Észak-Magyarország, 2000. december (56. évfolyam, 281-304. szám)

2000-12-28 / 302. szám

2000. december 28., csütörtök ÉSZAK-MAQYAR0RSZÁ6 # Aktuális 3 • Ecsettel Zemplénről. Nagy József fest­ményeiből nyílik kiállítás december 28- án, ma délután fél 5-kor a Szinvapark Ga­lériájában. Képei a Zemplén és a Bükk vadregényes tájaira kalauzolják el az ér­deklődőket. • Mesterkurzus hangversenye. A Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti Inté­zete vonós mesterkurzust szervez a Brémai Zeneművészeti Főiskola vendégprofesszo­rainak vezetésével. Január 4-én este 7 órá­tól a Zenepalota Bartók termében a vendé­gek hangversenyt adnak. Bulifotókat várunk Miskolc (ÉM) - Az év vége a folyamatos bulik időszaka. Az ilyen bulikon általában elő szoktak fordulni olyan emberek is, akik erős késztetést éreznek arra, hogy az örökkévalóságnak is rögzítsék állóképek formájában, hogy kivel mikor és mi is tör­tént azon a feledhetetlenül fergeteges, ki­robbanó jókedvtől szomszédokat őrületbe kergető hajnalba torkolló csodálatos éjsza­kán. Az Észak-Magyarország és a Fehér Fotó (Miskolc, Bató-ház, 12. üzlet) most kö­zösen összefogott azért, hogy ezek a fotóké­szítések még motiváltabbak legyenek. Ezennel lapunk felajánlja, hogy díjazza és megjelenteti a legsikerültebb karácsonyi és szilveszteri bulikról készült felvételeket. A Fehér Fotó jóvoltából a beküldők ér­tékes tárgynyereményeknek juthatnak birtokába. A felvételek beküldhetők, vagy bevihetők az Észak-Magyarország Szer­kesztőségébe (3526, Miskolc, Zsolcai kapu 3.), vagy személyesen is leadhatók a Fe­hér Fotó üzletében 2001. január 10-ig. Utolérik magukat a szemetesek Miskolc ( ÉM - KJ ) - Az ünnepek miatt a szemétszállítás is csúszott Miskolcon. A RÉM Környezetvédelmi és Hulladékgazdál­kodási Kft. előre jelezte csúszást: amint az lapunkban is megjelent, a hétfőn esedékes szemétszállítást keddre ígérték. Olvasóink azonban arról tájékoztattak, hogy több he­lyen, így például a Vörösmarty utcán ked­den nem szállították el a szemetet (tegnap reggel itt készült felvételünk). Érdeklődésünkre a RÉM Kft.-nél el­mondták, hogy a késedelmes szállítás a keddi időjárás, pontosabban az útviszo­nyok miatt fordult elő. A kukásautók több helyen is nehezen birkóztak meg a lefa­gyott, vagy olvadófélben lévő utakkal. ígé­rik azonban, hogy egy-két nap alatt ledol­gozzák a hátrányt. Az ünnepek miatti egy­napos eltolódás azonban marad egész hé­ten, tehát ahol például csütörtökön szállíta­nak, ott most pénteken tegyék ki a kuká­kat. A jövő évezred első napja ugyancsak szünnap lesz a szemétszállítás szempontjá­ból, így 2001 első hetében is a mostanihoz hasonló egynapos eltolódással járnak a sze­métgyűjtő járatok, majd január 8-ától hely­re áll a megszokott rend. Ünnepi hangverseny. Ünnepi hangversenyt tartottak tegnap az edelé- nyi művelődési központban, a Művelődé­si Központ, Könyvtár és Múzeum, vala­mint a városban működő zenei körök szervezésében. Fotó: Bujdos Tibor Szent István szobrát avatták Miskolcon Szoborszentelők Fotó: Ádám János Miskolc (ÉM - BGO) - A Dísz téren avatták tegnap Mis­kolc legújabb köztéri szob­rát, a Jószay Zsolt által készí­tett Szent István szobrot. Az alkotást dr. Seregély István egri érsek adta át. A nap is kisütött a ködös ünne­pek után ebben az ünnepi órá­ban, amikor felavatják a keresz­tény magyar államiság alapítójá­nak nekem nagyon tetsző szobrát - mondta dr. Seregély István ér­sek, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke a miskolci Szent Ist­ván szobor avatásán. Mint az ün­nepélyes keretek között rendezett eseményen elmondta, 1000 éve, karácsony hetében koronázták meg Esztergomban Géza és Sa­rolta fiát a n. Szilveszter pápától kapott koronával, amely jelezte, hogy az űj európai ország nem lett tartománya egy másik biro­dalomnak. Dr. Seregély István köszönetét és elismerését fejezte ki a szobor alkotójának és a vá­ros önkormányzatának, amely el­készíttette és felállíttatta az alko­tást, majd rámutatott: a szobor két üzenete, hogy a Szent Istváni hagyomány szellemében örökö­sök és örökhagyók is vagyunk egyben. Ezt követően megáldotta a szobrot dr. Mészáros István püs­pök, Veczán Pál evangélikus es­peres és Gulybán Tibor görög katolikus esperes. KÉSZÜLŐDÉS AZ EVBUCSUZTATORA Ezredbúcsuztato, lanyhább érdeklődés Miskolc (ÉM - BGO) - Bár idén karácsony előtt is vol­tak telt házas szervezett szilveszterek, azért akadtak üres helyek is. Sőt, volt, aki szerint az utóbbi 16 évben nem volt ilyen alacsony a szervezett programok iránti az érdeklődés. Minden jel szerint másodszor is ezredfordító szilveszter elé né­zünk, tavaly azért, mert min­denki azt hitte, idén pedig mert tudományosan megalapozott. Van, aki szerint sokan pontosan egy évvel ezelőtt készültek a nagy mulatozásra, egy éve, azaz 1999 és 2000 fordulóján élték be­le magukat annyira szilveszteri hangulatba, hogy mindenképp nagy társaságban töltsék az éj­szakát, ezért idén már egy kissé lanyhult az érdeklődés a szerve­zett programok iránt. Kulcsár Rikarda, a Hunguest Hotel Palota értékesítési vezető­je telt házas évbúcsúztató esté­ről beszélt. Mint elmondta, ná­luk hazai és külföldi vendégek 5 éjszakás szilveszteri útra fizet­hettek be. A telt ház pedig kime­ríti az étterem kapacitását is, ezért „külső” szilveszteri vendé­gekre nem is számítanak, saját szállóvendégeik ünnepük itt az ezredfordulót. Fitos István, a miskolci Viga­dó ügyvezető igazgatója arról számolt be, hogy a tavalyi ér­deklődés jóval nagyobb volt az ideinél, náluk még december 19- én is volt hely a szervezett prog­ramra. A Vigadó ügyvezetője a tavalyi, világszerte szinte már túlzásba vitt szilveszteri láz számlájára írja a jelenlegi hely­zetet. Szintén érdeklődés-csökke­nést tapasztalt Bágyi Pál, a sá­rospataki Hotel Bodrog igazgató­ja, aki elmondta: tizenhat éve nem fordult elő, hogy ebben az időszakban még üres szobáik lettek volna. Most volt decem­ber második felében üres he­lyük a szilveszterre, annál is in­kább, mert még lefoglalt szobát is mondtak le az érdeklődésünk előtti napokban. Ám ezzel együtt - tette hozzá - újabb ér­deklődőik is voltak. A miskolctapolcai Hotel Junóban hasonló lesz a szilveszter, mint tavaly, valószí­Szilveszteri készülődés Fotó: v.cs. nűleg telt házasak lesznek - tud­tuk meg Szántai Edit igazgató­tól. Kérdésünkre, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy bizo­nyos helyek már megteltek, míg más programokra még bőven van hely, elmondta, talán idén jobban kivárnak a vendégek, le­het, hogy ebben az évben csak a mellett Egy asztal nem asztal? Van miskolci vendéglátóhely, amely kénytelen volt vissza­mondani szilveszterre meghí­vott fellépőit, mert a műsoros estre egyetlen asztalt foglal­tak le - ezért pedig nem volt érdemes kifizetni a vendégek gázsiját. Miskolcon - ahol elegen jelentkeztek - idén egy közepes, illetve maga­sabb árkategóriás szilveszteri program belépője 10 ezer fo­rintos, illetve e fölötti, ezért a svédasztaltól az ötfogásos va­csoráig sok minden kapható. Amennyiben igény van rá, vegetáriánus vacsorát is fel­szolgálnak 2000 utolsó napján a vendégeknek, akik - bizo­nyos helyeken - a műsoros est után tűzijátékot is kap­nak a belépőjükért. két ünnep között döntenek végleg arról, hol ünnepük az újesztendőt. Jó súlya és jó szívása van az „óriásbébinek” Bérlakásokat építenek Sátoraljaújhely (ÉM - BSZA) - Két évtizednyi szünet után 2001-ben 18 új szociális bérla­kás épül Sátoraljaújhelyen. A 86 millió forintos beruhá­záshoz a pénzügyi alapot a Gazdasági Minisztériumtól pá­lyázaton elnyert 65 milliós tá­mogatás teremtette meg. Minderről tegnap tájékoztatta lapunkat Szamosvölgyi Péter a város polgármestere, vala­mint dr. Hörcsik Richárd a választókörzet országgyűlési képviselője (Fidesz). Mint megtudtuk, a program során egy-másfél szobás lakásokat alakítanak ki, amelyeket első­sorban helybeli fiatal csalá­doknak szánnak. Az is elhang­zott, hogy Sátoraljaújhelyen jelenleg több százszorosa az önkormányzathoz beérkezett bérlakásigény annak, mint amennyit ki tudnak utalni. A polgármester