Észak-Magyarország, 1997. április (53. évfolyam, 75-100. szám)

1997-04-29 / 99. szám

4 ÉSZAKIM AGYARORSZÁG Kultúra 1997. Április 29., Kedd Tavaszi diáksikerek Miskolc (ÉM) - A Miskolci Tavaszi Diáknapok döntőin a következő eredmények születtek. Versmondás: 1. helyezett a lányok közül Abonyi Anita, Kilián György Gimnázium; 2. Szilveszter Szabó Katalin, Miskolci Bölcsész Egyesület; 3. Lassú Mária, Debreczeni Már­ton Gimnázium; 1. helyezett a fiúk között Er­dei Sándor, Miskolci Egyetem; második Sán­dor Attila, Speciális Szakiskola. Diákszínpadok: legjobb produkció: Boccac­cio: Csoda - Földes Ferenc Gimnázium; leg­jobb társulat: Szegény Dzsoni és Arnika - Földes Ferenc Gimnázium; legjobb férfi színé­szi dija: Márkus Balázs, Földes Ferenc Gim­názium; legjobb női főszereplő: Boccaccio: Csoda - Varga Zsuzsa, Földes Ferenc Gimná­zium; legjobb epizodisták: Gelsei László, Föl­des Ferenc Gimnázium és Kerekes Csaba, Szín-Ármány Színpad; legjobb előadás díja: Ahhoz Képest Társulat; alkotói díj: Hadházy Gergely, Földes Ferenc Gimnázium; különdíj: Kovács Gergely, Földes Ferenc Gimnázium. Könnyűzenei együttesek: 1. helyezett a Vi­olent Seed, Miskolci Bölcsész Egyesület; 2. a Contact, Miskolci Egyetem; 3. Áfter All, Mis­kolci Egyetem; különdíj: L.N. Sale, Miskolci Egyetem. Musical: 1. helyezett Kovács Andrea, Katoli­kus Gimnázium; 2. Kovács Katalin, Miskolci Egyetem; 3. Csiszár István, Debreczeni Már­ton Gimnázium. Hangszeres zene: 1. helyezett Dévai Judit, Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola; 2. a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépis­kola vonósnégyese. Kamarakórusok: 1. helyezett: Swing and Choir, Bartók Béla Zeneművészeti Szakkö­zépiskola (vezető: Kisgyörgy Eszter); 2. Her­man Vokál (vezető: Tasnádiné Hajdú Ágnes). Mozgásművészet: Deme Orsolya és Ku- runczi Gábor; Velka Bukovinka; Ámor Tánc­klub; Fiirt Táncstúdió - Hair; Dance Táncstú­dió - NAAKED; Dance Táncstúdió - Áldozat. Képzőművészet: 1. helyezett Varsányi Emí­lia, Képzőművészeti Főiskola; 2. Debreczeny Emese, Avasi Gimnázium; 3. Molnár Márk, Avasi Gimnázium. A díjkiosztó gálaműsor május 5-én, hétfőn este 7 órától lesz a Nemzetközi Kereskedelmi Központ színháztermében (Miskolc, Mind­szent tér 1.). Dili-Suli-Buli Miskolc (ÉM) - Dili-Suli-Bulit rendez a Mis­kolci Tavaszi Diáknapok keretében a miskolci Ifjúsági és Szabadidő Ház április 30-án, szer­dán délután 4 órától a Miskolci Sportközpont­ban. A program középiskolák közötti ügyessé­gi és szellemi vetélkedővel kezdődik. Éste 6 órától bemutatkoznak a diáknapok könnyű­zenei kategóriájában eredményesen szereplő együttesek, a Violent Seed, a Contact, az Af­ter All, a Decline és az Impostorock. Este 8 órától a Pál Utcai Fiúk zenekar ad koncertet, majd diszkó zárja a napot. Homorú tükör Szabados Ambrus és Tóth Barnabás Homorú tükör című kabaré összeállítását láthatják az érdeklődők április 30-án, szerdán délután fél 6-tól Miskolcon a TIT Kazinczy-klubban (Széchenyi u. 14.). • Mi az ember? Ki vagyok én? Ezekre az alapvető kérdésekre igyekszik választ adni Holger Hackenjos Tiszaújvárosban, kedden délután 4 órától. A rendezvénynek a Kazinczy Ferenc Általános Iskola ad otthont, ahol a ne­ves német kutató a legújabb ismeretek alap­ján térképezi föl az emberiség rejtélyes múlt­ját és talányos jövőjét. Becslési verseny Sárospatak (ÉM) - Fizikai becslési versenyt rendeztek az elmúlt hét végén a sárospataki Árpád Vezér Gimnáziumban a határon túli magyar testvériskolák, a Sárospataki Reformá­tus Kollégium Gimnáziuma és a sátoraljaújhe­lyi Kossuth Lajos Gimnázium részvételével. Holtversenyben első lett a temesvári középisko­la és az Árpád Vezér Gimnázium, a harmadik helyen szintén két csapat osztozott: a Sárospa­taki Református Kollégium Gimnáziuma és a királyhelmeci középiskola versenyzői. Ahogy tetszik - és ahogy nem tetszik William Shakespeare vígjátéka a Miskolci Nemzeti Színházban Ádám (Csapó János) és Orlando (Hevér Gábor) Fotó: Dobos Klára Filip Gabriella Miskolc (ÉM) - Hajó az előadás, ha nem, Rosalindának mente­getőznie kell. Nem hagyható el a közönség megnyerése, elbű- völése céljából íródott epilógus, mert akkor elmaradna a cím­magyarázat: „szeressétek ebből a darabból mindazt, ami csak tetszik nektek...” De a miskolci Ahogy tetszik-bemutató bizo­nyította, a címen túl is szüksé­ge van erre a kis utószóra. Lukáts Andor a miskolci előadás vendégrendezóje lényegében ra­gaszkodott az eredeti szöveghez, ha Shakespeare színpada díszlettelen volt, akkor Ágh Áttila (m. v.) jel­zésszerű díszletei is megfelelnek a drámaíró elveinek, viszont Juhász Katalin (m.v.) olyan jelmezeket adott a színészekre, amelyekre Shakespeare nem gondolhatott. Ha nem is utcai ruhában jelennek meg a szereplők, mindenképpen napja­inkra utalnak viseletűkkel. Néhá- nyukat ismerjük is, tudjuk, kik ők a valóságban. Persze, ehhez a meg­feleltetéshez kevés lenne a ruha. A rendező a gazdag úr mögé odaállítja a személyes testőröket is, az őrző- és vagyonvédő-tanfolya- mot végzett verőlegények intézik el azt, aki nem tetszik a „főnöknek”. A felgépelt fejű birkózóbajnok is igazi veszélyt jelent az ifjú Orlando számára, mert korábbi megjelené­se, viselkedése alapján egyáltalán nem várható el ettől a kissé primi­tívre vett figurától, hogy a küzdőté­ren sportszerű legyen, hogy törőd­jék a játékszabályokkal. Riasztó vi­lág ez, beteges zsarnokok osztogat­ják a parancsokat. Ha tehetnénk, mi is mennénk a fiatalokkal az ar- dennes-i erdőbe. Hogy hol van ez a hely, ahol bé­kében, szeretetben élnek az embe­rek, ahol nem számít a pénz, ahol a szabadság nem szólam, ezt nem mondja meg Shakespeare, viszont a miskolci előadás mutat egy-két utat. Nem a mesék birodalmában adják egymásnak a fiatalok a kábí­tószeres cigarettát, és manapság egyre-másra alakulnak a zavaros elveket követő szekták, amelyek a társadalomból való kivonulást (is) hirdetik. Jaques, a filozófus (Földi László) olyan erős, karizmatikus egyéniség, hogy akár papja lehetne valami új vallásnak. Az előadás egyik legszebb jelene­te az ardennes-i este. Béke van, nyugalom, mindenkinek jut az étel­ből, italból, szíves szóval fogadják a fegyverrel érkező idegent is, és lám: a csendes szóra a hangoskodó is megcsendesedik... Olyan szép, hogy mindezek után szinte hihetetlen a befejezés. Nem tudni, miért hagy­ják ott az erdőt, miért adják fel olyan könnyen a szabad életet. Mintha az indoklásra már nem ju­tott volna elég idő és figyelem. Ugyanígy a zsarnokság megmuta­tása is sokkal erőteljesebb, mint a megtérésé. Frigyes herceg (Puskás Tivadar m. v.) betegesen félti a ha­talmát, eltorzult személyiség, ugyanígy a másik zsarnok, Olivér (Vida Péter) is. Ezután a pontosan kidolgozott szömyetegség után tű­nik igazán haloványnak a befejezés. Frigyes pálfordulásának csak a híre érkezik, viszont Olivér maga mond­ja a színen, szereti a testvérét. De mi ez a bejelentés, az első felvonás­ban átélt gyűlölethez képest?! A mese persze mese. Ha nem is a valóságot, de a vágy beteljesedé­sét elvárhatjuk tőle. Micsoda gyö­nyörű ajándék: az udvarból számű­zött apa végre találkozhat a le­ányával! Ha nem mese