Észak-Magyarország, 1998. december (54. évfolyam, 281-305. szám)

1998-12-01 / 281. szám

Aäs^/ Az apa bűnéért? A rabok gyermeke­inek nehezen ha­lad a gyűjtés /3 Ünneplő Harmincöt éves a csáti „kisemberek középiskolája” /5 Színe, fonákja Schl anger András Csehov Három nő­vérét rendezi /8 Világbajnokok A férfi aerobiktrió jövő évi produkció­ja még titok /9 IDŐJÁRÁS: I hideg idő \ Nappal 2 - 5 °C - ■ J Éjszaka -1 - -3 °C : ' • '■ I HÍRCSOKOR • Mérsékelt árvízkészültség. Az Alsó-Ti- szán és mellékfolyóin, valamint a Hármas- Körösön és a Maroson folytatódik az apa­dás, ezért az Alsó-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság másodfokúról első fokúra mérsékelte vasárnap este az árvízvédelmi készültséget a Tisza Csongrádtól Algyőig terjedő, valamint a Hármas-Körös bal par­ti töltésének torkolati 36 kilométeres sza­kaszán. ® Elnöki arany emlékérmek. Göncz Árpád Köztársasági Elnöki Arany Emlék­érem személyes kitüntetésben részesítet­te Del Medico Imre nyugalmazott jo­gászt, sajtó-levelezőt és Padisák Mihályt, a Magyar Rádió munkatársát. • Gátépítés közmunkával. A Közmunka Tanács előreláthatólag még e héten meg­tárgyalja azt az előterjesztést, amelynek alapján mintegy 800 millió forintot külö­nítenének el vízkárelhárítási munkákra. Ha az előterjesztést elfogadják, akkor az idei keret terhére biztosítják az összeget a vízügyi igazgatóságoknak, hogy a Ti- sza-vidéki gátakon még szükséges mun­kálatokat ebből segítsék. Könyvtárlátogató gyermekek a megyei könyvtár gyermekrészlegében Beiratkozottak száma / év Lejárt a határidő, léptek a játékosok Tizenhárom diósgyőri labdarúgó az MLSZ-hez fordult jogorvoslatért Miskolc (ÉM - BCS) - A DFC 13 játékosának jogi képviselője ma megteszi a feljelentést az MLSZ-ben a DFC Kft. tulajdono­sai ellen, mert nem teljesítet­ték fizetési kötelezettségeiket. A Diósgyőri FC labdarúgói há­rom héttel ezelőtt egy petíciót fogalmaztak meg és hoztak nyilvánosságra, amelyben az október havi fizetésük, szerző­déskötési juttatásaik valamint prémiumjaik kifizetését kér­ték számon a futballklub tulaj­donosaitól. A játékosok az összességében 40 millió forintos, szerződés szerinti kifizetés teljesítésére első lépcsőben 24 órás interval­lumot határoztak meg, majd ezt követően november 30-ig adtak újabb haladékot a klub tulajdo­nosainak. Ez a határidő tegnap lejárt, és a játékosok által felfogadott jogi képviselő, Horváth Gábor, a Ma­gyar Hivatásos Labdarúgók Szakszervezetének főtitkára ma a Magyar Labdarúgó Szövet­ségben megteszi a feljelentést a Diósgyőri Football Club Kft. tu­lajdonosai ellen, s ezzel elindul egy folyamat, amelynek egyelő­re még csak sejteni sem lehet a végkifejletét. December 1. - AIDS-ellenes világnap Bor sód-Abaúj-Zemplénben 15 HIV-pozitív személyt regisztráltak eddig Miskolc (ÉM - Hl) - Az Orszá­gos Edidemiológiai Központ felmérése szerint B.-A.-Z. megyében 15 HIV-pozitív személyt regisztráltak 1985 és 1998 szeptember 30-a kö­zött. Az egész országban pe­dig 764 ember vérében mu­tatták ki a vírust. Mint azt Asztalos Ágnestől, a megyei ÁNTSZ tisztiorvosától hallottuk, a fertőzötteket az or­szágban egyetlen helyen, a bu­dapesti Szent László Kórházban kezelik. A tisztifoorvos kiemel­te: aki HIV-vírussal fertőzött, még nem beteg, nincsenek tüne­tei. A betegség kialakulási ideje változó, minimum 1 év, de akár 15 évbe is beletelhet. Aki szeretne tesztet végeztetni, minden indoklás nélkül jelent­kezhet a megyei ÁNTSZ-nél. Az önkénteseket hétfőnként reggel 9 és déli 12 óra között, illetve csü­törtökönként délután 1 és 3 óra között fogadják. A teszt ingyenes, a portán pedig csak annyit kell mondani, hogy' vérvizsgálatra je­lentkezik az illető. Bár a vért ve­vő munkatárs felveszi az adato­kat, a továbbiakban kódszámmal dolgoznak. Az eredményért be le­het menni, ha valaki postán kéri, zárt borítékban küldik. De csak negativ leletet postáznak. Előfordul, meg kell ismételni a tesztet. Ilyenkor nem szabad meg­ijedni. Mivel a szűrőlabor gépei nagyon érzékenyek, minden apró eltérést regisztrálnak, így például újabb tesztet igényel, ha teli gyo­morral ment az illető vérvizsgá­latra, de esetenként labortechni­kai problémák is indokolhatják az ismétlést, kaptuk a tájékozta­tást Puskás Erzsébettől. A laborvezető főorvos azt is el­mondta: évente hozzávetőleg 500 önként jelentkezőt vizsgálnak meg. Annak ellenére, hogy' a szű­rés nem teljesen anonim, a legna­gyobb diszkréció mellett dolgoz­nak, telefonon például senkinek sem adnak információt. /2 Gyermek­könyvhét m Gyérmekkönyvhét kezdi ™ dött tegnap" a megye könyvtáraiban. Ezen a Iif ten különleges foglalkozá­sokkal, gyermekkönyv-be- mutatókkal várják az ér­deklődő kicsiket és nagyo­kat. A könyvhét nyitánya­ként a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár által meghirdetett plakát-rajz- pályázat díjait adták át. Fotó: Bujdos Tibor /2 Fényben úszva. Még szerelik az égőket és a veze­tékeket a miskolci főutcán, de a hétvégére várhatóan már átadják az ünnepi han­gulatot idéző díszkivilágí­tást. Fotó: Farkas Maya Regionális kockázati tőkealap Budapest (MTI) - A Magy'ar Fej­lesztési Bank Rt. (MFB) regionális kockázati tőkealapot indít jövőre Észak-Magyarországon, amely 25-100 millió forint közötti kihe­lyezésekkel segíti majd a kisebb vállalkozások tőkével való ellátá­sát - jelentette ki Csuhaj V. Imre, az MFB ügyvezető igazgatója. A kísérleti projekt induláskor várhatóan 1,5-2 milliárd forint tőkealapot kezel majd szoros együttműködésben a kamarák­kal és a helyi szervezetekkel, például a regionális fejlesztési központtal. A tervek szerint az észak-magyarországi kockázati tőketársaság mintául szolgál majd az ország más régióiba tervezett alapok számára. Megszűnik egy szégyenfolt. Esély van arra, hogy rendbe tegyék a Tiszai pályaudvar előtti aluljárót és a környé­két, ha a városháza után a városatyák is így akarják majd. 3 Fotó: Séllei Zsolt —■■■ÉÉMMÍIÍÉIMI A jó kenyér egészséges, szak mai felkészültség, pozitív hozzáállás, új szemlélet és lelkesedés - mondja a siker­hez szükséges kulcsfogalmakat Németh László, a Miskolci Sütőipari Kft. vezér- igazgatója. A cég a kamara napján meg­kapta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ke­reskedelmi ős Iparkamara „Kiemelkedő gazdálkodó szervezete” kitüntetést. /7

Next

/
Oldalképek
Tartalom