Észak-Magyarország, 2000. szeptember (56. évfolyam, 205-228. szám)

2000-09-01 / 205. szám

2000. szeptember 1., péntek lüluÍ3_ Orszagban-vilagban 2 • Fejtő Ferenc 91 éves. Kilencvenegy éves születésnapját ünnepelte csütörtökön a Párizsban élő író és gondolkodó, Fejtő Fe­renc, Kelet- és Közép-Európa ma élő leg­rangosabb történésze. • Vizsgálják a metróbaleset okát. A szer­dán történt párizsi metróbaleset ügyében már szerda este vizsgálóbizottság felállí­tását határozta el a francia közlekedési miniszter. A párizsi Notre-Dame de Lo- rette állomáson történt balesetben egy szerelvény motorkocsija kisiklott, s 24 utas szenvedett kisebb-nagyobb sérüléseket. • Világtalálkozó. Az ENSZ székházában péntekig tart a parlamenti elnökök világ- találkozója. Áder János magyar házelnök, aki szerdán mondta el beszédét a plená­ris ülésen, tegnap a német és a spanyol parlament elnökével folytatott kétoldalú megbeszélést. Támogatással emelhetik a pedagógusbéreket Budapest (MTI) - Úgy tűnik, a Pénzügy­minisztériumot sikerült meggyőzni, hogy a januári 8,75 százalékos béremelés mellett a pedagógusok jövő szeptembertől további 20 százalékos növelésben részesüljenek - je­lentette be Pokomi Zoltán, a Tanárképzés és tudomány címmel rendezett tanácskozá­son csütörtökön. A szaktárca vezetője el­mondta: a javaslatot mind Orbán Viktor miniszterelnök, mind a Fidesz-frakció tá­mogatja. Hozzátette: az emelés költségveté­si forrásigénye előzetes számítások szerint mintegy 15-22 milliárd forint. Arról egyeztetések folynak, hogy a peda­gógusok által végzett fejlesztések milyen mértékben számítsanak be a kötelező óra­számokba - tájékoztatott a miniszter. Ünnep a határon is, forgalomkorlátozással Budapest (MTI) - Nemzeti ünnep lesz ma a Szlovák Köztársaságban, ezért korlátoz­zák a nehéz tehergépkocsik beléptetését tájékoztatott a Vám- és Pénzügyőrség Or­szágos Parancsnoksága. A VPOP közleménye szerint szeptem­ber 1-jén reggel 8 és este 8 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb járművek nem léphet­nek be Szlovákiába, és az ország közútja­in sem közlekedhetnek. Kivételt képeznek ez alól az élő állatokat, gyorsan romló árukat és életmentő eszközöket szállító járművek. r- 6M-wi««sái* -] Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén megye független napilapja A kiadó vezetője: Szabó Miklós (szabo@iscomp.bu) Főszerkesztő: Kiss László (kiss.laszlo@iscomp.hu) Szerkesztő: * Bánhegyi Gábor (banhegyi@iscomp.hu) Rovatok: gazdaság: Méhes László (211 -es mellék, mehes@iscomp.hu) kultúra: Csörnök Mariann (210-es mellék, csomok@iscomp.hu) sport: Berecz Csaba (241-es mellék, bereczcs@iscomp.hu) társadalom: Bujdos Attila (212-es mellék, bujdos@iscomp.hu) térség: Buzafalvi Győző (430-as mellék, buzalalvi@iscomp.hu). Szerkesztőség: 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 3. Postacím: 3501 Miskolc, Pf.: 351. Szerkesztőségi fax: 50 i-262 Telefon: 414-022 A központ jelentkezése után közvetlenül tárcsázhatok a rovatok mellékel, valamint a titkárság: 201, Hírügynökség: Magyar Távirati Iroda (MTI), European Press Agency (EPA). Kiadja az Intorm Stúdió Kft. Ügyvezető igazgató: Jósét Kogler Felelős kiadó: Szabó Miklós Terjesztési vezető: Seszták Ottó (06/20-958-9923, sesztak@iscomp.hu) Marketingvezető: Szökéné Kórik Erika (06/20-977-5596, szokene@iscomp.hu) Hirdetési vezető (Miskolc): Farkasné Lovász Zita (06/20-9147-209, lovasz@iscomp.hu) Hirdetési vezető (térség): Maros Éva (06/20-333-2530, maras@iscomp.hu) A kiadó elme: 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 3. Postacím: 3501 Miskolc, Pf.: 178. Telefon: 414-022 Hirdetési tax: 501-260, marketing és terjesztési fax: 501-261 Az áruspéldányokat terjeszti az Intorm Stúdió Kft. Gere Sándor (304-es mellék, gere@iscomp.hu) Lapunk eladott példányszámát rendszeresen vizsgálja és auditálja a Magyar Terjesztés-ellenőrzési Szövetség Az előfizetők részére terjeszti az Intorm Stúdió Kft., 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Kézbesítési problémáikat az alábbi ingyenesen hívható telefonszámon jelezhetik: (06-80) 305-305. Előfizethető az Intorm Stúdió Kft. hírlapkézbesítőinél és a kiadóban, postautalványon vagy átutalással az Intorm Stúdió Kft. Bank Austria Creditanstalt-nál vezetett 10911004-00000002-01580060 bankszámlaszámra, valamint megrendelhető a kiadó elmén. Az előfizetési díj egy hónapra 699 forint, negyedévre 1990, fél évre 3990, egy évre 7590 forint. A lap példányonkénti ára hétfő és csütörtök között, valamint szombaton 37 forint, a pénteki lapszám a TV Plusszal 44 torint. Az előfizetés lemondása 30 napos határidővel, írásban történhet. Index: 25 655. ISSN 0133-0357 Nyomás: Intorm Stúdió Kft., 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Telefon: (52) 413-101. Meg nem rendelt kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! „Nem akart a reform kerékkötője lenni” Lányi Zsolt magyarázata Wachsler Tamás honvédelmi államtitkár távozásának okáról Számítanak a szakértelmére Wachsler Tamás távozásával a pártok szakértői is foglal­koztak.- Sajnálattal vettük tudomá­sul Wachsler Tamás lemondá­sát, mert szakmailag mindig nagyon sokra tartottuk - rea­gált Mátrai Márta a Fidesz or­szággyűlési frakcióvető-helyet- tese. Kijelentette: a honvédelmi államtitkár sokat tett a haderő­reformért és jól lehetett vele együtt dolgozni. Mátrai Márta jelezte, a Fi­desz számít Wachsler Tamás szakértelmére. Juhász Ferenc szocialista or­szággyűlési képviselő nem le­pődött meg azon a bejelentésen, hogy távozik posztjáról Wachs­ler Tamás honvédelmi államtit­kár. Az ellenzéki politikus úgy látja, hogy belső ellentétek, fe­szültségek gátolták a miniszté­riumban a munkát, ami ártott a haderő-átalakítás ügyének. Budapest (MTI) - Wachsler Tamás megerősítette: való­ban távozik a honvédelmi minisztérium közigazgatási államtitkári posztjáról. A politikus elmondta: kérésére Szabó János honvédelmi minisz­ter kezdeményezte felmentését - a miniszterelnökön keresztül - a köztársasági elnöknél. Wachsler Tamás nem kívánta indokolni, hogy miért válik meg a honvé­delmi tárca közigazgatási állam- titkári posztjától, amelyet 1998- tól töltött be.- Wachlser Tamás nem akart kerékkötője lenni a haderőre­formnak, ezért távozott a honvé­delmi tárcától - közölte kette­jük négyszemközti megbeszélése után Lányi Zsolt (FKGP). A kis­gazda politikus, az Országgyűlés honvédelmi bizottságának elnö­ke szerint Wachsler Tamás nem tudott a katonákkal szót érteni, Wachsler Tamás Fotó: mti ezért lelassult az integrációs fo­lyamat és haderőreform.- Wachsler Tamásnak volt ko­rábban egy kritikus nyilatkoza­ta, amit a honvédelmi miniszter és a politikai államtitkár egy­aránt nagyon magára vett, jelez­ték is: ezek után nemigen tud­nak vele együtt dolgozni - mondta Lányi Zsolt. A honvédelmi bizottság elnö­ke úgy gondolja, mindez hozzá­járult a honvédelmi tárca köz- igazgatási államtitkárának távo­zásához.- Orbán Viktor és Torgyán József megegyezett abban, hogy jobb lesz a reform érdekében, ha a hadsereggel jobban szót értő államtitkárt tudunk szerezni - fogalmazott a kisgazda politi­kus, hozzátéve: a kormányfő és a földművelésügyi tárca vezetője a Nemzeti Földalap megtárgya­lásakor érintette fél szóval a HM-ben kialakult helyzetet. Bányászsors: akik elszenvedik a válságot Az elnök szerint nem elég a puszta számokat nézve mérlegelni a szakma jövőjét A föld alatt. A bányászat jövőjét minden érintettel egyeztetni kellene - hangoztatta a bányásznapon Mádl Ferenc. Fotó: b. t. Pallag ügyvédje elismerte a jogsértést „Kötelességét teljesítette a nyilvánosságra hozásával” Budapest (MTI) - Pallag László kisgazda országgyűlési képviselő­nek, az olajbizottság elnökének jogi képviselője csütörtökön a Pesti Központi Kerületi Bírósá­gon elismerte a jogsértés tényét abban a most kezdődött személyi­ségi jogi perben, melyet Pintér Sándor belügyminiszter indított a honatya ellen, Nógrádi Zsolt bi­zottsági tanú állításait ismertető június 9-i tájékoztatóján elhang­zottak miatt. A képviselő ügyvéd­je felhívta a figyelmet arra, hogy Pallag László alkotmányos köte­lezettségét teljesítette, amikor a közérdekű információkat nyilvá­nosságra hozta, amennyiben pe­dig eközben, sajnálatos módon, személyiségi jogot sértett, azért felelősséggel megbízója, a ma­gyar Országgyűlés tartozik. Pintér Sándor és Pallag László ezúttal nem jelent meg a bírósá­Oroszlány (MTI) - A magyar bányászat, illetve bányász­társadalom teljesítménye rendkívül fontos az ország szempontjából. Ezt hangsúlyozta az 50. országos bányásznapi ünnepségen csütör­tökön Oroszlányban Mádl Fe­renc. A köztársasági elnök - aki, mint megjegyezte, fiatal ko­rában egy ideig maga is viselte a bányászegyenruhát - kijelen­tette: tudja, hogy az elmúlt évti­zedben jelentősen visszafejlődött ez az iparág. Dolgozói nem oko­zói, hanem elszenvedői a szak­ma nemzetközi méretű és elhú­zódó válságának.- A bányászat jövőjének meg­gon, ám a következő, október 9- én sorra kerülő tárgyalásra már személyesen is megidézték őket. Pallag Lászlónak arról kell majd beszámolnia a bíróság előtt, hogy milyen szándékok vezették a vitatott sajtótájékoztató megtar­tásakor, Pintér Sándornak pedig az őt ért hátrányokról kell szól­nia, tekintettel az ötmillió forin­tos nem vagyoni kártérítési igé­nyének nagyságára. határozása - emelte ki Mádl Fe­renc - elsősorban a kormány fel­adata. Ugyanakkor - tette hozzá - a döntés előtt ki kell kérni min­den érintett véleményét, s csak valamennyi összetevő mérlegelé­se után adni választ a hogyan to­vább kérdésére.- Nem elég csak a puszta szá­mokat nézni, át kell gondolni az érintett térségek jövőjét, a foglal­koztatási lehetőségeket és még sok mindent - vélekedett az ál­lamfő. A köztársasági elnök egyetér­tését fejezte ki az ünnepség házi­gazdájának, a Vértesi Erőmű Részvénytársaság Hazai szénből hazai energiát, versenyképes áron tartalmú jelmondatával. Felhozzák a halottakat Moszkva (MTI) - A Kurszk atom-tengeralattjáró tengerbe veszett legénységének kieme­lését szeptember 25-én kezdik el. Becslések szerint a hajó fedélzetén rekedt 118 ember holttestének kiemelése 5-7 millió dollárba kerül, s a munkálatokban norvég men­tőhajó és norvég mélytengeri búvárok is részt vesznek. A Matáv begyorsít az interneten Budapest (MTI) - A Matáv szep­tember 1-től vezeti be a kiskeres­kedelmi forgalomba az új aszim­metrikus digitális előfizetői vo­nal (ADSL) és az aszinkron átvi­teli mód (ATM) technológián ala­puló, gyors internet-hozzáférést lehetővé tevő NetExpressz szol­gáltatás-családot. A NetExpressz igénybe vevői számára lehetővé válik, hogy a már meglévő rézve­zetéken működő telefonvonala­kon a jelenleginél akár hússzor gyorsabban intemetezhessenek. Tesztelik az AIDS-t megelőző injekciót London (MTI) - Megkezdődött az AIDS kialakulásának megelő­zését segítő injekció klinikai pró­bája a szigetországban. Az injek­ciót brit orvosok fejlesztették ki, és az egyik legígéretesebb szer­nek bizonyulhat a halálos kór el­leni küzdelemben. Az injekció az emberi szervezet immunrendsze­rét stimulálná arra, hogy képes legyen védekezni a HlV-fertőzés- sel szemben. A NAP FOTÓJA Ajándék az Országos Mentőszolgálatnak: hat darab MI-2-es típusú helikoptert kaptak a Ma­gyar Honvédség 89. Szolnok Vegyes Szállító dandárjától. Fotó: MTI

Next

/
Oldalképek
Tartalom