Észak-Magyarország, 2001. december (57. évfolyam, 280-303. szám)

2001-12-01 / 280. szám

Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén napilapja ÁRA: 54 Ft, előfizetőknek: 34,30 Ft2001. december 1., szombat 57. évfolyam, 280. szám Pilig'Szving. Eszenyi Enikő Ping-Szving című műsorával járja az országot. Tegnap Miskolcon járt a Kossuth-díjas színésznő, hogy eljárja „pingvintáncát” a Miskolci Nemzeti Színházban.' Fotó: Tumbasz Hédi Isim? Estély Előadás után: páholyparti a színházban /6 IDŐJÁRÁS: j Havazás lehetséges j Nappal 0 - 5 °C I Éjszaka -7 - -2 °C ■ ! Harrison Elhunyt az egykori Beatles második tagja /2 Karácsony Mióta szokás egymást meg­ajándékozni? /3 Dolgoztak J J J'J- j Jj v'w J /j'j j j j J' J j j j A miskolci bolvárosl rendőrőrs elfogások száma (Villámvoks a 3. oldalon) Összességében növekvő a gazdaság Megyénk, a KSH-adatok tükrében: erősödő ipar, csökkenő turizmus és munkanélküliség Miskolc (ÉM - OlKa) - Me­gyénk ipari adatai összessé­gében növekedést mutatnak, a reálkeresetek is emelked­tek, a munkanélküliség csök­kent, a turizmus azonban visszaesett.- Borsod-Abaúj-Zemplénben a kis vállalkozásoknál az év elejé­től tartó termelési növekedés a harmadik negyedévben kisebb ütemmel folytatódott - ismertet­te dr Kapros Tiborné, a Közpon­ti Statisztikai Hivatal (KSH) me­gyei igazgatója egy tegnapi saj­tótájékoztatón. - Ugyanakkor a nagyobb létszámot foglalkoztatók termelése ebben az időszakban csökkent. A KSH adata rávilágított a mezőgazdaság emelkedő eredmé­nyeire is, a kalászos gabonák be­takarított mennyisége az előző évhez képest 59 százalékkal emelkedett. Az állatszámlálás adatai viszont arról tanúskod­nak, a tyúkfélék kivételével min­den állatfajból kevesebb van a tavalyi év azonos időpontjához képest. A feldolgozóipar ágazati közül a vegyipar termelése 1 százalé­kos csökkenést mutat, de belföl­di értékesítése 6 százalékkal, ex­portja ennél kisebb mértékben emelkedett. Az élelmiszeripar termelése közel negyedével ha­ladta meg az egy évvel korábbi szintet, míg a fém alapanyag és fémfeldolgozási termékek gyár­tása 13 százalékkal bővült. A fel­dolgozóipar főbb ágazatai közül továbbra is a gépipar teljesítmé­nye növekedett a legdinamiku­sabban, amiben fontos szerepet játszott az export. A megyei vendégforgalom kedvezőtlenebbül alakult az or­szágosnál. A kereskedelmi szál­láshelyeken 211 ezer vendéget fo­gadtak, főleg belföldről. Miskolcit díjazott Amerika Miskolc (ÉM - PTA) - A Mis­kolci Egyetem hallgatója nyerte el idén azt a tudományos díjat, amelyet egy amerikai anyagtu­dományi egyesület alapított. A díj a diósgyőri kohászati fejlesz­tésekhez kötődő témában ké­szült. Európai egyetem diákja ebben a kitüntetésben eddig még nem részesült. A Nemzetközi Anyagtudomá­nyi Társaság (ASM Internatio­nal) 2001-es legjobb hallgatói tu­dományos cikk díját a Miskolci Egyetem egyik volt anyagmér- nök-hallgatója, Maziar S. Yagh- maee (aki perzsa nemzetiségű iráni állampolgár, és 1993 óta él Miskolcon) nyerte el. A díjat az USA-beli Indianapo- lisban megrendezett éves köz­gyűlésen a LIMOS kutatócsoport alapítója, dr. Kaptay György vet­te át, aki az egyetem Anyag- és Kohőmérnöki Karának dékánja. Az eredményt tegnap hozta nyil­vánosságra és ünnepelte meg a kar az egyetemen. Középen az ünnepelt Fotó: Farkas Maya Szikszón jártunk. Szikszón szervezett tegnap road show-t az gek fellépésre is. Képünkön: Migléczi Miklósiié, a szikszói nyug- Észak-Magyarország. A program lehetőséget adott helyi közössé- díjasklub képviseletében. /,3 Fotó: Bujdos Tibor Több pénzt a választásra Budapest (MTI) - Az Országgyűlés pénteken lefolytatta a választási eljá­rásról szóló törvény módosítására vo­natkozó javaslat részletes vitáját. A választási eljárásról szóló vitában Tóth András (MSZP) elmondta: a jogsza­bály-változtatás alapkérdését, a költségve­tési támogatáson túl kampánycélokra for­dítható pénzkeret jelöltenkénti 1 millió fo­rintról 2 millióra emelését az MSZP szak­mailag indokoltnak tartja, és politikailag sem véli aggályosnak. Hozzáfűzte azonban, a szocialisták a támogatást ahhoz kötik, hogy az Országgyűlésben e kérdésben a frakciók többsége egyetértését fejezze ki, vagy legalábbis ne tiltakozzon. Bauer Tamás (SZDSZ) leszögezte: in­kább olcsóbb, szerényebb kampány mel­lett kellene a parlamentnek kiállnia. Kovács Zoltán (Fidesz) szerint az előter­jesztés elősegíti a párttámogatások helyes mederben tartását, és a javaslat alapján elsősorban nem az adófizetők pénzére, ha­nem az önkéntes adományokra számíthat­nak a pártok. Tejesügyek: elemeznek Budapest (MTI) - A Tej Terméktanács bizottságot hoz létre, mely elemzi a fogyasztóvédők tejvizsgálatá­nak megállapításait - mond­ta el Berki Viktor, a Tej Ter­méktanács ügyvezető igazga­tója pénteken, ismertetve a testület elnökségének dönté­sét. Mint megírtuk, a Fidesz- frakció keddi tájékoztatóján, amelyen a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (FvF) képvi­selői is jelen voltak, elhang­zott: egyes tejgyártó cégek tejtermékei rendszeresen nem felelnek meg a minősé­gi követelményeknek. Berki Viktor elmondta: készek együttműködni, és a módjában álló segítséget megadni a tejpiacon tapasz­talt visszásságok megoldásá­ban. Ugyanakkor emlékezte­tett, mint érdekegyeztető szervezet, nem büntethet. A helyszínen Fotó: Vajda János Elütött kerékpáros Miskolc (ÉM - PT) - Életve­szélyes fejsérüléssel szállították kórházba a férfit, akit tegnap es­te ütött el eddig ismeretlen kö­rülmények között egy kisteher­autó Sajólád és Alsózsolca kö­zött. A sérültet CT-vizsgálatnak vetették alá, hogy megállapítsák: a látható külső sérülés mellett milyen belső koponyasérülései keletkeztek. A baleset körülmé­nyeit a rendőrség vizsgálja. Szirénarovatunk a 8. oldalon. További képek: www.boon.hu Megjelenik: 53 000 példányban

Next

/
Oldalképek
Tartalom