és a honatya tájékoztatójából kiderült, hogy a várhatóan tavasszal elkezdő­dő beruházás alapkőletételére Sasvári Szilárdot hívják meg, aki a Fidesz-frakció lakáspoliti­kai koncepciójának felelőse. A 18 új lakás építését a tervek szerint 2001 őszén be is fejezik. A mozilátogatók több mint kétharmada szünidős diák Miskolc (ÉM - SzK) - Nem mindennapi súllyal jött vi­lágra egy újszülött néhány napja Miskolcon, a Semmel­weis Kórházban. Barna Krisz­tián Márk első mérésekor 5 kilogramm 70 dekagrammra ugrott a mérleg nyelve. Krisztián Márk harmadik gyer­mekként érkezett a miskolci csa­ládba. Mint édesanyjuk, a 28 éves Barna Istvánné meséli, a most 9 éves István és 5 éves húga, Renáta születési súlya is megha­ladta - 20 illetve 55 dekával - a 4 kilót. így nem lepődött meg, mi­kor az ulü'ahangvizsgálatok alap­ján közölték vele, hogy nagy ba­bára kell számítania.- Nem keveset híztam vele én sem, 16-17 kilogrammot, még így is, hogy vigyáztam, ne szedjek fel annyit, mint a másik két terhes­ségem idején, amikor vagy 25 ki­lóval gyarapodtam. Az alapvető különbség az volt, hogy Krisz­tiánnal nem magától indult meg a szülés, hanem, minthogy mái' a terhesség 40. hetében jártam, megrepesztették a burkot, s infú­zióval segítették a szülést. A vizs­gálatok ugyanis arra utaltak, hogy zavarossá vált a magzatvíz. A szülőszobán mindössze 3-4 órát töltöttem, s meg is szenvedtem vele, de végül is 23-án, kevéssel dél után spontán szüléssel egész­ségesen világra hoztam a fiamat - mondja büszkén. A „kicsi” hossza: 62 centiméter. Tegnap már mindketten haza­felé készülődtek. Az édesanya elmondta, a „kicsi” meglehető­sen mohó, másfél óránként kö­Anya gyermekével Fotó: b t. veteli az anyatejet, s olyankor egy órán át kitartóan szopik.- Jó szívása van. Remélem, sikerül olyan huzamosan szop­tatnom, mint annak idején a testvéreit. Kérdés, hogy elég lesz-e neki a saját tejem. Az újszülöttrészleg vezetője, dr. Erényi Réka Zsuzsanna ad­junktus kérdésünkre elmondta: a szakirodalom szerint nem szá­mít ugyan nagy ritkaságnak az 5,7 kilogrammos születési súly, de azért nem is mindennapi. (Áz osztályvezető főorvos, dr. Hardonyi András negyedszáza­dos gyakorlatában még nem for­dult elő.) Az átlagon fölüli szüle­tési súly mögött gyakran beteg­ség húzódik meg - legtöbbször terhességi cukorbetegség. Ám ez Barna Krisztán Márk és édes­anyja esetében kizárható. A má­sik ok az alkati meghatározott­ság, s minthogy Barnáék gyer­mekei mind szép súüyal szület­tek, ebben az esetben inkább ez a szerencsés körülmény állhat fenn. Krisztián Márkot tegnap egészségesen bocsátották haza. Miskolc ( ÉM - KJ ) - A vaká­ció napjai hamar elröpülnek, különösen, ha tartalmasán és mozgalmasan telnek. Amire is­kolaidőben nem jut idő, most be lehet pótolni: irány az uszo­da, jégpálya, mozi. Utána néz­tünk, élnek-e a lehetőséggel a gyerekek. A miskolci Városi Sportcsar­nok műjégpályáján az elmúlt két- három napban gyenge volt a for­galom, ennek elsősoi'ban az eső volt az oka. Tegnap - amint elállt az eső - máris többen csúszkál­tak a jégen. Naponta délelőtt 8 és délután 1 óra között, délután 2 és fél 5 között, este pedig 5 és fél 8 között várják a korcsolyázókat (kivétel a hétfő, akkor csak dél­előtt vannak nyitva). Az esős idő furcsa módon még a selyemréti fedett uszoda látogatottságát is csökkentette. A gyerekek a vakáció ellenére kevesebben vannak, legalábbis az iskolaidőben szervezett cso­portokban megjelenő tömeges létszámhoz képest. A selyemréti fürdő egyébként a két ünnep kö­zött nyitva lesz: december 31-én délután 2-kor bezárnak, és ja­nuár 1-jén ugyancsak délután 2 órakor nyitnak ki újra. A Szinvaparkban működő Hol­lywood Multiplex mozit az utób­bi napokban valósággal „elfoglal­ták” a gyerekek. Amint megtud­tuk, a mozi filmkínálatát igye­keznek a vakációhoz szabni: a korai kezdési időpontokban a le­hető legtöbb gyerekeknek való filmet, vagy családi filmet tűznek műsorra. A becslések szerint a vakáció napjaiban a nézők több mint kétharmada diák.

Next

/
Oldalképek
Tartalom