Észak-Magyarország, 1999. március (55. évfolyam, 50-75. szám)

1999-03-01 / 50. szám

Újra furulya Könnyen megbotol­hatnak a jó block- flötések is /8 Maszkfantázia W­A szikszói diákok munkáiból maszk­kiállítás nyílt /5 Negatív Nem játszani, nyerni felejtett el az MVSC /9 IDŐJÁRÁS: Sok napsütés Nappal 4 - 15 °C Éjszaka 1 - -4 °C Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén napilapja ÁRA: 32 Ft, előfizetőknek: 23,10 Ft 1999. március 1., hétfő 54. évfolyam, 50. szám Megjelenik: 54 QOŰ púltiúnyöan Influenza: létezik katasztrófaterv Budapest (MTI) - Az influenza világjár­ványok magyarországi megelőzésére ka­tasztrófatervvel rendelkezik az Egészség- ügyi Minisztérium, amelynek lényege a szokásos mennyiségű oltóanyag többszö­rösének hazai előállítása - közölte Hor­váth István, a szaktárca illetékes főosz­tályvezetője. A főosztályvezető nem hiszi, hogy fe­nyegetne a sajtóban mostanában többször emlegetett gyilkos influenzavírus, de hoz­zátette: a történelemben bizonyos periodi­citással valóban felbukkantak az egész vi­lágra is kiterjedő influenzajárványok. A főosztályvezető becslése szerint az idei influenzaszezonban megközelítően egymillióan oltatták be maguk Magyaror­szágon. Egy súlyos járvány esetén azon­ban ez a normálisnak mondható mennyi­ség nem lett volna elég. nak húszéves évfordulóját ünnepli az Ede- lény Férfikórus. Ez alkalomból ünnepi hangversenyt tartottak szombat délután az edelényi rendezvények házában. Az ünne­peiteket Szilágyi Adolf, Edelény polgármes­tere is köszöntötte. A műsorban vendégsze­repeit az Edelényi Hozsanna Vegyeskórus, a Szerencsi Férfikórus és a Mezőcsáti Eg- ressy Béni Vegyeskórus is. Fotó: Végh Cs. 770133035019 99050 LAPKIADÓ KFT. E3 3501 Miskolc, Postafiók 351 <Ö (46)414-022 Több mint huszonötezer hektár víz alatt A szakemberek remélik; további csapadék és gyors felmelegedés nem ront a helyzeten Miskolc (ÉM) - A napközbeni felmelegedés okozta olva­dást szerencsére enyhítik az éjszakai fagyok, így megyénk területén egyelőre nem vált katasztrofálissá a belvízhely­zet. A vízügyi szakemberek remélik, hogy további csapa­dék, illetve gyors felmelege­dés nem ront a helyzeten. A Bodrog- és Taktaközben, vala­mint a dél-borsodi területeken mintegy 25 300 hektáros területet öntött el a belvíz - számolt be teg­nap délután az Észak-Magyaror­szági Vízügyi Igazgatóság (Évizig) ügyeletese. Hat belvízvédelmi sza­kaszon volt elsőfokú a készültség, összesen 12 szivattyútelep üze­melt. Az átemelt vízmennyiség tegnap 360-400 ezer köbméter kö­rül mozgott. Ez valamivel megha­ladja a korábbi napok értékét, el­sősorban a Dél-Borsodban bekö­vetkezett növekedés miatt. Ez a vízmennyiség alatta marad an­nak, amelynek átemelésére a szi­vattyútelepek képesek. A munkát azonban nehezítik a csatornákon kialakult hó- és egyéb torlaszok. A védekezésbe bekapcsolódtak a veszélyeztetett területeken mű­ködő vízgazdálkodási társulatok is. A Bodrogközben hat szi­vattyúállást üzemeltetnek, a Taktaközben a csatornákban lé­vő akadályok eltávolításával se­gítik a víz lefolyását, a dél-borso­di részeken pedig két szivattyú- állásnál végzik a vízátemelést. Kiegyenlítve Döntetlent játszott, és megőrizte har­madik helyét a láb-1 darúgó Professzi- Á onális Nemzeti Baj- nokság tavaszi nyi- 1 tófordulójában a’.i Diósgyőri FC csa^É pata. A piros-fehé-i rek nagy küzde-fl lemben értek el l-l-il et a Dunaferr? együttese ellen. Fo- : tó: Végh Csaba /II , [ Vu" .JMP |r#gj Megújítandó szőlőültetvények Budapest (MTI) - A borágazat az egyik olyan terület, ahol a rend­szerváltás óta látványos minőségi fejlődést sikerült elérni - mondta Szabadi Béla, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) politikai államtitkára A magyal* borászat szerepe Európá­ban című konferencián. A Magyar Borszalon Kft. által rendezett eseményen az államtit­kár leszögezte: ahhoz, hogy a ma­gyar bor minősége tovább javul­jon, többek között meg kell újítani az ültetvényeket, erősíteni kell a nyilvántartási rendszert, valamint a származás- és eredetvédelmet. Magyarország évente 1,3-1,5 millió hektoliter bort exportál, amely a teljes 3 milliárd dollá­ros mezőgazdasági exportbevéte­len belül 105-120 millió dollár ér­tékű. A borexport egynegyede az Európai Unióba kerül. Németh Zsolt, a Külügymi­nisztérium politikai államtitká­ra a konferencián figyelmeztette a gazdákat, hogy európai uniós csatlakozásunk után nehéz lesz Magyarországon új területeket betelepíteni szőlővel. Vajda László, az FVM főosztály­vezetője kifejtette: az uniós csatla­kozás elsó napjától alkalmazni kell majd az ottani szabályozást, így például egységesen 0,75 literes üvegekbe kell palackozni a ma­gyar borokat. Az eltérést be kell jelenteni Brüsszelnek. Rendőrkézen a milliomos rablók Miskolc (ÉM) - Elfogta a rendőrség a szerdán délelőtt, egy miskolci zálogház rová­sára elkövetett rablás elköve­tőit. A tízmillió forintot meg­haladó értéket zsákmányoló férfiak kézrekerítése érdeké­ben nyílt és titkos nyomozati eszközöket egyaránt alkal­maztak a nyomozók. /3 T ehetségkutatás Miskolc (ÉM) - Mint min­den évben, idén is zongora- versenyen mérettethettek meg a megyei általános isko­lák legjobb növendékei. Ezek nagyon fontos fórumok: egy­részt a verseny, a megméret­tetés miatt, másrészt pedig a zsűri külön figyel a tehetsé­gekre. Fotó: Séllei Zsolt /3 UKBA: négy nap gasztronómia Budapest (MTI) - Az idei év azért is jobb lesz a vállalkozók számára, mert a belső gazdaság élénkülése több vevőt, nagyobb keresletet eredményez - jelen­tette ki Gulácsi Gábor, a Gazda­sági Minisztérium közigazgatási államtitkára a 9. Nemzetközi Cukrászati, Sütőipari és Gaszt­ronómiai Szakkiállítás (UKBA) megnyitóján vasárnap. A kiállításnak az új termékek, eljárások bemutatásán túl az igazi értelme a továbbképzés, a magyar hagyományok átadása a fiatal iparosoknak - hangsúlyoz­ta. Az idén a korábbi három he­lyett négy napig tart nyitva a szakkiállítás, a meghosszabbí­tását az érdeklődés indokolta. Az UKBA-n február 28,-már- cius 3. között nyolc országból 127 cég, 109 magyar és 18 külföl­di mutatkozik be. Örökségünk. Az Örökségünk 1848 és a Magyarország az én hazám című országos versenyek területi elődöntőjén versengtek szombaton az észak-magyarországi régió középis­kolásai a miskolci Szemere Bertalan Szakképző és Művészeti Középiskolában. Fotó: Séllei Zsolt /3

Next

/
Oldalképek
Tartalom