 39 900 Ft/fő autóbusszal, apartmanban Körutazások, városlátoaatások: Csillagtúra a Big Ben körül 06. 28-07. 03. 49 900 Ft/fő Nyelvtanfolyam Londonban 07. 12-22. 99 900 Ft/fő Klasszikus városnéző túra Londonban 07. 15-25. 93 000 Ft/fő A Diadalív árnyékában-Párizs 08. 09-14. 44 900 Ft/fő Szicíliai körhinta 08. 24-09. 04. 139 900 Ft/fő Smaragdzöld Írország 09. 06-18. 139 900 Ft/fő Róma-Nápoly-Capri 09. 15-24. ...................................96 900 Ft/fő További felvilágosítás: Bitour Utazási Iroda 3530 Miskoic, Széchenyi u. 58. Tel.: 46/411-022, 412-830 Kozmetikai tanulónak érettségizett lányt felveszünk belvárosi Szépségszalonba. Tel.: 30/229-4693 2002/2003. tanévre. Több évig tartós siemöldök tetoválását készíttesse el a Dr. Hofmann Kozmetikában a legkíméletesebb amerikai „SOFTAP” eljárással. 18-féle színárnyalat, satírozás, a természetes szemöldök hibáinak javítása, elrontott illetve kifakult hagyományos tetoválás végleges eltávolítása. Ár: 15 000-25 000 FL mm—r—i--------i—i--------------i i— ÚJ FATELEP Bevezető árak: Tetőléc 50 Ft/fm Komplett tetőanyag vásárlásánál az impregnálás ajándék! Cím: Miskolc, Gárdonyi G. u. 29. Tel.: 46/560-599 EREDETISÉGVIZSGÁLAT Zöldkártya, műszaki vizsga Átírás, forgalmicsere 1 nap alatt Tel.: 30/220-4603 Posta 3526 Miskolc, Blaskovics út 11-13. 46/509-994 ÖN-RŐL-NEK-ÉRT ÍRJUK MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK! az alábbi munkakörökbe: 1., Értékesítési tanácsadó (általános kéziszerszám-üzletág): feladata a belföldi vevőkkel való sze­mélyes kapcsolattartás, megrendelések felvétele. Elvárások: Jó kommunikációs képesség, szerszámismeret, legalább középfokú iskolai végzettség, B kát. jogosítvány, nagy munkabírás. Amit nyújtunk: Versenyképes, teljesítményarányos fizetés (alap­bér + jutalék), céges gépkocsi, mobiltelefon. 2., Értékesítési tanácsadó (forgácsolástechnikai üzletág): feladata szabadalmaztatott, magyar gyártmányú nagy teljesítményű forgácsolószerszámok értékesítése a végfelhasználók felé. Elvárások: Gépipari vagy műszaki végzettség, forgácsolástechni­kai ismeretek, jó kommunikációs képesség, B kát. jogosítvány, saját személygépkocsi, nagy munkabírás. Amit nyújtunk: versenyképes teljesítményarányos fizetés (alap­bér + jutalék), barátságos munkahelyi légkör, mobiltelefon + ké­sőbb céges gépkocsi. Jelentkezni lehet 2002. 06. 17-ig e-mail-ben, vagy levélben szakmai önéletrajzzal. PHOBEX Kft. H-3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11. Tel./fax: 36-46/41-41-21, 41-41-22, 50-88-42 e-mail: phobex@matavnet.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom