Észak-Magyarország, 1997. március (53. évfolyam, 51-74. szám)

1997-03-01 / 51. szám

1997. március 1., szombat BORSOD - ABAUJ - ZEMPLÉN FÜGGETLEN N AIM LAPJA ÉM-hétvége Heti mellékletünkben ri­port, interjú, tudósítás, rejtvény, hétvégi program- ajánló, irodalmi melléklet és színes összeállítás olvas­ható. (9-16. oldal) Hétezer ingyenbérlet Egyelőre nem született döntés Mezőkövesden ar­ról, miként oldják meg a jö­vőben a városi helyi közle­kedést. Szavazás március­ra várható. (5. oldal) Fáradtság és fejlődés... Az MSZP parlamenti frak­cióvezetése tegnap Borsod- Abaúj-Zemplén több tele­pülésén rendezett fórumon „nézett szembe a valóság­gal”. (3. oldal) n Szagvizsgálat a dorogi égetőműnél Dorog (MTI) - A városi rendőrka­pitányság pénteken elfogadta a Do­rogi Környezetvédelmi Egyesület feljelentését és vizsgálatot rendelt el a Dorogi Hulladékégető Kft. el­len. Az egyesület környezetkárosí­tással és veszélyes hulladék jogelle­nes elhelyezésével vádolja a kft-t. A beadvány szerint az égetőből a megengedett határértéknél több szennyezőanyag kerül a légtérbe. Az egyesület jogsértőnek tartja azt is, hogy a kft. a dorogi vasútállomá­son tárol és kezel veszélyes hulla­dékot. A rendőrkapitányság először hiányosnak tartotta a feljelentést. Az azóta elkészített kiegészítések­kel azonban már megfelel az előírá­soknak és ezért rendelte el a vizs­gálatot - mondta Hanzó András őr­nagy, a Dorogi Rendőrkapitányság vezetője. A vizsgálat szakemberek bevonásával folyik. Folytatódik az M5-ös vita Budapest (MTI) - Hétfőn folyta­tódnak a tárgyalások a közlekedési tárcaképviselő és a M5-ös menti te­lepülések polgármesterei között a lajosmizsei Városházán - közölte Szalai Béla miniszteri biztos. El­mondta: a közlekedési tárca akkor tárgyal az Alföld Koncessziós Autó­pálya Rt. vezetőivel is a díjcsökken­tés lehetőségeiről. Szalai Béla kifej­tette: Zsigó Viktor, lajosmizsei pol­gármester a hét közepén levélben tájékoztatta arról, hogy a térségi önkormányzatok, és az érdekképvi­seleti szervezetek nem tekintik ki­elégítőnek Lotz Károly közlekedési miniszter válaszait az M5-ös autó­pálya kapcsán felmerült vitás kér­désekre. Hozzáfűzte: az önkor­mányzatok továbbra is ragaszkod­nak a legalább 50 százalékos díj- mérsékléshez. Szántód szabadulhat Zamárditól Zamárdi (MTI) - Szántód előtt most már minden jogi akadály el­hárult, a település válhat Zamárdi­tól. Több éves hiábavaló kíséret után - háromszor tartottak népsza­vazást ez ügyben - a múlt év októ­berében megtartott népszavazás si­keres volt, kimondták az elszaka­dást, s miután rendezték a pénz­ügyeket, Szántód önálló település­ként működhet. Minderre már ko­rábban is sor kerülhetett volna, de Zamárdi önkormányzata óvást nyújtott be az Alkotmánybíróság­hoz, amely ezt elutasította. Zamár­di polgármestere pénteken elmond­ta: a szétválás érzékenyen érinti őket, a válás mintegy 60 millió fo­rint bevételkiesést számukra. Laktanyából levéltár Budapest (MTI) - A Magyar Or­szágos Levéltár új épületét pénte­ken adták át Budapesten, a III. ke­rületi Bécsi út 314-324. szám alatt. Az ottani volt szovjet laktanya he­lyén álló épület 51 ezer folyóméter levéltári anyag és 137 ezer mikro­film-tekercs tárolására alkalmas. A kutatók és érdeklődők ez év végétől látogathatják a levéltárat, ahol gazdasági szervek, 1945 utáni gaz­dasági jellegű iratait helyezték el. Talpon marad a PB-maci Megyeszerte pánikhangulat volt a Postabank fiókjai körül Nem mindenütt volt ilyen nyugodt a helyzet, az ország több településén rendőri segítségre volt szükség az ügyfelek rohamának kordában tartására. Képünk a Postabank miskolci, Bajcsy-Zsilinszky úti fiókja előtt készült. Miskolc (ÉM - ME) - Tegnap egész nap, sőt még az esti órák­ban is sorok kígyóztak a Posta­bank megyénkbeli fiókjai előtt. A kitört országos pánik hatásá­ra - amely abból a hírből indult ki, hogy a „lakossághoz közel álló bank” stabilitása megin­gott - az ügyfelek valósággal megrohamozták a fiókokat és a postahivatalokat. Munkaszervezési problémát oko­zott a megnövekedett ügyfélforga­lom megyénk postahivatalaiban - tudtuk meg Kertész Istvántól, a Magyar Posta Rt. Miskolci Igazga­tóságának vezetőjétől. Előfordult - igaz csak rövid időre hogy elfo­gyott a pénz a kifizetőhelyeken, de ezt minden esetben tudták pótolni saját készleteikből. Kertész István elmondta, a szombaton is nyitva- tartó postákon - a megszokott nyit­vatartási rend szerint - természe­tesen az ügyfelek rendelkezésére állnak, teljesíteni tudják a kifizeté­séket. Tegnap egyébként komo­lyabb atrocitásra nem került sor náluk, csak a tülekedésnél, várako­zásnál szokásos szóváltások fordul­tak elő. A Megyei Rendőrfőkapitányság ügyeletétől kapott információ sze­rint Borsod-Abaúj-Zemplénben - más megyéktől eltérően - nem re­gisztráltak olyan esetet, hogy a pénzüket pánikszerűen kiváltó be­téteseket kifigyelték volna a tolva­jok és később az utcán „meg­szabadították” őket összespórolt vagyonuktól. A Postabank fiókjai­hoz nem kértek a rend fenntartása érdekében hatósági segítséget, et­től függetlenül a rend őrei folyama­tosan ellenőrizték a nagyobb cso­portosulásokkal körülvett kifizető- helyeket. (A Postabank-ügy további részle­teiről. a 2. oldalon számolunk be.) Kövesdi esetkocsi: esély a 24 órára vőben egy központi diszpécser irá­nyítaná. Jelenleg a rendelőintézet­ben van a betegek számára éjsza­kai és hétvégi ügyelet, s külön fut­nak be a hívások a mentősökhöz. Minden hívás egy számra futna be. Az ott lévő szakképzett ember döntené el, hogy a telefonáló be­tegnek mentőre, vagy ügyeletes orvosra van-e szüksége. Ez az át­szervezés megkönnyítené a men­tősök helyzetét, hiszen szelektál­hatnák a hívásokat, s nem kellene fölösleges utat megtenniük, ha más, súlyosabb beteghez is hívják őket. A megvalósításhoz pénzre is szükség van, s szeretnék, ha eh­hez hozzájárulnának a régió ön- kormányzatai is. Persze az is kell, hogy ezt az átalakított rendszert a társadalombiztosítás finanszíroz­za. Éne azonban látnak lehetősé­get, mint ahogy arra is, hogy talán félévtől, vagy év végére teljes hu­szonnégy órában működhetne az új esetkocsi a mentősöknél. Herkelv György polgármester - mint mondta - felveszi a környező települések polgármestereivel eb­ben az ügyben a kapcsolatot - s ki­jelentette -, hogy Mezőkövesd nem zárkózik el attól, hogy egy jól műkö­dő sürgősségi és ügyeleti rendszer alakuljon ki a városban. A részletes szakmai koncepció kidolgozását már a napokban megkezdik. Mezőkövesd (ÉM - CSKA) - Új koncepciót szeretnének megva­lósítani a mezőkövesdi mentő- szolgálatnál, amelynek révén huszonnégy órában működhet­ne a jól felszerelt esetkocsi a városban és a környékén. Erről esett szó egy tegnapi, tanács­kozáson, amelyen az érdekeltek mellett a helyi közélet fontosabb szereplői is részt vettek. Mint is­meretes: anyagi okok miatt a kö­vesdi esetkocsi jelenleg időbeli kor­látozással működhet. Túri Peregrin, az országos men­tőkórház igazgató főorvosa - aki a szaktárca megbízásából vett részt a megbeszélésen - ismertette azt a szakmai javaslatot, mely szerint, a mentősök sürgősségi betegellátását és az orvosi ügyeleti rendszert a jö­A beteg állapotától függően szelektálhatnak a mentősök - mikor mennek és mikor nem Fotó: Gál Péter _ Kommentár Pánik (ok) Marczin Eszter Két évvel ezelőtt a devizaszámlák záro­lásának - ma már tudjuk - rémhíre vál­tott ki hasonló reakciót a lakosság köré­ben. Akkor, 1995 márciusában, a Bok­ros-csomag okozta sokk hatására, futó­tűzként terjedt el az országban: a devi­zaszámlák befagyasztása lesz a sokkterá­pia soronkövetkező húzása. Hiába cáfolt szinte azonnal maga a kormányfő, hiába nyilatkozta, hogy az országgyűlés jóvá­hagyása nélkül a kormány még ha akar­na sem nyúlhatna hozzá a lakossági de­vizaszámlákhoz, és egyébként is 7 milli­árd dollárt meghaladó devizatartalékkal rendelkezik az ország - a lakosságot mindez már nem igazán nyugtatta meg. A pánik nőttön-nőtt, számlatulajdonosok tömege váltotta ki valutáját, nem törőd­ve az odavesző kamatokkal. A csütörtökön még csak lappangó, teg­nap aztán végképp kitört Postabank-pá­nik természetrajza hasonló. Valahonnan, valaki(k)től, valamilyen megfontolás alapján útjára indult az - ilyenkor szoká­sos megfogalmazás szerint - „biztos helyről származó" információ: a Posta­bank stabilitása megingott, a betétesek jobban teszik, ha mielőbb kiveszik pén­züket. A hír először csak érként csordo­gált, majd patakká, tolyóvá duzzadt, má­ra pedig elöntötte az egész országot. Hi­ába nyilatkozta ezek után a bank vezér- igazgatója, hogy semmi ok az ügyfelek aggodalmára, a pénzintézet helyzete sta­bil, hiába erősítette ezt meg Medgyessy Péter pénzügyminiszter - a lavina elin­dult. Valószínű, hogy az emberek otthon, a televízió, rádió előtt ülve még hittek is nekik, de aztán jött a telefon az ismerő­söktől, és máris felébredt a kétség. És ami­kor a bank előtt kígyózó sorokról is tu­domást szereztek, már nem volt kérdéses: bármi áron menteni kell a menthetőt. A kitört pénzkiváltási láz okát a tegnap délutáni, pénzügyminisztériumi sajtótá­jékoztatón még az igazán bennfentes szakemberek is csak találgatták; politi­kai, esetleg konkurens pénzintézeti ma­nővert sejtetve. Ma még nem tudni, megállítható-e az ügyfelek rohama, és milyen következményekkel jár a bankra nézve, ha nem. Azon azonban érdemes kicsit elgondolkodni, mi van, ha az okok közül kizárható a konkurencia manipu­lációja, és marad a politikai megfonto­lás. Ez ugyanis többek között felveti a kérdést: miről kell(ett) elterelni a figyel­met ebben az - Akar László államtitkár szavaival élve - úttorlaszos országban. Négy között a DKSK Tegnap a DKSK női kosarasai döntő mérkő­zésen legyőzték a Soproni Postást, s ezzel a bajnokság legjobb négy csapata közé jutot­tak. Tudósítás a 6. oldalon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom