Észak-Magyarország, 2001. február (57. évfolyam, 27-50. szám)

2001-02-21 / 44. szám

2001. február 21., szerda # Aktuális / országban-viiágban 2 HÍRCSOKOR • Elhunyt Stanley Kramer. Nyolcvanhét esztendős korában Los Angelesben el­hunyt Stanley Kramer, a világhírű ameri­kai filmrendező és producer, akit elsősor­ban súlyos társadalmi mondanivalót hor­dozó alkotásai tettek ismertté. Nyolcvan alkalommal jelölték filmjeit Oscar-díjra és 16-szor el is nyerte az aranyszobrot. • MSZP: Új ösztöndíjrendszert! Bírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormány­zati Ösztöndíjat, és az MSZP kormányra ke­rülése esetén egységes rendszerbe foglalt új ösztöndíjrendszer bevezetését helyezte kilátásba pártja keddi, budapesti sajtótájé­koztatóján Hiller István, a szocialista párt oktatási kabinetjének vezetője. Kitüntette a Magyar Köztársasági Ér­demrend Középkeresztjével kedden Mádl Ferenc köztársasági elnök (balra) Israel Singert, a Zsidó Világkongresszus főtitká­rát. Az államfő elmondta: ez a magas ki­tüntetés Magyarország elismerésének kife­jezése azért a több évtizedes tevékenysé­gért, amelyet a Zsidó Világkongresszus és személy szerint annak főtitkára végzett a világban szétszórtan élő zsidóság közösségi jogainak érvényesítéséért. Fotó: mti Megtalálták Szathmáry Nikolett holttestét Békéscsaba (MTI) - Megtalálta a rendőr­ség a Gyulán három évvel ezelőtt eltűnt kislány holttestét. Szathmáry Nikolettet 1998. január 14-én látták utoljára. Az akkor hétéves kislány keresése mindmáig nem vezetett eredményre, ám néhány héttel ezelőtt - január 11-én - a rendőrség arról tájékoztatta a sajtót, hogy az eltűnéssel összefüggésben hozható sze­mélyek kerültek a hatóság látókörébe. A kislány holttestét a 47-es főút Gyuláról Békéscsaba felé vezető szakaszán Gyula belterületén egy élővíz csatorna partján nádvágók találták meg kedden délelőtt. [- ÉSZAK-MABYIMMSlAa# -1 Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén megye független napilapja A kiadó vezetője: Szabó Miklós (szabo@inform.hu) Főszerkesztő: Kiss László (kiss.laszlo@inform.hu) Szerkesztők: aktuális: Bánhegyi Gábor (214-es mellék, banhegyi@inform.hu) társadalom: Bujdos Attila (212-es mellék, bujdos@inform.hu) gazdaság: Méhes László (211 -es mellék, mehes@inform.hu) kultúra: Csórnák Mariann (210-es mellék, csomok@inform.hu) térség: Buzalalvi Győző (298-as, 430-as mellék, buzafalvi@inform.hu). sport: Berecz Csaba (241-es mellék, bereczcs@inform.hu) Szerkesztőség: 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 3. Postacím: 3501 Miskolc, Pf.: 351. Szerkesztőségi fax: 501-262 Telefon: 414-022 A központ jelentkezése után közvetlenül tárcsázhatók a rovatok mellékei, va­lamint a titkárság: 201, Hírügynökség: Magyar Távirati Iroda (MTI), European Press Agency (EPA). Kiadja az INFORM MÉDIA Kft. Ügyvezető igazgató: Josef Kogler Felelős kiadó: Szabó Miklós Terjesztési vezető: Seszták Ottó (06/20-958-9923, sesztak@inform.hu) Marketingvezető: Szőkéné Kórik Erika (06/20-977-5596, szokene@inlorm.hu) Hirdetési vezető (Miskolc): Farkasné Lovász Zita (06/20-9147-209, lovasz@inform.hu) Hirdetési vezető (térség): Maros Éva (06/20-333-2530, maros@inform.hu) A kiadó elme: 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 3. Postacím: 3501 Miskolc, Pf.: 178. Telefon: 414-022 Hirdetési fax: 501-260, marketing és terjesztési fax: 501-261 Az áruspéldányokat terjeszti az INFORM MÉDIA Kft. Gere Sándor (304-es mellék, gere@inform.hu) Lapunk eladott példányszámút rendszeresen vizsgálja és auditálja a Magyar Terjesztés-ellenőrzési Szövetség Az előfizetők részére terjeszti az INFORM MÉDIA Kft., 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Kézbesítési problémáikat az alábbi ingyenesen hívható telefonszámon jelez­hetik: (06-80) 305-305. Előfizethető az INFORM MÉDIA Kft. hlrlapkézbesltőinél és a kiadóban, postautalványon vagy átutalással az INFORM MÉDIA Kft. Bank Austria Creditanstalt-nál vezetett 10911004-00000002-01580060 bank­számlaszámra, valamint megrendelhető a kiadó címén. Az előfizetési díj egy hónapra 699 forint, negyedévre 1990, fél évre 3990, egy évre 7590 forint. A lap példányonkénti ára hétfő és csütörtök között, valamint szombaton 42 forint, a pénteki lapszám a TV Plusszal 49 forint. Az előfizetés lemondása 30 napos határidővel, írásban történhet. Index: 25 655. ISSN 0133-0357 Nyomás: INFORM MÉDIA Kft., 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Telefon: (52)526-626. Meg nem rendelt kéziratokat nem őrzőnk meg és nem küldünk vlsszal Torgyán: A frakcióvezető én vagyok Budapest (MTI) - Torgyán Jó­zsef a párt parlamenti frakciójá­nak vezetője - állapították meg az FKGP frakciójának keddi, bu­dapesti közgyűlésén részt vevők. Torgyán József az ülést köve­tő sajtótájékoztatón elmondta: ennek a megállapításnak az alapját az az okirat képezi, amelyből kiderül, hogy ő csupán miniszteri megbízatásának idő­tartama alatt nem látja el frak­cióvezetői tisztségét. Hangsú­lyozta, hogy a frakció vezetésére annak idején az FKGP képvise­lői őt választották meg, Bánk Attilát pedig frakcióvezető-he­lyettesnek. Hozzátette: ez volt az oka an­nak, hogy a múlt heti frakció­ülésen Bánk Attila azt az állás­pontot képviselte, hogy Torgyán József miniszteri megbízatásá­nak megszűnésével egyértel­műen ő az FKGP képviselőcso­portjának a vezetője.- Ezért engem nem kell újra megválasztani a frakció vezető­jének - szögezte le Torgyán József. A megbízott kisgazda elnök Miskolc (ÉM - BGO) - Dr. Torgyán József kisgazda elnök aláírása szerepel azon a megbízólevélen, amely Mészáros Endrét te­szi meg az FKGP megbízott megyei elnökévé. Mint Mészáros Endrétől meg­tudtuk, 1991-től tagja a párt­nak, utána valamennyi meg­mozduláson, egyebek között az 1992-es tavaszi Harag Napján és az azt követő júniusi orszá­gos kisgazdapuccs idején a székház megvédésében is aktí­van részt vett. 1999 áprilisától 2000 júniusig megbízott megyei főtitkár volt, azóta a Mályiban működő alapszervezetben tevé­kenykedik. Dobos Ferenc fel­mentéséről és saját megbízásá­ról hétfőn, a kisgazdák buda­pesti elnökségi ülésén értesült, a határozatlan időre szóló meg­bízásnak - hangsúlyozta - fe­gyelmezett párttagként ele­get tesz. Mivel nem a tagság válasz­totta, hanem megbízott ügyve­zető elnöke a kisgazdák megyei szervezetének, egyelőre nem tudja, hogyan fogadta a tagság a kinevezését, mindenesetre voltak, aki felhívták, vagy sze­mélyesen megkeresték és gra­tuláltak neki - hallhattuk. Munkájának következő lépése az lesz, hogy a hét folyamán át­veszi Dobos Ferenctől a me­gyei irodát - amennyiben az előző elnök átadja azt. Bánk elnökségi ülést akar Bánk Attila, az FKGP orszá­gos pártfőügyészeként felkér­te Balogh Gyula szervező pártfőtitkárt arra, hogy hívja össze az FKGP országos el­nökségét. Az elnökség összehívását azért kezdeményezte, mert vé­leménye szerint a csonka - az általa felfüggesztett pártelnök és a felfüggesztett főtitkár nél­küli - elnökségi ülésen meg kellene vitatni az FKGP-ben kialakult helyzetet. Balogh Gyula erre reagálva elmondta: kedden több napra külföldre utazik.- Miután hazatértem, dön­tök arról, hogy mit tehetek a párt érdekében - fogalmazott a szervező főtitkár. Kevesebb a menekült A NAP FOTÓJA Budapest (MTI) - Tavaly a két és fél éves eljárási határidőt az ügyhátralék ledolgozásával sike­rült egy évre csökkenteni, ez az európai átlaggal nagyjából megegyező vagy jobb - ismertet­ték kedden a Belügyminiszté­rium Bevándorlási és Állampol­gársági Hivatalának (BÁH) év­értékelő sajtótájékoztatóján, a fővárosban. Végh Zsuzsanna, a BÁH fő­igazgatója elmondta: az elmúlt évben közel 30 százalékkal keve­sebb, összesen 7802 menekült ér­kezett Magyarországra a világ 77 országából, 1999-ben viszont 11 500-zan.- A jelentős csökkenés annak tudható be, hogy Jugoszlávi­ában normalizálódott a helyzet - tette hozzá. A pozitív tendencia mellett viszont a főigazgató aggodal­mát fejezte ki amiatt, hogy míg 1999-ben a menedéket kérő kül­földiek 42,7 százaléka lépte át illegálisan az országhatárt, ad­dig a tavalyi adatok szerint ez a szám 80 százalék fölé emelke­dett. A statisztikát ismertetve elmondta: 2000-ben 34 millió külföldi állampolgár érkezett Magyarországra, többségük szomszédos országokból, mint például Ausztriából, Szlováki­ából, Romániából és Horvátor­szágból. Orosz ügynök az FBI-ban? Washington (MTI) - Az Egye­sült Államokban őrizetbe vették a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) egyik ügynökét, akit azzal gyanúsítanak, hogy az utóbbi 15 év során Oroszország javára kémkedett. Jill Stillman, az FBI szóvivője kedden bejelentette, hogy az FBI-nál 27 éve dolgozó férfit tetten érték, amint titkos információkat tartalmazó do­bozt rejtett el egy parkban. ilynek célja, hogy vonzóbbá vásárló, a General Motors Fotó: MTI Lángok a rendőrökre. Moiotov koktéllal dobálja meg a tüntető a dél-koreai rohamrendőrt. A Daewo Motor dolgozója azok közül való, akik tiltakoztak a sztráj­kotokkal szembeni egy nappal korábban fellépő rendőrök akciója ellen. Hatodik napja tart a munkabeszüntetés 1751 dolgozó elbocsátása miatt, amelynél tegyék a céget a reményi számára. HÁTTÉR: A FEKETE ANGYAL-ÜGY Az ápolóhiánynak szerepe lehet egy rossz döntésben Miskolc (ÉM - SzK) - Ha a kró­nikus nővérhiányban elő is fordul, hogy 20-30 beteg egyetlen nővér felügyelete alatt marad éjszakára, abból nem következik, hogy azt te­hetné a beteggel, amit akar. A Fekete Angyalként emlegetett ápolónő esete Novák Piroskát, a Semmelweis Kórház ápolási igaz­gatóját is mélyen megdöbbentet­te. A szakember szerint nagy rendetlenségnek kell lenni ott, ahol nem veszik észre, hogy vala­ki hosszú időn át megsérti a szakmai előírásokat. Merthogy szabályzatok, előírások bőven vannak. Ezek közé tartozik, hogy nem minden nővér adhat be in­jekciót, csak aki abból levizsgá­zott, s akinek arra írásbeli enge­délye van. (Ilyennel például a Semmelweisben a nővéreknek jó, ha egyharmada rendelkezik, sőt van olyan osztály is, ahol az osz­tályvezető úgy látja jónak, hogy ott csak orvos adhat be injekciót. - Ez nem vonatkozik a vénás vér­vételre.) De engedéllyel is csak azt adható be a betegnek, amit az orvos előírt. A fájdalomcsillapí­tók között több kábítószer-hatá­sú, ezek minden ampulláját jegy­zőkönyvezik. Tény azonban, hogy léteznek a különféle - nem karton- és elszámoláskötelezett - nyugtátoknak is olyan keverékei, melyekkel ölni lehet. De Novák Piroska véleménye az, hogy egy­két eset után észre kellett volna venni: egy ember keze alatt hal­tak meg olyanok, akiknek az ál­lapota nem indokolta a végső tá­vozást. Az éjszakás nővér nem dönthet arról sem, hogy egy eset­leg meghiúsult fájdalomcsillapí­tási kísérletet megismételjen, vagy hogy az előírt adagot meg­növelje. Arról, hogy nem hat, vagy a beadás meghiúsulásról (például a beteg hányása miatt) értesítenie kell az ügyeletes or­vost. A döntés az ő jogköre. Az ápolási igazgató tévedések tartja, hogy a szabályzati fegye­lem megsértését összekeverik az eutanázia kérdéskörével. Jólle­het az eddigi értesülések alap­ján nem zárható ki, hogy a bete­gek (esetleg némelyike) maga kérte a nővért a „segítségre”. Nem hosszabbítható Az eutanázia kérése időnként el­hangzik az Erzsébet Hospice Otthonban is, főként azon új be­tegek részéről, akik hosszú ideje tartó fájdalmuk miatt nyernek oda felvételt. Ha nem is sikerül minden beteget teljesen fájda­lommentessé tenni, az csak a ............................................................................ Utóbb gyakran igazolódik be, hogy nem is eutanáziára vonatkozik a beteg kérése, hanem a segítségre • •......................*.................••••••>» rákbetegek kevesebb mint egy százalékánál fordul elő, hogy a fájdalmat ne lehetne rövid idő alatt jelentősen csökkenteni. A másik, ami miatt olykor valaki kérni szokta, hogy segítsék a ha­lálhoz, az a nagyfokú kiszolgál­tatottság és a gyengeség - mond­ta dr. Simkó Csaba főorvos, az intézmény vezetője.- De erre is van „orvosság”, méghozzá a szeretetteljes gondos­kodás. Utóbb gyakran igazolódik be: igazából nem is eutanáziára vonatkozik a beteg kérelme, ha­nem segítségre. Volt már bete­günk, aki egy ilyen kérést követő 3 nap ápolás után kijelentette: még soha ennyi törődésben nem volt része, mint ez idő alatt. Hogy az eutanázia kérését a beteg sem gondolja teljesen komolyan, az is bizonyítja, hogy csak igen keve­sen vannak annyira elesettek és kiszolgáltatottak, hogy ne folya­modhatnának öngyilkossághoz, de ezt mégsem teszik. Dr. Simkó Csaba a passzív eutanázia fogalma alatt az érti, ha egy beteg állapotán lehetne érdemben segíteni, de azt az or­vos elmulasztja, siettetve a be­teg halálát. Ezzel - véleménye szerint - az orvos kötelességét szegi meg. Más megítélés alá esik egy kevésbé ismert, szak­mai körben élő fogalom, az agtanázia. Jelentése: a haldoklás folyamatát nem nyújtják meg erőszakkal. Amennyiben egy A minimum Mit ír elő a jogszabály arra vonatkozóan, hány ágyhoz hány szakképesített ápolónak kell tartoznia? - tudakoltuk az ÁNTSZ megyei intézeté­nél. Mint azt dr. Jánváry An­na főorvostól megtudtuk: a klinikai szakmák' minimum- feltételei között csak az szere­pel: egy osztályon legalább 20 ágynak kell lennie, s ahhoz - szakmánként - hány szakdol­gozónak kell tartoznia, illetve hogy folyamatos munkarend­ben minden szakmánál 1 szakképzett ápolónak kell lennie műszakonként. A mi­nimumot meghaladó ágyak vonzatát illetően nincs ren­delkezés. gyógyíthatatlan beteg a betegség természetes lefolyása folytán haldoklóvá válik, kezelőorvosa - kellő mérlegelést követően - ja­vasolhatja az eredménytelennek ítélt kezelés mellőzését, mely a betegnek legfeljebb csak a szen­vedéseit hosszabbíthatja meg, gyógyulást semmiképp nem nyújthat. De - hangsúlyozza a főorvos - efféle döntési jogköre nővérnek sohasem lehet, az or­vos is csak a beteg, illetve hoz­zátartozója beleegyezését köve­tően dönthet így.

Next

/
Oldalképek
Tartalom