Észak-Magyarország, 1999. június (55. évfolyam, 125-150. szám)

1999-06-01 / 125. szám

m Fél évszázad Ötvenéves a tiszakeszi szövetkezet /6 tUon profit Tanítanak és munkát is adnak > tanulóiknak /3 Bankárszem Lapunkról beszélt vendégünk, Pernyei István /13 IDŐJÁRÁS: Fülledt meleg Nappal 25-28 °C Éjszaka 12-17°C Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén napilapja Megjelenik: 55 000példányban HÍRCSOKOR • Princz válaszol. Princz Gábor a Kor­mányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) rendel­kezésére áll, ha a hivatal megkeresi őt írás­ban, vagy Bécsben személyesen - közölte a Postabank volt elnök-vezérigazgatójá­nak ügyvédje. Hozzátette: Princz annak el­lenére hajlandó válaszolni, hogy szerinte a hivatalnak nincs hatásköre tevékenységé­nek vizsgálatára. • Keresik a fenyegetőt. Továbbra is kere­sik azt a személyt, aki vasárnap egy ferihe­gyi tankergép lelövésével fenyegetőzött. A rendőrség közleményéből kiderült az is: az illető a debreceni Zsindely utca 30. szám alatti nyilvános telefonfülkéből be­szélt. • Gyorsabb a bírói ügyintézés. A magyar bírói kar ma már fel tud dolgozni annyi ügyet, amennyi érkezik, az elmaradást te­hát a korábbi években felhalmozódott ak­ták okozzák - hangsúlyozta hétfőn Zala­egerszegen Solt Pál, a Legfelsőbb Bíróság és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács el­nöke a'Zala megyei összbírói értekezleten. Belgrád elfogadja a Nyolcak elveit Belgrád (MTI) - A jugoszláv legfelsőbb ve­zetés, Slobodan Milosevic államfővel az élen, hétfőn megerősítette, hogy elfogadja a Nyolcak (G8) által a koszovói válság rende­zése érdekében összállított elveket. Belgrád az ENSZ Biztonsági Tanácsát felszólította egy határozat elfogadására, amely lehetővé tenné a válság megoldását - jelentette az APp a Tanjugra hivatkozva. A Belgrádra gyakorolt katonai nyomás eredményének tulajdonította hétfőn az Európai Unió több tagországának külügy­minisztere, hogy Slobodan Milosevic ju­goszláv elnök hajlandónak mutatkozik el­fogadni a G8-as rendezési elveket. A kül­ügyminiszterek brüsszeli találkozójukon éttekintették a koszovói válság állását, és felszólították Milosevicet, hogy öntse for­mába egyetértését a Nyolcak elveivel. A koszovói békeelvek elfogadásának hí­rére az unalmas, lanyha kereskedést hozó hétfői kereskedési nap utolsó órájában eufória tört ki a Budapesti Értéktőzsdén, megduplázódott a forgalom, a részvény­árak erőteljes növekedésnek indultak. /2 770 33 035026 ÉSZAK-MAGYARORSZÁG LAPKIADÓ KFT. IS 3501 Miskolc, Postafiók 351 99 1 25 ® (46) 414-022 Tragédia az úton Halálos kimenetelű közúti balesetek megyénkben Forrás: KSH - Grafika: ÉM Gerwald távozik a Tokaj éléről Hivatalosan nem nevezte meg az ÁPV Rt. a kereskedőházi vezérigazgató utódját Budapest (ÉM - KI) - Távoz­nia kell a Tokaj Kereskedő­ház Rt. vezérigazgatói tiszt­ségéből Gerwald Lászlónak. A 100 százalékos állami tulaj­donban lévő Tokaj Kereskedő­ház Rt. vagyonkezelői feladatait ellátó Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (ÁPV) a vezér- igazgató visszahívásáról tegnap közgyűlés összehívása nélkül döntött. Tehette ezt azért, mert a gazdasági társaságokról szóló törvény szerint az egyszemélyi tulajdonos gyakorolhatja a köz­gyűlés jogait is. Információink szerint a vezérigazgató közös megegyezéssel távozott a cég éléről. Az ÁPV Rt. sajtóirodáján tegnap délután ennél többet nem sikerült megtudnunk. Nem nyilatkoztak a leváltás okairól és a vezérigazgató lehetséges utódjáról sem. Lapunk azonban úgy értesült, hogy a kereskedőház új vezető­je Hegedűs Zoltán lesz, aki né­hány évvel ezelőtt vezérigazga­tó-helyettesi posztot töltött be a cégnél. A hír kapcsán megkerestük Kupa Mihály országgyűlési kép­viselőt, a Gerwald mellett mind­végig kiálló Zempléni Település Szövetség elnökét. A térség ne­ves lobbistája kacagtatónak mi­nősítette az ÁPV Rt. eljárását.- Vitathatatlan - mondta -, hogy jogilag nem kifogásolható a vagyonkezelő lépése, de a for­mára nem sokat adtak, hiszen még a leváltott vezető utódját sem nevezték meg. /7 sertes^nus jaraK. A szaktárca által meghatározott, mától életbe lépő 193 forintos sertésfelvásárlási árat nem isme­ri el a piac. A hatósági ár nem fedezi a termelők önköltségét, a feldolgozók vi­szont a növekvő árak miatt egyre keve­sebb sertést vesznek meg. A jószágok az ólakban maradhatnak./7 Csak fél év segély Budapest (MTI) - A kormány elképzelései szerint jövőre egy évről fél évre csökken a mun­kanélküliségi segély folyósítá­sának időtartama, ezzel párhu­zamosan több munkaalkalmat kínálnak majd - jelentette be Orbán Viktor. A kormányfő er­ről a tiszteletbeli konzulok má­sodik világtalálkozóján beszélt. . A kabinetje elképzeléseit is­mertetve a magyar miniszterel­nök kitért arra is, hogy Magyar- országon nagyon rossz az aktí­vak és az eltartottak aránya, ezért a kabinet egyik célja: rá­venni az embereket arra, hogy dolgozzanak./2 Liberalizált energiapiac Budapest (MTI) - A kor­mány előzetes döntése sze­rint a villamosenergia-ipar- ban 2001-ben kísérleti ver­senypiacot nyitnak - mondta Horváth J. Ferenc, a Ma­gyar Energia Hivatal meg­bízott főigazgatója. A kísér­leti piac a fogyasztók 14 százaléka számára teszi le­hetővé, hogy maga válassza meg a szolgáltatót. A gáz­szektorban csak 2002-ben nyitnák meg a piacot.----- ---------------------------­Elismert diákok és tanárok Budapest (ÉM) - Az Országos Középiskolai Tanulmányi Ver­seny, az Országos Szakmai Ta­nulmányi Verseny és az Orszá­gos Arany Dániel Matematikai Verseny első, második és har­madik helyezettjei vehettek át tegnap elismerő oklevelet és ju­talmat Pokorni Zoltán oktatási minisztertől Budapesten. Megyénk tehetséges diákjait Tihanyi Katalin (Avasi Gimnázi­um, Miskolc - magyar nyelv, 3. helyezés), Balog Henriett (Avasi Gimnázium, Miskolc - magyar irodalom, 2. helyezés), Monyák Ákos (Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc - francia nyelv, 1. helye­zés) és Lukács László (Földes Fe­renc Gimnázium, Miskolc - ma­tematika, 3. helyezés) képvisel­hette. A felkészítő tanárok közül Papné Veres Ildikó (Avasi Gim­názium, Miskolc) és Kozák Sán­dor (Miskolc, Kossuth Lajos Gim­názium és Pedagógiai Szakközép- iskola) munkáját ismerte el a mi­niszter. •• / Ünnepi hangulatban Ózd Ózd (ÉM) - Több hónapos ren- gyobb települése. A színes prog- dezvénysorozattal köszönti vá- ramok többsége ezen a héten, s rossá nyilvánításának 50. évfoi’- a jelen és a jövő jegyében zajlik dulóját a kohászat egykori fel- - jellemzi az eseményeket a vá- legvára, a megye második legna- ros első embere./3 Társaságok adóztak. Tegnap éjfélkor járt le az 1998. évi társasági adóról és az osztalékadóról szóló bevallás be­nyújtási határideje. Az APEH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága 13 ezer társaságtól vár ilyen bevallást, ebből teg­nap délig mintegy 5 ezer érkezett be. Az adóhatóság munkatár­sainak tapasztalatai szerint a fennmaradó rész döntő hányadát most is az utolsó napon adták postára az érintettek. Fotó: Végh

Next

/
Oldalképek
Tartalom