lenne, ak­kor is örülni kellene a hímek, de a herceg (Matus György) alig rezdül. Olvasgat a sarokban - ha már a rendezés könyvet adott a kezébe. Tisztázatlannak tűnik a két fia­tal, Rosalinda (Major Melinda) és Orlando (Hevér Gábor) szerelme is, pontosabban a fiúnak öltözött Ro­salinda és Orlando kapcsolata. Hi­ába adnak öltönyt a törékeny lány­ra, nem segít sem az igyekezet, sem a tehetség - nem lesz belőle férfi, fiatalember sem, legfeljebb egy rakoncátlan kisfiú, aki elcsente a papa vőlegényi ruháját, és most felnőttet játszik, meg pásztorfiút - talpig nyakkendőben. Úgy általában mindenki eljáts­sza a maga szerepét. Ha most sor­ra vennénk a szereplőket, sok jót mondhatnánk. Dicsérnünk kelle­ne Jaques (Földi László) néma já­tékát, Corinnus (Szegedi Dezső) egyszerű - de nem együgyű - böl­csességét, a bolond (Kardos Ró­bert) szellemességét, Célia (Ko­vács Vanda) talpraesettségét és így tovább. Ez a majdnem üres színpad megtelik élettel, ponto­sabban elevenséggel, mert az élet helyett inkább csak epizódokat kapunk, töredékeket - egymás mellett elfutó emberekkel, (ki tud­ja miért?) vadul táncoló apácák­kal, menyasszonyi koszorús vízve­zeték-szerelővel, vonatzakatolás­sal... Persze, van kivétel is. Példá­ul Ádám, a hú szolga (Csapó Já­nos). Róla kiderül, ki ő, hűt gondol a világról, honnan indult., merre tart. Pedig ő sem sokat beszél, ne­ki is csak néhány jelenet jut. Még­is az előadás egyik legszebb „története” az öreg szolgáé, de te­gyük hozzá: ebben nagy szerepe van kis gazdájának is (Hevér Gábor). „Vándornak, vőfélynek bot van a kezében” Szkrinyár Tibor, az ország legfiatalabb nagyvőfélye Arnót (ÉM) - Szkrinyár Tibor Arnóton él, nagyvőfély. Eskü­vőkre jár, ahol saját rigmusai­val szórakoztatja a fiatal párt és a násznépet. Lelkesen dolgo­zik, és attól sem riad vissza, hogy új elemekkel - mint pél­dául a vőfélyszalag kérése - gazdagítsa a lakodalmi szoká­sokat. De minderre csak hétvé­geken ér rá, mivel más napo­kon iskolába jár. Szkrinyár Ti­bor nagyvőfély ugyanis még csak 12 éves.- Tízéves korom óta nem kis siker­rel foglalkozom nagyvőfélykedéssel. Tudomásom szerint Borsod megyé­ben én vagyok a legfiatalabb nagy­vőfély, de az sem kizárt, hogy orszá­gosan is. Hogy miért lettem vőfély? Tüstént elmesélem. Édesanyám és a nagybátyám már több éve esküvői és más jellegű videofelvétel-készí­téssel foglalkozik. Mint kisgyerme­ket, sokszor engem is magukkal vit­tek, és nagyon megtetszett annak a nagy szalagos és kendós embernek a munkája, akire mindig mindenki érdeklődéssel figyelt. Tibor az egyik lakodalomból ha­zafelé jövet így szólt az édesanyjá­hoz: „En is vőfély szeretnék lenni!” Az édesanyja pedig elmesélte, hogy az apja is sokat vőfélykedett legénykorában, sót a nagyapja is űzte ezt az alkalmi mesterséget. Szkrinyár Tibor munka közben- A következő lakodalomra már én is készültem, és besegítettem a nagyvőfélynek. Lett is sikerem! így kezdődött a pályafutásom, és azóta két éve már, hogy önállóan bonyolítom a lakodalmi eseménye­ket. Kikérem a menyasszonyt, ver­selek a templomban és a házas­ságkötő teremben, ételek előtt tré­fás rigmusokat, pohárköszöntöt mondok, hogy csak néhány teen­dőmet említsem. A történetek, szlogenek nagy részét saját ma­gam írom. Erre azért van szükség, hogy ne legyenek a versek mindig ugyanazok, egy kaptafára szabot­tak. Sok olyan új ötletem van, amiből hagyományt szeretnék te­remteni. Ilyen például a vófélysza- lag kérése. A saját készítésű speci­ális vőfélybotra a fiatal pár feltűz egy szalagot, amelyen rajta van a nevük, a lakodalom időpontja és a helye. Erre az alkalomra a követ­kező verset írtam: „Vándornak, vőfélynek bot van a kezében, De a vőfély botját feldíszítik szépen. Mielőtt hát itten tovább rendezkedünk, E szeretett háztól mi is jelvényt kérünk."- Ekkor a fiatalok feltűzik a szala­got, felemelem a botot és folytatom a verset: „Látjátok, nem voltam haszontalan posta. Mert a kérésemet siker koronázta. És hogy az utamban sikerrel harcoltam, E szalag mutatja, mit az imént kaptam."- Hogy a lakodalom alatt mikor, milyen egyéb rigmust, történetet mondok, azt mindig a násznép hangulata szerint döntöm el. Az idei nyár kevés szombatja lesz sza­bad számomra, ám ennek nagyon örülök. A tanulás mellett ugyanis egyetlen hobbim van, az pedig nem más, mint a vőfélykedés. Művésztanári képek Sárospatak (ÉM) - Epexjesi János művésztanár munkáiból (színes pasztell, olajképek, tusrajzok) nyí­lik kiállítás április 29-én, kedden délután fél 4-tól a sárospataki Ár­pád Vezér Gimnázium aulájában. A kiállítást Stumpf Gábor, A Művelő­dés Háza igazgatója nyitja meg. Bőrfestmények Miskolc (ÉM) - A Csuta-Za- jácz-Várkonyi Alkotócsoport bőr- festményeiből nyílik kiállítás ápri­lis 30-án, szerdán délután 4 órától Miskolcon a Képcsarnok Szőnyi István-termében (Széchenyi u. 21.). A tárlatot Jakab Mária, a Miskolci Rádió szerkesztője ajánlja az ér­deklődők figyelmébe, a megnyitó műsorában közreműködik Péva Ibolya színművész. Ovis nyílt nap Miskolc (ÉM) - Játszóházzal egy­bekötött nyílt napra várják az ér­deklődőket április 30-án, szerdán a miskolci Leszih Andor Üti Óvodá­ban. Az odalátogatók többek között bepillantást nyerhetnek a logopé­dus munkájába, megtudhatják, ho­gyan tanítják a kicsiknek az angol nyelvet, és az 1997/98-as tanévtől induló úgynevezett Somadrin-prog- ramról - inhalációs sóterápia aszt­más, hörghurutos gyermekeknek - is kaphatnak felvilágosítást. Bő­vebb információ a (46) 361-300-as telefonszámon kérhető. Miskolc (ÉM) - Megjelent a Rockinform 50. száma. Á Miskol­con szerkesztett rockzenei szaklap júliusban lesz 5 éves. Az első szá­mok még fekete-fehérek voltak, most viszont már színes a borító, és színesek bizonyos belső oldalak is. Ma már jelentős olvasóközönsé­ge van a lapnak, 7-8 ezer példány minden hónapban gazdára talál. Az elmúlt időszakra visszatekint­ve Hímer Bertalan, a lap kiadó-fő­szerkesztője elmondta, hogy talán könnyebb lenne a fővárosban szer­keszteni, megjelentetni országos teijesztésű szaklapot, de Miskolc­ról sem lehetetlen áttekinteni a könnyűzenei életet. Bár a cím csak a rockzenére utal, más műfa­jokkal is foglalkoznak. Állandó szerzőik egy-egy szakterület speci­alistái, és az ország szinten min­den területéről érkeznek tudósítá­sok a miskolci szerkesztőségbe (Zsolcai kapu 28.). Akikről viszont nem ír a Rockin­form: az a Spacemakers együttes (videoklipjüket láthattuk a Szív Tv-ben), nem tartaná etikusnak a főszerkesztő, hogy a saját zeneka­rát méltassák, viszont, ha megje­lenik a kazettájuk, megjelentetnek egy hírt. Jegyesek bálja Bekecs (ÉM) - Jegyesek bálja lesz május 2-án a bekecsi Művelő­dési Házban. A programok között szerepel divatbemutató - termé­szetesen menyasszonyi ruhákból, éjfélkor sztriptíz kezdődik (házi­gazda a Poky Büro), s akinek sze­rencséje van, tombolán több tíz­ezer forintos kölcsönzési utalványt nyerhet. Asztalfoglalási szándékot a 46/411-464, a 46/351-225-ös illet­ve a 47/368-363-as telefonszámo­kon lehet jelezni. Miskolcról busz is indul a rendezvényre: este fél 7-kor a Húsáruház melletti parkolóból. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom