Észak-Magyarország, 1999. szeptember (55. évfolyam, 203-228. szám)

1999-09-01 / 203. szám

Emelt Petőfi Márciuson túl csúszik a miskolci térfelújítás /5 .Óvatos szezon A nyárvégi utazást is előre meg kell tervezni /7 Kövy pénze A volt DFC-elnök Nyíregyházán fektetne be /9 IDŐJÁRÁS: Hűvös idő Nappal 20 - 22 °C Éjszaka 12- 14 °C ÁRA: 32 Ft, előfizetőknek: 23,10 Ft1999. szeptember 1., szerda 55. évfolyam, 203. szám Megjelenik: 53 000példányban Tornyi pert nyert Miskolc (ÉM) - A megyei Bíróság tegnap jóváhagyta a Munkaügyi Bíróság elsőfo­kon hozott ítéletét, a Diósgyőri FC Kft. másodfokon is elvesztette Tornyi Barna­bással szembeni perét a „munkabér és egyéb járulék megfizetése ügyében”, s így a kamatokkal együtt közel 60 millió forint kifizetésére kötelezték a PNB-s labdarú­góklubot üzemeltető gazdasági társaságot. Az ítéletet a DFC részéről egyelőre nem kívánták kommentálni. Molnár Zsolttól, a DFC Kft. ügyvezető igazgatójától annyit megtudtunk, a gazdasági társaság tulajdo­nosai a mai napon valószínűleg sajtóköz­leményt adnak ki álláspontjukról. /10 Gyermeket mart a vipera Miskolc (ÉM) - Viperamarással szállítot­tak kórházba a mentők a napokban egy ké­téves kisfiút Regécről. A fiú azóta is kór­házban van, de állapota stabilizálódott. /3 Kettős búcsú. A képünkön látható zúzott, préselt tömbhöz válik hasonlóvá ha­marosan minden régi 500 és 1000 forintos. Ma már csak az újakkal fizethetünk. Ezzel elbúcsúzik a régi bankjegysorozat. /2 Hirdetés ___________________________________________________ ' NÉMET I Üzletkötés helyi MMTS tőzsdei terminállal! Napon túli megbízási díj: max. 0,65%! Miskolc, Arany Corvin Üzlethá* II. emelet. Tel.: 46/500-170 Fax: 46/500-179 ÍSZAK-MAGYARORSZÁG LAPKIADÓ KFT. £3 3501 Miskolc, „ lim „ ... Postafiók 351 9 920 3 ® (46) 414-022 Mennyi az 50 százalék 40 százaléka? Még nincs egységes elszámolás-értelmezés az árvizes falvakban, de folyik a helyreállítás Miskolc (ÉM - SZN) - A kor­mány a múlt héten átutalta a megye nyári esőzések követ­keztében árkárokat szenve­dett településeinek az állami helyreállítási támogatás egy részét. Még nem tudni: mire és hogyan lesz ez elég. Megközelítőleg 1,1 milliárd forin­tot tesz ki az az összegszerű vesz­teség, amely a Helyreállítási és Újjáépítési Bizottság Operatív Törzse becslésen alapuló felmé­rése szerint a nyári esőzések kö­vetkeztében érte megyénk tele­püléseit, mezőgazdaságát, útjait és vízi védmúveit. A települési önkormányzatok megközelítőle­ges káradatok alapján nyújtották be igényüket három különböző igénylőlapon, s ennek alapján utalta át a kormány az ígért álla­mi helyreállítási támogatás egy részét. Elsődlegesen az alapfel­adatokat ellátó önkormányzati intézményekben esett károk eny­hítése a cél, csak ezután követ­keznek a lakóépületek, egyéb építmények, a mezőgazdaság.- A Belügyminisztériumtól azt az információt kaptuk, hogy minden érintett települési önkor­mányzatnak közvetlenül utalták el a bejelentett kárösszeg 50 szá­zalékának - ennyi az állami ká­renyhítés - első részét, a támoga­tás 40 százalékát. A teljes össze­get szeptember folyamán meg­kapják a települések - mondta kérdésünkre a megyei közgyű­lés, s egyben a megyei védelmi bizottság elnökének titkára, Ger­gely Zsolt. - Ódor Ferenc elnök­nek az a szerepe ebben, hogy a közigazgatási hivatallal karöltve bizottságot hoz létre, amely meg­vizsgálja, kinek mire volt elegen­dő ez az összeg, el tudják-e indí­tani a legszükségesebb munkála­tokat belőle, illetve reálisak-e a támogatási igények. /3 Kezdődik. A nyári szünet utolsó napján, tegnap tartották az iskolák többségében a tanév nyitókat. /3 Fotó: Bujdos Tibor Alakul, mint az Avas-Dél a kényszer alatt... Az ingatlankezelő szerint van remény, hogy létrejönnek a társasházak Miskolc (ÉM - BAL) - A csődbe ment avasi lakásszövetkezet­ből létrehozandó társasházak egy része közel áll a megala­kuláshoz, a többség azonban messze van ettől. A tét: a to­vábbi működés. Számos, előre látható, illetve vá­ratlan problémával találták ma­gukat szemben a társasházi átala­kulásban érintett lakások tulajdo­nosai, valamint az átalakulásban segíteni próbáló MIK az elmúlt hetekben. Jelenleg egyvalami tű­nik biztosnak: nincs más reális lehetőség, semmiféle jogi forma - azon kívül, hogy a még megnyug­tató megoldást nem talált lakókö­zösségek rövid időn belül átala­kuljanak társasházakká. Ha ez néhány hétnél tovább húzódik, az a veszély fenyeget, hogy a házak működésképtelenné válnak. Már­pedig probléma, ami az amúgy sem egyszerű folyamatot hátrál­tatná, van bőven. A társasházi forma kialakításá­hoz, pontosabban a földhivatali bejegyeztetéséhez a lakók száz százalékának beleegyező aláírásá­ra van szükség. A teljes egyetér­tést elérni a legtöbb ház esetében ma még leheteüenségnek tűnik - ezzel kapcsolatban lapunkhoz is érkeztek jelzések. A leggyakoribb gond a tisztázatlan, vagy bonyo­lult tulajdoni viszonyok következ­tében adódik. Vannak lakások, amelyeknek - öröklés következté­ben - tucatnyi, vagy annál is több tulajdonosa van. Olyanok is, ame­lyeknek (rész)tulajdonosa - példá­ul idősebb házaspárok esetében - régen elhunyt. Olyan is, ahol az ingatlan (részben) a már elvált házastárs nevén van, s 6 „csak azért sem” írja alá... /2 Lemondott az APEH elnöke Budapest (MTI) - Simicska La­jos, az APEH elnöke kedden le­mondott tisztségéről. Simicska Lajos a családi életében bekövet­kezett tragikus eseményekkel és a folyamatos politikai támadá­sokkal indokolta távozását /2 Bővített kártérítés Budapest (ÉM) - A kormány ki­bővítette az újjáépítési bizottság feladat- és hatáskörét. A bizott­ságnak ezáltal módja nyílik ar­ra, hogy az augusztus 16-i és 17-i nagy esőzések következtében Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyében keletkezett károkat felmérje és enyhítse. A forrása a vis maior alap. Koszorúztak és díjat osztottak A pusztító árvíz áldozataira emlékeztek Miskolc (ÉM - SzK) - Immár ha­gyomány, hogy az 1878. augusz­tus 31-i nagy miskolci árvíz nap­ján „Az Emberért és Miskolcért” Alapítvány megemlékezik a szó­rnom évfordulóról a Szent Anna téri árvízi emlékműnél, ezt köve­tően pedig díjkiosztó ünnepséget tart. így volt ez tegnap is, bár Ko­hold Tamás polgármester - egyéb elfoglaltsága miatt - korábban helyezte el, a megemlékezés mint az alapítvány és a hozzá csatlako­zó társadalmi szervek képviselői. Az alapítvány kuratóriumának elnöke, Szita Lsgos az emlékmű­nél szólt arról: talán most, hogy térségünket is sorra természeti katasztrófák sújtották, sokkal in­kább átérezztik a több mint száz Fotó: Vajda János esztendeje történt csapást. /3

Next

/
Oldalképek
Tartalom