Észak-Magyarország, 2001. szeptember (57. évfolyam, 204-228. szám)

2001-09-01 / 204. szám

Szüret? Burgonya 1 % s. Gabonafélék összesen cikkünk a 3. oldalon Miskolc és Borsocf-Abaúj-Zemplén napilapja Vetés Fűszer Szép, finom és még egészséges is /8 IDŐJÁRÁS: Változékony idő Nappal 20 - 23°C t i/i,1 Éjszaka 8-14°C ’/r 1 I V vl Rózsa lett ^ Az inkubátorban^' talált gyermek jól van/3 Borász A szőlőre és a borra alapozta a jövőjét /5 Munkanélküliségben listavezető megyénk A KSH megyei igazgatósága sajtótájékoztatót tartott első félévi eredményeinkről Miskolc (ÉM - FL) - A megye gazdasági eredményei változat­lanul az ipar területén mutattak javulást. A magyar gazdaság növekedé­sében az ipar szerepe egyre jelen­tősebbé válik. A növénytermesz­tésben és az állattenyésztésben csökkent az eladott termékek mennyisége. Az építőipar teljesít­ménye az első félévben 9 száza­lékkal volt nagyobb, mint a múlt év azonos időszakában. A mun­kanélküliség a tavalyi 6,5 száza­lékról 5,6-re csökkent - közölte az országos helyzetről dr. Kapros Tiborné, a KSH megyei igazgató­ja. Borsod-Abaúj-Zemplén első fél­évi gazdasági mutatóit elemezve elmondta, hogy területünkön vál­tozatlanul az ipar területén mu­tatkozik javulás. Bővül az export, a belföldi kereslet is növekedett, a foglalkoztatás azonban tovább­ra sem. A munkanélküliek ala­nya kicsit csökkent ugyan, de 18,9 százalékával változatlanul a legmagasabb az országban. /3 JÓ termés ígérkezik . Fotó: Végh Csaba Kiegészítő családi pótlék: szeptemberben jön a 13. havi Budapest (MTI) - Szeptember­ben plusz egyhavi kiegészítő csa­ládi pótlékot kapnak az iskolás­korú gyermeket nevelő családok - közölte a Szociális és Család­ügyi Minisztérium pénteken. A tájékoztatás szerint a 4 ezer forintos plusz kiegészítő családi pótlékot szeptember elején, a szo­kásos havi összeggel együtt folyó­sítják, ami mintegy 530 ezer isko­lás korú gyermek számára jelent összesen 2 milliárd forintnyi tan­évkezdési támogatást a leginkább rászorulók körében. A kiegészítő családi pótlék ja­nuárban váltotta fel a korábbi rendszeres gyermekvédelmi tá­mogatást. A pótlék folyósítását azok a családok kérhetik, ame­lyekben az egy főre eső jövede­lem nem több az öregségi nyug­díj legkisebb összegénél, jelen­leg 18 ezer 310 forintnál. A 13. havi támogatást tavaly iskolakezdéskor folyósították először, kísérleti jelleggel, a két­éves költségvetésbe pedig már betervezték e plusz juttatást - emlékeztet a tárca. Ózd új öntödéje Ózd (ÉM - J.Z.) - A dunakeszi székhelyű Borbás Vállalkozás Kft. új öntödéjét adta át az Ózdi Ipari Parkban tegnap dr. Fónagy János közlekedési és vízügyi miniszter. A közlekedési tárca vezetője hangsúlyozta, hogy kettős minőségében jött el az avatóünnepségre, mint borso­di országgyűlési képviselő és mint kormánytag. Az esemény szimbolikus jelentőséggel bír - mondta. Az utóbbi évek folya­matához kapcsolódva újabb munkahelyek jöttek-jönnek létre Ózdon, egy olyan városban, amelyet az elmúlt 10-15 év gaz­dasága, szerkezetváltása talán a legjobban meggyötört az ország­ban. Nem túlzás tehát Ózd eseté­ben újjászületésről beszélni. A lebontott 4 kohó karbantartási épületébe került egy új üzem, egy új