Észak-Magyarország, 1998. július (54. évfolyam, 152-178. szám)

1998-07-01 / 152. szám

Fészekőrzo Helyben alapozza a gyerekek tanul­mányait /6. oldal , faszob­rász, vagy fanyű- vő... /7. oldal Úszój&ibileum Miskolci olimpikon az országos baj­nokságon /8. oldal IUIbbrl S.skl 1OQ IVIMKlUlcXI 70 Hírek és háttér­információk a foci- vb-ről /ll. oldal Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén napilapja ÁRA: 32 Ft, előfizetőknek: 23,10 Ft 1998. július 1., szerda 54. évfolyam, 152. szám IDŐJÁRÁS: változékony idő * Nappal 26-31 °C Éjszaka 16-21 °C >M;W YA'UOU-f^VÍ „ • .. ... ....... ..j. • Ismét támad a tűzelhalás. Újra megje­lent Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a gyümölcsösök rettegett növénybetegsé­ge, a tűzelhalás: egy 140 hektáros ibrányi almáskertben találtak Erwinia amylorova baktériumtól elpusztult virágokat, hajtá­sokat és termésképződményeket. • Mozgó krízisszolgálat. Az országban elsőként 24 órás mozgó krízisszolgálat kezdte meg működését kedden Debre­cenben. A stábban szociális munkások, pszichológusok, pszichiáterek, mentálhi­giénés szakemberek és családgondozók vesznek részt. Elsődleges céljuk: a krízis- helyzetbe kerülőkön úgy segíteni, hogy csökkenjen a pszichiátriai osztályokra ke­rülők száma, s a szakszerű beavatkozás hatására ne essenek szét a családok. • Parkosítanák a soproni ipart. Tízről csaknem 17 millió forintra emelte a Sop­roni Ipari Park Kft. törzstőkéjét a tulajdo­nos soproni önkormányzat keddi ülésén. A tervezés stádiumában lévő beruházás iránt érdeklődnek befektetők, vegyes tu­lajdonú társaságok, amelyek invesztálná­nak a ipari park infrastruktúrájának ki­építésében. A tejfeldolgozók indokoltnak tartják, nogy a tej irányára ne emelked­jen a jövőben, mert az ország alacsony tejfogyasztása, a szűk értékesítési lehető­ségek ezt követelik meg. A termelők sze­rint azonban veszélybe kerülhet az előál­lítás, mert költségeiket egyre kevésbé fe­dezik a jelenlegi felvásárlási árak. Mind­két fél nagyobb állami beavatkozást lát szükségesnek. Bővebben a 8. oldalon. Fotó: Vajda János A tárca várományosa a kivárást ajánlja Miskolci kórházak: a felújítás igénye jogos, a többi a vita és a megegyezés tárgya Miskolc (ÉM - BA) - A Sem­melweis és a Diósgyőri Kór­ház régóta megérett a re­konstrukcióra, de a városnak nincs elég pénze a 6,5 milli­árd forintra becsült beruhá­zásra. Miskolc önkormányzataf ezzel kapcsolatban évek óta hiába pá­lyázik állami címzett támoga­tásra. Legutóbb a Horn-kabinet már a pályázat beadását is a két kórház összevonásának fel­tételéhez kötötte, amit a köz­gyűlés kényszerítő körülmény­ként vett tudomásul. A testület­ben kialakult újabb vitát az a többek által nehezen értelmez­hetőnek tartott előterjesztés váltotta ki, amelyik az új kabi­net szándékának kiismerését célozta, s amely - megszavazása esetén - a rekonstrukcióhoz kapcsolódó racionalizálásnak az intézmények összevonását nem feltételező módját is a le­hetőségek közé sorolta. Az új kabinet egészségügyi miniszteri posztjának váromá­A baleseti sebészet járóbeteg szakellátása nemrégiben a Diósgyőri Kórház privilégiuma lett Fotó: Vajda J. nyosa, Gógl Árpád az Észak- Magyarországnak kifejtette: bölcsen döntött a miskolci köz­gyűlés, amikor úgy határozott, hogy szeretné megismerni az új kormányzat szándékát a kórházi rekonstrukciós pályá­zattal kapcsolatban. Részletek az 5. oldalon. Tervek, tb-önkormányzatra Budapest (MTI) - A társada­lombiztosítási önkormányza­tok megszüntetését célzó tör­vényjavaslatot nyú jtott be a Fidesz - Magyar Polgári Párt hat országgyűlési képviselője. Selmeczi Gabriella az Alkot­mánybíróság idevágó határoza­tára hivatkozva elmondta, hogy a társadalombiztosítási önkor­mányzatok nem rendelkeznek a közhatalmi feladataik ellátásá­hoz szükséges alkotmányos legi­timációval. Utalt arra is, hogy íz alaptörvény őreinek döntése értelmében az államnak nincs alkotmányos kötelezettsége a társadalombiztosítás önkor­mányzati formában való működ­tetésére. Frajna Imre reményét fejezte ki, hogy a parlament tíz napon belül elfogadja a törvényt, amely a kihirdetéséi követő nyolcadik napon léphet majd hatályba. Ki­tért arra is, hogy a reform végig- vitele után megszűnne az állam egészségbiztosítási pénztárának ‘monopolhelyzete. * A Nyugdíjbiztosítási Önkor­mányzat várhatóan az Alkot­mánybíróságnál keres jogorvos­latot. ha a parlament a szervezet megszüntetése mellett dönt - kö­zölte Szeremi Lászlóné elnök. Felhívta a figyelmet a bíróság­nak arra a megállapítására, mi­szerint a nyugdíjbiztosító meg­szüntetésével sérülne az állam­polgárok szociális ellátáshoz va­ló joga. Szereminé szerint a nyugdíjbiztosító működésének átszervezését a járulékreform­mal együtt kellene végrehajtani. Lajstromba kerülő kerékpárok, a kerékpártoi­vajíasok megnehezítésére egyedi megjelöléssel látják el Tisza- újvárosban a kétkerekű járműveket. Szabó Sándor, a rendőr- kapitányság bűnügyi osztályvezetője úgy véli: a biciklivázba gravírozott .számokkal, és a járműhöz adott kerékpár-igazol­vánnyal jelentősen visszaszoríthatják az egyre szaporodó lopá­sokat. Bővebben a 3. oldalon. Fotó: Bujdos Tibor A Foglalkoztatási Alap pénzei Budapest (MTI) - A múlt évben 1 milliárd forintot használhatott fel az Országos Foglalkoztatási Közalapít­vány, ebből különféle kísér­leti, foglalkoztatási, beillesz­kedést segítő programokat indítottak 18 ezer munkanél­küli munkához jutását segít­ve, továbbá támogatták az érdekegyeztető partnerek to­vábbképzését, a munkaügyi kutatásokat. Az idén 1,5 mil­liárd forintra számítanak a Munkaerőpiaci Alapból. Évente 500-700 pályázat érke­zik az alapítványhoz, ennek 30 százalékát tudják támo­gatni. Az alapítvány mintegy 200 civil szervezettel is kap­csolatban áll, akik segítséget nyújtanak a környékbeli hátrányos helyzetű munka- nélküliek elhelyezkedési le­hetőségeinek javításához. Ma jönnek a színjátszók. A kazincbarcikai Ifi. Hor­váth István Nemzetközi Amatőr Színjátszó Fesztivál kétévente megmozgatja az egész várost, de mintha a megyei színjátszóira nem hatna eléggé. Az elözsűrizés után kiderült: sem barcikai. sem Borsod-Abaűj-Zemplén megyei együttes nem kapott meg- hívást a ma kezdődő fesztiválra. (Felvételünk egy korábbi fesz­tiválon készült.) Az idei program részletei a 7. oldalon. Fotó: Bodos Klára | _________________________________________________________f Ti zenhárom tárca Budapest (MTI) - Az Or­szággyűlés kedden elfogadta az új minisztériumi struktúrát, amelynek értelmében 13 tárca működik majd a jövőben. A minisztériumok a következők: • Belügyminisztérium • Szociális és Családügyi Minisztérium • Egészségügyi Minisztérium • Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium • Gazdasági Minisztérium • Honvédelmi Minisztéripm • Igazságügyi Minisztérium • Környezetvédelmi Minisztérium • Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium • Külügyminisztérium • Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma • Oktatási Minisztérium • Pénzügyminisztérium Parlamenti mozaik a 2. oldalon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom