Észak-Magyarország, 1999. november (55. évfolyam, 254-279. szám)

1999-11-11 / 263. szám

1999. november 11., csütörtök Aktuális 6 HÍRCSOKOR • Csatornát építenének. Jelenleg tart a Dél-borsodi Kistérségi Társulás komplex szennyvízhálózatának megvalósíthatósági tanulmánya. Az állapotfelmérés szerint Mezőkövesden • a Zsóry üdülőteleppel együtt 72 kilométer csatornát építenek majd meg. Az első ütemben T5-20 kilomé­ter hálózat engedélyezési terve készül el. • Lottózót avatnak. A Szerencsejáték Rt. Miskolci Területi Igazgatósága a megye- székhelyen a Kistábor út 6. szám alatt új lottózót avat november 18-án délelőtt 11 órakor. A beruházással az volt a céljuk, hogy hozzájáruljanak Miskolc fejlődésé­hez és korszerű fogadási lehetőséget biz­tosítsanak a játszani vágyó embereknek. Új törvény - nagyobb esély Ernőd, Nyékládháza (ÉM - MMI) - Az új törvény szerint egyértelműbbé vált a korábbiakhoz képest a várossá válás pályázati rendszere - hangsú­lyozta Nyékládháza jegyzője. Juhász József. A település - a közeli Ernőd­del egyetemben - ismét benyújtja pályázatát. Az új törvény szellemében kell átdolgozni korábbi pályázatukat. Az elutasítás oka egyébként Nyékládháza esetében az volt, hogy nem „városhiányos” környezetben fekszik (Miskolc közelsége). A szükséges infrastrukturális adottságok biztosítottak, azokról a Belügyminisztérium illetékesei annak idején helyszíni bejáráson győződ­tek meg.- A november 30-i képviselő-testületi ülésen a képviselők várhatóan döntenek majd arról, ismét benyújtjuk erre vonat­kozó pályázatunkat - tájékoztatta lapun­kat a jegyző. - Úgy vélem az új - egyértel­műbb és szabályozottabb - törvény alap­ján esélyünk van arra, hogy Nyékládháza várossá váljék. Ernőd szintén beadja pályázatát. - Er­ről az október 28-án megtartott testületi ülésen döntöttünk - nyilatkozta Lehóczki István polgármester - A képviselők egy­hangú döntése alapján idén ismét pályáz­nak a városi címre. Településünkön egyébként jól érzékelhetők azok a további változások, melyek bizonnyal növelik esé­lyeinket. Több községgel összefogva épül a szennyvízhálózat, bővítjük a szennyvíz- tisztító telep kapacitását. Az intézmény- hálózat is fejlődik, településünk térségi szerepe növekszik. A felsoroltak erősitik a kisvárosias jelleget. Bízunk abban, hogy jövőre már városként szerepel a közigaz­gatási térképen Ernőd. Antik bútorok bélyegen Miskolc (ÉM) - A Magyar Posta új for­galmi bélyegsorozat kibocsátását kezdi meg. Az új sorozat témája a bútortörté­net. Az első alkalommal megjelenő címle­teken az Iparművészeti Múzeumban őr­zött műtárgyak jelennek meg. Például az ötvenforintos címleten Esterházy Pál ka­rosszéke látható. Adomány az óvodának Ricse (ÉM - BSZA) - Több mint százöt­venezer forint értékű adományt ka­pott a ricsei óvoda a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól. Axman Andor- né, az óvoda vezetője egy televízió­műsorban figyelt fel először a szol­gálat karitatív tevékenységére. Ezután levelet írt az egyik budapesti ve­zetőnek. Kérése nem maradt visszhangta- lan, hamarosan asztalok, székek és taka­rók érkeztek a ricsei intézménynek cí­mezve. Ezután az egyik biztosítótársaság pá­lyázatán indult az óvoda. Ezen százezer forintot nyertek, ebből az összegből bőví­tették például az udvari hinták számát. Az óvodavezető ezek után a Sátoraljaúj­helyi Fegyház és Börtönben