Észak-Magyarország, 2001. augusztus (57. évfolyam, 178-203. szám)

2001-08-01 / 178. szám

8 lTS Kölcsönmunka d Nyilvántartásba S veszik a munkaerő jj~ közvetítőket /4 Idejében Óvni kell a károkozóktól a korai szőlőt /8 Tesztmeccsek Vertetics a DKSK 12 hetes felkészüléséről /9 IDŐJÁRÁS: Kánikúlai idő Nappal 27 - 32 °C Éjszaka 16-20°C ÁRA: 47 Ft, előfizetőknek: 30,70 Ft 2001. augusztus 1., szerda57. évfolyam, 178. szám Miskolc és környéke A fiatal beteg elégedetlenebb Miskolc (ÉM) - A kórházi ellátással kap­csolatos elégedettség mértéke szorosan összefügg a beteg életkorával: az időseb­bek kevésbé tekintenek kritikusan az egészségügyi intézményekre - derült ki abból az országos beteg-elégedettségi vizs­gálatból, amit a TÁRKI Társadalomkuta­tási Intézet Rt. 2001 februárjában végzett el az Országos Egészségbiztosítási Pénztár megbízásából. A felmérésből egyébként az is kiderül, hogy azok, akik hálapénzt ad­tak, nem voltak elégedettebbek a kapott szolgáltatással, sőt szigorúbban szemlélték a kórházi szolgáltatást, mint azok, akik nem adtak pénzt a kórház dolgozóinak. /5 Mérték az elégedettséget Fotó: Ádám János HÍRCSOKOR • Arisztokraták adománya. A Magyar Történelmi Családok Egyesülete szervezé­sében egy kamionnyi segélyszállítmányt adtak át kedden az árvíz sújtotta Csaroda lakóinak. Az akciót a magyar arisztro- kácia és köznemesség képviselői indítot­ták, az adományokat a belgiumi Gamcare szervezet gyűjtötte össze s adta át a Gróf Nyáry Alapítványnak. • Túlterhelés okozta tragédia. Túlterhe­lés okozta a Synergon Rt. vezetőit szállító Cessna gép júniusi tragédiáját - állapítot­ta meg a roncsok szilárdságtani vizsgála­ta. A Cessna 210-es kisrepülőgépen,, Zág­rábból Siófokra tartva, két pilótával és négy utassal - a Synergon Rt. vezetőivel - a fedélzetén zuhant le június 14-én Tap- sony közelében. &AkMASYARORSZÁG El 3501 Miskolc, Postafiók 351 © (46) 502-900 Vízi balesetek Halálesetek életkor szerint Hiányszakma a hivatásos honvéd A Megyei Hadkiegészítő Parancsnokságon több ezer jelöltnek is tudnának állást találni Miskolc (ÉM - BAL) - Több ezer embert is be tudna soroz­ni a Magyar Honvédség, de je­lentkezőben tetemes a hiány. Megyénkben évente legfel­jebb egy-kétszáz fiatal érzi úgy, hogy jövőjét az egyenru­ha felöltése biztosítja. A hivatásos létszám feltöltése végett a katonaság most nagy­szabású toborzókampányt indít, amely hamarosan Észak-Ma- gyaroi'szágra is elér. „Most jó lenni katonának” - próbálja propagálni a Magyar Honvédség, de a szlogent kevesen hajlamosak elhinni. Néhány éve hangzatos reklámszövegekkel, kiadványokkal, propektusokkal, a „civilbarát kommunikáció” kü­lönféle eszközeivel igyekszik ma­gának megnyerni a fiatalembe­rek minél nagyobb részét a kato­naság, toborzóirodák hálózatát nyitotta meg a hadsereg, a koráb­binál jobb feltételeket kínálnak a hivatásos állomány tagjává avan- zsálóknak. Az „offenzíva” nem vezetett a kívánt eredményre - ezt igazolandó, most nagyszabású koncentrált toborzókampányba kezd a honvédség. Július eleje óta tart az akció, végigfutva az országon: Bor sód-Abaúj-Zemplén­be valamikor ősszel érkezhet el. A várhatóan szeptember végén, október elején esedékes „hadmű­velet” keretében a katonaság „megszállja” majd a tokaji szüre­ti fesztivált, hogy ott kultúrmű­sorral standjához csalogassa az érdeklődőket, majd mundért hú- zasson rájuk. /3 Több hivatásos katonajelöltet tudnának fogadni, mint ahány alkalmas — és ahányan jelentkeznek Fotó: Ádám János Városdíszítő virágművelés A mesterséges dombágyástól a kókadó muskátlikig Miskolc (ÉM - Hl) - A virág gyönyörködtet. De minden esetben így van ez? Vajon a mesterséges dombocskákra ültetett virágoktól, vagy a szemmagasságnál jóval fel­jebb helyezett, kókadozó muskátliktól szebbnek látjuk városunkat? Egy hejőcsabai olvasónk arra hívta fel a figyelmet, hogy a szű- kebb lakóhelyén a közterület szebbé tételének szándékával te­lepített virágágyások szerinte inkább sírhalomra emlékeztet­nek, mint természetes virágsző­nyegre. Az eső pedig az útra mossa a növények alól a talajt. A város másik végén, Diósgyőr­ben ugyan nem készült virágos domb, ott a helyiek a villanyosz­lopokon kókadó muskátlikat né­zik, és várják, hogy végre bok- rosodásníik induljanak a jó né­vé^ k 6te odahelyezett futóim­ra helyezett akár jól is éi A muskátli szárazságot, Ám ahhoz, 1 táljon, hanei ködtetően n sodjon, nem edénybe teszi gasában a növény műanyag edé­nye felforrósodik, a hő a gyökér­zet sérüléséhez vezet. így, ha rendszeresen öntözik is, nem ké­pes megfelelő mennyiségű táp­anyagot felvenni. Ezért jobb a deszkából készült, esetleg a szi­getelt vagy kettős falú edény al­kalmazása a kandeláberek vi­rággal való díszítésekor. A mesterséges dombágyások- ról annyit mondott: a kertésze­ti szakirodalom szerint az az ideális, ha a virágágy egy sík­ban van a talajjal. A mai kert­művelés alapja az, hogy' a kert ne tűnjön mesterségesnek, az ágyások mérete, az elhelyezé­sük, a virágok színe összhang­ban legyen. Mint mondta, ezek­től az alapszabályoktól persze el lehet térni, de érdemes fi­gyelni arra, hogy a nem síkba ültetett virágoknak milyen a gyökérzetük. Bizonyos egynyá­ri növények gyökere nem ké­pes arra, hogy megfogja a ta­lajt, míg például a petúnia erős, bolyhos gyökérzete erre alkalmas lehet. A tenyészközegre is gondolni kell Fotó: Vajda János Népszámlálás - előzetes adatok Budapest (MTI) - A Közpon­ti Statisztikai Hivatal megje­lentette az idei népszámlálás előzetes adatait ismertető so­rozat első kötetét. Elsőként a számlálóbiztosi összesítések alapján készült előzetes ada­tokat hozzák nyilvánosságra. A teljes és részletes közzété­telt megelőzi egy reprezenta­tív minta eredményeinek is­mertetése, várhatóan 2002 februárjában. A részletes fel­dolgozás eredményeit, azaz a végleges megyei és település- szintű adatokat tartalmazó 21 kötet kiadása 2002 nyará­ra, őszére várható. A most megjelent mintegy 500 oldalas kötet a népszám­lálási kötetsorozat első, az előzetes adatokat tartalmazó tagja. Nem tartalmaznak ér­demi részleteket, csak orszá­gos, megyei és település szin­tű népesség, valamint lakás­számokat. Az elmúlt évtized változásainak elemzését segí­ti, hogy a jelenlegi kiadvány tartalmazza az 1990. évi nép- számlálás adatait is. A ko­rábban már ismertetett elő­zetes adatok szerint 2001. feb­ruár 1-jén 10 millió 197 ezren éltek az országban. A népes­ség mintegy 178 ezer fővel csökkent az előző népszámlá­lás 1990. január 1-je óta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom