Észak-Magyarország, 2002. június (58. évfolyam, 126-150. szám)

2002-06-01 / 126. szám

Könyvhét Egy helyett majdnem két hét lesz /6 Tárgyalóterem Fiaztatni akarta a- k pénzéti de bűnbe keveredett /8 a Labdarúgás edzésprogrammal készül nyáron /10 IDŐJÁRÁS: Változó idő Nappal 20, 25 °C Éjszaka 7 ,12 °C ÁRA: 59 Ft, előfizetőknek: 38,20 Ft 2002. június 1., szombat 58. évfolyam, 126. szám Megjelenik: 53 000 példányban Disznóságot emlegetnek Hejőpapi (ÉM - FL) - A tendencia tavaly októbertől kezdődött, januártól felerősödött. A sertések felvásárlási ára 5-10 forinttal csökkent hetente. Év elején még 400 forint körüli árat kínáltak a jó minőségű álla­tokért, napjainkban már 240-250-et sem adnak érte. A termelők szerint 270-280 kilo­grammonkénti ár alatt lehetetlen veszteség nélkül előállítani a vágásérett hízósertést. A Hejőpapiban élő őstermelő, Virág Béla május elején még kilogrammonként 350 forintért adta el 130 kilós hízóját. Egy négy éve visszatérő vevőjének, aki tudja róla, hogy az ő jószágai egészséges táptól híznak.- Csökkentem állataink számát, de nem hagyom abba. Nevelek magamnak, csalá­dos gyermekeimnek és ha marad, eladás­ra is, bár feleségemmel együtt öregszünk. A csáti vásáron 10 ezer forintot is megad­tak egy választási malacért, igaz nagyon szép állat volt - mondta Virág Béla. Az állatokat kisebb mértékben nevelők dolga könnyebb, de a nagyobb eladásra dol­gozók sorsa - állításuk szerint - szinte már megpecsételődött. - Disznóság, hogy a kutyát sem érdekli a sertéstartók problémája - állítják. Egy kiló sertéshúst 300 forintból állí­tunk elő, de legjobb esetben csak 250-265-öt fizetnek érte. Ez ráfizetés, ezt tartósan nem lehet csinálni - mondják többen. /7 Téravató. Pénteken adták át az Abaúj- szántó Jászay terén megépített 40 parkolót és az utcafront elkészült térburkolatát. A második ütem megépítése, vagyis a fedett piactér kialakítása július végére, augusztus elejére várható. Az összberuházás értéke meghaladja a 40 millió forintot. Fotó: L. L. 035064 0 2 12 6 ÉSZAKMAGYARORSZÁG IS 3501 Miskolc, Postafiók 351 © (46) 502-900 Malacok Sertésállomány megyénkben (darab) Öröm helyett üröm az új otthonban Penészes, repedező falak, púpos parketták várták az első lakókat Sátoraljaújhelyen Sátoraljaújhely (ÉM - BSZA) - Alig adták át Sátoral­jaújhelyen a 18 önkormányza­ti szociális bérlakást magába foglaló épületet, máris szám­talan problémával szembesül­tek a lakók. A beépített kony­habútor penészedik, a plafon foltokban hullik, a parketta több helyen felpúposodott. Klubért Szilviáéknál például a mennyezett hullott le, s a konyhabútor hátoldala bepené- szedett. Át is kellett költöznie a szomszédos, még üresen álló la­kásba, amíg a hibát kijavítják. Mármint a plafont, mert úgy tudja, a beépített konyhaszek­rény hátoldalát saját pénzből kell megjavíttatnia. A bérlakások a Széchenyi- terv pályázatán elnyert támoga­tással készültek el, mintegy 85 millió forintos ráfordítással. Az első lakók - javarészt olyan fia­tal házasok, akiknek első önál­ló otthona a garzon - alig né­hány hete költözhettek be az épületbe, máris számtalan, ki- sebb-nagyobb probléma jelent­kezett. Az önkormányzat veze­tői szerint a gondokért a kivi­telezőt terheli a felelősség. Az építő cég részben elismeri fele­lősségét az ügyben, de az ügyve­zető szerint az önkormányzat sem kezelte „jó gazda módjára” az átvett épületet. Szamosvölgyi Péter, a város polgármestere azt mondja, a ki­vitelező Újhelyi Kft.