Észak-Magyarország, 2002. március (58. évfolyam, 51-75. szám)

2002-03-19 / 65. szám

2002. március 19., kedd ÉSIM-IHU8YlR0RSláfiÍ AKTUÁLIS /HIRDETÉS / 3 0 A víz napja. A víz világnapja alkalmá­ból programot szervez e héten a Gábor Áron Szakközépiskola és Művészeti Kö­zépiskola a Környezetvédelmi Miniszté­rium és az Észak-magyarországi Környe­zetvédelmi Felügyelőség támogatásával. 0 Angoltanároknak. Szent Patrik-napi és tavaszköszöntő rendezvényen vesznek részt Észak-Magyarország angoltanárai ma a Hermán Gimnáziumban, a Miskolci Egye­temen, és a Murphys Pubban, holnap a sátoraljaújhelyi Jókai Általános Iskolában. Ha nem szépít a sajtó Kiss László Kiss.laszlo@inform.hu Szándékkal csak most a szabad sajtó napja után született ez az írás: nem akartuk ünnepi­eden gondolatokkal rontani a szép és nemesen fényes nap hangulatát. Most tehát a szürke hét­köznapokon a tényekről, fény nélkül. Nálunk több mint egy évtizede minden médium szabad, amely nem függ sem gaz­daságilag sem egyéb módon az aktuális po­litikai hatalomtól - az egyéb feltételeket jogrendszerünk garantálja. A szabad sajtó '48-as követelés, s mai rendszerváltási vív­mány - a legfontosabb célok között szere­pelt megteremtése a rendszerváltó időkben. /Vtindenki vágyott rá, várta, de arra vala­hogy nem számítottunk, hogy a szabad sajtó nem mindig kellemes lakótárs egy társada­lomban. Ha egyszer ugyanis elkötelezettje a tisztánlátásnak, a szólásszabadságnak, a kor­rupció, az intézményes hazudozás, a politi­kai túlhatalom elleni harcnak, akkor bizony sokszor csípős, szókimondó, olykor-olykor könyörtelen és érdes. Nincs is ezzel addig baj, amíg valamiért nem leszünk érintettek egy ügyben, amíg csak mások számára kelle­metlen közlendőkkel áll elő kedvenc lapunk. Hiába telt el több mint tíz év, a valóban szabad médiumnál dolgozó újságíróknak még ma is mindennap el kell fogadtatnia ri­portalanyaival, a nyilatkozókkal - néha még olvasókkal is -, hogy a tények szépítése, el­fedése, ellentétes a szabad sajtó lényegével. Mert a szabadság nem adagolható: vagy maradéktalanul létezik,vagy sehogy. Ismerik a jelölteket Korábbi kérdésünk: Ismeri a körzetében induló képviselő- jelölteket? A leadott voksok aránya: igen: 61% ; m nem: 39% Mai kérdésünk: Részesül megyénk a Gripen-prog- ramból? Szavazatát leadhatja HIRDETÉS A HÉT TÉMÁJA: AZ EBOLTAS Hiába kötik az ebet a karóhoz? Hibás a szakember szerint a veszettség elleni oltás bejelentésére vonatkozó figyelmeztetés Az oltás hivatalos, bármelyik állatorvos Is adja be (Illusztráció) Miskolc (ÉM - PTA) - Aki kutyáját „magánállatorvos­sal” oltatja, annak magának kell gondoskodnia kutyája be­jelentéséről is - mondja a vá­rosháza. Nem így van, a nyil­vántartási adatok más úton kell kerüljenek a polgármes­teri hivatalba - jelenti ki az állategészségügyi állomás. A kutyákat többféle módon ol- tathatja be a kutyatartó: az önkor­mányzat által kijelölt helyeken, állatklinikákon, magánrendelők­ben. Az oltást azok a magánorvo­sok végezhetik el, akik a B.-A.-Z. Megyei Állategészségügyi és Élel­miszer Ellenőrző Állomástól erre a feladatra engedélyt kaptak. Ha nem az önkormányzat által megnevezett helyen oltatja be valaki a kutyáját, az önkor­mányzat rendelkezése szerint a kutyatartónak kell bejelentenie az ebét. Szakszövegolvasatban: „Aki ebét magánállatorvossal ol­tatja, úgy az oltási bejelentésnek felelőssége az ebtulajdonost ter­heli.” Mindez a nyilvántartás pontosítása végett szükséges - mondták el lapunknak számos alkalommal. Nem kell bejelenteni Állatorvosi vélemények sze­rint ez fölösleges procedúra a lakosság számára, hiszen a nem az önkormányzat által meg­nevezett helyen (az egyszerűség kedvéért: „magánorvosoknál”) beoltott kutyát ugyanúgy nyil­vántartásba veszi az orvos, majd havonta egy alkalommal továb­bítja az adatokat a kerületi fő­állatorvosnak, a területileg ille­tékes hatósági állatorvosnak, a területileg illetékes polgármeste­ri hivatalnak is - fejtette ki köz­leményében a Magyar Állatorvo­si Kamara B.-A.-Z. Megyei Szer­vezete. A kamara álláspontját látszik igazolni az is, hogy az állategészségügyi törvény ide vo­natkozó szabályzata sem tartal­maz az önkormányzat rendelke­zéséhez hasonló elvárást. De, be kell! Az önkormányzatnak köteles­sége folyamatos, pontos nyilván­tartást vezetni a városban tartott kutyákról, és azok beoltottságá- ról. Mint azt Sidló Gyula, a vá­rosháza illetékese elmondta, elő­fordulhat, ahogy elő is fordult, hogy egy „magánállatorvosi” ren­delőt feltörnek, és eltűnnek a nyilvántartási adatok. Ezért nem teljes az állatorvosoktól kapott nyilvántartási lista. És mivel az ebért a tulajdonosa, a kutyatartó felel, a pontos nyilvántartás érde­kében tőle (is) kérik a szükséges adatokat. Sok kutyatulajdonos azzal sincs tisztában, mit vár el tőle az önkormányzat hogy a „magánor­vosnál” beoltott kutyát utólag ne­ki kell bejelentenie. Mondhatni, jobb is, hogy nem tudja, ugyanis az állategészségügyi állomás ve­zetője szerint is: az önkormány­zat kérése nem állja meg a helyét. Nem kell bejelenteni!- Minden állatorvos olthat az illetékességi területén kutyát, aki­nek a megyei állategészségügyi és élelmiszerellenőrző állomás enge­délyt ad. Az oltást és a kutya ada­tait az állatorvosok eljuttatják - a cikkünkben már említett úton - a polgármesteri hivataloknak is. A kutyatartót, bárhol is oltat, nem terheli bejelentési kötele­zettség - jelentette ki dr. Gönczi Károly, az állomás igazgatója. Az igazgató azt is elmondta, az önkormányzat egy régi, elavult rendeletre hivatkozva alakította ki elvárásait. Az eboltási felhí­vás bejelentési kötelezettségre vo­natkozó figyelmeztetése hibás, és ezt a tévedést a városháza is be­látta - korrigálásra azonban már nem volt mód. Minőségbiztosított lett a megyei kórházi munka Új szabályrendszer a betegek érdekében és a saját munka megkönnyítésére... Miskolc (ÉM - BGO) - A ta­karítás rendszerességétől az osztályok orvoslétszámáig a kórházi élet minden momen­tumát áttekintették a megyei kórház minőségbiztosítási sza­bályzatának kidolgozásakor. Az intézmény vezetői az IS09001/IS014001-es minőségta­núsítványt tegnap vehették át. A dokumentumban a GüteZert nem­zetközi minőségtanúsító cég füg­getlen és külső testületként tanú­sítja, hogy az intézményben a gyógyító, az oktató, a kutató és a vállalkozási tevékenységet az IS09001:2000, a környezetvédelmi tevékenységet pedig az ISO 14001:1996 rendszerszabványok al­kalmazása alapján végzik. Mint az ünnepélyes átadáson dr. Gombos János, a Borsod-A- baúj-Zemplén Megyei Kórház minőségfejlesztési igazgatóhe­lyettese egyebek között hangsú­lyozta, az előkészítés két éve alatt csaknem száz dokumen­tumban hozzávetőleg 3000 olda­lon dolgozták ki az új szabály- rendszert, amelynek alapvetően két célja volt: a betegek jobb el­Az ünnepélyes átadás Fotó: v. J. látása és a saját munka meg­könnyítése. A hivatalos dokumentumot Szőke N. István, a minőségtanú­sító cég ügyvezető igazgatója ad­ta át dr. Csiba Gábor főigazgató főorvosnak. Kérdésünkre Szőke N. István kifejtette, ők akkor kerültek kap­csolatba a kórházzal, amikor egy felkészítő cég már egy évet szánt az intézmény ISO-alkalmassá té­telére. Ideérkeztükkor az eddig felkeresett egészségügyi intézmé­nyekhez képest a kórházi veze­tés részéről itt jobb hozzáállás­sal találkoztak. #***««. A minőségbiztosító cég tevékenységét bővebben a www.gutezert.hu honlapon keresztül Ismerhetik meg. RSV-védőoltás: „Indulásnak már ez is jelentős” A lélegeztetőgépre tett, nagyfokú éretlenséggel világra jött babákat érinti leginkább Miskolc (ÉM - SzK) - Az RS-vírus (RSV) által legin­kább veszélyeztetett kora­szülöttek közül idén mintegy száz kaphat ingyenesen vé­dőoltást az alsó légúti meg­betegedések megelőzésére. Ez évben az egészségbiztosítá­si pénztár tartalékkeretéből 86 millió forintot különítettek el az RSV elleni védőoltások finanszí­rozására, de a jövő évtől már 256 millió forintot szánnak e célra. A minisztériumi sajtótájékozta­tón azt tették közzé: arról, me­lyik koraszülött kaphatja meg a védőoltást, az egészségügyi mi­niszter által kinevezett három­tagú szakmai bizottság dönt. Az oltás ára a gyermek súlyától füg­W........................... A mi osztályunkon is mindig van olyan, akinek joggal igényel­hetünk az oltásból. dr. Szűcs Ágnes főorvos ...................................................W gően 100 ezer és 200 ezer forint között mozog, s a fertőzések szempontjából legkritikusabb hónapokban, októbertől márciu­sig havonta ismételni kell. A gyógyszer beadását a gyermek kezelőorvosának kell kezdemé­nyezni, a kérelemhez kórházi igazolás is szükséges. Fokozott veszélyben- A mi osztályunkon is min­dig van 4-5 olyan újszülött-kora­szülött, aki számára joggal igé­nyelhetünk a védőoltásból - mondta el dr. Szűcs Ágnes főor­vos, a megyei kórház koraszü­lött-újszülött patológiai osztályá­nak vezetője. - Olyan, nagyfokú éretlenséggel világra jött babá­kat érint leginkább, akiket szü­letésük után lélegeztetőgépre kell tennünk. Ők a tüdejük fej­letlensége miatt nemcsak az RSV-nek, de minden légúti be­tegségnek fokozottan ki vannak téve. Idővel, 2-3 éves koruk után azonban növekedésükkel együtt az ép tüdőállomány is1 gyarap­szik, így a veszélyeztetettség csökken. Kérdésünkre - elég lesz-e min­den rászoruló számára az állami­lag biztosított keret - a főorvos válasza: „Biztos, hogy nem, de indulásnak ez is jelentős. Az ol­tás tetemes árát ugyanis a szü­lők nemigen tudják fedezni.” március 1 - 31. között 5 alkalommal 2000 Ft feletti értékben vásárol, egy ünnepi Coop receptfüzetet kap ajándékba. Mi ezzel kívánunk mindén kedves vásárlónknak kellemes húsvéti ünnepeket!

Next

/
Oldalképek
Tartalom