Észak-Magyarország, 1999. január (55. évfolyam, 1-25. szám)

1999-01-02 / 1. szám

1999. január 2., szombatZjííMJjÍj l/JlijílíjKl fi í P| L'jlAxi Aktuális/Orsiágban-világban 2 HÍRCSOKOR • Kisiklott egy vonat. Személyvonat üt­között egy kamionnal a Lakitelek-Tisza- kécske közötti vasútvonal és a 44-es főút kereszteződésében pénteken. A baleset következtében hárman súlyosan, ketten könnyebben megsérültek. Az ütközés egy jól működő fénysorompónál történt. A vonat első két kocsija kisiklptt. • Kaposvár legnagyobb adózóit köszön­tötték. A somogyi megyeszékhely adózói­nak listáját vezető tizenöt kaposvári szék­helyű gazdasági, pénzügyi társaság kép­viselőit köszöntötte az év zártával Szita Károly polgármester. A város kasszájába befolyt iparűzési adó egyharmadát ezek a társaságok fizették be. • Nádaratás a Balatonon. A nád minősé­ge jobb az előző évinél, ez is oka annak, hogy az idén valamivel több, mintegy 500-600 ezer kéve nád aratását tervezi az egyik legnagyobb balatoni nádfelvásárló cég, a Nádker Rt. Bár a gépi nádvágással még várni kell néhány napot, a kézi nád­aratók viszont már dolgoznak a Kis-Bala- tonon. Halálos szilveszter Miskolc (ÉM - PT) - Egy alkoholmérge­zés, egy halott, tízmilliós zsákmány - ez az idei szilveszter gyorsmérlege. Csupán egyetlen embert kellett ezen a szilveszteren alkoholmérgezéssel kórház­ba szállítani. Az illető merev részegen aludt egy pádon. Egy (lapzártáig még) is­meretlen férfi azonban életével fizetett az alkoholfogyasztás miatt. Őt az Erkel Fe­renc és Miskolci utca kereszteződésében érte utói a végzete. Elesett és annyira megütötte magát, hogy a helyszínen bele­halt sérüléseibe. A rendőröknek egy, a harmadik emeletről kiugrani készülő személyt sike­rült lebeszélniük tettéről. A miskolci rendőrkapitányságtól ka­pott információ szerint az óév utolsó nap­ján több betöréshez is ki kellett menniük a helyszínelőknek. Az egyik lakásból az ismeretlenek tízmillió forintos zsák­mánnyal távoztak. Svájc női elnöke Bern (MTI) - Női államfője van péntektől Svájcnak, most először az alpesi ország történetében. Az 58 éves szociáldemokra­ta Ruth Dreifuss vette át az elnöki teen­dőket Flavio Cotti külügyminisztertől. Svájcban rotációs alapon töltik be az el­nöki tisztet. A parlament a hét szövetségi tanácsos (miniszter) közül választja ki az elnököt egy-egy évre. Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén megye független napilapja A kiadó vezetője: Szarka Mária Felelős szerkesztők: Bánhegyi Gábor (sport), Bujdos Attila (aktuális), Csőrnök Mariann (kultúra), Méhes László (gazdaság) Rovatok: aktuális: Bujdos Attila (212-es mellék), gazdasági: Méhes László (211 -es mellék), Marczin Eszter (230-as mellék), kulturális: Csőrnök Mariann (210-es mellék), Filip Gabriella (220-as mellék), sport: Bánhegyi Gábor (240-es mellék), fotó: Farkas Maya (250-es mellék). Szerkesztőség: 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 3. Postacím: 3501 Miskolc, PL: 351. Szerkesztőségi fax: 501-262 Telefon: 414-022 A központ jelentkezése után közvetlenül tárcsázhatók a rovatok mellékei, valamint a titkárság: 201, Hírügynökség: Magyar Távirati Iroda (MTI), Associated Press (AP) Kiadja az Észak-Magyarország Lapkiadó Kft. Ügyvezető igazgató: Jósét Kogler Felelős kiadó: Szarka Mária Hirdetési vezető: Oszterman Ferenc Terjesztési vezető: Seszták Ottó (06/20-9589-923) Marketingvezető: Fekete Józsefné (06/20-9775-596) A kiadó címe: 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 3. Postacím: 3501 Miskolc, Pf.: 178, Telefon: 414-022 Hirdetési fax: 501-260 Marketing és terjesztési fax: 501-261 Az áruspéldányokat terjeszti az Észak-Magyarország Lapkiadó Kft Seszták Ottó (301-es mellék) Lapunk eladott példányszámát rendszeresen vizsgálja és auditálja a Magyar Terjesztés-ellenőrzési Szövetség Az előfizetők részére terjeszti az Intorm Stúdió Kft., 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. (06-52) 413-101. Előfizethető az Intorm Stúdió Kft. hírlapkézbesítőinél és a kiadóban, postautalványon vagy átutalással az Intorm Stúdió Kft, Postabank Rt.-nél vezetett 11993001 -02302322-00070003 bankszámlaszámra, valamint megrendelhető a kiadó címén. Az előfizetési díj egy hónapra 599 forint, negyedévre 1697 fél évre 3294, egy évre 6488 forint. A lap példányonkénti ára hétfő és csütörtök között, valamint szombaton 32 forint, a pénteki lapszám a TV Plusszal 42 forint. Az előfizetés lemondása 30 napos határidővel, írásban történhet. Index: 25 655. ISSN 0133-0357. Nyomás: Intorm Stúdió Kft., 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 11 Telefon: (52)413-101. Meg nem rendelt kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! ^éATESZ Részben visszavont sztrájkfelhívás Három közül két szakszervezettel sikerült megállapodnia a MÁV vezetésének Budapest (MTI) - Három kö­zül két szakszervezettel sike­rült megállapodnia a MÁV vezetésének. E szervezetek visszavonták a jövő hétre szóló sztrájkfelhívásukat. Visszavonta jövő heti sztrájkfel­hívását a Vasutasok Szakszerve­zete (VSZ) és bejelentette ezirá- nyú szándékát a Mozdonyveze­tők Szakszervezete (MOSZ) is a Vasúti Érdekegyeztető Tanács csütörtöki ülésén, mert számuk­ra elfogadható a MÁV vezetése által vállalt, összességében 16 százalékos béremelés. A Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete (VDSZSZ) ugyan­akkor nem vonta vissza sztrájk- felhívását és ma folytatja a tár­gyalásokat a MÁV vezetésével. A bérmegállapodás szövegét hétfőn véglegesítik az aláírók. Katona Kálmán közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter még csütörtökön nyilatkozat­ban nyugtázta a bérmegállapo­dás megszületését.- Megnyugvással vettem tudo­másul, hogy a Magyar Állam­vasutaknak a két mértékadó szakszervezettel kötött megálla­podása után végétért a közvet­len sztrájkveszély - közölte a miniszter. Csillagszemű nők és száifaderekú férfiak Göncz Árpád idei újévi beszédében az egyszerű emberekkel foglalkozott Budapest (MTI) - Az egyszerű emberekről szólt Göncz Árpád köztársasági elnök újévi beszéde, amelyet a lé­nyeget nem érintő rövidíté­sekkel az alábbiakban köz­lünk. Honfitársaim, nézzék el nekem, ha most, az esztendő fordulóján, önöknek - magyar vagy magya­rul értő testvéreimnek határon innen és túl - semmi olyasmiről nem szólok, amiről ez alkalom­mal talán szólnom illenék. Ha­nem mindezek kulcsáról: azok­ról az emberekről - nőkről és férfiakról akik az életünk bé­két szülő