Észak-Magyarország, 2002. március (58. évfolyam, 51-75. szám)

2002-03-01 / 51. szám

'V l 'J A párharc A vasutas lányok ismét az Extraliga kapujában /9 Ankét Két nappal a rajt előtt várták a szurkolókat /9 Irigyeltek A tőzsdék világa picit misztikus, de nem nyugodt /II IDŐJÁRÁS: Változékony idő Nappal 9 - 12°C Éjszaka 2 - 5 °C Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén napilapja ÁRA: 64 Ft, előfizetőknek: 34,30 Ft 2002. március 1., péntek 58. évfolyam, 51. szám Inuwrep WI vttttOlMf I j AJ ' Bflorun, thNili-fMhr IWLA AGT Axtctoroh MJJlS' 10-2 60 tf lfl Hirdetés­akt Hajpu F&ms JMti Parketták: Tölgy, bükk, akác, kőris és éger 5 év GARANCIÁVAL. Minden, ami TAPÉTA- hőszigetelő,- papír, prégelt, > habosított,- öntapadó,- hő- és karcálló. Miskolc és környéke Ma Tv Plusz. Ismét jelentkezik mai szá­munkban a ÉM rádió- és televíziómelléklete, a T-v Plusz. Bolt vagy inkább kocsma? Miskolc (ÉM) - Nehéz meghatározni, hol húzódik a határ kocsma és garázsbolt között. A külsőségeket leszámítva alig akad eltérés. /3 ÉSZAK-MAGYARORSZÁG SÍ 3501 Miskolc, Postafiók 351 ® (46) 502-900 Megtartható a vállalkozói igazolvány Miskolc (ÉM - OlKa) - A kereskedelmi és iparkamara budapesti évadnyitó ünnepsé­gén a régi mesterséget űzők felszólaltak a vállalkozói iga­zolványok lecserélése ellen. Az egységes regisztráció érde­kében a 2000. november 1-je előtt kiadott egyéni vállalkozói igazol­ványokat újakra kell lecserélni. A vállalkozók egy köre azonban büszke régi mesterlevelére illet­ve iparengedélyére és sérelme­zik, hogy az új igazolvánnyal semmiben nem különböznek majd az újonnan engedélyt ka­pott vállalkozóktól. A kereskedelmi és iparkama­ra évadnyitóján a felszólalás ha­tására Matolcsy György gazdasá­gi miniszter tudatta: megvizsgál­ják az ügyet, míg Orbán Viktor miniszterelnök azonnali ígéretet tett a régi igazolványok, mester­levelek megtartására. Mint hang­súlyozta: tisztában van azzal, hogy ez emberileg nagyon fontos a régi mesterséget űzőknek. Szi­lágyiné Baán Anna, a megyei ke­reskedelmi és iparkamara titká­ra azonban hangsúlyozta: az új igazolványokat változatlanul meg kell szerezni az egyéni vál­lalkozóknak. Az okmányirodák még nem értesültek az egyéni vállalkozói igazolványok cseréjét szabályozó törvény módosításá­ról, pedig február 22-től az őket tájékoztató elektronikus rendsze­ren már megtalálható az erre vo­natkozó információ és a Belügy­minisztérium sajtóosztályán is azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a központi hivatal állásfoglalá­sa szerint az 1990 előtt kiadott okmányokat kérésre megtarthat­ják az egyéni vállalkozók. Farsang a Kamaraban. Caragiale: Farsang című komédiá­jának premierjét tartják ma este 7 órától a Miskolci Nemzeti Színház Kamaraszínházában. Az előadást Schlanger András rendezte. Fotó: Dobos Klára Olykorolykor kevés a szalámi a zsemlében A 2001-es ellenőrzések nyomán akár be is zárathatja a Zsarnait a fogyasztóvédelem Miskolc (ÉM - BAL) - Eredményesnek ítéli saját munkáját a megyei közigaz­gatási hivatal, elismerve bár, hogy számos „renitens” ön- kormányzattal tavaly is meg­gyűlt a bajuk. A szervezetnél tegnap tartották a 2001-es beszámolót. Saját tevékenységének értéke­léséhez „a belügyminiszter