Észak-Magyarország, 1997. február (53. évfolyam, 27-50. szám)

1997-02-01 / 27. szám

Idén 121 millió az uszodára A barcikai önkormányzat úgy döntött, 121 millió fo­rintot irányoz elő a városi fedett uszoda építésére, de ebből a hévíz-fúrást is meg kell oldani. (5. oldal) Kinek lesz csípős a szalámi? A bajnoki cím védőjét, a Pick-Szegedet fogadja ma az Ózdi KC NB I-es kézilab­dacsapata. Závodszky Ist­ván tréner szerint szület­het meglepetés. (6. oldal) ÉM-hétvége Heti mellékletünkben ri­port, interjú, tudósítás, rejtvény, hétvégi program- ajánló, irodalmi melléklet és színes összeállítás olvas­ható. (9-16. oldal) D Előterjesztés az autópályadíjról Budapest (MTI) - Gyorsított ütemben készít kormányelőterjesz­tést az autópályadíj-politikáról a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium. Az előterjesztésben a közlekedési tárca felvázolja, hogy a jövőben milyen forrásokból, mi­lyen mértékű állami részvétellel épülhetnek a jövőben autópályák Magyarországon. A közlekedési tárca a koncepciót tíz napon belül szeretné a kabinet asztalára leten­ni - mondta el Lotz Károly, a tárca vezetője pénteki sajtótájékoztató­ján. (Részletek a 2. oldalon.) A parlament előtt az Ipoly-gát ügye Balassagyarmat (MTI) - A Parla­ment környezetvédelmi bizottsága még ebben az évben az Országgyű­lés elé kívánja tárni az Ipoly ügyét. Az Ipoly Unió magyarországi titká­ra, Gyenes Szilárd elmondta, a kör­nyezetvédelmi bizottság a nemzet­közi környezetvédelmi szervezet kezdeményezésére tűzte napirend­jére az Ipoly-gát ügyét. A szlovák fél ugyanis az 1975-ös terveknek megfelelően folytatja a folyón a gát­építést. Eredetileg a cél az lett vol­na, hogy a bős-nagymarosi erőmű­nél felduzzasztott vizet ezeken a gátakon keresztül egészen Balassa­gyarmatig szivattyúzzák vissza. Miután azonban a nagymarosi erő­mű nem készült el, így az Ipolyon sincs szükség gátakra. Az Ipoly Unió azt szeretné elérni, hogy az építkezést azonnal állítsák le. Elmaradt a kisbéri demonstráció Kisbér (MTI) - Elmaradt a városi kórház gyermek- és sebészeti osztá­lya bezárása miatt péntekre terve­zett tiltakozó demonstráció, a 81-es főút három órás lezárása. A kórház előtti téren azonban megtartották a nngygyúlést, amelynek is csak annyiban volt tiltakozó jellege, hogy kezdetekor zúgtak a város templomainak harangjai. A „De­monstráció a kisbéri kórházért” társadalmi bizottság képviselői a mintegy 800-1000 érdeklődőnek el­mondták, hogy elmozdulás történt: február 1-től az eddigi egy helyett két műszakban lesz Kisbéren bal- nseti járóbeteg-ellátás, s hét vége­ken, ve az ünnepnapokon ügyelet. Az év második felében pedig egy sürgősségi központot is nyitnak. Pályáztatnák a megyei főrendőrt Kecskemét (MTI) - Gergényi Pé­ter ezredes főkapitányi kinevezésé­ül kapcsolatban nem gyakorolta véleményezési jogát a Bács-Kiskun megyei közgyűlés. A pénteki ülés résztvevői - a többség állásfoglalá­sa alapján - arra kérik Forgács Lászlót, az országos rendőrfőkapi­tányt, hogy fontolja meg pályázat kiírását a megyei főkapitánya poszt- m. Szó sincs arról - mondta Balogh László, a megyei önkormányzat el­nöke -, hogy az ideiglenesen megbí­zott rendőrfőkapitány eddigi mun­káját kérdőjelezte meg a testület, vagy személye ellen lenne bárkinek kifogása, ám úgy tartják méltá­nyosnak, hogy pályáztatással esélyt kaphassanak mások is. Tízezer utasból egy fizet pótdíjat Miskolc (ÉM - ND) - Bár nem al­kalmaz több ellenőrt a Miskolc Városi Közlekedési Rt. (MVK), így is egyre kevesebb a bliccelő. Az MVK Rt. a csökkenő önkor­mányzati támogatás miatt is - idén például 530 millió forinttal kell be­érniük - rákényszerül, hogy növel­je bevételeit. Ezt a célt szolgálja részben a tarifaemelés, illetve a bliccelőkkel szembeni határozot­tabb fellépés. Hogy pontosan mennyien utaz­nak jegy vagy bérlet nélkül, azt nem lehet tudni, hiszen nem min­denki veszít rajta. Azt Szilágyi Ist­ván, az MVK Rt. elnök-igazgatója is elismeri: ha a jelenlegi 37 ellen­őrnél többet alkalmaznának, több potyautast büntethetnének meg. Hogy nem így tesznek, annak főleg az az oka, hogy az 1995 májusában bevezetett utasterelő rendszer - csak az első ajtón át lehetett fel­szállni bizonyos tömegközlekedési eszközökre - enélkül is meghozta a gyümölcsét: az előző évihez képest csökkent a tetten ért bliccelők szá­ma. Tavaly még kevesebb utazót kellett megbírságolniuk - ekkor terjesztették ki valamennyi jármű­vükre az első ajtós szisztémát; aki­nek ma nincs bilétája, az esélye is kisebb arra, hogy busszal, vagy vil­lamossal utazzon. Az MVK Rt. múlt évi utasszám­lálásának adataiból egyébként ki­derül: közel 150 millió utas vette igénybe a vállalat szolgáltatásait (vagyis minden tízezredik utasra jutott egy lebukott bliccelő). Ennek az adatnak az értékelésekor azon­ban figyelembe kell venni, hogy az utasszámlálások során egy utast többször is beleszámolnak a vég­összegbe, attól függően, hogy hány­szor váltott járművet, illetve napon­ta hányszor vette igénybe az rt. jár­műveit. A díjak és az MVK Rt. bevételeinek változása SEfiT afiltm in iii M if í 55 O í.v­PEST '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 A bírságoltak száma (fő) Az oszlopok tetején lévő számok jelzik, az adott évben az utasok hány százalékát bírságolták meg 35 000----------------------------------------------­3 0 000 25 000- 20 000 15 000 10 000 5 000 0,016% O O '90 '91 '92 ..., .bawriBiKL-,-., '93- mama '94 '95 —JüiwStta! '96 Összes utas (millió): 1S2,5 145 141 146,5 146.5 cA vív';':;- Forrás: MVK Rt., Grafika: ÉM Legitim lett, de válni akar a társulás Sátoraljaújhely (ÉM - BSZA) - Elfogadta alapszabályát és el­nökséget választott tegnap a Hegyköz és Bodrogköz Terület­fejlesztési Társulása Sátoralja­újhelyen. Barathy György, a Bodrogközi Te­rületfejlesztési Szövetség első em­bere elmondta: a bodrogközi tele­pülések lépéseket kívánnak tenni abban az ügyben, hogy ez a nagy statisztikai körzet kettéváljon. Mindez nem ellenszenvet tükröző partizánakció, hanem a két térség közötti adottsági különbségek meg­oldását hozhatná ez a lépés. A társulás elnökségének elnöke Laczkó Károly, Sátoraljaújhely pol­gármestere lett. Az elnökségbe Czi- li Mátyás (Füzérradvány), Lesovics Miklós (Pálháza), Novák Ferenc (Hollóháza), Zuti Lajos (Alsóberec- ki), Dakos János (Karcsa) és Barati Attila (Pácin) került. A felügyelőbi­zottsága elnökének Perecsényi Mi­hályt. (Bodroghalom), tagjainak Sá­pi Tibort (Füzérkomlós) és Nagy Gézát (Vilyvitány) választották. Juhász István, a Zempléni Regio­nális Vállalkozásfejlesztési Alapít­vány (ZRVA) ügyvezetője elmondta: a társulás és a ZRVA a térséget vál­lalkozói övezet kijelölésére ajánlotta Baja Ferenc Környezetvédelmi és Területfejlesztési miniszternek. Szerződés a nemzetközi piacokért A külföldi befektetők számos eset­ben azért nem Magyarországot vá­lasztják, mert nem rendelkeznek megfelelő információval a lehető­ségekről - hangzott el tegnap a miskolci városházán, ahol Kobold Tamás polgármester és Nyíregyházi Ágnes, a Magyar Befektetési és Ke­reskedelmi Rt. vezérigazgató-he­lyettese megállapodási szerződést írt alá. A teljes állami tulajdonú rt. szolgáltatásait ingyen nyújtja. Segí­tik a vállalkozók nemzetközi pia­con való megjelenését, tőkével ren­delkező külföldi partnert ajánlanak, segítenek a projektek kidolgozásá­ban. Rendezvényeket szerveznek - elsőként február 25-én befektetői konferenciát. Ingyenes vállalkozói információszolgálatuk is működik. _Kommentár Népkerti anziksz Bánhegyi Gábor Hatvanmillió forint hevert szanaszét tegnapelőtt délután Miskolcon, a Nép­kertben. Hozzávetőleg. Krómozott, me- tálozott, frissen mosott, kissé elhanyagolt négykerekűek formájában. Várták ün­neplő gazdáikat, akik a jó melegben ör­vendtek annak, a megyeszékhely egyko­ri patinás szórakozóhelye újjáéledt haló poraiból. Kisgyermekként még volt alkalmam a Népkertben sétálni, játszani az akkor még működő szökőkút környékén, száj- tátva bámulni a Vigadó fáktól övezett táncparkettjén ringatózó felnőtteket. Na­gyobb gyerekként volt szerencsém a Vi­gadóba is bejutni, amelynek emeletén az azóta a feledés homályába veszett MÉM- TE asztaliteniszezői közé szemtelenked- hettem be magam néhány edzés erejéig. Felnőttként pedig volt alkalmam a kisku­tyát hajkurászni a téglánként majdnem széthordott Vigadó romjai között, ame­lyet a hajléktalanok és a közeli kocsmák­ból a „majd hazaérek valahogy, annyira még nem szorít a szükség"-alapon beté­vedők árasztottak el salakanyagaikkal. Azóta majd' mindennapos ismerősként üdvözöljük egymást a belváros egyetlen terjedelmesebb zöldterületével. Számon tartjuk egymást a fákkal, a bokrokkal, az utakkal, a nyári almákkal, a vadgeszte­nyékkel, a fanyar ízű sommal és az elő­ször csak bekerített, majd munkásokkal ellepett Vigadóval. Valamint a közterü­let-felügyelőkkel, akik minden aktuális sportcsarnokbeli rendezvény előtt megje­lentek a Vigadó melletti kavicsos terüle­ten, hogy fáradhatatlan buzgalommal he­lyezzék el cetlijeiket az autókon, ame­lyek gazdái nem vették tudomásul: a Népkertbe - súlyos környezetszennyezés okán - gépkocsival behajtani tilos. Napjainkban még mindig majd' min­dennapos ismerősként üdvözöljük egy­mást a Népkerttel. Némán búcsúzko- dunk azzal a fával, amelyik a salakos ké­zilabdapálya mellett az útépítők nyom­vonalát „keresztezi", hiszen soha nem tudhatjuk, másnap látjuk-e még egymást, kerülgetjük a gyep feletti havon egymás hegyén-hátán álló, mulatozó gazdáikat váró milliós autócsodákat, amelyeknek egyikén sincs a közterület-felügyelők ál­tal ottfelejtett cetli. Elsétálunk a dínom- dánom zenebona mellett, és hatvan mé­terrel odébb tehetetlen mosollyal nézzük a nejlonszatyros otthontalant, aki az út­építők által felhalmozott bazaltkövek kö­zé fészkeli be magát egy éjszakára. Toldi-utód Miskolcon Tegnap délelőtt Miskolcon járt Fekete László - aki sokak szerint a világ legerősebb embere -, hogy előkészítse az idei, Magyarország legerősebb embere elnevezésű verseny bor­sodi megyeszékhelyen végzendő munkálata­it. (Részletek a 6. oldalon.) Fotók: Farkas M. . a <t

Next

/
Oldalképek
Tartalom