Észak-Magyarország, 2001. április (57. évfolyam, 77-100. szám)

2001-04-02 / 77. szám

\\ Rekord Országjáró német vasutasok Szerencsen /2 Korlátozva Akadályverseny a mozgásában korlátozott élete /3 Ölre mentek Ádáz csatát grundbirkózók /9 IDŐJÁRÁS: • • ,• • *| Derült, napos idő Nappal 13- 17°C • Éjszaka 0 - 5°C Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén napilapja ÁRA: 42 Ft, előfizetőknek: 26,90 Ft 2001. április 2., hétfő 57. évfolyam, 77. szám Meglelenlk: A mentőknek is elkelne egy kis támogatás Miskolc (ÉM - SzK) - Jóllehet a helyi mentőszervezet az önálló Országos Mentő- szolgálat fennhatósága alá tartozik, azért mindenképp része Miskolc egészségügyi ellátásának - vélekedik dr. Breitenbach Géza vezető megyei mentő főorvos, aki éppen ezért némi önkormányzati támoga­tást remél. A miskolci közgyűlés e heti rendes ülé­sén tájékozódik a helyi mentőszolgáltatás helyzetéről. Dr. Breitenbach Géza megyei mentő főorvos már azt is előremutatónak tartja, hogy a közgyűlés érdeklődik irán­tuk. Mint mondta, tudomása van arról, hogy több nagyváros, mint Szeged, Debre­cen önkormányzata évente 3-5-8 millió fo­rinttal támogatja az ottani mentősök mun­káját. A kérdésre, mire volna legnagyobb szükség itt helyben, a főorvos elsőként egy lélegeztetőgép beszerzését említette, hiszen egy esetkocsiból jelenleg hiányzik, mint­hogy áthelyezték a néhány hónapja kapott MI-2 típusú mentőhelikopterbe. /3 Előállították a DVTK-szurkolókat Eger (ÉM) - Az Egerben szombaton meg­tartott Eger - DVTK NB II, harmadosztá­lyú labdarúgó-mérkőzés befejezése előtt 20-25 perccel néhány DVTK-szurkoló pa­dokat, betondarabokat kezdett dobálni a rendezők felé. Amint az Egri Rendőrkapi­tányság sajtóügyeletese eltaondta: a ren­dezők próbálták megfékezni a maroknyi, aktív csoportot, de sikertelenül. Ekkor hívták ki a rendőröket, akik 11 szurkolót előállítottak. Meghallgatás után elenged­ték őket és rendzavarás szabálysértése miatt eljárást indítottak ellenük. A mérkőzésről is írunk. /10 9 ÉSZAK-MAGYARORSZÁG Esi 3501 Miskolc, Postafiók 351 © (46)414-022 „Sokan nem érzik, hogy segíteni kellene” Főleg ruhát ajánlottak fel az árvízkárosultaknak - mondják a segélyszervezeteknél Miskolc (ÉM - KHE) - A kari­tatív szervezetek jelentős részt vállalnak az árvízkáro­sultak javára nyújtott ado­mányok gyűjtésében és a megfelelő helyre történő el­juttatásában. Bár idén megyénket nem sújtotta olyan mértékben az árvíz, mint tavaly, s így az adományok Sza­bolcs megye településeire érkez­nek, ennek ellenére az adakozó kedv nem csökkent - összegezte tapasztalatait Mucsi József, a Ma­gyar Vöröskereszt B.-A.-Z. Me­gyei Szervezetének igazgatója. Ez idáig 3 nagyobb szállítmányt tu­dott a szervezet eljuttatni a rászo­rultakhoz. Egy 1200 csomagos élelmiszer-szállítmányt Tarpára, mely a Magyar Vöröskereszt ka­tasztrófakészlete volt. A két má­sik szállítmányt lakossági ado­mányokból állították össze. Az egyik 155 csomag fertőtlenítő szert tartalmazott, melyet Vásá- rosnaményba juttattak el. Nem­rég pedig egy vegyes segélyszál­lítmány érkezett Tákosra, az „Egy megye egy település” prog­ramnak megfelelően. Ennek felét a miskolci lakosság adományai tették ki. A szállítmány tartalma­zott tartós élelmiszert, fertőtlení­tőszert, ruhaneműt, de még por­szívót is. A megyében a pénzbefi­zetések mennyisége nem jelentős, kivéve Mezőkövesdet, ahol 140 ezer forint gyűlt össze. Az Ökomenikus Szeretetszol­gálathoz főleg pénztámogatás ér­kezett. A segítségnyújtás azon­ban nem volt tömeges - állapí­totta meg Rácsok Balázs, a Ma­gyar Ökomenikus Szeretetszol­gálat Családok Átmeneti Ottho­nának intézményvezetője. Ta­valy nagyobb volt az adomány összege. Rácsok Balázs hozzátet­te: Magyarországon még nem alakult ki az adományozás kul­túrája. Sok ember nem érzi, hogy neki is segítenie kellene, vagy azt hiszi, hogy 1-2 ezer fo­rint nem sokat számít. A jelen­tős összegek pedig épp az ilyen 1-2 ezer forintos befizetésekből tevődnek össze - mondja az in­tézményvezető. A Máltai Szeretetszolgálat Miskolci Csoportjához is folya­matosan érkeznek az adomá­nyok. Papp Vilmosné, a csoport ügyintézője elmondta: a lakos­ság főként ruhaneműt ajánlott fel, nagyobb szükség lenne azonban élelmiszerre, fertőtle­nítőszerre és pénzre. A tapasz­talat itt az, hogy az emberek adakozó kedve ugyanolyan, mint a tavalyi árvíz idején, és egy-égy ilyen katasztrófa ese­tén szívesebben segítenek. Ed­dig három szállítmányt juttat­tak el a Vásárosnamény kör­nyéki falvakba. Az adakozás ezen a héten az Észak-Magyarországban a hét témája. /3 Iskolába várnak. Hamarosan elkezdődik az általános iskolákban a leendő elsősök beíratása. Mit mérlegelnek a szülők, ami­kor nagycsoportos gyermekeik számára iskolát választanak? /5 Fotó: Ádám János A Nagyságos fejedelemre emlékeztek Borsiban Borsi (ÉM - PT) - II. Rákóczi Ferenc születésének 325. évfor­dulóján tartottak emlékünnepsé­get tegnap délután a szlovákiai Borsiban, a történelmi személyi­ség szülőházánál. Az 1969-ben állított Rákóczi- szobor talapzatához sok százan jöttek határon innenről és túl­ról, hogy tiszteletük jeléül elhe­lyezzék az emlékezés virágait. Szabó Mihály, Borsi polgármes­tere az egybegyűltek előtt első­ként szólva arról beszélt, hogy az emlékhely létrehozása a ’68- as eseményeknek köszönhető, amikor egy maroknyi csapat fel merte vállalni a Nagyságos feje­delem szobrának felállítását. Várkonyi Gábor történész II. Rákóczi Ferenc életútjáról szólt. Arról a történelmi személyiség­ről beszélt, aki Magyarország élére állt, hogy európai mércé­vel is mérhető nemzetet hozzon létre. Nem háborúzni, hanem építeni akart. A szónokok vala­Rákóczi szobránál Fotó: Puskár Tibor mennyien méltatták Rákóczi ki­vételes politikusi képességét és erkölcsi nagyságát, mellyel sze­mélyes érdekei felé tudta he­lyezni a nemzet sorsának ügyét. Az ünnepségen részt vett és koszorút helyezett el a szobornál többek között Boros Miklós po­zsonyi nagykövet, Varga György kassai főkonzul, Ódor Ferenc, a B.-A.-Z. Megyei közgyűlés elnöke, Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaúj­hely polgármestere és Pozsgay Imre egyetemi tanár is. Füst okozta a halálát Szikszó (ÉM) - Lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat va­sárnap délelőtt. Szikszón egy lakószoba teljesen kiégett, a lakásban tartózko­dó idős hölgy füstmérgezés­ben meghalt. Még dolgoznak a bevallásokkal Budapest (MTI) - A beérke­zett személyi jövedelemadó (szja) bevallások zömét vár­hatóan április közepére fel­dolgozzák az APEH munka­társai, de ez még nem tartal­mazza majd a szükséges ja­vításokat, amelyekkel a hó­nap végéig készülnek el - tudta meg az adóhivatal ille­tékesétől a Magyar Távirati Iroda. / Ártatlannak tartja magát Milosevic Belgrád (MTI) - Slobodan Milo­sevic volt jugoszláv elnököt 30 napi előzetes fogságba helyezték vasárnap. A vizsgálóbíró dönté­sét az exállamfő ügyvédje, Torna Fila közölte a sajtóval. Slobodan Milosevic abban a tudatban egyezett bele őrizetbe vételébe, hogy az igazságügyi el­járás tisztázza ártatlanságát - mondta Ivica Dacic, a Milosevic vezette Szerbiai Szocialista Párt (SPS) vezető tisztségviselője va­sárnap. Branislav Ivkovic, az SPS másik magas rangú tisztvi­selője, a párt alelnöke is megerő­sítette, hogy Milosevic ártatlan­nak vallja magát. /2 Milosevic-archív Fotó. epa

Next

/
Oldalképek
Tartalom