Észak-Magyarország, 2001. október (57. évfolyam, 229-254. szám)

2001-10-01 / 229. szám

Vásárlás Számítógépet kapott a körzeti megbízott /6 égSI Kampány SHi Kezdődik az idény j|jyMa szerencsi cukor­Emlékszoba Patakon lehet Farkas Ferenc emlékszobája /8 IDŐJÁRÁS: Változékony, idő Nappal 19-24°C Éjszaka 10-15 °C NMMMMMMMMNÍ : ; Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén napilapja ÁRA: 47 Ft, előfizetőknek: 30,70 Ft 2001. október 1., hétfő 57. évfolyam, 229. szám Megjelenik: 53 000 példányban Megújult lapunk arculata Miskolc (ÉM) - Olvasóink minden bi­zonnyal észrevették: mai lapszámunk már egy sok tekintetben megújított arculattal került előfizetőinkhez. A megszokott bel­ső rend, harmónia és áttekinthetőség meg­maradt, de megváltoztak címbetűink, s más lett néhány fontos tipográfiai elem is a lapban. A változtatások célja a még jobb olvashatóság, az egyszerűbben bön­gészhető oldalfelépités, a szemet jól veze­tő grafikai kiemelések, hangsúlyok hasz­nálata. A közeljövőben még több grafiká­val, fotóval találkoznak majd olvasóink az Észak hasábjain - ez is a tervezett vál­toztatások része. A célunk az, hogy min­dent megtartsunk, ami az otthonosság ér­zetét biztosítja hűséges olvasóink számá­ra, de mégis fejlődjünk. Kérjük minden kedves olvasónkat, hogy ha bármilyen megjegyzése, tanácsa, javaslata van az új dizájnnal kapcsolatban, tegye meg, akár levélben, akár telefonon, de várjuk hoz­zászólásaikat a www.boon.hu internetes portálunkon is. Ünnepi koncert Sátoraljaújhelyen Sátoraljaújhely (ÉM - BSZA) - Jubileumi koncertet tartott szombaton Sátoraljaújhelyen a Kossuth Lajos Mű­velődési Központban az idén 75 éves Dohánygyári Fúvószenekar. Az ünnepi alkalmon Szamosvölgyi Péter polgár- mester az önkormányzat nevében egy-egy üveg Tokaji borral ajándékozta meg a zenekar tagjait, ami éppúgy mint az együttes „annál jobb, minél öregebb”. A koncerten vendégként fellépett az ugyancsak sátoraljaújhelyi Holdfény mazsoretcsoport, valamint a Hegyalja Hagyományőrző Egyesület tánckara. Jubiláló fÚVÓSOk Fotó: BSZA 9 770133 ÉSZAK-MAGVARORSZAG 81 3501 Miskolc, Postaflök 351 035019II "ÓT229" © (46) 502-900 Kiadások 3i ____.vlVlAív .. 1.:. - - ........ Az I. félévi működési kiadások a megyei önkormányzatnál Pénzeszk.átad., ell. jutt. Dologi kiadások 39,49% Személyi 41,56% juttatások 15,15° Járulékok Forrás: Könyvvizsgálói jelentés Jogharmonizáció, kari jubileum és kiadvány Miskolc (ÉM - Hl) - Az új magyar fogyasztóvédelmi törvény elfogadása már érez­hető következménye az uniós csatlakozás előtti jogharmo­nizációs folyamatnak - hang­zott el a Miskolci Egyetemen rendezett, tegnap zárult nemzetközi jubileumi jogi konferencián. A Miskolci Egyetemen húsz év­vel ezelőtt alakult meg az Állam- és Jogtudományi Kar. Ez a jubi­leum adta a pénteken kezdődött és vasárnapig tartott nemzetközi jogi konferencia megrendezésé­nek apropóját. A magyar magán­jog az európai jogfejlődés áramá­ban címet kapott konferenciára több nyugat-európai szakember is elfogadta a meghívást. Előadá­saikban szóltak egyebek mellett az európai szerződési jog, a keres­kedelmi és a munkajog fejlődésé­ről. A miskolci előadók pedig az érintett területek magyar párhu­zamairól beszéltek.- A konferencia témája az eu­rópai jogfejlődés, azonban a kari jubileum kapcsán arra is töreked­tünk, hogy a résztvevők megis- merjék a húsz év alatt az egyes területeken folytatott kutatásokat is - hallottuk Fazekas Judit egye­temi docenstől, a konferenciát szervező Civilisztikai Tüdomá- nyok Intézete igazgatójától. Össze­foglalójából kiderült: Magyaror­szág uniós csatlakozás előtti jog­harmonizációja a társasági, a ver­seny- és a fogyasztóvédelmi jog te­rületén előrehaladott. - Az új fo­gyasztóvédelmi törvényt 1997-ben már a jogharmonizációs folyamat következményeként fogadták el. Nem teljes azonban a jogharmo­nizáció a polgári eljárásjog és a munkajog területén, amelyek a közösségi jognak is igen kényes területei - emelte ki a szakember. A szakmai rendezvény mint­egy 50 regisztrált résztvevője közt gyakorlati szakemberek, il­letve más egyetemek jogi kará­nak képviselői is részt vettek. Az előadások még Győrből is von­zottak diákokat. Az elhangzotta­kat a kar kiadvány formájában megjelenteti. Mlldiuw viidgiicipjci, Ünnepli őket a világ, foglalkozik velük, hiszen október 4-én ünnepli a világ az állatok Az állatok barátaink, segítőink. Ezen a héten lapunk is kiemelten napját. Fotó: Ádám János —,— ”—~— A 19. században még koldultak Miskolc (ÉM - Hl) - A sportruhába öltözött, többtu­catnyi fiatal élénk párbeszé­det folytat. Azonban az ilyenkor megszokott zsivaj­nak nyoma sincs. Hang nem hallatszik, csak a kezek beszélnek: a résztvevők a siketek nemzetközi napjának megünneplésére érkeztek Mis­kolcra a hét végére. A siketek nemzetközi napját 1957 óta világ­szerte mindenütt, így Magyaror­szágon is megünneplik szeptem­ber utolsó vasárnapján. A ma­gyar Siketek és Nagyothallók Or­szágos Szövetsége (SINOSZ) tag­jai eddig mindig Budapesten tar­tották a rendezvényt, most elő­ször választottak vidéki hely­színt: Miskolcot. A rendezvényen részt vettek a szlovákiai Jólész küldöttei is. Ezen a településen született Császár András, az ő ja­vaslatára alapították meg 1802- ben Vácott Magyarország első si­ketnéma intézetét.- Azóta számos városban mű­ködik hasonló intézet, a siketok­tatásba már egész kis korban be­kerülhetnek a gyerekek - hallot­tuk Dura Bélától, a 14 ezer tagot számláló országos egyesület alel- nökétől. - A siketek a 19. század­ban koldulási engedélyt kaptak. Azóta sokat javult a helyzetük. Ma már a képzésnek köszönhe­tően bármely szakmát elsajátít­hatnak, és el is helyezkedhetnek olyan munkahelyeken, ahol nem kell ügyfelekkel foglalkozniuk. A SINOSZ Miskolci Szervezete ren­dezésében tartott hét végi találko­zón átadták a kiváló társadalmi munkásoknak odaítélt kitünteté­seket. Díjat kapott Borbély End­re (Salgótarján), Kentner Vilma (Budapest), Nagy Valéria (Tatabá­nya), Nyíró Zsolt (Budapest), Mar­ton Jánosné (Eger). Dominócsata R°tó: végh Csaba Faluházat avattak Galvácson Faluházavatás Galvácson Galvács (ÉM - KBA) - Itt születtem, ismerem az itt la­kók gondjait és örömeit. Em­lékszem még arra, hogy az itt élők mindig kemény munkával szerezték mindenüket úgy a múltban, mint most.- A munka és egymás segí­tésének tiszteletét ebben a fa­luban tanultam, és tudom, hogy ezt szimbolizálja most az új faluház felépítése is - e sza­vakkal kezdte köszöntőjét teg­nap dr. Pálinkás József oktatá­si miniszter Galvácson, a mil­lenniumi kopjafa és a faluház avatóünnepségén, ahová elkí­Fotő: KBA sérte Molnár Oszkár, a térség fideszes országgyűlési képvise­lője is. Németh Józsefné pol­gármester a település nevében köszöntötte Pálinkás Józsefet. Régóta dédelgetett álma volt a galvácsiaknak, hogy saját falu­házuk legyen, ami akkor vál­hatott valóra, amikor kiderült, hogy a régen iskolaként funk­cionáló Törley-kastély sorsát sikerül megnyugtató módon rendezni. A Csúcstechnika’80 Kft. ugyanis, amely megvásá­rolta az ingatlant, vállalta, hogy a vételár fejében megépí­ti a faluházat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom