Észak-Magyarország, 1999. április (55. évfolyam, 76-100. szám)

1999-04-01 / 76. szám

Miből mennyi? A megye még nem tudja intézményei számát /5 Kismamut Önálló intézményt alakított ki négy település /6 A parányi mag Az élet és Makoldi Sándor művésze­tének forrásáról /8 IDŐJÁRÁS: Derűs, tavaszi idő Nappal 13 - 17 °C Éjszaka 1 - 3 °C Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén napilapja ÁRA: 32 Ft, előfizetőknek: 23,10 Ft 1999. április 1., csütörtök 55. évfolyam, 76. szám P Bárányok eladósorban Gelej, Szikszó (ÉM) - A hazai juhhodá- lyok márciusban az újszülött bárányok bégetésétől hangosak. A 13-24 kilogramm­ra felnőtt állatokat ilyenkor hagyományo­san Olasz- és Görögországba viszik húsvé­ti csemegének - a magyar tenyésztők szá­mára évről évre csökkenő'haszonnal. Az ország juhállományának nyolc száza­lékát Borsod-Abaúj-Zemplénben tenyésztik. Ez a régió természeti adottságai alapján megfelelő arány volna, ha az állatlétszám nem csökkenne folyamatosan. Csökken az ágazat jövedelmezősége, megyénkben ezért többen felhagytak a juhtenyésztéssel. /7 Újraszabandó szabály Miskolc (ÉM) - Orvosolják a 100 százalé­kos támogatást élvező interferon felírásá­val kapcsolatos szabályozásban eseti hi­bát. A módosítás hatályba lépését ez év közepére ígéri a tárca illetékese, aki azon­ban addig is megoldhatónak tartja a kró­nikus leukémiában szenvedő betegek szá­mára szükséges nagydózisú gyógyszer há­rom hónapon túli felírását. /4 f HÍRCSOKOR • Változó kedvezmények. Április 1-jétől a 65 évnél idősebb nyugdíjasok a vasúti utazási kedvezményre való jogosultságu­kat személyigazolványukkal igazolhatják. A 65 évnél fiatalabb nyugdíjasok már megkapták az utazási utalványt. • Kábelhiba - villamospótlók. Elektromos kábelhiba miatt leállt a villamosközleke­déstegnap este nem sokkal fél 8 előtt Mis­kolcon a Tiszai pályaudvar és a Városház tér között. Ezen a szakaszon autóbuszok­kal pótolta az MVK Rt. a járatokat. A hiba okát lapzártánkkor még keresték. 9 77013303504099076 LAPKIADÓ KFT. IS 3501 Miskolc, Postafiók 351 (£) (46)414-022 Óvodások 100 férőhelyre jutó beiratkozottak száma 107 107 105 102 I Forrás: KSH - Grafika: ÉM A NATO kiterjeszti a célpontok körét Belgrád, Brüsszel (MTI) - Javi- er Solana, a NATO főtitkára felhatalmazta Wesley Clar­kot, az európai szövetséges erők főparancsnokát, hogy terjessze ki a jugoszláviai cél­pontok övezetét, és fokozza a légi csapások ütemét. Jamie Shea szóvivő cáfolta azon­ban, hogy a NATO már megkezd­te volna a csapások harmadik fá­zisát, a Koszovótól északra eső területeken lévő, nem légvédelmi célpontok bombázását. Hangsú­lyozta: egyetlen olyan létesít­mény sem lehet menedék a ju­goszláv erők számára, ahol a ko­szovói elnyomás akcióit tervezik, irányítják vagy kivitelezik. A szóvivő megismételte azt a NATO-véleményt, hogy Jevge- nyij Primakov orosz miniszterel­nök belgrádi közvetítési kísérlete nem hozott elegendő eredményt. Slobodan Milosevic jugoszláv el­nök feltételei elfogadhatatlanok, és a szövetség eltökélten folytatja akcióját - hangoztatta. Ugyanakkor Igor Ivanov orosz külügyminiszter Moszkvában úgy nyilatkozott, hogy a balkáni válság megoldásában nem lehet áttörést elérni, csak kis előrelé­pések lehetségesek. Primakov orosz kormányfő bejelentette, Oroszország folytatja erőfeszíté­seit a NATO-agresszió beszünte­tése érdekében. Békítésre vállal­kozik a Vatikán is: küldöttség élén hamarosan a jugoszláv fő­városba utazik Jean-Louis Tau- ran érsek, a vatikáni külügymi­niszter, hogy kipuhatolja, van-e lehetőség közvetítésre. Solana főtitár úgy ítéli meg, hogy az észak-atlanti szövetség április 24-25-i washingtoni csúcstalálkozójáig befejeződik a NATO Belgrád elleni légicsapás- sorozata. Kenneth Bacon, a Pen­tagon szóvivője kedden elismer­te, hogy a korábban vártnál hosszabb ideig tart a NATO ál­tal kitűzött katonai célok eléré­se a Jugoszlávia elleni légi csa­pások során. A jugoszláv légvé­delem robusztus - fogalmazott a szóvivő, akinek a szavaiból ki­derült, hogy az atlanti szövetség már napokkal ezelőtt áttért a Koszovóban tevékenykedő szerb reguláris csapattestek elleni tá­madásokra. Albánia szerdán azzal vádolta meg a szerb belbiztonsági erő­ket, hogy7 tüzet nyitottak két, ko­szovói menekülteket befogadó al­bániai falura. Az EBESZ közlése szerint már a százezret is meg­közelíti a szerbiai tartományból Albániába menekülők száma. Családi pótlék. Má­tól már csak két hónapra visszamenőleg lehet érvé­nyesíteni a családi pótlék iránti igényt. Ahhoz, hogy valaki 1999. január 1-jétől kapja a gyermeke után já­ró családtámogatást, teg­napig kellett igényét beje­lentenie./3 Felmentették a MEP igazgatóját Miskolc (ÉM - SzK) - Az Orszá­gos Egészségbiztosítási Pénz­tár (OEP) főigazgatója tegnap -április 1-jei hatállyal indok­lás nélkül - felmentette öt megyei egészségbiztosító igazgatóját, köztük megyén­két, Ráczné Bodnár Lenkét. Az új megbízott vezető Rőth Juli­anna lett, aki eddig az egészség- ügyi osztály vezetője volt. (Velük együtt már 12 MEP-igazgató mondott búcsút eddigi posztjá­nak. A felmentett vezetők számá­ra felkínálták a tanácsnoki ál­lást, amelyet Rúczné Bodnár Lenke el is fogadott.) A helyi sajtónak mindezt Lam- pé Zsolt, az OEP főigazgató-he­lyettese jelentette be tegnap azon a sajtótájékoztatón, amelyet - mint hangsúlyozta - ettől függet­lenül szervezett Miskolcon. A tá­jékoztató fő témája az újonnan kinevezett négy megyei koordi­nátor bemutatása volt. Az ő fel­adatuk három megye - Borsod­Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád- ügyfélszolgálati hálózatának ki­építése, valamint a MEP-ek mű­ködéséről. szolgáltatásairól való információgyűjtés lesz. Minderre azért van szükség, mert az egész­ségbiztosítás jelenlegi rendszere, a MEP-ek szerkezete, ellátottsága kiegyensúlyozatlan. Az OEP új vezetése egységes rendszer kidol­gozását tűzte ki célul, amely fel­adat vége - már csak a korláto­zott anyagi lehetőségek miatt is- egyelőre beláthatatlan./2 Visszavonult Szemcsék Éva Miskolc (ÉM) - Részt vett két téli olimpián, hiszen ott volt 1994-ben Lillehammer- ben és 1998-ban Naganóban is. Szemcsék Éva, a Miskol­ci Honvéd sílövője még csak huszonnégy éves, ám pár napja a közvéleményt meglepő döntést hozott: visszavonul. /9 Szemcsák Éva Költözik, de megmarad a bölcsőde Szerencs (ÉM) - A bölcsődét pénzügyi szempontból átvilá­gító tiszaújvárosi cég szak­mai tanácsa ellenére nem szünteti meg ezt az ellátási formát az önkormányzat Sze­rencsen. A régi intézményt ugyan el kell hagyniuk a gye­rekeknek, de a Gyári óvodá­ban helyet, költségvetést és szakembereket biztosítanak számukra a jövőben is. Ám csak a szerencsiek használ­hatják majd az „új” intéz­ményt. /3

Next

/
Oldalképek
Tartalom