Észak-Magyarország, 1998. május (54. évfolyam, 102-126. szám)

1998-05-02 / 102. szám

Kötelespéldány MISKOLC ÉS BORSÓD-ABAÜJ-ZEMPLÉN FÜGGETLEN NAPILAPJA 1998. MÁJUS 2. SZOMBAT 54. évfolyam, 102. szám ÁRA: 42 Ft „Megcsapolták" a kövesdi olajtartályokat 2. oldal Salakmotor: itthon maradt az Avas Holding Kupa Egy „döntetlentől-’ eltekintve meggyőző magyar fölényt hozott a tegnapi évadnyitó miskolci salak- motorverseny, a hét nemzet részvételével megren­dezett Avas Holding Kupa. A viadalt egy szeren­csétlen bukás is beárnyékolta, hiszen még az edzé­sen megsérült az osztrákok második számú ver­senyzője, Herbert Ungerbach, akit eszméletlen ál­lapotban'szállítottak kórházba, de a versenyző azóta már magához tért. Részletes beszámolónk a versenyről a'9. oldalon. ‘ Fotó: Bócsi Krisztián Magyarok* xag • CSÖKKENŐ CSÚSZÓLEÉRTÉKELÉS. A kor­mány csütörtöki döntése értelmében június 15-től 0,1 százalékponttal csökken a forint csúszóleérté­kelésének mértéke, ami így havonta 0,8 százalékos lesz. Ezt a lépést az év eleji kedvező gazdasági fo­lyamatok alapozták meg. • Lezárják a drávaszabolcsi hidat, a jövő kedden lezárják a drávaszabolcsi Dráva-hidat. A magyar-horvát határszakaszon felújítási mun­kálatok miatt a Drávaszabolcs közúti határátkelő­hely forgalmát 1998. május 5-én 0 órától 1998. má­jus 31-én 24.00 óráig szünetelteik. Az utazók és az említett időszak alatt az udvari, a barcsi és a Iete- nyei átkelőhelyeket vehetik igénybe. Oxytrans-ügy: látszatmegegyezés. Megegyezés, ám a jelek szerint legfeljebb látszat­megegyezés született a miskolci vállalkozó orvosok és az ügyeletet működtető kft. között a városi ön­kormányzat csütörtöki ülésén. 3. oldal IDŐSEK Új OTTHONA. A történelmi egyházak képviselői is megáldották azt az új szociális ott­hont Mezőkövesden, ahol harminc idős ember talál majd új otthonra. 3. oldal Hétvégi mellék­letünkben vallási és irodalmi összeállítá­sunk mellett olvashat­nak egy hatgyermekes család mindennapjairól, középpontban az anyá­val; egy egyetemista lány élménybeszámoló­ja nyomán pedig megismerkedhetnek a dél-ameri­kai indiánok szokásaival. 11-16. oldal 1 m mS HÉTVÉGE Munkásszolidaritásról a kampánymajálison Miskolc (ÉM-BA)-Sok­ezer érdeklődő kereste fel tegnap a miskolci majálisok hagyomá­nyos helyszínét, a csa- nyiki Király-asztalát. A felhőtlen szórakozás­ról a mutatványosok mellett ezúttal a parla­menti választásban érintett pártok is gon­doskodtak. A munkásszolidaritás napjaként jellemezte má­jus 1-jét a kulturális és szabadidős programokat kínáló egész napos rendez­vényt megnyitó Simon Ist- yánné. A Munkavállalók Érdekegyeztető Fórumá­nak soros ügyvivője sze­rint a munkához, a ke­nyérhez való jog, a szolida­ritás eszméje nem válto­zott, amióta e napot a munka ünnepeként tart­juk számon. Az emberhez méltó jobb életért vala­mennyiünknek van tenni­valója - hangsúlyozta. Erre rímelt Kobold Ta­más mondanivalója is. Miskolc polgármestere egyebek között azt ele­mezte: hogyan érvénye­sülhet napjainkban a szo­ciális igazságosság, mi­lyen szerep jut ebben az egyénnek és a társada­A miskolci majálisra sokezren látogattak ki lomnak. Végső üzenete azonban a pártoknak szólt. A választási küzde­lemben sem szabad elfe­lejteni, hogy a hatalom nem cél, hanem eszköz a szabad, szociális magyar állam megteremtéséhez - mondotta. A választásban érintett legtöbb párt sátrat vert a miskolci majálison. Jelölt­Fotó: Bócsi Krisztián jeik népszerűsítésére kü­lönféle eszközöket alkal­maztak. Volt jazz-koncert, ingyenlufi, és kötetlen be­szélgetés. Többekben meg­érett az a felismerés is, hogy a választó szívéhez a gyomrán át vezet a legrö­videbb út: akadt, aki in­gyen kínálta az ennivalót, míg mások kedvező, vagy reális áron. Forgalomba került az új kétszázas Budapest (MTI) - A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ál­tal kibocsátott 200 forintos papírpénz hivatalos for­galomba hozatalát pénteken kezdték, vagyis ettől a naptól hivatalos fizetőeszköz az új papírbankó. Az MNB korábbi tájékoz­tatása szerint több tíz mil­lió forint értékű kétszázast hoznak forgalomba. A ki­bocsátás célja pedig ugyanaz, mint a tízezer fo­A kétszázas előlapján Károly Róbert király arc­képe, hátlapján pedig a Diósgyőri vár látható. A bankjegy papíranyagában biztonsági szál található, amelyen a „Magyar Nem­zeti Bank” fehrat olvasha­tó. A vízjelmezőben a ma­gyar királyt ábrázoló víz­jelkép látható. SZATYOKSZÁMRA VITTÉK A SZINVÁBÓL A DÖGLÖTT HALAT. Százával pusztultak el a pisztrángok a Szinva patak lillafüredi Alsó- és Felsőhámor közötti szakaszán - adta hírül lapunk csütörtökön. A helyszínen vizsgálódó Észak-ma­gyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség szakemberei oxigénhiányra utaló je­leket nem tapasztaltak az állatokon, így. arra gyanakodtak, hogy valamilyen vegy­szer került - időlegesen - a patak vizébe. Részletek a. 3. oldalún. Fotó: Vajda lános Az amerikai szenátus jóváhagyta a NATO keleti bővítését Washington (MTI) - Az amerikai szenátus - kö­zép-európai idő szerint a péntek hajnali órákban - jóváhagyta a Csehország, Lengyelország és Ma­gyarország NATO-csatlakozásáról beterjesztett ra­tifikációs határozatot. Bővebben a 4. oldalon. Rendelet a lakosság adósságkezelésére Budapest (MTI) - A kor­mány csütörtöki ülésén rendeletet alkotott a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adós­ságterhének enyhítését és lakhatási körülmé­nyeinek javítását szol­gáló intézkedésekről. Kiss Elemér kormányszó­vivő tájékoztatása szerint szociális támogatás csak a legalább hathavi adósság- közüzemi hátralék, lakbér-, vagy lakáshitel-taiáozás - rendezésére nyújtható. A támogatás 55 százalékát (a hátrányos helyzetben lévő önkormányzatoknál 80 százalékát) a költségvetés biztosítja, de csak akkor, Állami milliárdok a Postabanknak Budapest (MTI) - A kormány csütörtökön döntött arról, hogy tisztán állami eszközökkel oldják meg a Postabank 24 milliárd forintos tőkeemelését. Kiss Elemér szóvivő a döntést azzal indokolta, hogy az angol befektető nem tudta felmutatni azokat az ok­mányokat, amelyek elengedhetetlenek a tőkeeme­lésben való részvételhez. ri’.tos esetében: csökken­teni a forgalomban lévő bankjegyek számát, mér­sékelni a forgalomban tar­tás költségeit, illetve egy­szerűsíteni a pénzváltást. , ha a fennmaradó részt a települési önkormányzat vállalja. A kormány és az önkormányzatok az idén összesen 4 milliárd forin­tot fordíthatnak erre a cél­ra, de az önkormányzatok számára nem kötelező a támogatás nyújtása. Az önkormányzat az adósságkezelés keretében pénzbeni támogatást- nyújthat a tartozás megfi­zetéséhez, átvállalhatja az adós lakáshitel-tartozását jelzálog bejegyzése mel­lett, vagy megvásárolhatja a hitellel terhelt lakástu­lajdont A rászorultakhoz legkorábban szeptember­október hónapban juthat­nak el a támogatások.

Next

/
Oldalképek
Tartalom