Észak-Magyarország, 2001. február (57. évfolyam, 27-50. szám)

2001-02-01 / 27. szám

T2 C II Lesz-e piac A közgyűlésen a Zsarnairól is szó esik majd /5 Homokalkotás Cakó Ferenc volt a könyvvásár vendége /8 Működtetget Balesetveszélyesek az edzőpályák Diósgyőrött /10 IDŐJÁRÁS: Borult, felhős idő Nappal 5 - 10°C Éjszaka -B - 0°C ÁRA: 42 Ft, előfizetőknek: 26,90 Ft 2001. február 1., csütörtök57. évfolyam, 27. szám NlegjeleaHi: 53 000péUányban A BC nem reagál Budapest, Kazincbarcika (MTI, ÉM) - A BorsodChem (BC) Rt. részvényvásárlások­nál felmerülhet annak gyanúja, hogy pénzmosás történt, mivel a közvetítő cé­gek tőkéjükhöz képest példátlanul nagy pénzt folyattak át számlájukon - mondta Borókai Gábor kormányszóvivő. Hozzá­tette: a felügyelet elnökének beszámolója alapján tisztességtelen piaci magatartás miatt perli be a pénzügyi felügyelet a 24,8 százalékos tulajdonrészt vásárló CIB Bankot. A kormányszóvivő kiféjtette, hogy a BC körül lezajlott részvényvásár­lások átláthatatlanok, ezért vizsgálódik a felügyelet. Orbán Viktor kormányfő a Magyar Rádiónak adott szokásos szerda reggeli interjújában kifejtette: Magyarországnak nyitott gazdasága van, az állam nem tesz különbséget a befektetők nemzetiségi hovatartozása alapján, de a szabályokat mindenkinek be kell tartania. Álláspontja szerint ilyen titkolózás esetében vala­mennyi állam elgondolkodna azon is, hogy a tranzakció nincs-e összefüggésben pénzmosással és ezen keresztül a szerve­zett bűnözéssel. Érdeklődésünkre a BC kazincbarcikai központjában nem kívántak reagálni a nemzetbiztonsági szempontból aggályos­nak nevezett részvényvásárlással, vala­mint a pénzmosás lehetőségének felveté­sével kapcsolatban. Felújítási verseny Miskolc (ÉM) - Mindkét miskolci városi kórházban a tervek szerint zajlik a rekonstrukció - tájékoztatta lapunkat a két intézmény vezetője tegnap. Az alap­vető különbség, hogy míg a Diósgyőri Kórházban már a külső szemlélő is ta­pasztalja a látható változásokat, a Sem- melweisben most értek a kevéssé látvá­nyos (de elkerülhetetlen) folyamatok végére. /3 Felújítás közben Fotó: Végh Csaba ÉSZAK-MAGYARORSZÁG E3 3501 Miskolc, Postafiók 351 © (46)414-022 Mától lajstromoznak minket Miskolc (ÉM, MTI) - A ma kez­dődő népszámláláson a szemé­lyes adatok védelmének érdeké­ben a név mellett az összeírás helyének részletes címét sem kell feltüntetni a kérdőíven. A megyében 2800 kérdezőbiztos ke­resi majd fel a háztartásokat február 21-ig. Fontos tudni: a háztartásban tartózkodó nagy­korú az ott élők adatairól azok távollétében is nyilatkozhat.- Majtényi László adatvédel­mi biztos a személyes adatok vé­delmében azt kérte, hogy ne tüntessék fel az összeírás pontos címét. Ezért a számlálóbiztoso­kat utasítottuk, hogy a kérdő­íveken az utca, házszám rovato­kat ne töltsék ki - mondta Meller Tamás, a Központi Sta­tisztikai Hivatal elnöke. Hozzá­tette: a népszámlálás tízmilliárd forintot meghaladó összegből öt- milliárd forintot fizet ki a sta­tisztikai hivatal az önkormány­zatoknak a népszámlálás miatt rájuk háruló feladatok elvégzé­séért. Hárommilliárd forintot adó és járulék formájában befi­zet a hivatal, ez a népszámlálás­sal kapcsolatos feladatokat ter­heli. Várhatóan 1,7 milliárd fo­rintba kerül majd a 2001 októbe­rének közepéig összesített ada­tok számítógépre vitele. A nép- számlálás első