úr és a miniszterelnök úr értékelését vette alapul” a megyei közigaz­gatási hivatal, amint azt Orosz Gábor hivatalvezető a tegnap tartott sajtótájékoztató nyitánya­ként jelezte. Szavaiból kiderült: feletteseihez hasonlóan ő is „na­gyon jónak” minősíti a közigaz­gatás tavalyi teljesítményét. Ezért a hivatal 5 főosztálya, va­lamint a melléjük csatlakozó két igazgatási szerv, a fogyasztóvé­delem és a gyámügy dicsérendő. A hivatalnokok 2001-ben össze­sen több mint 30 ezer ügyirat­tal találkoztak. Egyetlen ügy­nek, vagy hivatali döntés eset­leges bírósági megkérdőjelezé­sének sem volt visszhangja - Orosz Gábor ezt fontos elisme­résnek tekinti. Kevesebb „jó szó” hangzott el a hivatali szervek elé kerülő té­mákat illetően. A közigazgatási hivatal feladata például a tele­pülési önkormányzatok rendele­téinek, határozatainak felülvizs­gálata: ennek során évről évre egyre több esetben kell jogsér­tésre felhívni a jogszabályalko­tó helyhatóságot figyelmét, kor­rekciót kérve. Ez utóbbit egyéb­ként 99 százalékban a hibázok- Orosz Gábor nem egyértel­műen a jegyzőket teszi felelőssé- meg is teszik, a kivételek zö­me Miskolccal kapcsolatos: a megyeszékhely többször is fi­gyelmen kívül- hagyja a törvé­nyességi kifogást. /3 Hitel kell a lehetőségek Jobb kihasználásához A megyeszékhely költségvetéséről március 7-i ülésükön döntenek a képviselők Miskolc (ÉM - Hl) - Nagy ugrás következhet be a fej­lesztések területén. Ehhez azonban jelentős hitelfelvé­telre van szükség - mondta Kohold Tamás. Miskolc pol­gármestere a város 2002. évi költségvetés-tervezetéről teg­nap tartott sajtótájékoztatót. A megyeszékhely idei költség­vetés-tervezetének sarokszámai: a bevételi oldalon 33,2 milliárd forint, a kiadásin 34,7 milliárd forint áll. A különbséget, mint­egy 1,5 milliárd forintot hitel for­májában kíván felvenni a város. A hitel kisebb hányadát, 220 mil­lió forintot működésre fordíta­nák, a fennmaradó 1,3 milliárd pedig beruházások forrásaként szolgálna. - Nagy lehetőségek mutatkoznak fejlesztésekre, fő­ként az idegenforgalom terüle­tén. Ha nem akarjuk ezeket el­szalasztani, szükséges a jelentős mértékű hitelfelvétel - indokol­ta Kohold Tamás a másfél mil­liárdos hitelfelvétel tervét. Kitért arra is, hogy a kalkulált helyi- adó-bevétel 4,4 milliárd forint, ez hozzávetőleg 7 százalékkal több, mint tavaly. A költségvetésen be­lül a beruházásokra szánt össze­gek aránya 1999 óta több mint a duplájára, 20,5 százalékra nőtt. Kohold Tamás Fotó: Farkas Maya Kiemelte: 200 millió forintot ter­veznek ingatlan- és infrastruktú­ra-fejlesztésre, a barlangfürdő tá­mogatására 150 milliót különí­tenek el, az úthálózat fejlesztésé­re pedig 370 milliót. Az évközben felmerülő pályázati lehetőségek­hez önrészre 300 milliót tartalé­kolnak. Egészségügyre a terv szerint 5,9 milliárd jut, döntő há­nyada (5,7 milliárd) a két váro­si kórház üzemeltetésére. A szo­ciális területen 3,9 milliárdból, az oktatásban 11,2 milliárdból, a kulturális és közművelődési te­rületen 967 millióból gazdálkod­hatnak, a sportfunkcióra 283 mil­liót szánnak. Az állami normatívák alaku­lása miatt 2 százalékkal kell csökkenteni a közszférában dol­gozók számát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom