Észak-Magyarország, 2002. január (58. évfolyam, 1-26. szám)

2002-01-19 / 16. szám

2002. január 19., szombat ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI AKTUÁLIS / 3 HÍRCSOKOR 0 Családgondozói tréning. Háromna­pos tréning kezdődött tegnap Mályiban a Tó Hotelben pedagógusoknak a Mis­kolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ szervezésében. 0 Újra. Közkívánatra újraindítja Cserebe­reklubját a miskolci Tompa Mihály fiók- könyvtár (Gyöngyösi u. 1.). Az első talál­kozást január 27-én 10 órától tartják. 0 Játékest. Gasztronómiai és játék­estet tart a miskolci Alliance Francé január 25-én 18 órakor az egyesület székházában (Kossuth u. 11.). VENDÉGSAROK Várom a tavaszt dr. Hegedűs László Olvad a jég, kopik a hó, közeleg a tél vége, s jelzi - új az év, s újra sok a tennivaló... Ebben az évben több a kettes, de ugye reményeink sorsa nem kétes? Szeretném, ha Sárospatak, a Bodrog- parti Athén tovább bővülne, szépülne. Iskolaváros ez már 470 éve. Gyakran ta­nultak itt írók, költők, tudósok, országunk sorsát alakító, formáló politikusok. Meg tudjuk-e őrizni elődeink emlékét ebben az évben is? Tudunk-e hozzátenni mindahhoz, amit építettek a Rákócziak, meg tudunk-e válaszolni Comenius kérdé­seire, mit tanítsunk, s hogyan tegyük? A Comenius Tanítóképző Főiskola törekvé­sei kisugároznak, s ahogy a Nap sugara, úgy a gondolat, a tudás sem ismer határokat. Épüljünk hát, s tegyük dolgunk, tanít­sunk mindenkit, aki tudásra vágyik. Az európai és a magyar felsőoktatás kihívásai egyre erősödnek, ezért nyilvánvaló szá­munkra, hogy a pedagógusképzés, a szakemberképzés nem térhet ki az új szerepek vállalása és az új irányok kitűzése elől. A város terveket sző, s közben gyer­mekeink álma egyre közelebb jő. Mi építjük az iskolát, hogy legyen helye a tudás forrásának. Uj termek nyíl­nak, épül a könyvtár, s benne helyet kap mindaz, mely összeköt teret és időt... Dr. Hegedűs László kari főigazgató Miskolci Egyetem, Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar Igazolványcsere Miskolc (ÉM) - A MÁV Rt. idén új iga­zolványra cseréli a közalkalmazottak arc­képes igazolványait, amellyel 50 százalékos kedvezményes vasúti jeggyel utazhatnak. Az igazolványok cseréje február 1-jétől március 31-ig tart, kiállításukat a MÁV te­rületileg illetékes menetjegy-irodái és az ügyfélszolgálati irodák végzik. Ugyanitt sze­rezhetők be a szükséges nyomtatványok is. A könyvtárak rendszere nem belátó Az olvasónak kell kérnie a könyvek meghosszabbítását, ha nem teszi, fizethet Az olvasó felelőssége a hosszabbítás kérése Fotó: végh Csaba Miskolc (ÉM - MAL) - A könyvtári késedelmi díj olyan fogalom, amivel az olvasó legalább egyszer biztosan ta­lálkozik, ám akkorra általá­ban a fogalom már konkrét összeggé realizálódik. A városi könyvtárban késedel­mi díjként hetente, könyvenként 50 forintot számolnak fel. A leg­végső esetben, amikor semmi más lehetőség nincs, bírósági út­ra terelik az ügyet. Ekkorra már a tartozás, többezres, így ha ad­dig nem is, az utolsó pillanatban észbe kap az illető, fizet, a könyv pedig visszakerül a helyére. Az ilyen esetek hasonlóképpen zajlanak a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban is. Szigor- A késésekkel kapcsolatos ad- minisztrációs munkákat sokáig mi végeztük el, ezéi't gyakran előfor­dult, hogy a lejárat után ember­ségből haladékot adtunk. Ám mió­ta a rendszer gépesített, ez meg­szűnt. A gép ugyanis nem belátó. Fontos megjegyeznem, nem cé­lunk a pénzbeszedés és a késedel­mi díjakból származó összeg sem képvisel jelentős bevételi forrást. A hajtóerő nálunk is az állomány megtartása - fűzte hozzá a megyei könyvtár olvasószolgálatának ve­zetője, Szentesi Jánosné. A megyei könyvtárban némi­képp szigorúbb „büntetés” jár, a nem időben visszavitt kötetek után. A késedelmi díj a lejárat­tól számítva könyvenként, na­ponta 20 forinttal nő, erre jön - napok, hetek, múlásával - a kamat, plusz a postaköltség. A magasabb díj indoka a könyv­tár megyei voltából adódik, lé­vén, hogy a nagyobb állomány­nak nagyobb a fenntartási költ­sége is. így egy-két hét eltelté­vel már egész „csinos” összeg terheli a késők pénztárcáját. Ám első alkalommal a könyvtár még elnéző.- Tavaly február óta folyama­tosan tájékoztatjuk tagjainkat a változásról, így senkit sem érhet meglepetés. Ez egy abszolút ob­jektív rendszer, a gép kölcsönzés­nek tekint minden egyes ü'anzak- ciót. A postai értesítőket köny­venként küldi ki, nekünk, dolgo­zóknak ebbe nincs beleszólásunk. Ha például valaki kikölcsönzött hat könyvet, ebből visszahoz hár­mat, a kolléga általában figyel­mezteti az illetőt, hogy a többi nála maradt kötetet időben jutas­sa vissza vagy hosszabbítsa meg a kölcsönzési időt, különben a gép, a lejárati idő leellenőrzése Hogyan van ez máshol? Miskolc (ÉM - BA) - A megyei könyvtárban alkalma­zott rendszer buktatója, hogy az olvasójegyben mindig csak az utoljára kölcsönzött kötet lejárati dátuma szerepel. Az olvasót a szolgáltatók nem se­gítik benne, hogy „naprakész” lehessen az általa kölcsönzött könyvekből - ezt saját nyil­vántartás vezetésével érheti el a könyvet kölcsönző. Hogyan van ez máshol? - kérdeztük Zsigovics Ferenc- nét, aki egykori miskolciként ma egy torontói könyvtárban dolgozik. Elmondta: náluk az olvasó minden kölcsönzéskor egy pénztárblokkhoz hasonló cédulát kap, melyen tételesen felsorolják, hogy milyen kö­tetek vannak nála, s hogy ezeket mikorra várják vissza tőle. Korábban pedig vala­mennyi kikölcsönzött kötet­be előre nyomtatott lejárati cédulákat raktak. után automatikusan küldi az ér­tesítőket. Ám az olvasónak ma­gának is kérnie kell a meg­hosszabbítást, mert ez az ő érde­ke is - mondta végezetül a me­gyei könyvtár munkatársa. Közvélemény-kutatás előzte meg a UPC csatornakiosztását, kinek ez, kinek az tetszik Miskolc (ÉM - UM) - Im­már országos visszhangot keltett, hogy az Országos Fo­gyasztóvédelmi Egyesület gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt feljelentette a UPC-t a Gazdasági Verseny- hivatalnál. Mi elsősorban arra voltunk kí­váncsiak, helyben mekkora az áremelés, és mi indokolta az új csatornakiosztást, ami sokak sze­mében nemtetszést aratott.- Országosan átlag 16 százalé­kos volt az emelés mértéke, amit a költségek növekedése indokolt. Miskolcon az alapcsomag ára 10, a minimumé 11, a családié 12, míg az úgynevezett konverteres vagy extra csomag ára 35 százalékkal emelkedett. Ez utóbbiban van egyébként a legkevesebb előfize­tőnk, s január 1-jétől ide került az eddig fizetős Sport 1 - ismertette Szabó Ervin, a UPC észak-ma- gyarországi regionális igazgatója.- Ez utóbbit az indokolta, hogy több előfizetőt toborozzanak erre a csomagra?- Tapasztalataink azt mutatták, hogy sikerült egy olyan saját gyártású csatornát indítani, ami nagyon népszerű, de drágállották az előfizetését. Éppen ezért került be a konverteres csomagba.- Ugyancsak idekerült viszont a Minimax, amit sok olvasónk fájlal...- A Minimaxot és a Roman- ticát illetően hozzánk is érkeztek jelzések. De legalább ugyanan­nyian vannak, akiket egyik sem érdekel. Igyekeztünk olyan csa- tomakiosztást kialakítani, hogy a család minden tagja találjon ked­vére valót, de valamennyi igény­nek nem tudunk megfelelni. Egyébként a UPC rendszerein be­lül egyedül Miskolcon maradt meg az alapcsomag, és ehhez is kérhető az extra csomag (amely­ben benne van többek között a Sport 1, a Minnnax, a Romantica, a Hallmark és a Filmmúzeum), s így együttesen 2590 az ára, míg korábban csak a Sport 1-é 2000 fo­rint volt. A műsorkiosztást egyéb­ként egy országosan készített exk­luzív felmérés alapján, valamint a meglévő szerződéseinkből adó­dó kötelezettségek függvényében határoztuk meg. Visszatérve az árainkra. A Gazdasági Versenyhivatal 4 éve folyamatosan vizsgálja az áreme­lésünket, de még egyetlen alka­lommal sem marasztaltak el ben­nünket azok miatt. Nem véletle­nül, hiszen mindig a költségek függvényében állapítjuk meg an­nak mértékét. Miskolc (ÉM - PT) - Göncz Ár­pád exállamfő, a tőle korábban már megszokott módon, köszöntő kézemeléssel lépett be a Miskolci Nemzeti Színház színpadára teg­nap délután, ahol a Vendégségben Miskolcon elnevezésű programso­rozat 25., jubileumi vendégeként találkozott a borsodi megyeköz­pont lakóival. Mielőtt a pénteki vendég elfoglalta volna helyét a rivaldán, Fedor Vilmos és Rózsa Edit összefoglalták a programso­rozat keretében Miskolcon meg­jelent neves személyiségek név­sorát, visszaemlékeztek az első lá­togatóra, Vágó Istvánra. Elhang­zott többek között, hogy azok a sztárok és közéleti szereplők, akik elfogadták a szívélyes invitálást, ma már rendszeresen összejönnek Budapesten, és az általuk megala­kított Miskolc Baráti Kör tagjai­ként presztízsükkel segítik Mis­kolc ismertté válását az ország­ban. Tevékenységükkel vala­mennyien hozzájárulnak ahhoz, hogy a város új arcát megmutas­sák ország-világnak. A színház földszinti nézőtere zsúfolásig meg­telt érdeklődőkkel. A tapsviharos fogadtatás után a házigazdák vet­ték kereszttűz alá kérdéseikkel „Árpi bácsit”. Az exkormányfőt hétköznapjairól, napi elfoglaltsá­gáról faggatták. A beszélgetés után a résztvevőket egy szelet ün­nepi tortára invitálták meg a ren­dezők. Göncz Árpád Fotó: Puskár Tibor iNe| Villámvoks Mai kérdésünk: Kellően támogatott-e a kultúra? Tegnapi kérdésünk: Leégett egy miskolci busz. Érez-e emiatt félelmet a buszon? A leadott voksok aránya: Hopp-porral. Seprőn és a kóbor grimbusszal is érkezhet­tek azok a gyerekek, akik beneveztek a tegnapi Harry Potter világa című jelmezversenyre. A verseny izgalmait a Hugrabug diszkóban vezethették le. A rendezvény a miskolci tankönyv­kiállítás és Vásár záróeseménye volt. Fotó: Ádám János Nagyköveti látogatás. Miskolcra látogatott pénteken Giovan Battista Verderame olasz nagykövet (balra). Elsőként Kohold Tamás polgármesterrel (jobbra), majd Bihall Tamás­sal, a megyei iparkamara elnökével, valamint vállalatok ve­zetőivel találkozott. Fotó: Vajda János

Next

/
Oldalképek
Tartalom