technológia. Ez az ese­mény országos jelentőségű. Ezt az üzemet a tulajdonosok igye­kezete, munkája hozta létre - mondta a miniszter. /2 *■ Kistestvérek. Örömmel fogadták a nagyobbak kistestvéreiket: a négyes ikrek közül tegnap vittek haza kettőt a korábban sajó- bábonyi szülők az új, sajószentpéteri otthonukba. /3 Fotó: Vajda János Javulnak a továbbtanulási esélyek Nyíregyháza (MTI) - Az oktatási minisz­ter sierint a négy év múlva végző, jelen­leg első osztályos 120 ezer 546 középisko­lai tanuló közül már minden második diák államilag finanszírozott felsőfokú ok­tatási intézményben tanulhat tovább. Pá­linkás József erről egy nyíregyházi ren­dezvényen beszélt. Szólt arról is, hogy szeptembertől a térítéses képzéssel együtt 97 ezer hallgató tanul a hazai egyeteme­ken és a főiskolákon. Az államilag finan­szírozott oktatásban 55 ezren vehetnek részt, ezerrel többen, mint egy évvel ko­rábban. A Következő tanévben pedig már 58 és fél ezren tanulhatnak a központi költség- vetésből finanszírozott szakokon, majd 2005-re 60 ezerre nő e felsőfokú intézmé­nyek diákhelyeinek száma. Pálinkás József az új tanév indítását zökkenőmentesnek nevezte. A pedagógu­sok számára kiemelkedő eseménynek tar­totta azí a 20 százalékos béremelést, ame­lyet szeptember i-től kaptak. _ ízzel az emeléssel a tanárok bére elérte azt a kiinduló alapot, amelyről 2002 és 2006 között a nemzetgazdasági átlagbér 125 százalékára növekedhet - mutatott rá. A béremelésről megyénkben pedagógu­sok véleményét kérdeztük. /2 Drágább és európaibb. Szigorodik és drágul hétfőtől az autók környezetvédelmi felülvizsgálatról szóló igazolólapjá­nak, a zöld kártyának a kiadási rendszere. /3 Fotó: Bujdos Tibor Emelést kértek Budapest (MTI) - A kormány megoldást keres, hogy a műsza­ki, adminisztratív munkaterü­leteken dolgozó közalkalmazot­taknál is kiegészítse az idénre garantált 8,75 százalékos kere­setemelést - jelezte Őry Csaba, a Miniszterelnöki Hivatal poli­tikai államtitkára a szakszerve­zetek képviselőivel a Parla­mentben tartott pénteki tárgya­lást követő sajtótájékoztatón. Szabó Endre, a Szakszerveze­tek Együttműködési Fórumá­nak elnöke ehnondta: 160 ezer dolgozóról van szó, akik nem kerültek be a szakmai csopor­toknak nyújtott keresetkiegé­szítési körbe. De a munkájuk ugyanolyan fontos a közintéz­ményekben, és a feltételezettnél magasabb infláció miatt kere­setkiegészítés nélkül hátrányos helyzetbe kerülnének. Ezért kérték a tárgyaláson: e körben 12,5 százalékra egészítse ki a kormány a keresetemelést. A kormány a kiegészítés mérték­ről, módjáról még nem nyilat­kozott, de a zárszámadási tör­vény keretei között megoldást keres a problémára. Vetésterül*tek megoszlása megyénkben idén május 31-én Silókukorica - összesen Napir3%rgö ' 2%' 1% Egyéb növények 12% forrás: KSH t-Grifíka-.ÍM ÁFA: 47 Ft. előfizetőknek: 30,70 Ft 2001. szeptember 1., szombat 57. évfolyam, 204. szám Megjelenik! MHMM Miskolc (ÉM) - A szüreti kilátások­kal foglalkoztunk a hét témájaként. Mai számunkban a terület egy kiváló szakér­tője osztja meg véleményét olvasóink­kal, s bemutatunk egy olyan vállalko­zót is, aki a szőlőre és a borra alapozta jövőjét. /5

Next

/
Oldalképek
Tartalom