Észak-Magyarország, 1997. június (53. évfolyam, 126-150. szám)

1997-06-26 / 147. szám

6ESZAK-Magyarország Gazdaság 1997. Túnius 26.» Csütörtök □ Uniós gabonaföldek ugaroltatása Luxembourg (MTI) - Az Európai Unió ti­zenöt tagállamának mezőgazdasági miniszterei szerdán megállapodtak az 1997/98. évi idény felvásárlási áraiban, továbbá a termelőknek nyújtott szubvenciókban a parlagoltatásért. A kompromisszumos megállapodás értel­mében a következő mezőgazdasági idényben a gabonaföldek átlagosan öt százalékát ugarol- tatják majd, hogy a piac felszívhassa a készle­teket. A miniszterek nem fogadták el Franz Fischlemek, az EU Bizottság agrárfelelősének azt a javaslatát, hogy 1,4 milliárd ecuvel csökkentsék a parlagoltatásért cserében a gaz­dáknak fizetendő összeget. A nagy gabonater­melők, Franciaország, Nagy-Britannia és Né­metország elutasította az indítványt és a tes­tület abban állapodott meg, hogy lényegében az eddigi szubvenciókat folyósítják a terme­lőknek. Az EU Bizottsága szerint a gabonater­melők kapják az EU összes szubvencióinak 40 százalékát, és az elmúlt négy évben 8,5 milli­árd ecuvel többet kaptak az 1992. évi agrárre­form által előirányzottnál. A miniszterek túl­nyomó többsége azzal érvelt, hogy nem vol­na helyes a farmerekre hárítani a kötelező ugaroltatásból származó veszteséget. „Árfolyamok Budapest (MTI) - Az értéktőzsde hatalmas forgalmat bonyolított le. Az összforgalom 22,1 milliárd forintot tett ki, amiből a részvények részesedése 10,4 milliárd forint volt. A kár­pótlási jegy újra elérte a 800 forintot, a forga­lom 154,6 millió forint volt. A részvények kö­zül 38 forgott, ebből nőtt 19, csökkent 9, nem/alig változott 10 részvény ára. Kárpótlási jegy Tőzsde Index jún. 25.: 6779,59 +182,31 Valuta- és devizaárfolyamok Érvényben: 1997. június 25. VALUTA DEVIZA VÉTEL Eladás Középáré. 302,26 318,66 309,38 Angol font 302,21 317,33 309,77 300,99 318,01 309,50 134,20 144,63 139,07 Ausztrál dollár 135,31 143,15 139,23 134,96 143,30 139,13 505,61 542,10 521.25 Belga frank* 506,90 536.94 521,92 505,a 1 537,10 521,46 27,25 29,37 28,24 Dán korona 27,29 29,29 28,29 27,40 29,10 28,25 /l '/V ' 34.64 .37,34 35,90 Finn márka 34,73 37,21 35.97 34.83 36,99 35,91 30,89 33,12 31,85 Francia frank 31,01 32,83 31,92 31,03 32,69 31,86 92,68 99,37 95,55 Holland forint 92,96 98,46 95,71 93,08 98,05 95,56 157,49 169,73 163,20 Japán yen* 158,90 167,62 163,26 158,33 168,12 163,23 128,54 138,53 133,20 Kanadai dollár 129,57 137,19 133,38 129,25 137,24 133,24 105,08 110,78 107,55 Német márka 104,85 110,63 107,74 104,89 110,26 107,57 24.72 26,64 25,62 Norvég korona 24,78 26,54 24,66 24,86 26,39 25,63 106,77 1 14,47 110,07 Olasz líra** 107,28 113,28 110,28 107,25 112,98 110,12 14,93 15,74 15,28 Osztrák schilling 14,89 15,72 15,30 14,90 15,67 15,28 101,18 112,90 106,51 Portugál escudo 102,99 110,41 106,70 103,36 109,75 106,55 122,88 132,43 127,34 Spanvol peseta* 123,85 131,17 127.51 ['Ja } > 123,57 131,22 127,39 125,91 132,74 128,87 Svájci frank 125,57 132,67 129,12 125,57 132,27 128,92 23.16 24,96 24,00 Svéd korona 23,22 24,86 24,04 23,29 24,73 24,01 181,05 190,87 185,31 USA dollár 181,05 190,05 185,55 180,75 190,02 185,38 203.28 219,08 210,65 ECU 203.84 2 18,00 210,92 204,42 217,07 210,74 A megadott számok egy egységben értendők, forintban *: 100 egység, **: 1000 egység Pénznemenként az első sorban a Kereskedelmi és Hitel­bank, a másodikban az OTP, a harmadikban a Postabank adatai olvashatók Hűtőházi szezonkezdet érésű gyümölcsök és a borsó feldolgozása Fotó: Vajda János Megkezdődött a korai Miskolc (ÉM - ME) - Már meg­érkeztek az első meggy-, ribizli- és málnaszállítmányok a Mis­kolci Hűtőipari Rt.-hez, és a borsó feldolgozása is folyama­tos. A kedvezőtlen időjárás mi­att azonban köze! két hetet csúszott a szezonkezdet, és a gyümölcsárak alakulására is erősen rányomta bélyegét a ta­vaszi hideg. A hétvégén már folyamatos volt a borsó szállítása, és mint Somos Miklós termelési igazgatótól meg­tudtuk, szombaton, vasárnap és hétfőn nagyobb mennyiséget dol­goztak fel, mint az elmúlt másfél hát alatt összesen. A szakember el­mondta, a borsóföldeken ugyan okozott némi kárt a jégverés, de a termés ennek ellenére közepesnél jobbnak mondható. A biztonságos ellátás érdekében a kiemelt zöldségféléket, így a zöld­borsót, a zöldbabot, a brokkolit, a csemege kukoricát és a burgonyát termeltetői rendszerben szerzi be a társaság. Ennek keretében külön­böző finanszírozási lehetőségekkel segítik a velük szerződést kötő ter­melőket. Idén 14 ezer tonna fagyasztott termék előállítására vállalkozott a hűtőház, ami 10 százalékkal halad­ja meg a tavalyi értéket. Az azonban már most látszik, hogy a terv teljesí­tése, a terméskiesések miatt nem lesz egyszerű. A késztermék átlag­ban 50-50 százalékban kerül külföl­di, illetve belföldi piacra. De vannak Taktaharkány, Jajhalom (ÉM - FL) - A Cukorrépa-termesztők Országos Szövetsége soros ülé­sét június 24-25-én a Szerencsi Mezőgazdasági Rt. Takta- harkány-Jajhalmi kerületében rendezték meg. A tanácskozá­son mindkét fél - a termelők és a feldolgozók egyaránt - legin­kább a cukorrendtartás hiá­nyát kifogásolták. A cukorrépa-termesztők kétnapos tanácskozásán az elnökség tagjain kívül az ország tizenegy térségi szö­vetségének képviselői vettek részt. A beszámolókból kiderült, hogy a A borsófeldolgozás első lépcsője olyan zöldségek és gyümölcsök, mint például a brokkoli és a málna, amelyeknek 90 százalékával a kül­földi - elsősorban német, holland, angol és svéd - üzletek polcain ta­lálkozhatnak majd a vásárlók. A feldolgozási szezon idején - ami esetükben általában június kö­zepétől október végéig tart - 200­répaállomány országosan jónak mondható, az esőzések ellenére sem nagy a gyomosodás és komolyabb betegség sem veszélyezteti a növé­nyeket. A terméskilátások jók, de - mint azt Pokol Balázs, a Szerencsi Cukorgyár Rt. vezérigazgatója kije­lentette - a betakarításig még száz­szor kinn alszik a répa, azaz addig még bármi megtörténhet. Megyénkben a cukorrépa vetés- területe nagyjából azonos a tavalyi­val, 10 ezer hektár. A termelők és a cukorgyár képviselői már február 4-én megállapodtak a felvásárlási árban. A szerződés szerint 57,5 ki­logramm cukor árát fizetik egy ton­300 dolgozóra van szüksége a cég­nek. Ekkor többnyire olyan bér­munkásokat alkalmaznak, akikkel már több éve kapcsolatban állnak. A diákok foglalkoztatása a korábbi évekhez képest erősen visszaeset, bár az igazi dömping idején bizo­nyára ezen a nyáron is felvesznek néhányat. na 16 százalékos cukortartalmú ré­páért. Ezt kiegészítik még egyéb juttatások is. A kétnapos tanácskozáson mind­két fél képviselői egyetértettek ab­ban, hogy sürgősen ki kell dolgozni a cukorrendtartást, amely hosszabb távon és kiszámíthatóan szabályoz­za a felek együttműködését. Rende­zett, a piaci viszonyok által szabá­lyozott cukorrépa-termesztésre van szükség a nemzetközi egyezmények figyelembevételével. A feldolgozók már készítik a cukorrendtartás­hoz a tervezetüket, a termelők képviselői ugyancsak elkezdik a munkát. A Hungarobusz nem Ikarus-vetélytárs Budapest (MTI) - A Hungarobusz Konzorcium nem kíván az Ikarus Rt. vetélytársa lenni. A cég olyan kis- és középkategóriás távolsági és városi buszok gyártására vállalko­zik, amelyekre a piacon jelentős ke­reslet van, ám gyártásuk az Ikarus számára nem gazdaságos - mondta el az MTI érdeklődésére Gecsey Mi­hály, a Hungarobusz Konzorcium kereskedelmi igazgatója szerdán, amikor a társaság bemutatta a saj­tónak a Hungarobusz névre keresz­telt új autóbusz-család első tagját. A konzorciumot ez év januárjában a magánbefektetőkből álló Neomotors Kft., illetve a Motortech Rt. hozta létre. Céljuk, hogy a Volánbusz Jár­műtechnika Kft.-vel együttműköd­ve többféle alvázra buszokat építse­nek. Elsősorban az önkormányza­tok, illetve az iskolák számára gyártanának 15-35 üléses kisbuszo­kat. A második félévre a konzorci­um tíz autóbuszra már megrende­lést kapott és további tíz autóbusz exportjára van kilátás. A gyártás a Volánbusz Járműtechnika Kft. tele­pén zajlik, és előrehaladott tárgya­lásokat folytatnak arról, hogy a Jár­műtechnika Kft. belép a konzorci­umba. Az erről szóló szerződést vár­hatóan a jövő héten írják alá. Ge­csey Mihály kereskedelmi igazgató elmondta, hogy ebben az évben a húsz autóbusz gyártása már nyere­séget hoz a konzorciumnak. Osztrák lekvár magyar gyárból Becs (MTI) - A lekvár, a szirup és a mézkészítményeiről híres Darbo osztrák cég vezetése szerdán beje­lentette, hogy Magyarország meghó­dítására készül. Ennek érdekében megalapította a Darbo Hungária Kft.-t, és megállapodott a két éve a Győr-Sopron-Moson megyei Han- ságligeten működő, eddig csupán bébiételeket előállító HIPP Kft.-vel - az osztrák HIPP cég 100 százalé­kos leányvállalatával - , hogy ezen­túl a magyar üzemben Darbo-ter- mékeket is gyártsanak. Az osztrák cég azért döntött a magyarországi termelés mellett, mert jövőre a ma­gyar piacon 15 millió schillingért akar eladni Darbo-termékeket, és a helyi termeltetéssel akarja megta­karítani a vámköltségeket. A HIPP Kft.-nek pedig azért előnyös egy újabb osztrák cég megjelenése 1,3 milliárd forintos beruházással ké­szült korszerű üzemcsarnokaiban, mert így teljes kapacitással működ­tetheti berendezéseit. Hiányolják a cukorrendtartást Pénzzé tehető szövetkezeti üzletrészek Kornya István Miskolc (ÉM) - A szövetkezeti törvény értelmében az üzlet­részek értékesítését tulajdo­nosa, vagy az adott szövetke­zet kezdeményezheti. Ameny- nyiben a szövetkezet, vagy a tagság nem él elővásárlási jo­gával, akkor a tulajdonos egyénileg, illetve egy bróker­cégen keresztül adhatja el azokat. Általános gyakorlattá kezd válni, hogy a szövetkeze­tek vásárolják vissza az üzlet­részeket. Egy olvasónk a szer­kesztőséghez küldött levelé­ben arról érdeklődik, hogyan tehetné szövetkezeti üzletré­szét pénzzé, ezzel kapcsolatos kérdéseivel hová fordulhat? Vagyonnevesítés 1992-ben megkezdődött a szövet­kezetek vagyonának nevesítése. Máig ható problémát jelent a szak­emberek szerint, hogy akkor nem vették figyelembe a fogyasztási és a mezőgazdasági szövetkezetek közötti alapvető különbségeket. A tsz-ek esetében a tagok belé­pése kötelező volt. A föld és mun­kaeszközök bevitele mellett a ta­gok munkájukkal is részt vettek a szövetkezet vagyonának gyarapí­tásában. A fogyasztási szövetke­zetek esetében más volt a helyzet: a belépés tejesen önkéntes alapon történt, egy alaprészjegy megvá­sárlásával bárki tag lehetett. A továbbiakban a tagok kedvezmé­nyeket kaptak, de nem vettek részt munkájukkal a vagyon gya­rapításában. Az 1992. évi II. átmeneti tör­vény kötelezően előírta a szövet­kezeti vagyon nevesítését: a tsz- ek esetében a teljes vagyonra, az áfészeknél annak 70 százalékára vonatkozóan. A tagok részére au­tomatikusan kiszámították a rá­juk eső üzletrészt. A volt tsz-ta- gok esetében a bevitt vagyont, a tagsági időt és a végzett munkát vették figyelembe. Az áfész-tagok számára ez az alaprészjegy és a tagsági idő mértékében történt. A mezőgazdasági szövetkezeteknél lehetőség nyílt arra, hogy a tag üzletrészének arányában vagyo­nát kivigye. Ez 1993-ra lezárult. Jelenleg mindkét szövetkezeti formára az 1992. évi I-es törvény van érvényben. Ennek értelmé­ben a tagok felajánlhatják üzlet­részüket az elővásárlási joggal rendelkező szövetkezetnek, illetve a tagságnak. Amennyiben ezek nem élnek jogaikkal, a tag bárki­nek eladhatja azt. A tag halála esetén az üzletrész örökölhető. Mezőgazdasági szövetkezők- Megyénk mezőgazdasági szö­vetkezeteinél az elmúlt évben a névérték 5-15 százalékán keltek el az eladásra felkínált üzletré­szek - tudtuk meg Lengyel János­tól, a Mezőgazdasági Érdekvédel­mi Szövetség főtanácsosától. - Mivel az elmúlt években sok szö­vetkezet veszteséges volt, a köz­gyűlések - amelyek az üzletré­szek utáni osztalék fizetéséről döntenek - az esetek nagy hánya­dában a veszteségek finanszírozá­sára fordították a bevételeiket. Ott, ahol lehetőség volt a fizetés­re, átlagosan 0,5-3 százalékos osz­talékot fizettek az üzletrészek után. A tapasztalatok szerint, az aktív tagok általában kivárnak, mert amennyiben a szövetkezetek eredményesen gazdálkodnak, fi­zethetnek osztalékot, és az üzlet­rész piaci ára is nőhet. A nyugdí­jasok inkább megpróbálják pénz­zé tenni üzletrészüket. Áfészek Vámainé Krasznai Magdolna, az Áfészek Lakás- és Takarékszövet­kezetek B.-A.-Z. megyei Szövetsé­gének ügyvezető elnöke elmond­ta: az elmúlt években az áfészek sem voltak abban az anyagi hely­zetben, hogy osztalékot fizesse­nek. A szövetkezeteknek most az a célja, hogy az üzletrészeket pia­ci értékükön, 2-5 százalékon visszavásárolják, így ezek visszakerülnek az oszthatatlan szövetkezeti vagyonba, ami nem­csak a szövetkezetnek, hanem a tagoknak is érdeke. A meghalt ta­gok hozzátartozói ugyanis sok esetben már nem kötődnek a szö­vetkezethez, nem ott vásárolnak. Ha az üzletrészek nagy hányada ismét a szövetkezet tulajdonába kerül, ezzel gyarapszik a vagyon, így a tagokat nagyobb kedvezmé­nyekben részesíthetik. Ilyen meg­oldás lenne a már terjedőben lévő vásárlási kártya, amelyre a tag azonnal vásárlási kedvezményt kap. A visszavásárlással azt kíván­ják elérni, hogy az elhibázott tör­vény miatt hátrányosan érintett tagok vagyonának valami értéke maradjon. Ez az 5 százalékos visszavásárlási ár nem sok - is­merte el az ügyvezető elnök, de ennél nagyobb „gesztust” nem tudnak tenni. Mit tehet a tulajdonos? Nyúlván sokakat elsősorban az ér­dekel, hogy mit kezdhetnek szö­vetkezeti üzletrészükkel, és ho­gyan tehetik azt pénzzé. Először minden esetben ahhoz a szövetke­zethez kell fordulniuk, amelynek üzletrészével az eladni szándéko­zók rendelkeznek. Jellemző ten­denciának mutatkozik, hogy a szövetkezetek, amennyiben anya­gi helyzetük megengedi, maguk is kezdeményezik a visszavásárlást. Az adott szövetkezetnek elővásár­lási joga van. Amennyiben az nem él törvényadta lehetőségével, akkor az eladás tényét a tagság számára 30 napos határidővel ki­hirdetik. Ha még ezután sem kel el, akkor a tulajdonosa bárkinek eladhatja, és ezt intézheti saját maga vagy egy brókercégen ke­resztül. Az olvasói levél írójának kér­désére azt a választ kaptuk a To­kaj és Vidéke Afész elnökétől, Bé­li Zoltántól, hogy a szövetkezet vezetése május 15-től a névérték 5 százalékán folyamatosan vásá­rolja fel a tagok üzletrészét. A fel­vásárlás az idén minden bizony­nyal folytatódik, de az üzletrész­tulajdonosok nagy száma miatt a folyamat áthúzódhat a következő évre is. Az érintettek a Mezőgazdasági Érdekvédelmi Szövetséghez és a MESZÖV-höz fordulhatnak to­vábbi információkért.

Next

/
Oldalképek
Tartalom