Észak-Magyarország, 2000. február (56. évfolyam, 26-50. szám)

2000-02-01 / 26. szám

Szigorodás Szigorítani készül a parlament az abortuszt /4 Sepernek Még nem tudni, drágul-e a kéményseprés /5 Fényvarázs Kletz Károly képeit Göteborgban állítják ki/8 IDŐJÁRÁS: Melegszik az idő > Nappal 8-13 °C ^ J Éjszaka -2 - 3 °C ÁRA: 32 Ft, előfizetőknek: 23,10 Ft február 1., kedd 56. évfolyam, 26. szám Meglelünk: 53 000példányban émimmmmmmma&mmmmmmmmmmttmmmmtimmmammmm Tiszabábolnán víz áll a pincékben Miskolc, Tiszakarád, Ricse, Tiszabá­bolna (ÉM - FL) - A lassú olvadás és a kevés csapadék következtében a Bodrog­közben és Dél-Borsodban változatlanul csak elsőfokú az árvízvédelmi készültség. A tiszabábolnai pincékben ugyan már fel­tört a víz, de máshol még csak a baj meg­előzésén kell fáradozni. Az Észak-magyarországi Vízügyi Igaz­gatóságtól (Évízig) kapott tájékoztatás szerint a Bodrogközben és Dél-Borsodban továbbra is a január 18-án elrendelt I. fo­kú belvízvédelmi készültség van érvény­ben. Az elöntött terület 25 ezer hektár, en­nek 70 százaléka szántó és vetés. A fentie­ken túlmenően az Évízig területén mint­egy 40-50 ezer hektáron a talajok vízzel te­lítettek, így egy hirtelen felmelegedés és egy esővel párosuló hóolvadás hatására az elöntések jelentős mértékben megnöve­kedhetnek. /3 Tiszabábolnai tájkép belvízzel Fotó: vajda i. Korszerű, modern kórházépület Miskolc (ÉM - NyZ) - Átadták a miskolci Megyei Kórház sebészeti tömbjének máso­dik ütemét tegnap. A héten a felszerelése­ket és a betegeket is átköltöztetik a mo­dern épületrészbe. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kór­ház rekonstrukciójához szükséges fedeze­tet - 1 milliárd 950 millió forintot - cím­zett támogatásként az Országgyűlés bo­csátotta az intézmény rendelkezésére. Az összeget azonban nem egyszerre kapta meg a kórház, így a kivitelezés ütemezé­sét az utalásokhoz kellett igazítani. /2 ÉSZAK-MAGYARORSZÁG 13 3501 Miskolc, Postafiók 351 Ö Ö 2 6 © (46)414-022 Mától üzemszünet a kohászatban A munkások elkeseredetten latolgatják: mire számíthatnak? Miskolc (ÉM - UJ) - A Diós­győri Acélművek Rt. (DAM Rt.) mától üzemszünetet ren­delt el a gyárban. A szabály­szerűen kihirdetett szünet február 17-ig tart. Több mint 200 éves történelmé­nek legsúlyosabb válságát éli át a DAM Rt. Az üzemszünet annyit jelent, hogy a munkások és alkalmazottak körülbelül két­harmadának már be sem kell mennie a gyárba. Termelés az elmúlt esztendő végétől nem fo­lyik a DAM-ban. A gyár igazga­tósága által elrendelt üzemszü­net azt is jelzi: sikertelennek bi­zonyultak a tárgyalások a hite­lezőkkel. Nincs alapanyag és energia az acélgyártó UHP-ke- mence megindítására. Értesüléseink szerint február 16-ára rendkívüli közgyűlést hívtak össze a gyár tulajdono­sai. Ezen - várhatóan - igazga­tósági és felügyelő bizottsági tagok lemondása, visszahívása és újak választása egyaránt megtörténhet. A DAM dolgozói a kényszerszünet idején a Kol­lektív Szerződésben előírt 100 százalékos alapbérükre, továb­bá a műszakpótlék 30 százalé­kára jogosultak. így alapfizeté­sük összesen plusz 7-8 százalék­nyi pótlékkal emelkedhet. A di­ósgyőri gyár vezetői nem nyi­latkoznak a sajtónak. A DAM ügyeiben Tóth Attila, az anya­gyár, a Kelet-szlovákiai Vasmű (VSZ) igazgatóságának tagja és a DAM igazgatótanácsának el­nöke adhatna csak felvilágosí­tást, de őt nem sikerült telefo­non elérnünk. Információink szerint tegnap Miskolcon járt, de még a gyár szakszervezeti vezetőivel sem tudott talál­kozni. Mint Ágotái Józseftől, a Diós­győri Kohászok Vasas Szakszer­vezeti Szövetsége elnökétől meg­tudtuk, a DAM dolgozói egyre elkeseredettebben latolgatják: mit hozhat számukra a jövő. Az idén január 14-i közgyűlést kö­vetően, amikor is bejelentették, hogy a társaság 3 hónapot ka­pott a nyereséges termelés meg­szervezésére, lassan egy hónap már eltelt. Azóta nem indult meg a termelőmunka. Az Észak­magyarországi Áramszolgáltató Rt. - mint annak idején hírül adtuk - a minimumra csökken­tette a gyár által vételezhető vil­lamos energia mennyiségét. Ha nincs termelés, nincs árbevétel sem. A veszteségek minden 7 egyes nappal csak tovább emel­kednek. V asutassztrájk A vasutas érdekegyeztető sok hétfőn nem sokkal 7 óra után megszakadtak, így ma nulla órától megkezdődött a vasutas szakszer­vezetek határozatlan időre meghir­detett általános sztrájkja. /3 Autópálya: lejárt az egy hónapos türelmi idő Budapest (ÉM - ML) - Ma jár le az a moratórium, amit az M3-as és az M1-es autópálya használóinak adtak arra, hogy a sztrádahasználathoz szüksé­ges matricákat beszerezzék. A rendőri ellenőrzések során ezentúl szabálysértést követ el - és 100 ezer forintig terjedő bír­sággal sújtható - az, aki érvé­nyes heti, havi, vagy éves bérlet nélkül hajt fel az autópályára, és fennakad a rendőri ellenőrzésen.- Az M3-ason, ahol a sztrádá­ról lehajtva a korábbi fizetőka­puknál a kollégák figyelemmel kísérték a matrica, illetve a hoz­zá tartozó mágneskártya érvé­nyességét, az úthasználati szabá­lyok betartatása eddig sem oko­zott különösebb gondot. Problé­mák leginkább az Ml-esen adód­tak, ahol az ellenőrzés nehezen oldható meg - tudatta az Észak- Magyarországgal a Nemzeti Autó­pálya Rt. kapcsolati igazgatója. Bakonyi István elmondta: kont­rollra főként az Ml-esen lehet számítani a jövőben, ami azt je­lenti, hogy a rendőrség elterelé- ses módszerrel győződik meg ar­ról, hogy az autósok rendelkez­nek-e a pályahasználathoz szük­séges dokumentumokkal. Az autópálya-matricák forgal­mazása az első hónapban a terve­zettnek megfelelően alakult - tájé­koztatott Bakonyi István, aki el­mondta: a heti matricából 110 ezer, míg a haviból 25 ezer dara­bot adtak el. Az éves bérletből 60 ezer darab fogyott eddig, s további 10-20 ezer eladásával számolnak. Két hétig Porecsben Tizenkilenc diósgyőri lab­darúgó szállt fel tegnap haj­nalban a Porecsbe induló autóbuszra. A kerethez Bu­dapesten csatlakozott Kené­sei Z. és Herczku, valamint Varga Zoltán vezetőedző. Hétfő, hajnali negyed öt. Bolla Attila érkezik első­ként a diósgyőri labdarúgók közül az Andrássy úti klub­ház elé, majd ahogy múlik az idő - természetesen - jön­nek a többiek is. Nagy a sürgés-forgás az öltöző és a szertár között: a diósgyőriek február 13-ig a horvátorszá­gi Porecsbe utaznak edzőtá­borozni. Képünkön: hajnali pakolás Diósgyőrben. Fotó: Juhász-Léhi István /9

Next

/
Oldalképek
Tartalom