eredménye az idén júniusban jelenik meg, amely a népesség számát és megoszlását tartalmazza. A népszámlálás kezdetén fon­tos tisztában lennünk azzal, hogy az adatszolgáltatás kötelező, min­denkinek valósághű adatokat kell közölnie. Ám a mondottak igazsá­gát a kérdezőbiztos kétségbe nem vonhatja. A válaszadás az anya­nyelv, a nemzetiség, a vallás és az esetleges fogyatékosságra vonat­kozó kérdések esetében önkéntes. A KSH megyi igazgatósága bár­milyen kérdéssel kapcsolatosan felvilágosítást ad a népszámlálás ideje alatt a 06-80/202-690-as in­gyenes zöld számon reggel 8 órá­tól 18 óráig. Kis ho, nagy szél. A tegnap hajnalra esett 5-10, helyenként 10-20 centimétemyi havat Abaújban felkapta a szél. Olyannyira, hogy több út járhatatlanná vált a másfél méteresre emelkedett hófúvások miatt. /2 Fotó: Liszkay Húszezres bankjeggyel is fizethetünk kének 74 százalékát a tízezer fo­rintosok adják. A húszezer fo­rintos bevezetésével a címlet­összetétel jobban igazodik a készpénzforgalom igényeihez. Kibocsátása tisztán pénzforga­lom-technikai kérdés - áll a Magyar Nemzeti Bank tájékozta­tójában. A bevezetés előnye, hogy mérséklődik a tízezer fo­rintos iránti igény, a készpénz- forgalom kevesebb bankjeggyel, olcsóbban lebonyolítható. A húszezer forintos bankjegy előoldalán Deák Ferenc arcképe, a hátoldalán az 1866-ban meg­nyílt régi képviselőház épülete látható, amely 35 éven át adott otthont az országgyűlés alsó­házának. Az új pénz a bankjegy- sorozat magasabb címleteinél megszokott összes biztonsági elemmel rendelkezik. Az általunk az utcán megkér­dezettek nem örülnek a húsz­ezer forintos bankjegy bevezeté­sének. Miskolcon, az Ady híd közelében lévő Rómeó férfiruhá­zati bolt pénztárosa, Miklós Já- nosné szerint ettől bonyolultab­bá válik a munkája, hiszen, mint mondta, már a tízezresek bevezetésével is szaporodtak a felváltási gondjaik, ezek most halmozódni fognak. Egy megszó­lított járókelő nem kevés iróniá­val úgy vélte: praktikus dolog lesz a húszezres, mert fizetésü­ket két darabban kapják meg. A beszélgetésbe bekapcsolódó férfi Az új húszezres elölről és hátulról- szintén kellő éleslátással - megjegyezte: jó dolog ez, mert nem kell diplomatatáskával menni a fizetésért, annak az el­költése pedig, amit adnak, cím­lettől függetlenül nem jelent gondot. A vásárlók és a cikk író­jának is szinte mindennapi ta­pasztalata, hogy a kisebb üzle­tekben, kisebb értékű vásárlás esetén nem szívesen adnak vissza tízezer forintból sem. A nagyáruházakban, élelmiszerüz­letekben a kasszánál csak a leg­ritkább esetben emelnek kifo­gást a nagy címletek ellen.- Ha valaki húszezressel akar egy csomag gyufáért fizetni, an­nak én sem örülök - mondta egy pénztárosnő. - Akkor tisz­tességesebb, ha megkér, hogy váltsam fel kisebb címletre. Budapest, Miskolc (ÉM - FL)- Mától forgalomban a húsz­ezer forintos címlet. Beveze­tésének oka: a tízezer forin­tos 1997-es bevezetése óta a bruttó hazai termék (GDP) folyó áron jelentősen nőtt, ezzel párhuzamosan a gazda­ságban lévő készpénzállo­mány nagymértékben, több mint 50 százalékkal bővült. Kérdés, hogy a mindennapi életben, hogyan válik majd be a húszezres. A forgalomban lévő készpénz­mennyiség döntő részét ma már a legnagyobb címlet teszi ki. Je­lenleg a készpénzállomány érté­Új címlettel gazdagodunk Fotó: Á. j.

Next

/
Oldalképek
Tartalom