Észak-Magyarország, 2001. május (57. évfolyam, 101-126. szám)

2001-05-02 / 101. szám

2001. május 2., szerda Aktuális / Országban-világban 2 Orbán-Bush találkozó: rakéta és vízum Washington (MTI) - Orbán Viktor magyar kormányfő Martonyi János külügyminiszter kíséretében kedden a Fehér Házban találkozott Richard Cheney amerikai alelnökkel, és fo­gadta őt George Bush elnök. Most már nem arra van szükség, hogy egy­más kölcsönös megsemmisítésére alkalmas eszközöket tartsunk fenn, hanem olyan mi­nőségű fegyverek kellenek, amelyek megfe­lelő védelmet nyújtanak - jelentette ki Or­bán Viktor magyar miniszterelnök, miután Martonyi János külügyminiszter kíséreté­ben kedden a Fehér Házban találkozott Richard Cheney amerikai alelnökkel, és fo­gadta őt George Bush elnök. Bush tájékoztatta a magyar vezetőket arról a - kedden a későbbi órákban tett - bejelentéséről, amely a rakétavédelemmel kapcsolatos amerikai stratégiai elképzelé­sekre vonatkozik. Az eszmecsere után Or­bán Viktor és Martonyi János a Fehér Ház kertjében újságírók előtt beszélt a ta­lálkozó lefolyásáról. Orbán - anélkül, hogy részleteket közölt volna annak tar­talmáról - pozitívan értékelte a rakétavé­delemmel kapcsolatos új amerikai gon­dolkodásmódot. Orbán Viktor szólt arról, hogy a vízum­kérdés továbbra is problémát jelent. Fur­csa helyzet, hogy Magyarország az egyik szövetségese az Egyesült Államoknak, és ehhez képest még mindig megalázó proce­dúrának kell alávetniük magukat azok­nak a magyaroknak, akik az Egyesült Ál­lamokba akarnak jönni. Martonyi János ehhez hozzáfűzte: a kérdést felvetette Colin Powellnek, és biztatóbb választ ka­pott, mint eddig bármikor. A miniszter ugyan ígéretet nem tehetett, hiszen a ví­zumpolitika törvényhozási kérdés is, de az amerikai kormányzat látja, hogy ez Magyarország számára fontos kérdés. Orbán Viktort kedden Washingtonban az American Enterprise Institute-hoz tar­tozó Űj Atlanti Kezdeményezés által nem­rég alapított, most először adományozott Szabadság díjjal tüntették ki. Ezzel a ki­tüntetéssel kívánták elismerni Orbán Viktor erőfeszítéseit, amelyeket a rend­szerváltásért, illetve a magyar szabadsá­gért és függetlenségért tett. < Q- LU 'Ö 4-' O u_ Orbán Viktor és George Bush tárgyalásán L_ _____________________________________ r -1 Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén megye független napilapja A kiadó vezetője: Szabó Miklós (szabo@inform.hu) Főszerkesztő: Kiss László (kiss.laszlo@inform.hu) Szerkesztők: aktuális: Bánhegyi Gábor (214-es mellék, banhegyi@inlorm.hu) társadalom: Bujdos Attila (212-es mellék, bujdos@inform.hu) gazdaság: Méhes László (211-es mellék, mehes@inform.hu) kultúra: Csőmök Mariann (210-es mellék, csomok@inform.hu) térség: Buzafalvi Győző (298-as, 430-as mellék, buzafalvi@inform.hu). sport: Berecz Csaba (241-es mellék, bereczcs@inform.hu) Szerkesztőség: 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 3. Postacím: 3501 Miskolc, PL: 351. Szerkesztőségi fax: 501-262 Telefon: 502-900 A központ jelentkezése után közvetlenül tárcsázhatok a rovatok mellékei, va­lamint a titkárság: 201, Hírügynökség: Magyar Távirati Iroda (MTI), European Press Agency (EPA). Kiadja az INFORM MÉDIA Kft. Ügyvezető igazgató: Josef Kogler Felelős kiadó: Szabó Miklós Terjesztési vezető: Seszták Ottó (06/20-958-9923, sesztak@inform.hu) Marketingvezető: Szókéné Kórik Erika (06/20-977-5596, szokene@inform.hu) Hirdetési vezető (Miskolc): Farkasné Lovász Zita (06/20-9147-209, lovasz@inform.hu) Hirdetési vezető (térség): Maros Éva (06/20-9-589-908, maros@inform.hu) A kiadó elme: 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 3. Postacím: 3501 Miskolc, Pf.: 178. Telefon: 502-900 Hirdetési fax: 501-260, marketing és terjesztési fax: 501-261 Az áruspéldányokat terjeszti az INFORM MÉDIA Kft. Gere Sándor (304-es mellék, gere@inform.hu) Lapunk eladott példányszámát rendszeresen vizsgálja és auditálja a Magyar Terjesztés-ellenőrzési Szövetség Az előfizetők részére terjeszti az INFORM MÉDIA Kit., 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Kézbesítési problémáikat az alábbi ingyenesen hívható telefonszámon jelez­hetik: (06-80) 305-305. Előfizethető az INFORM MÉDIA Kft. hírlapkézbesítőinél és a kiadóban, postautalványon vagy átutalással az INFORM MÉDIA Kft. Bank Austria Creditanstaft-nál vezetett 10911004-00000002-01580060 bank­számlaszámra, valamint megrendelhető a kiadó címén. Az előfizetési díj egy hónapra 799 forint, negyedévre 2290, fél évre 4490, egy évre 8690 forint. A lap példányonkénti ára hétfő és csütörtök közölt, valamint szombaton 42 forint, a pénteki lapszám a TV Plusszal 49 forint. Az előfizetés lemondása 30 napos határidővel, írásban történhet. Index: 25 655. ISSN 0133-0357 Nyomás: INFORM MÉDIA Kft., 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Telefon: (52) 526-626. Meg nem rendelt kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! ^ATESZ Király utcai építkezés: a veszett fejsze nyele? Zöldterület kontra élelmiszerüzlet. Az ügyészségen az ügy. Miskolc (ÉM - BGO) - A me­gyei ügyészséghez fordult az Uj Miskolcért Egyesület a Ki­rály utcai boltépítés ügyé­ben. Céljuk, hogy kiderüljön, minden törvényi előírásnak eleget tettek-e a döntés meghozatalakor. Lapunk számos alkalommal fog­lalkozott már azzal a belvárosi beruházással, amelynek kap­csán a környék lakói is kifejez­ték nemtetszésüket. Dr. Loss Sándor, az Űj Miskolcért Egye­sület elnöke kérdésünkre el­mondta: úgy véli, azzal, hogy egy újabb városi zöldterületnek „lett annyi”, már csak veszett fejsze nyele kideríteni, mi előzte meg az építkezés kezdetét. Az egyesület több száz aláírás birtokában azért fordult a megyei ügyészséghez, hogy vizsgálják meg, sérelmet szenvedett-e a köz­érdek az építkezéssel kapcsolat­ban, hogy az építést megelőzően sor került-e minden szükséges ha­tósági eljárásra, figyelembe vet­ték-e a lakosság véleményét, illet­ve bizonyos városesztétikai szem­pontokat. Az ügyészség közremű­ködésével arra szeretnének vá­laszt kapni, hogyan folyik a vá­rosban a különféle építkezések, beruházások engedélyezése. En­nek érdekében, ha az ügyészség vizsgálatot indít, az összes, ezzel összefüggő hivatali dokumentu­mot, iratot megvizsgálhatják - mutatott rá dr. Loss Sándor. Ugyanezzel a témával kapcso­latban juttatta el állásfoglalását szerkesztőségünkhöz az Ökoló­giai Intézet a Fenntartható Fejlő­désért Alapítvány. Mint dr. Gyu­lai Iván igazgató ebben kifejti, csatlakoznak a Vörösmarty utca és Király utca kereszteződésénél található zöldterületen létesülő élelmiszer-áruház építésének en­gedélyezése ellen szerveződött ak­cióhoz. Álláspontjuk szerint nem volt indokolt a belvárosban egy újabb, nagyméretű élelmiszerüz­letnek helyet biztosítani. Annak ellenére, hogy az áruház és az ed­dig épültek nem érik el a környe­zeti hatásvizsgálatot igénylő 2000 négyzetméteres méretet és a ha­tályban lévő Általános Rendezési Terv (ÁRT) intézményi ingatlan­ként tartotta számon a felhasz­nálható területet, előzetes építé­szeti és környezetvédelmi szak­mai véleményegyeztetéssel meg lehetett volna előzni a kialakult konfliktust. Javasolják, az ÁRT módosításával érjék el, hogy bár­milyen zöldfelület beépítése ese­tén értékében ugyanakkora zöldfelületet legyen köteles a be­ruházó pótolni, lehetőleg az épít­kezés környezetében. Vidámparki tűz Berlin (MTI) - Harminchat em­ber megsérült, amikor vasárnap tűz ütött ki a Köln közelében fekvő hatalmas szabadidő park­ban, a Phantasialandban, amely egyike Európa legnagyobb ilyen jellegű létesítményeinek. A tü­zet a rendőrség közlése szerint minden bizonnyal egy hullám­vasút elektromos berendezésé­nek rövidzárlata okozta. A lán­gok átcsaptak több szomszédos épületre, illetve egy cirkuszsá­torra is. Noha a vidámparkban a tűz keletkezésekor mintegy húsz­ezer ember szórakozott, a ven­dégeket sikerült pánik nélkül, rendezetten kimenekíteni a ve­szélyzónából. A halálos sérülés esélye kizárt. Előzésből a fának. Két személy sú- állt meg. A vezetőt és utasát (egy férfit és egy lyos sérülésével járó baleset történt tegnap ko- nőt) a mentőktől kapott információ alapján sú- ra este a 37-es úton. Előzetes értesüléseink sze- lyos, de nem életveszélyes sérülésekkel, többszö­rint Szerencs felől Miskolc felé tartó Peugeot rös csonttörésekkel, szállították kórházba. A ko- személyautó szabályosan előzött, ám sávjába va- esi eleje, hátulja, teteje alaposan megrongáló­ló visszatérésekor a kocsi a padkára, onnan pe- dott. Lapzártánkkor a helyszínelés - mely miatt dig az árokba sodródott, majd egy fának ütközve a forgalmat is elterelték - még tartott. Fotó: Ádám Freedom House: Magyarországon szabad a sajtó Washington (MTI) - A világon az elmúlt egy esztendő alatt to­vábbi teret nyert a sajtószabad­ság ügye, de a kedvező folyama­tok ellenében egyes nagy és fon­tos országokban súlyos vissza­esés tapasztalható - állapítja meg a Freedom House nevű, New York-i székhelyű intézet, hétfőn közzétett éves jelentésében. A Freedom House jelentése a legag- gasztóbbnak az oroszországi tör­ténéseket tartja, és elmarasztalja a kínai újságírók elleni megfé­lemlítő célú hatósági fellépést. Magyarországot a Freedom House a szabad kategóriába so­rolta, igaz, annak az alsó mező­nyébe: 30-nál nem több büntető­pontot kapottak tartoznak ide, Magyarország esetében a bünte­tőpontok száma 28. A szöveges indoklásban meg­állapítják, a parlament 2000-ben kiterjesztette a médiára nézve az átvilágítási törvényt. Az al­kotmánybíróság három olyan döntést hozott, ami érintette a közlési szabadságot. A nyomtatott sajtóval kapcso­latban megállapítják: a kor­mánypárti lapok előnyben része­sülnek az állami tulajdonú vál­lalatok hirdetései tekintetében, és jobban hozzájutnak kormány­zati forrásokhoz. Ki harcos tüntetéssel, ki békés felvonulással Németország A keleti tartományok segítését célzó szolidaritási paktum foly­tatására te'tt ígéretet a német szakszervezetek központi május elsejei ünnepségén kedden Ros­tockban a szövetségi kancellár. A berlini rendőrök kedd haj­nalban vízágyúkat vetettek be baloldali tüntetők ellen, akik pa­lackokkal és kövekkel dobálták meg őket. A kelet-berlini Fried- richshain és Penzlauer Berg ne­gyedben mintegy 6 ezer, feltehető­leg szélsőbaloldali szervezetekhez tartozó tüntető barikádokat emelt és néhányat meg is gyújtott. Franciaország Rendbontás nélkül zajlottak a május 1-jei felvonulások Fran- ciaország-szerte. 70 nagyobb vá­rosban és kisebb településen tar­tottak felvonulást a munka ünne­pén, ahol elsősorban azoknak kö­veteltek biztonságot, akik több nagy cég, így elsősorban a Da- none csoport és a brit Marks and Spencer kiskereskedelmi vállalat szerkezetátalakítási programja miatt kerültek az utcára. Nagy-Britannia Pattanásig feszült helyzet ural­kodott kedd kora este London központjában, az Oxford Street körzetében, ahol az antikapita­lista, globalizáció ellenes tünte­tők mintegy ötezer fős csoportja több órán át farkasszemet né­zett, néha dulakodásba kevere­dett a kivezényelt a rendőrök­kel. A kora reggel kezdődött több tucat tiltakozó megmozdu­lás délutánig békésen zajlott. A rendőrség éberen őrzi a brit fő­város központját, mivel a tava­lyi hasonló tüntetések vandál pusztításba torkolltak, és több tucat személy sérüléséhez és több mint 90 tüntető őrizetbe vé­teléhez vezettek. Csehország Polgári engedetlenségre szólította fel a lakosságot Miroslav Grebe­nícek, Cseh- és Morvaország Kommunista Pártjának elnöke pártja május elsejei nagygyűlésén Prágában. Mintegy 10 000 ember előtt elmondott beszédében élesen bírálta a kormányzó Cseh Szo­ciáldemokrata Pártot, amely csak a hatalomért és a koncért vállalta el a kormányzást, s elárulta az egyszerű emberek érdekeit. Ázsia Miközben a két koreai állam dolgozói először köszönthették közösen a munka nemzetközi ünnepét, addig Ausztráliában a globalizáció ellen tüntetők összetűztek a rendőrséggel. Kí­nába a több napos szabadságot kihasználva az emberek az el­múlt évtizedekben megszokott felvonulások helyett utazással töltik a következő napokat. Oroszország Moszkvában a szakszervezetek május elsejei felvonulásán részt vett Mihail Gorbacsov volt szov­jet elnök, aki az egyesített szo­ciáldemokrata párt képviseleté­ben a szakszervezetek nem túl nagy létszámú, alig hétezer főt megmozgató felvonulásán azt hangsúlyozta, hogy a Jurij Luzskov moszkvai polgármester vezette Haza mozgalommal na­gyon is közeli célokat követnek, s támogatásáról biztosította a szak- szervezetek gazdasági követelé­seit, az árak mérséklését, a bérek növelését, a Munka törvényköny­ve módosításának elutasítását. A szakszervezetek moszkvai majálisa incidensek nélkül ért véget, akárcsak a kommunisták 15 ezer fős felvonulása a Kreml mellett lévő Zsukov-szoborhoz. Gennagyij Zjuganov kommunis­ta vezető hívei - továbbá néhány radikális baloldali mozgalom ak­tivistái - a Kaszjanov-kormány lemondását és a nagytőke befo­lyásának visszaszorítását köve­telték plakátjaikon, s számos gazdasági követelést is megfogal­maztak jelszavaikban. Londoni ülőtüntetés - épp a tiszta levegőért Fotó: epa

Next

/
Oldalképek
Tartalom