működő var­rodához fordult, akiktől szabás során megmaradt anyagokat kért. Az üzem ve­zetői is méltányolták az óvoda kérését, így négy kilogramm anyagdarabot juttat­tak el Ricsére. Ezekből asztalterítőket ké­szítenek majd. Axman Andorné szerint, ha mindezt boltban kellett volna megvá­sárolniuk, húsz év alatt sem gyűjtik össze a pénzt rá. Kizárták a nemfizetőket Edelényben Több tízmillióval tartoznak a Borsodvíznek, de az érintettek nem akarják rendezni Van, ahol nem folyik VÍZ a csapokból Fotó: Farkas Maya Edelény, Forró (ÉM - MA) - Ötvenmillió forint vízdíjjal tartozik a lakosság a Borsod- víz Rt.-nek. Edelényben már kizárták a tartósan nemfize­tőket, de ugyanezt tervezik Forrón is.- A Borsodvíz Rt. éves lakossági víz- és csatornadíjból származó árbevételének 10 százalékát te­szi ki a kintlévőség - tudtuk meg Hámori Attilánétól, a cég igazgatóhelyettesétől. - Az el­múlt években minden lehetséges jogi utat igénybe vettünk (fel­szólítás, bíróság, végrehajtás), de sajnos ez nem vezetett ered­ményre. A becsületesen fizető fogyasztók védelmében kénysze­rültünk erre a törvény adta le­hetőségre. Az 50 millió forint kintlévőség 55 százaléka ugyan­is 360 napnál régebbi tartozás. Az érintettek pedig semmi haj­landóságot nem mutattak arra, hogy valamikor rendezni kíván­ják adósságukat. Edelényben összesen 9,5 mil­lió forint vízdíj halmozódott fel, amelyből 6 millió forint egy éven túli kintlévőség. Forrón már valamivel kevesebb ez az összeg, 3,7 millió forint, amely­ből 2 millió forint a tartós tarto­zás. Edelényben, egy a Szentpé- teri úton található társasház egy részét már kizárták a szolgálta­tásból.- A közműves ivóvíz ellátásá­ról szóló 38/95-ös kormányren­delet, illetve ennek módosított (37/99) változata alapján jár­tunk el - mondja Hámori Attilá- né. - Ez a szabályozás rögzíti, hogyan lehet korlátozni a fo­gyasztást. Mi elsősorban családi házas övezetben szolgáltatunk. Itt a kizárásnak alapfeltétele az, hogy 150 méteres körzetben köz­kút legyen. A jogszabály azt is előírja, hogy az ÁNTSZ felé 8 nappal előbb be kell jelenteni az intézkedést. Edelényben is ter­mészetesen betartottuk ezt az utat. A tisztiorvosi szolgálat nem adott ki a bejelentésünkkel ellentétes állásfoglalást. Egyéb­ként a korlátozásnál lehetőség van arra is, hogy a vízórába szűkítőt építsünk be. Ezzel is él­tünk már adott helyeken, de az esetek többségében ez sem veze­tett eredményre. Edelényben tavaly az önkor­mányzat bekapcsolódott az úgy­nevezett adósságkonszolidációs kormányprogramba. Mint az is­meretes, az állam mentőövet nyújtott az önkormányzatokon keresztül a szociálisan hátrá­nyos helyzetűeknek. Ha valaki vállalta, hogy a közműtartozásai 30 százalékát befizeti, akkor a 70 százalékát az önkormányzat ki­fizette. Többen éltek is ezzel a lehetőséggel, de az első részletek befizetése után abbamaradt a törlesztés. Ez azt vonta maga után, hogy még a kedvezményt is elveszítette az illető. A Borsodvíz Rt.-nek egyéb­ként az edelényi kizárás még költségébe is került, hiszen meg kellett oldania azt, hogy a tár­sasház rendesen fizető lakói ne kerüljenek hátrányba: egy új ve­zetéket kellett kiépíteniük. Az abaúji Forrón az adósságok be­szedésére egy végrehajtó céget is igénybe vettek, de ők sem értek célt. Ezért nincs más választása az Borsodvíz Rt.-nek, minthogy az elkövetkezendő napokban megjelenjenek a társaság szak­emberei „elzárni a főcsapokat” Hadat üzentek a hamisítóknak Polgárőrharc dúl Ózdon Sátoraljaújhely.Tokaj (ÉM - MA) - Jövőre jövedéki ter­mék lesz a bor is. Erről dön­tött a napokban a parlament. Dr. Kardos Jánost, a Tokaj- hegyaljai Hegyközségi Tanács elnökét arról kérdeztük: mi­lyen következményei lesznek.- Alapvetően azért támogatta a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa a bor jövedékivé válását, mert így hadat üzenhetünk a borha­misítóknak - mondja bevezető­jében dr. Kardos János. - Bár tőkét soha nem látott borok nem Tokaj-Hegyaljára jellemző­ek, de bennünket is érint az ügy, hiszen a minőségű borok­ból eladatlan készletek halmo­zódtak fel a hamisítások miatt. Azzal, hogy a bor jövedéki ter­mék lesz, ellenőrizni lehet a for­galomba kerülő árukat a fo­gyasztó asztaláig. A Hegyközsé­gek Nemzeti Tanácsa más mód­ját nem látta annak, hogy ki le­hessen szűrni az úgynevezett csinálmányokat. Dr. Kardos János, a Tokaj- hegyaljai Hegyközségi Tanács elnöke elöljáróban arról is be­szélt, hogy az új törvény harmo­nizál az Európa Unió országaié­val, ugyanis ott is jövedéki ka­tegóriába tartozik a bor. A hegyközségi tanács elnöke azt sem rejtette véka alá, hogy ezzel a rendelkezéssel megnő majd az adminisztrációs terhe a terme­lőknek és a forgalmazóknak egyaránt. Jövedéki raktárakat kell léte­síteni és a leltározásnál is nap­rakész állapotot vár el a vám és pénzügyőrség. A fináncok folya­matosan ellenőrzik majd a kész­leteket és az adminisztrációt. Dr Kardos János úgy látja: az adat­szolgáltatás szigorú betartása elemi érdeke a Hegyaljának is, hiszen az uniós csatlakozásunk után csak így lehet majd támo­gatásokhoz jutni A parlamenti döntés alapján a bor literjének jövedéki adója 5 forint lesz. Várhatóan az új intézkedést 2000 augusztus else­jétől vezetik be. Addig lesz még ideje felkészülni minden érin­tettnek a változásra. De jelent-e ez plusz terheket a forgalmazók­nak? - érdeklődtünk. A hegy­községi elnök információja sze­rint a jövedéki adó bevezetésé­vel megszűnik a bor 11 százalé­kos forgalmi adója. Ez azt jelen­heti, hogy a jövőben nem jár­nak majd rosszabbul sem a for­galmazók, sem a vásárlók. kiestek a helyi rendőrkapitányság kegyeiből. Pár évvel ezelőtt még közös ak­ciókat is szerveztek a polgárőrök és a rendőrök, együttesen járőröz- tek, ám az utóbbi hónapokban olyan mértékűvé vált az acsarko- dás a polgárőrségek között, ami nemegyszer rendőri intézkedést igényelt. Ezt a helyzetet oldotta úgy meg a rendőrség, hogy nem fogadta el partnernek egyik pol- gárőséget sem. A rendőrség leg­utóbbi beszámolóján a nem kívá­natos helyzet feloldására javasolta Sztanik Zoltán alezredes, kapi­tányságvezető, hogy egyesüljön a három polgárőrség, és abban az esetben újra szóba kerülhet az együttműködés lehetősége. J légkör mindig családias es barátságos..." Mindannyian a szívünkhöz legközelebb állókban bízunk meg igazan. Azokban, akikre mindig számíthatunk. Azokban, akik minden szavunkat értik. Azokban, akikkel együtt építhetjük csaladunk jövőjét. Ózd (ÉM - ÓKI) - Egyes tele­püléseken félnek a polgárok megalakítani civil védelmi szervezetüket, Ózdon három polgárőrség is működik. Annak ellenére, hogy mindegyikő­jüknek szép eredményei vannak, időnként előfordulnak közöttük nézeteltérések. Emiatt már régen HIRDETÉS'

Next

/
Oldalképek
Tartalom