melegét híven őrzik, adják tovább, s képesek önma­guk körül még a hétköznapjain­kat is ünnepnapokká varázsolni. A csillagszemű nőkről. És szál- faderekú férfiakról. Hogy miről ismerszik meg egy csillagszemű nő? A csillagszemű egyetlen tudományosan megha­tározható ismertetőjele: ha belép egy telefüstölt, áporodott levegő­jű szobába, az ablak magától ki­tárul és a szoba kiszellőzik. Ke­vésbé tudományosan: ha belép egy áporodott lelkű ember életé­be, akkor az tárul ki, hogy belé- áradjon a friss levegő. De minek ezt meghatározni, Göncz Árpád Fotó: MTI mikor úgyis ösztönösen felismer­jük? Például egy nagymama sze­mélyében, aki - ha történetesen kisebbségben élünk a határon in­nen vagy túl - gyermekeink anyanyelvének tanítója és őriző- je. Felismerjük az édesanyánk­ban. A feleségünk, a lányunk, a szerelmünk személyében. Ha ret­tentő fontos emberek vagyunk, egyetlen főnökünk és élő lelkiis­meretünk, a titkárnőnk szemé­lyében. A gyárban, egy varrógép­nél, egyik vagy másik szaktárs­nőnk alakjában, akihez minden gondunkban nyugodtan fordulha­tunk, mert azt halk szóval a he­lyére teszi. De rábukkanhatunk a szomszédasszonyunkban. Egy ápolónő, tanárnő, óvónő, szociá­lis gondozó, matematika-pro­fesszorasszony alakjában. Akiből árad a személyes gondoskodássá bármikor átalakulni kész sze­mélytelen jóindulat. Akinek a kezét a gyerekek nem hajlandók elengedni. Akit láthatatlanul vesznek körül fér­fiak és nők, fiatalok és öregek; akinek vonzáskörében elhalkul és békévé szelídül a harsány go­rombaság és rosszindulat. Áki - ha történetesen emberek sorsá­ba szólhat bele - a legkemé­nyebb fedelű akta mögött is föl­fedezi az emberarcot. Ők lelkesítik át a mindennap­jainkat. De ne feledjük: ha magukra maradnak, az ő szemük fénye is kialszik. Talán egy távoli tanyán, ahol messzire szakadt fiúk-uno- kájuk már karácsonytájt se néz feléjük. Mert drága a vonat, az a kevéske pénz meg otthon is kell a gyerekekre. Mert munkanél­küliek. Mert, ha pénzük van, sza- kajtónyi, sürgős síelnivalójuk tá­mad Ausztriában. Vagy mert si­került végre túladniuk a csillag­szeműn, bedugniuk egy öregott-. honba, ott meg ellátják úgyis. Van egy pici szobája, s talán ke­rül valaki, aki kiterjeszti fölébe is a védőszárnyát. De az is lehet, hogy egyetlen ágy jut neki, nap­hosszat csak üldögél, néz maga elé némán és emlékezik. Valakik­re. Valakire. A férfiaknak csillagszemük nincs. Közöttük viszont akad­nak szálfaemberek. Akiket nem Toppantott meg a történelem, nem sodort ide-oda, nem vetett partra parafadugóként a század­vég váltakozó árapálya. Akiket nem tört derékba a betevő fala­tért, pénzért, rangért, hatalo­mért vívott kegyetlen küzdelem. Akik fogékony, megértő és okos társai voltak és maradnak a csillagszemű nőknek. Gondoljunk most rájuk. Adas- sék nekik tisztelet - mert ha fo­galmuk sincs róla, hogy ők csil- lagszeműek, hogy szálfaembe­rek, ha mindössze annyit tud­nak önmagukról, hogy teszik a dolgukat a lelkiismeretük sze­rint, akkor is ők azok, akik átö­rökítik az utódaikra - min- dannyjunk utódaira - a múlt maradandó értékeit, s teremtik meg - közös jelenünkben - a jö­vő jogos reményét. Hadd köszönjem meg mind­annyiunk nevében mindannyiuk- nak a szemük sugarát. S a szálfa- derekuk szívósságát.. Újévi koncert Bécsben. Az amerikai Lórin Maazel vezényelte tegnap a bécsi filharmonikusokat a császárváros­ban hagyományos újévi koncerten. Fotó: AP Elsőbbség a telefonjavításban Miskolc (ÉM - PT) - Két na­pon belül köteles kijavítani a hibákat a Matáv - tudatta olvasóink panaszára vála­szolva a cég szakembere. Többen jelezték tegnap szerkesz­tőségünkben, a telefon meghibá­sodásának bejelentésekor a 03-as számon bejelentkező alkalmazott arról tájékoztatta őket: a hibát csak hétfőn tudják kijavítani. Miért nem lehet gyorsabban elhárítani a hibát, miközben a szolgáltatásért" az alapdíjat meg kell fizetni, nem fizetés esetén pedig kikapcsolják a vonalat - vetették fel olvasóink. Székely József, a Matáv OMC diszpécsere érdeklődésünkre úgy nyilatkozott: a szolgáltatói szerződés szerint a keletkezett hibát 48 órán belül köteles elhá­rítani a társaság. Ennek a felté­telnek pedig még ünnep- vagy munkaszüneti napokon is eleget tesznek - állította. A szakember arra nem tudott választ adni: mit tehet az előfizető, ha netán a maximálisan 48 órában megál­lapított javítási időn belül sem tudnák elhárítani a hibát. A diszpécsertől tudjuk, hogy Miskolcon és vonzáskörzetében január elsején mintegy harminc meghibásodást regisztráltak. Ezeket az ügyeleti szolgálatot el­látók igyekeznek sorban rendbe hozni. Esetenként az lassíthatja a javítást és rendezheti át a sor­rendet - vélte a szakember -, hogy vannak elsőbbséget élvező vonalak, mint például a bank- jegykiadó automatáké, amelye­ket a lehető legrövidebb idő alatt meg kell javítani. Többszázezres zsáktűz Felsőzsolca (ÉM - SZ) - Tűz ütött ki egy felsőzsolcai raktár- épületben december 31-én a reggeli órákban. A helyi önkor­mányzat tulajdonában lévő raktárban 35 ezer árvízvédelmi zsákot tároltak bálákba kötve. Az oltás több órát vett igénybe. A tűz keletkezésének okát szak­értők bevonásával vizsgálják, az elsődleges megállapítások azonban gyújtogatás gyanúját igazolták. A kár több százezer forintra tehető. Tűzoltás Fotó: Séllei Zsolt A megbékélés gesztusai A pápa úrangyala-üdvözlete a békevágyról Vatikánváros (MTI) - II. Já­nos Pál pápa a főbb világ­nyelveken és anyanyelvén mondta el újévi jókívánsága­it a híveknek pénteken a va­tikáni Szent Péter téren. Szokásos úrangyala-üdvözletét teljesen a béke témájának szen­telte. Azt kívánta, a szívekben so­hase hunyjon ki a békére való tö­rekvés, és ez nyilvánuljon meg a megbékélés gesztusaiban. Kérte a híveket, imádkozzanak, hogy a felelős állami politikusok megért­sék és megvalósítsák az emberi­ség elfojthatatlan békevágyát. A holocaustnak és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatá­nak az évszázada érkezett utolsó esztendejéhez - állapította meg előzőleg a pápa a Szent Péter szé­kesegyházi istentiszteletén. A katolikus egyházfő emlé­keztetett arra is, hogy az új esz­tendő egyben a felkészülés utol­só éve is a nagy jubileum, a vi­lágot megváltani eljött Jézus születése 2000. évfordulójának megünneplésére. Nemcsak a bűn szörnyű öröksége fémjelez­te, hanem egyben megváltott világban is élünk tehát - mond­ta a pápa a Szent Péter bazili­kában bemutatott idei első mi­séjén.

Next

/
Oldalképek
Tartalom