-nek már ta­valy ősszel be kellett volna fejez­ni az építkezést, ám a cég határ­időhosszabbítást kért, s végül áp­rilisban történt meg a műszaki átadás. A polgármester hozzátet­te: amikor az első lakó a problé­mákat észlelve betelefonált a hi­vatalba, a szakemberek azonnal a helyszínre siettek és megvizs­gálták az észrevételeket. /3 Meglepetéssel kezdődét Óriási meglepetéssel kezdődött : tegnap a XVII. labdarúgó-világba, nokság: a nyitó mérkőzésen az Újonc Szenegál 1-0-ra győzött a címvédő Franciaország ellen. /9 1 í Pl : Ásatás Muhi határában, az egykori Mohiban A középkori mezőváros főutcájának szakaszát tárják fel Muhi (ÉM - FA) - Egy héttel ezelőtt kezdődött az épülő M30-as elkerülő út­szakasz nyomvonalán a XIII.-XIV. századbeli telepü­lés néhány házának feltárá­si munkálata. A mai Muhi község határában fekvő, fel­tárás alatt lévő rész volt a település elődje, az egykori Mohi.- Amit most feltárunk, az a középkori mezőváros főutcájá­nak egy szakasza - mondja Pusztai Tamás, a Miskolci Her­mán Ottó Múzeum régésze, a feltárás irányítója. Ebből a fő­utcából 80 métert a tavalyi évig feltártunk, és most további 20 métert ásunk ki, ami tulajdon­képpen két középkori telepnek a szélessége. A település az 1500-as években pusztult el. A most elénk került részek a há­zak maradványait rejtik maguk­ban, legfelül a XVI. század kö­zepéről, végéről származó épü­letek és 1 méter mélyen körül­belül a XIII. század közepén, a tatárjárás idején elpusztult há­zak vannak. Ezek vannak itt előttünk, gazdasági épületekkel, kutakkal, melyekből 11-et már azonosítottunk. Mint elmondta, a településről javarészt töredé­kes anyagok kerültek elő, de van pénzváltómérleg-serpenyő, faragott csontnyél, sarkantyúk, különféle használati tárgyak és csontok. Amit most bontanak, három vagy négy épület egymá­son, egyelőre nem tudni, ho­gyan néznek ki. - Ezek a XV. század végén XVI. század elején pusztulhattak el, a különböző színű sárga, vörös és fekete te­rületek kiterjedéséből jól meg­határozható a házak elhelyezke­dése, nagysága. Ami érdekessé­ge még a feltárásnak, hogy ezen a területen nyomon lehet követ­ni a középkori településszerke­zetnek a változásait. Találtunk fa-föld szerkezetest, de ugyan­úgy van félig földbe ásott épü­let is. Visszatérve a kutakra, ezek 8-9 méter mélyek és az al­ján a fabélések közül akadt olyan, amit épségben emeltünk ki. A tölgyfa betétek évgyűrűi alapján pontosan meghatároz­ható, mikor vágták ki őket, et­től jobb korhatározás jelenleg nincs. A kutakban talált régé­szeti anyagok is kiválóan meg­határozhatók ily módon. Mint megtudtuk, az idén fejezték be számítógépes módszerrel egy középkori településnek a szer­kezeti rekonstrukcióját, ami le­hetőséget ad arra, hogy a falu kiterjedését, teleknagyságait meg tudják határozni. Hogy meddig dolgozhatnak itt, az az autópálya-építőkön múlik. Csontok és használati tárgyak kerültek elő Fotó: Fenyves Attila Ünnepség és ígéret Tiszaújváros (ÉM - FA) - A dél-borsodi településen, csak úgy', mint az ország leg­több pontján, péntek délután rendezték meg a pedagógus­napi ünnepséget. Az esemé­nyen részt vett Simon János, az Oktatási Minisztérium he­lyettes államtitkára is. Tiszaújváros vendége a pe­dagógusok nagy örömére hi­vatalosan is bejelentette a szeptember elsejétől életbe lé­pő legalább 50 százalékos béremelést.- A pótlékokról sajnos, ma még nem tudok mit monda­ni, hiszen arról még nem született döntés, de garantál­hatom, hogy jövőre azt is megkapják. Pedagógusként én is tisztában vagyok vele, mit jelent, ha csak 2500 fo­rinttal is, de többet vihet ha­za valaki. A helyettes államtitkár szavait követően Farkas Zol­tán polgármester méltatta az egybegyűlteket, majd munká­juk elismeréseként több pe­dagógust részesítettek juta­lomban. Az ünnepég, zenés, táncos mulatozással zárult.

Next

/
Oldalképek
Tartalom