Észak-Magyarország, 2001. április (57. évfolyam, 77-100. szám)

2001-04-18 / 90. szám

2001. április 18., szerda tmn-m&fmmM # Szolaster / Hirdetés 11 Olvasóink leveleiből Csillagfény Olvasónk hozzánk fordult pa­naszos levelével. Mire az ille­tékes válaszát kézhez kaptuk, addigra - az illetékes - el is végezte a javítást. Már két hete, hogy kriti­kus állapotban vagyunk: le­szakadt a szobában a mennyezet. Bejelentettem a MIK-nek. Kijöttek felmérni a kárt, de nem csináltak sem­mit sem. Úgy akarták megja­vítani a mennyezetet, hogy benne lakunk, de így nem le­het, mert veszélyes úgy ránk, mint a bentlévő búto­rokra nézve egyaránt. Ma is megint leszakadt egy nagyobb rész, veszélyes a lakásban tartózkodni, és most már a lakásból látom a csillagokat este. Notár Béla A MIK válasza: A Miskolc, Zsolcai kapu 11. számú önkormányzati épület egyik földszinti lakásának mennyezete valóban megron­gálódott a közelmúltban. A bejelentés után azonnal a helyszínen kivizsgáltuk a történteket, és az alábbiakat állapítottuk meg: A födémszerkezet alul-fe- lül borított födémként volt kialakítva, melyről ismeret­lenek már korábbi időszak­ban a felső deszka borítást eltulajdonították. Az alsó bo­rítást nagy mennyiségű sze­mét és hulladék terhelte, il­letve a felső deszkaborítás helyén, részben keménypa­pírral lefedték a közöket, tég­lával terhelve azt. A szükséges teendők fel­mérése után, a MIK Rt. Épí­tési és Karbantartási Főmér­nöksége haladéktalanul ki­szállt a helyszínre a javítás elvégzése érdekében, azon­ban az ott lakó bérlők a munkavégzést nem enged­ték, hivatkozva arra, hogy az porral jár. 2001. március 19-én műsza­ki igazgatóhelyettesi fogadó­órán jelent meg a bérlő, kér­ve azt, hogy a lakásból he­lyezzük ki, és úgy végezzük el a javítási munkát. A szükséges javítás mérté­ke és a technológia nem in­dokolta cserelakás biztosítá­sát és a fogadóórán a Műsza­ki Igazgatóhelyettes meg­egyezett a jelenlévő bérlővel, hogy fóliázással megóvják a portól a bútorzatot, a bérlő pedig engedélyezi a munka kivitelezését. Ennek alapján március 26-27-én szakembereink megismételten megjelentek a helyszínen és a szükséges munkákat elvégezték, mely­nek keretében nem csak alulról került kijavításra a mennyezet, hanem a hiányzó felső borítást is pótoltuk. Fentiek alapján úgy gon­doljuk, a bérbeadó mindent elkövetett annak érdekében, hogy minél rövidebb idő alatt megfelelő minőségben és műszaki tartalommal el­végezze a javítási munkát. Kottman Dezső MŰSZAKI IGAZGATÓHELYETTES Üveges István II. SZ. HÁZKEZELŐSÉGI VEZETŐ A sportért Az alábbi hozzászólást a mis­kolci közgyűlés ülésén Ludnik Ferenc önkormányzati képvi­selő (Fidesz, MKDSZ), a köz­gyűlés költségvetési bizottságá­nak elnöke mondta el: „Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én nem kérdést, hanem vé­leményemet szeretném elmon­dani más összefüggésben a kialakult helyzetről. Én úgy ítélem meg, hogy ma Miskolcon sportügyekben nincs rendkívüli helyzet, ha az országot végig nézem. Ma Magyarországon a sportot tag­díjakból és belépőjegy árából nem lehet még amatőr szinten sem fenntartani. Ma a telepü­lések döntő többségében az önkormányzatok és intézmé­nyei, vagy szervei támogatási, illetve reklámszerződések for­májában segítenek abba, hogy a sport talpon maradjon. Ilyen formában más önkor­mányzatokat is megvádolhat­nak alaptalanul. Mi miskolci polgárok évtizedek óta adózott és adózatlan jövedelmünkből támogatjuk döntően a főváro­si sportegyesületeket, hiszen az állami költségvetésből fi­nanszírozott minisztériumok, így pl.: Belügyminisztérium, Honvédelmi Minisztérium, Földművelésügyi és Vidékfej­lesztési Minisztérium, Ifjúsági és Sport Minisztérium több száz millió forinttal, de több évi figyelembevételével mil- liárdokkal támogatják a buda­pesti Honvédőt, az Újpesti Dó­zsát és a Ferencvárost, MTK-t, Vasast, de a miskolci sport­egyesületeket nem támogat­ták. Érdekes módon, egyik minisztérium vezetése ellen sem indult büntető eljárás, mert a sportot a közpénzből valamilyen formában támo­gatták. A különböző sajtóter­mékekből tudjuk, hogy a Mis­kolci Önkormányzati tulajdo­nú gazdasági szervezeteket is igyekeznek elmarasztalni a reklámszerződések és az adott kölcsön miatt. Több állami cég is támogat­ja évek óta a sportot, így a Magyar Államvasutak, mely az ország legnagyobb gazdasá­gi társasága 100%-ban állami tulajdonban van, mind­annyiunk előtt ismeretes, hogy az állami költségvetés milliárdokkal támogatja a MÁV-ot. A MÁV vesztesége ellenére is támogatja a spor­tot, vegyük csak a BVSC-t, Szolnoki MÁV-ot, de vehe­tünk más vidéki egyesületet is. A J3VSC labdarúgóinak mezén szerepel az alábbi felirat: Intercity. Vajon ezt a reklámszöveget hogyan támo­gatja a MÁV? Nem tudok ar­ról, hogy ezért az elmúlt évek­ben bármelyik MÁV-vezér- igazgatót elmarasztalták vol­na. De sorolhatnám tovább a gazdasági társaságokat, bizto­sítókat, pénzintézeteket is, melyek támogatják a sportot. Én ezt helyesnek tartom és példaértékűnek. Elmarasztal­ják a Mihő Kft.-t, hogy ő is tá­mogatta a sportot és vesztesé­ges társaság. A távhődíjban valóban részben megjelenik a reklámügynökség is, de azt tudnunk kell, hogy Miskolc város lakói nem a tényleges költséget fizetik meg a távhő­díjban, hanem önkormányzati támogatással csökkentett összeget, így a fogyasztók emiatt nem károsodtak, mert az önkormányzati támogatás fedezetet nyújtott a reklám- költségre és a kölcsönre. A reklámköltségek és a köl­csön a Kft. üzleti tervében és gazdasági beszámoló jelenté­sében minden esetben megje­lent, azt a mindenkori Felügyelő Bizottságok és a Tulajdonosi Bizottságok megismerték és jóváhagyták, tudomással bírlak arról, hogy ilyen költség létezett, ezen szervek nem alapítottak meg semmilyen szabálytalanságot és hűtlen kezelést. A reklám- költségek megjelennek szá­mos helyen az életünkben is, hisz ha felszállunk a vonatra a jegy árában benne van a reklámköltség, s ezzel támo­gatjuk a vasutas'sportegyesü­leteket. Ha veszünk egy liter Mizó tejet, a tej árában benne van a reklámköltség, azzal tá­mogatjuk a pécsi VSK-t. Ha veszünk bármilyen mennyisé­gű vasat, az árában benne van a reklámköltség, azzal tá­mogatjuk és elismerjük a Dunaferr reklámköltségét is. De sorolhatnám tovább. Nekem nincs arról ismere­tem és tudomásom, hogy ma Magyarországon bármelyik önkormányzati, vagy gazdasá­gi társaságot elmarasztaltak volna azért, hogy a sportot bármilyen formában támogat­ták. Valahogy úgy érzem, hogy a mi megyénkben az ér­vényben lévő jogszabályokat másképpen értelmezik, mint az ország más területein, pl.: - 1970-es években a bundabot­rányról itt lehetett hallani elő­ször, itt kezdődött először eljá­rás és mi lett a vége, tudjuk.- 1985-86 években, amikor jó magyarjaink Becsből szállí­tották a különböző számítógé­peket Borsod megyében volt a legtöbb ilyen jellegű per, is­merjük az ítéleteket.- Vagy 2000-ben elmarasz­talták a DVTK vezetőit, hogy a tb-járulékot nem fizették be. holott más egyesületek 2-400 M Ft-os tartozásaik voltak. Is­mereteim szerint döntően el­járás csak Miskolcon történt. Rendkívül nehéz helyzet­ben van az önkormányzat, mert amikor 1998-ban a DFC tulajdonosi köre nem tudta to­vább fenntartani a DFC egye­sületet, csődhelyzet alakult ki, ekkor közel 3000 szurkoló je­lent meg a városháza előtt, követelve azt, hogy az önkor­mányzat nyújtson hathatós segítséget a labdarúgás fenn­tartása érdekében. Az önkormányzati törvény II. fejezete, mely tartalmazza az önkormányzat feladat- és hatáskörét a 8. § (1) bekezdési lehetővé teszi a sport támoga­tását a DFC-nek. Az önkor­mányzati testület ezt a dön­tést konszenzussal, nagy több­séggel elfogadta. És itt jön a kérdés: ha tá­mogatjuk a sportot az a baj, ha nem támogatjuk az a baj. Jelen helyzetben azt tartom a legtragikusabbnak, hogy azo­kat próbálják lejáratni, akik valamilyen formában támo­gatták a sportot. Több sportvezető megkere­sett, mi lesz velük a jövőben, hiszen ismereteik szerint szüntetnek meg szponzori szerződésüket, illetve újat nem szívesen kötnek. Én arra szeretném kérni a képviselő- társaimat, a város polgárait, és gazdasági társaságait, akik ezt megtehetik, segítsenek megteremteni annak lehetősé­gét, hogy Miskolc város spor­tot szerető polgárai is színvo­nalas, élvezetes sportesemé­nyeken tudjanak résztvenni és szurkolni.” Továbbra is várjuk olvasóink közügyekről szóló észre­vételeit. Kérjük, írjanak röviden, mert a hosszabb írásokat terjedel­mi korlátáink miatt alkalmanként kénytelenek vagyunk tömöríteni. Névtelen levelekkel semmilyen for­mában nem foglalkozunk. Az e ro­vatban megjelenő írások nem fel­tétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját. A kéziratok megőrzé­sét és visszaküldését nem vállaljuk. Várjuk olvasóink leve­leit a www.boon.hu internetes címen is. Magyarán: stikli Megannyi cikket, tudósítást, riportot olvastam és hallot­tam a megyei munkanélküli­ségről. Hangnemük is a leg­különbözőbb volt, a dicshim­nusztól kezdve a legsúlyo­sabb kritikai megnyilvánulá­sokig. Egyet viszont szögez­zünk le: a helyzet az elmúlt három év során semmit sem változott, és ez az én megíté­lésem szerint azt jelenti, hogy súlyosbodott. Kitérek arra is, hogy miért. Az Észak-Magyaror- szágban olvasható adatok árulkodnak: az állástalanok száma (59 981) az elmúlt év február hónapjához viszo­nyítva 162 fővel növekedett (ami az országban egyedülál­ló), ezzel szemben az Észak- Magyarország alcíme „vala­miféle” csökkenésre enged (vagy „akar”) következtetni. Az efféle közlések rafinál­tak ugyan, de egyáltalán nem őszinték. A kormány- váltás óta a cca. 20%-os szin­tet megszokhattuk. Borsod megye gazdasági és társadal­mi helyzete az elmúlt két- három évben úgy alakult, hogy e szám már egy „nor­mális helyzet”-et rögzít. Tar­tós azért, mert az új álláshe­lyek jóval több mint fele most is „csak” közmunka, te­hát semmiféle gazdaság-élén­külésnek nincs jele. A kor­mány és helyi testületéi rendkívüli módon még nap­jainkban is alábecsülik ezt a nagyon komoly problémát. Nekem az Észak- Magyrország a kedvenc újsá­gom sokakkal együtt, ezért kérem kedves Szerkesztősé­güket, hogy a szemfényvesz­tésben a jövőben ne vegye­nek részt. A hazugság, akár­milyen határozott, hazugság marad. Magyarán szólva: stikli! Fazekas Csilla Miskolc Súly(os) adó Évi 4800 Ft súlyadó befizeté­sével, becsületes adófizető állampolgárként, úgy érzem jogosan tiltakozom az ellen, hogy ugyanezen az úton közlekedő hatalmas kavics­szállító teherautók, akik több milliós nagyságrendek­kel veszik azt igénybe, a tönkretételéért nem fizetnek semmit az érintett önkor­mányzatoknak. Már több mint féléve kö­zöltük először a polgármes­terünkkel az elleni tiltako­zásunkat, aki ekkor meg­nyugtatott bennünket: „Annyi az egész, hogy a falu elejére kiteszek egy táblát és máris el van intézve a dolog.” Elértük, hogy a közútke­zelő kitiltotta az érintett járműveket. Elértük, hogy a forgalom növekedett, tetszik nem tetszik, ezt tudomásul is kell venni, mert tábla itt nem lesz, a kitiltásnak meg nem tudnak és nem is akar­nak érvényt szerezni. Szó sincs arról, hogy aka­dályoznánk az M3-as építé­sét. Ezt csupán azok állítják, akik sokmilliárdos hasznot húznak ebből, és eszük ágá­ban sem volt előre megter­vezni a szállítási útvonala­kat. Kifizetődőbbnek találták a már meglévő, de ramaty állapotban lévő mellékuta- kat teljesen tönkretenni. Annyit tudunk csak, hogy Tiszapalkonya-Oszlár kö­zött lesz útfelújítás szerző­dés szerint, de hogy mi lesz a Hejőpapi-Sajószögedi út­tal, és az itt történt károk megtérítésével? Ez a példa is precedens arra, hogy az elmúlt évti­zedben hogyan lehetett egyeseknek havi száz-négy­száz (!) milliós jövedelme ebben az országban. Csiba György Hejöpapi Hol Kivel Mit Mikor Miért ? #■ Hirdetés Westel partnerek: Ofotért: Miskolc, Corvin u. 1. • Telemobil 96 Kft.: Miskolc, Szentpéteri kapu 103. (TESC0) • Eurooptik Szaküzlet. Tiszaújváros, Szent István u. 1. • Térerő GDM: Ózd, Vasvár út 35/b • Miskolc, Pesti út 9. • Telefix Trió Kit.: Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 18. (Vállalkozók Háza) • Sárospatak, Rákóczi út 58. • ózd, Vasvár u. 52. ■ Kazincbarcika, Egressv tér 2. • Miskolc, Szemere út 20. • Szerencs, Rákóczi u, 86. • Mobilker Kit. Miskolc, 8aicsy-Zs. u. 2. (Szlnva Park) • Mezőkövesd, Mátyás.király u, 126. Tiszaújváros, Szent István u. 24. • Trendex Rt.: Miskolc, Vörösmarty u. 73. További feltételek az üzletekben és a DOMINO üzletszabályzatban. A DOMINO-t újratöltheted az OTP Bankjegyautomatáknál, az OTP TeleBank Cenleren ál és a Shell kutaknál. A feltöltésről SMS-ben kapsz értesítést. Kérésére üzletkötőnk az ország egész területén a nap 24 órájában díjmentesen házhoz megy. Tel.: 06-80/630-630 (zöldszám), 06-30/930-30-30; fax: 265-8788 Információ: 1777 (a westel hálózatából díjmentesen hívható), 265-9210. www.westel.hu Wtfí kkeravill ofotért Il Jesiel aKapcsolat A Maratonban akár 15000 Ft mobilhasználattal Akárhogy is csinálja, könnyen talál Önhöz illő Westel mobilt DOMINO csomagokban. WESTEl üzlet: Miskolc, Kossuth l. u. 2., Tel.: 06-30/900-9010, 06-46/411-550 Miskolc, Szentpáll u. 2-6. (Miskolc Plaza), Tel.: 06-30/900-9041 Díjmentes házhozszállítás: 06-30/930-3926, 06-30/930-4782 „Van aki mobilt vesz, és csakis tormásat, van aki wapost, jóképűt meg órásat, van, aki hívogat, van, aki írogat, van, aki fel se fogta még, mi mindent tartogat. Mindenki másképp csinálja..."

Next

/
Oldalképek
Tartalom