Észak-Magyarország, 2001. november (57. évfolyam, 255-279. szám)

2001-11-12 / 263. szám

2001. november 12., hétfő ISZAK-MAGYARORSZÁG & SPORT/ II HÍRCSOKOR 0 Világcsúcs. Az olasz Fabio Carta 2:13.553 perccel világcsúcsot ért el 1500 méteren a Bormióban rendezett rövidpályás gyorskorcsolya-versenyen. A 24 éves Európa-bajnok Steve Robillard rekordját döntötte meg. 0 Kettőből kettő. A decemberi olaszor­szági női kézilabda-világbajnokságra ké­szülő válogatottak mérkőzésén a magya­rok idegenben és idehaza is nyertek: Szlo­vénia - Magyarország 28-30 (16-13) és Magyarország - Szlovénia 34-28 (15-14). 0 Pacheco negyedszer. A légsúlyű Iréné Pacheco egymás után negyedszer véd­te meg IBF-világbajnoki címét. A kolum­biai bokszoló a negyedik menetben tech­nikai K.O.-val győzött az amerikai Mike Trejo ellen. Idegenben nyertek Miskolc (ÉM) - Idegenben aratott fon­tos győzelmet a férfi-asztalitenisz NB I/A 8. fordulójában a HCM SC együttese. A he- jőcsabai alakulat ezúttal a Szombathely csapatánál bizonyult jobbnak: Szombathe­lyi AK - HCM SC 6-12. Győztek: Kovács I (3), Kovács II (3), Monostori (3), Pálosi (2) és a Kovács I-Kovács II pár. Hárman utazhatnak. A szlovák Timea Majorova (képünkön) nyerte a budapesti Kongresszusi Központban szom­baton megrendezett profi fitnesz Európa- kupát a lengyel Klaudia Klinska és az amerikai Tracy Simons előtt, így ők hár­man vehetnek részt a jövő októberben, Los Angelesben sorra kerülő Miss Olympia versenyen. Fotó: Internet Újra győzelem Miskolc (ÉM) - Harmadik mérkőzését megnyerte zsinórban a Miskolci VSC- Csúcstechnika együttese a női labdarúgó NB I-ben. A vasutasok tegnap a 9. fordu­ló keretében Szombathelyen győztek. Szombathelyi NFC - MVSC- Csúcstechnika 0-2 (0-1) Szombathely, 100 néző. Vezette: Kömpf. Szombathely: Bezsenyi - Takács, Mar­kó, Kacmarszki, Fenyvesi, Veisz (Pintér), Szanyi, Tóth, Szabó, Görög, Lukács. Játé­kos-edző: Markó Edina. MVSC: Szvorda - Szajlai, Kresák, Czakó, Csorba, Garadnai, Kovács Anita, Szabó I., Kovács Aliz, Czúder, Szabó Sz. (Hor­váth). Edző: Dálnoki Miklós. Gólszerző: Kovács Anita (0-1) a 35., Czúder (0-2) a 81. percben. Jók: Görtjg, Szanyi, ill. Kresák, Czúder, Garadnai,1 Kovács Anita. Markó Edina: - A vendégcsapat jobban akarta a győzelmet, így megérdemelten nyert. Dálnoki Miklós: - Ezt a mérkőzést szá­munkra a mennybemenetelhez lehet ha­sonlítani. Szombaton ünnep, ma pedig már munka A sportminiszter adta át a B.-A.-Z. megyei Testnevelési és Sportintézet új otthonát A sportintézet megbízott vezetője, Daragó Lászlóné (balra) és munka­társa, Hatvani Éva között Deutsch Tamás ír be az EmlékkönyvbeFoto: végh Miskolc (ÉM - BCS) - Ün­nepélyes keretek között, szombaton délután Deutsch Tamás ifjúsági és sportmi­niszter adta át az új otthon­ba, a Teleki Tehetséggondozó Kollégium épületébe költö­zött Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Testnevelési és Sport­intézet új bázisát a régi használóknak. A kulturális műsorszámokkal körített, egyórás ünnepélyes ava- tón az Egressy Béni Zeneiskola ütősei aratták le a legnagyobb tapsot azt megelőzően, hogy Deutsch Tamás ifjúsági és sport- miniszter délután 3 órakor át­vágta a megyei sportintézet be­járatához kifeszített nemzeti szí­nű szalagot, hogy a 32 megyebe­li sportági szakszövetség, a Diák­sport Tanács és a Testnevelő Ta­nárok Egyesülete hivatalosan is birtokába vegye a 16 irodahely­ségből álló új otthont. Ezt megelőzően a kazincbarci­kai majorettek vonulását, Dómján Veronika szavalatát és a már említett ütősegyüttes fel­lépését is megtekintette az a va­lamivel több mint száz meghí­vott, aki jelen volt az átadási ün­nepségen. Ők együtt azt is hall­hatták - hogy a délelőtti holló­házi ünnepség miatt néhány per­cet késő Ódor Ferenctől, a Bor­sod-Abaúj-Zemplén megyei Ön- kormányzat elnökétől, mint há­zigazdától a szerepet átvevő - Kádas Mihály, a megyei önkor­mányzat Oktatási és Sportbizott­ságnak vezetője kiemelte: mos­tantól emberibb körülmények között végezhetik munkájukat a sportintézet dolgozói és a szak- szövetségek.- Nekünk, a sportot szeretők­nek van egy közös álmunk - fo­galmazott, Deutsch Tamás ifjú­sági és sportminiszter. - Ez egy testileg és lelkileg is egészséges Magyarország. Egy olyan sport­szellemű ország, amely ebben a században sikeres és győztes, és amelynek a polgárai is sikere­sek. Ez a mostani beruházás a magyar nemzet szellemi gyara­podását is szolgálja, és hitem szerint ebben az űj otthonban dolgozók a sportoló Borsod me­gyei polgárokért végzik majd munkájukat. Besenyei Lajos, a Borsod- Abaúj-Zemplén megyei Sportági Szakszövetségek Képviseletének elnöke úgy fogalmazott, hogy a XXI. század az érzelmi fejlesztés időszaka lesz, ahol nemcsak okos, hanem érző embereket ké­peznek. És a sporton kívül léte- zik-e még olyan terep, amely et­től is jobban felszínre tudja hoz­ni az érzelmeket? - tette fel a kérdést a Miskolci Egyetem rek­tora, „kettős funkciójában”. Többek között erről is beszél­gethettek az épület birtokba vé­teléig a különböző sportágak képviselői, akik az ünnep után - a ház asszonya, a sportintézet megbízott vezetőjének, Dargó Lászlónénak a szárnyai alatt - a hétköznapjaikat fogják itt töl­teni - vélhetően mint, eddig: munkával. Elismerések Ódor Ferenc, a megyei ön- kormányzat elnöke az ünnep­séget felhasználva Millenniu­mi Emlékplakettet adott át Szlaboda Istvánnak, a B.-A.-Z. megyei Sporttörténész Társa­ság vezetőjének, a megyei asztalitenisz szövetség főtit­kárának; Darai Imrének, a Kazincbarcikai Sport Köz­pont vezetőjének, Szaniszló Sándornak, a megyei sport- szövetségek képviselete alel- nökének, a megyei kosárlab­da-szövetség főtitkárának; és Gergely Attilának, az épület felújítási munkáját végző gaz­dasági társaság vezetőjének. Stadionrekonstrukció, adókedvezmények, sportiskolák Az ünnepséget teljessé tévő állófogadás után (vagy inkább közben) három témában intéz­tünk kérdéseket a sportminisz­terhez.- Mikor kezdődik el Diósgyőr­ben és mikor fejeződhet be a sta­dionrekonstrukciós program?- 2002-ben indul és a rá kö­vetkező évben fog befejeződni - válaszolta Deutsch Tamás, mi­niszter. - A 38 stadiont érintő program ebben az évben 12 helyszínen fejeződik be, a teljes­ség igénye nélkül, hogy csak né­hány várost említsek: Celldö- mölkön, Pápán, Monoron, Fo­ton, Nyíregyházán, Zalaegersze­gen. Ezek között vannak olyan stadionok, amelyeknél elképzel­hető, hogy nem sikerül ebben a naptári évben végezniük a ki­vitelezőknek, de a jövő tavasz­ra, a futballszezon rajtjára igen. Amiért ennek a programnak a végrehajtása lassúnak tűnhet - bár hangsúlyozni kívánom: a stadionok felújítása a tervek szerint halad - az az, hogy ki­lenc tizednyi ideig tart az elő­készítő munka egytizednyi pe­dig a kivitelezés.-Az egy évvel ezelőtti bejelen­tés még két borsodi futballcsa­pat stadionját érintette, de má­ra ez a szám egyre csökkent lé­vén csak egy profi együttese van a megyének. Lehet, hogy a prog­ramban meghirdetett stadion már nem is 38?- Mivel a futballklubok stá­tusa is változik amatőrből pro­fivá és vissza, a kiesések és fel­jutások függvényében. így pon­tos számot csak a stadionre­konstrukciós program végén tu­dunk, ez pedig 2003 nyarán lesz. Úgyhogy addig, ha a korábban a felújításban érintett Bocs KSC csapata feljut az NB I/B-be, vagy valamelyik másik borso­di csapat ér el profi tagságot, akkor annak a csapatnak a sta­dionja automatikusan bekerül a programba.- Véleménye szerint sportlob­bival el lehetne-e érni, hogy vál­lalkozások, vagy akár ma­gánemberek adójuk egy bizonyos százalékát sportkluboknak cí­mezzék?- Véleményem szerint sport­lobbira ott és akkor van szük­ség, amikor az adott kormány törekvései a sporttal ellentéte­sek. Ilyen helyzet a 90-es évek elején és közepén volt, manap­ság viszont a legerősebb sport­lobbi maga a kormány tágabb értelemben az országgyűlés. Nem akarom hosszan sorolni azokat a fejlesztési programo­kat, amik az elmúlt három év­ben indultak el, de ezek közül 1998 előtt bármelyiknek na­gyon örült volt a sporttársada­lom. Az adókedvezményekről pedig annyit: ennek különbö­ző formái léteznek, bár úgy ér­zem, hogy vállalkozói körökben ezek talán nem annyira ismer­tek. Adókedvezményen termé­szetesen nem azt kell érteni, hogy a hivatásos sportra fordít­hatók bizonyos összegek, hi­szen a profi sportnak önmagát kell eltartania. Ennek felválla­lása nem lehet állami feladat, szemben mondjuk az iskolai sporttal, ahol nincs esélye a be­fektetői tőkének arra, hogy megtérüljön.- Az iskolai sporttól nem messzire, a sportiskolákhoz ugorva: tervezi-e támogatni a minisztérium az országban mű­ködő ilyen sportszervezeteket, vagy ezek az intézmények a jö­vőben is csupán helyi a önkor­mányzatokra számíthatnak?- Egy éve indítottuk el azt a programot az oktatási tárca ve­zetőjével együtt, amely hamaro­san célegyenesbe érkezik. Ek­kortól pedig a Wesselényi Köz- alapítványon keresztül részesül­het állami támogatásban az is­mereteim szerint az országban jelenleg működő 25 sportisko­la. Az Ifjúsági és Sportminiszté­rium olyan szakmai segítséget kíván nyújtani a sportiskolák­nak, amelyek a jelenlegi is mi­nőségi munkát végző utánpót­lás műhelyeket még nagyobb rangra emelhetik. Szombattól immár Hollóháza az Országos Kéktúra végpontja Hollóháza (ÉM - BSZA) - Az Országos Kéktúra (OKT) útvonalának új, keleti vég­pontját jelző emlékművét avatták fel szombaton Holló­házán. A hegyközi faluban ugyancsak e napon ismerhet­ték meg az eseményre elláto­gatok a hazánk legészakibb lakott települését jelző oszlo­pát is, és itt mutatták be azt az atlaszt is, amely először jelöli az OKT végpontjaként Hollóházát. Rakaczky István, a Borsod- Abaúj-Zemplén megyei Termé­szetjáró Szövetség elnöke az ese­ményt megelőző sajtótájékozta­tón elmondta: a Budapestről in­duló 1100 kilométeres túraút le­zárását jelölő építészeti alkotást azért kellett a lászlótanyai kas­télytól Hollóházára költöztetni, mert az egykori állami üdülő 1998-ban magánkézbe került, s az új tulajdonos a túra útvonalát érintő területetek is elkerítette, és a változás miatt korábban a OKT útvonalát is módosítani kellett. Már akkor felvetődött, hogy a végállomást és a legésza­kibb lakott pontot jelző oszlopot is át kellene helyezni a legköze­lebbi településre, Hollóházára. Erre most került sor, a Fodor István tervezte emlékművet Sza­bó Imre, a Parlament Ifjúsági és Sportbizottságának elnöke, Ódor Ferenc, a Borsod-Abaúj-Zepmlén megyei Közgyűlés elnöke, vala­mint Kádas Mihály, a megyei Önkormányzat Sportbizottságá­nak elnöke leplezte le. Mint az avatáson elhangzott: az OKT folyamatos bővülése kö­vetkeztében ma már gyalog be le­het járni egész Magyarországot, segítségével meg lehet ismerni hazánkat, ugyanis a túraútvona­lak érintenek szinte minden je­lentős történelmi és kulturális értéket. A túraútvonal összes sza­kaszát a Magyar Természetjáró Szövetség nyilvántartása szerint eddig 3606-an teljesítették, közü­lük az első a sorban Völgyi Fló­rián, a Diósgyőri VTK természet- járója volt, de a legnevesebb sze­mély valószínűleg Rockenbauer Pál volt, aki 1979-ben filmet ké­szített az OKT-ról Másfélmillió lépés Magyarországon címmel, és leginkább ennek köszönhető, hogy a túraútvonal általánosan ismert és népszerű lett. Hörcsik Richárd a térség or­szággyűlési képviselője kiemelte: az OKT jelentős szerepet tölthet be a zempléniek életében, ugyanis az idegenforgalomra támaszkodó térségnek gazdaságilag szüksége A végpont első szemrevételező! van a bakancsos turistákra is. A honatya ezzel együtt 5 liter toka­ji aszút ajánlott fel annak a ter­mészetjárónak, aki először teljesí­ti az új végponttal bezáródó Kék túrát. Smuczer Miklós, Hollóhá­za polgármestere amiatt fejezte ki örömét, hogy végre nem a hegy­oldal csúszása miatt kerül Holló­háza a hírekbe. Mint mondta, 1998-tól a szombatihoz hasonló, kedves ünnepségekről álmodott. Fotó: Bódisz Attila

Next

/
Oldalképek
Tartalom