Észak-Magyarország, 1996. szeptember (52. évfolyam, 204-228. szám)

1996-09-10 / 211. szám

2 Ms Itt-Hon 1996. Szeptember 10., Kedd _Nekünk írták Árvízi emléknap „Miskolc történelmében kutakodva sok nevezetes eseményre bukkanhatunk. Többnek nemcsak írásbeli, hanem lát­ható nyomát és megtalálhatja a múlt iránt érdeklődő. Örök mementóként fi­gyelmeztet például egy 118 évvel eze­lőtti történésre a Szent Anna templom­nál lévő árvízi emlékmű. Az utóbbi években az Emberért és Miskolcért Alapítványhoz csatlakozó egyesületek és intézmények minden év augusztus 30-án vagy 31-én ünnep­ség. keretében idézik fel a nagy árvíz pusztításait, és elhelyezik az emléke­zés koszorúját, miként a közeli napok­ban is tették. De mi is történt valójá­ban 1878. augusztus 30-a és 31-e kö­zött? Az éjjeli felhőszakadásból össze­gyűlt irdatlan mennyiségű víz rövid időn belül hatalmas folyammá széle­sedett és zúgva, rohanva sodort maga előtt mindent. Akadályt nem ismerve ragadott el 698 házat, míg további 2185-öt megrongált. Csaknem az egész várost elpusztította e természeti ka­tasztrófa, amely 277 emberéletet köve­telt. Szörnyű tragédia volt ez Miskolc számára, amelyre örökké figyelmez­tet az árvízi emlékmű.” Balogh Sándor Diósgyőri városvédők elnöke * Kassáról Miskolcra ,A törökországi Rodostóból II. Rákóczi Ferenc fejedelem hamvait Kassára szállító vonat 1906. október 28-án éj­jel érkezett a miskolci Tiszai pályaud­varra. Az állomáson többezer ember várta a vonat érkezését, amely fél 12 után gördült be a pályaudvarra. A Lá­nyi Ernő országos karnagy vezette 200 dalos ajkán a Himnusz szólt mindad­dig, amíg a vonat meg nem állt. A beszentelés után az ózdi és a vas­gyári zenekar kísérete mellett a 200 tagú dalárda a Szózatot, majd a Rá­kóczi indulót énekelte el „...a közönség lelkes tüntetése között...” Feledhetetlen esemény és emlék marad!” Kováts György Miskolc Itt-Hon Az Eszak-Magyarország regionális melléklete. Megjelenik minden kedden. Szerkesztő: Bodnár Ildikó. A miskolci melléklet címe: Miskolc, Bajcsy-Zs. út 15. Telefon/fax: 46/341-866 Terjesztési panaszaival hívja a 46/412-542 , vagy a 46/358-522 telefonszámot. Hány nap alatt intéződnek ügyeink? Miskolc (ÉM) - A miskolci önkormányzat három évvel ezelőtt megalkotott rende­letében szabályozta először az állampolgárok érdekeit szolgáló ügyintézési határ­időt. Azóta többszörösen be­igazolódott: a gyors ügyin­tézés csökkentette az ügyfe­lek számát, hiszen elmarad­tak azok, akik éppen a ké­sedelem miatt reklamáltak korábban. Július elsejével már a 40/96-os számú helyi rendelet tartal­mazza a 30 napnál rövidebb határidő alatt intézendő ügyek­ről és az önkormányzati ható­sági ügyek előterjesztésének rendjéről szóló jogszabályt. Bár szó sincs egy merőben új vál­tozatról, a jogalkotók mégis úgy gondolták: az áttekinthetőség érdekében nem módosítják, ha­nem új keretbe foglalják a hi­vatalra nézve kötelező passzu­sokat, kiemelve vagy éppen be­leépítve azokat az ügyfajtákat, amelyek eddig másutt vagy egyáltalán nem szerepeltek, il­letve amelyek időközben más hatáskör alá tartoznak. Az alábbiakban azzal adjuk közre e régi-új rendeletet, ab­ban a reményben, hogy talán sokak segítségére lehetünk a különféle hatósági ügyek, ügy­fajták felsorolásában és az azokkal kapcsolatos - a hiva­talra nézve kötelező - határ­idők „tisztázásában”. AZONNAL INTÉZENDŐ ÜGYEK Általános igazgatás: halál­eset anyakönyvezése; anya­könyvi okirat kiállítása; hely­színi szemlét nem igénylő ha­tósági bizonyítvány kiadása; lakcím ki- és bejelentése; hir­detmények kifüggesztése; rob­banóanyag találási helyének biztosítása, tűzszerészek érte­sítése; kiskorú ideiglenes ha­tályú intézeti beutalása; belte­rületen kóborló ebek befogásá­nak elrendelése; útlevélkérel­mek átvétele; nem vállalkozó jellegű tevékenységnél közte­rülethasználati engedély ki­adása; tűzrendészeti ügyekben halaszthatatlan intézkedés megtétele; a házasságkötésnél előírt 30 napos felmentési idő megadása; birtokvédelmi ügyekben végrehajtás elrende­lése, amennyiben az eljárás­nak lakás a tárgya; talált tár­gyak átvétele; házasságon kí­vüli terhesség esetén a méh­magzat apa által történő elis­merése; kárpótlással kapcsola­tos dokumentumok hitelesíté­se; fizetővendéglátási engedé­lyek kiadása. Adóigazgatás: hatósági igazo­lás kiadása; kivándorlás céljá­ra igazolás kiadása; tartozás befizetésének igazolása végre­hajtási eljárás megszüntetésé­hez. Szociális és egészségügyi igazgatás: jogerősen megálla­pított, illetve előzetesen végre­hajtható segélyek kiutalása, il­letve kifizetése. Építési igazgatás: élet- és bal­esetveszély elhárítása; ár- és belvízveszély elhárítása; hóel­takarítás elrendelése; közmű- térkép-nyilvántartásból törté­nő adatszolgáltatás. Vagyongazdálkodás: mező- gazdasági ingatlanokra vonat­kozó bérleti szerződések meg­hosszabbítása. 3 NAPON BELÜL INTÉZENDŐ ÜGYEK Általános igazgatás: elzárás elhalasztása, illetve félbeszakí­tása iránti kérelem elbírálása (szabálysértési ügyekben); kül­földi felhasználásra kért anya­könyvi kivonatok kiállítása, ki­adása, illetve továbbítása. Szociális és egészségügyi igazgatás: átmeneti segély megállapítása rendkívüli élet­helyzetben, ha a kérelmező és családja anyagi és szociális kö­rülményei ismertek; közteme­tés elrendelése, ha nincs vagy ismeretlen az elhalt hozzátar­tozója; súlyos mozgáskorláto­zott részére parkolási engedély kiadása. Valamennyi ágazatban, fel­lebbezések felteijesztése a Köz- igazgatási Hivatalhoz; ügyira­tok megküldése bíróság, ügyészség, rendőrség, Közigaz­gatási Hivatal megkeresésére; ügyiratok áttétele, továbbítása; hiánypótlásra való felhívás ki­adása és szakvélemény kérése (építési igazgatás kivételével); egyéb, környezettanulmányt nem igénylő igazolások kiadá­sa; társosztályok megkeresésé­re válasz adása azokban az ügyekben, ahol rövidített ha­táridő kötelező. NYOLC NAPON BELÜL INTÉZENDŐ ÜGYEK Általános igazgatás: népes­ségnyilvántartásból való adat­szolgáltatás; valamennyi ok­mány megléte esetén vállalko­zói igazolvány kiadása; üzletek működésével kapcsolatos beje­lentések záradékolása; alkalmi (eseti) közterületfoglalási enge­dély kiadása; tűzvédelmi ható­sági ügyek. Adóigazgatás: vagyoni hely­zet igazolása bíróság, illet­ve nyomozóhatóság megkere­sésére. Szociális és egészségügyi igazgatás: temetési segély megállapítása; vakok személyi járadékának megállapítása. Építési igazgatás: hiánypót­lásra való felhívás kiadása és szakvélemény kérése. Valamennyi ágazatban: kö­telezettség nem teljesítése ese­tén végrehajtási intézkedés megtétele; költségmentesség iránti kérelem elbírálása. TIZENÖT NAPON BELÜL INTÉZENDŐ ÜGYEK Általános igazgatás örökölhe­tő hagyaték nélkül elhaltak ügyében az eljárás lefolytatása; ingatlan külföldi állampolgár által történő megszerzéséhez nyilatkozat kiadása; helyszíni szemlét igénylő hatósági bizo­nyítvány kiadása. Adóigazgatás: túlfizetés visszatérítése az adózó részére. Szociális és egészségügyi igazgatás: katonai családi se­gély megállapítása; család- fenntartói igazolás kiadása; súlyos mozgáskorlátozott sze­mélyek közlekedési kedvezmé­nyei ügyében való döntés; tár­sadalombiztosítás egészség- ügyi szolgáltatásának igénybe­vételére jogosító igazolvány ki­adása ápolási díjban és rend­szeres segélyben részesülők, il­letve önkormányzat által fenn­tartott szociális és egészség- ügyi intézményben elhelyezet­tek részére; közgyógyellátási jogosultság megállapítása iránt előterjesztett kérelmek elbírálása. , Építési igazgatás: típus és ajánlott tervek alapján építési engedély kiadása; elvi építési engedély kiadása; magánsze­mély kérelmére - már jóváha­gyott telekalakítási terv alap­ján - telekkialakítási kérelmek elbírálása; házszám megállapí­tása egyedi kérelem alapján; fa kivágásával kapcsolatos beje­lentések intézése. 1996. Szeptember 10., Kedd Itt-Hon Ms 1 Tájfutósikerek Romániában is Síké Gábor A sikeres négyesfogat (balról jobbra): Domonyik Gábor, Bokros Andrea, Lévai Ferenc, Lubinszki Mária Miskolc (ÉM) - A közelmúlt­ban két nagy megmérette­tésen is részt vettek váro­sunk tájfutói, s mind a ro­mániai junior világbajnok­ságon, mind a veszprémi egyetemi és főiskolás vb-n remekül helytálltak. A legnagyobb sikert Domonyik Gábor, a MEAFC versenyzője érte el, aki Romániában a sprint számban junior világbaj­nok lett.- Gábor tavaly a klasszikus és a rövid távon is aranyérmet szerzett, s ez a kétszeres világ- bajnoki cím hatalmas lelki te­her volt a számára - emlékszik vissza Bokros István, a ME­AFC tájfutóinak vezető edzője. - Nagyon nehéz védőként in­dulni egy világversenyen, rá­adásul a téli felkészülés sem a legjobban sikerült, mivel egy kisebb műtét miatt két hetet ki kellett hagynia. A klasszikus távon kiütközött a fizikális el­maradás, s csak a kilencedik helyet sikerült megszereznie, ám a rövid távon, a sprintben nagyszerűen futott és meg tud­ta védeni tavalyi, koppenhágai győzelmét. Egyedülálló teljesít­mény, hogy Gábor háromszoros juniorvilágbajnoknak mondhat­ja magát!- S hogyan idézi fel a ver­senyt maga a győztes?- Titkon reméltem, hogy si­kerülhet az ismétlés, bár nagy terhet jelentett a számomra, hogy én voltam a védő. A felké­szülésem a sérülés miatt nem sikerült, a cím azonban köte­lezett, s nagyon örülök, hogy a sprintben az első helyen végez­tem. Domonyik Gábor mellett nagyszerűen szerepelt a diós­győri Lubinszki Mária is, aki szintén a sprint számban jeles­kedett, s az előkelő negyedik helyen végzett.- Életemben ez volt az ötö­dik junior VB, de ilyen jól még sohasem szerepeltem - értékel a piros-fehérek tájfutója. - Na­gyon keményen készültem, lé­vén ez volt az utolsó lehetősé­gem, jövőre ugyanis már nem leszek junior. Helyezésben nem gondolkodtam, a nemzet­közi mezőnyt tisztelni kell, nem szabad jósolgatni, min­denesetre álmodtam egy dobo­gó közeli helyezésről. Tavaly ugyanezen a számon csak 53. voltam, így nagyon boldog va­gyok, hogy ennyit sikerült elő­relépnem. Az ifjú tájfutóknak nem sok idejük maradt a pihenésre, mi­vel a versenynaptár összeállítói ezúttal másként akarták, így a vasárnapi hazaérkezés után hétfőn máris lehetett indulni Veszprémbe az egyetemi és fő­iskolás világbajnokságra. Az is­merős terepen a miskolciak ezúttal is nagyszerűen szere­peltek, a férfi váltó (Soraiban Domonyik Gáborral és Lévai Ferenccel) a második, míg a női váltó (Bokros Andrea és Lu­binszki Mária részvételével) a harmadik helyen végzett. Egyé­niben Domonyik Gábor a rövid távon bronzérmes lett, de a töb­biek is értékes eredményeket értek el. A viadalt és a verseny­zést értékeljék maguk a fősze­replők: Domonyik Gábor (MEAFC): - A főiskolás vb mezőnye sok­kal erősebb, mivel rutinosabb és tapasztaltabb tájfutók indul­nak, nehezebb jól szerepelni. Számomra ezúttal is a sprint ment jobban, a harmadik hely­nek nagyon örülök, a váltóban megszerzett ezüst pedig nagy eredménynek számít. Lévai Ferenc (MEAFC): - Elégedett vagyok, a rövid távon hetedik lettem, s ennél jobbra nem nagyon számíthattam. A váltó közben összetört a tájo­lóm, ami megnehezítette a dol­gomat, ám sikerült a második helyen végeznünk, ami hatal­mas sikernek számít. Lubinszki Mária (DTC): Most a klasszikus táv ment jobban, amelyen hetedik helye­zett lettem, s az mindig siker, ha az első nyolcban végez az ember. A váltóban egy nagyon erős mezőnyben, Bokros Andi remek futásával sikerült meg­szerezni az igen értékes bronz­érmet. Bokros Andrea (MEAFC): - Elég rosszul indult a VB, mi­vel egy héttel a rajt előtt meg­fájdult a derekam, s kétséges­sé vált a szereplésem. Maga a futás jól sikerült, a sprintben hatodik lettem, a váltó-bronz pedig a hab volt a tortán. Összességében nagyon elége­dett vagyok. A miskolci tájfutók tehát nagyszerűen szerepeltek, s egészen biztos, hogy sokszor szereznek még örömet a mis­kolci sportbarátoknak. Bakancsosoknak MVSC Természetjáró szakosztálya Szeptember 14-én: XI. Bükki 50 telje­sítménytúra. Szeptember 15-én: Ómassa - Bánkút - Csúrgó - Abalakoskó - Ablakoskó-völ- gye - Nagyvisnyó. Találkozó: 8.10 óra­kor a Majálisparkban, túravezető: Szö­gi Lajos Szeptember 21-én: Természetjárók nap­ja, Ópusztaszer. Szövetségi autóbuszos túra. Szeptember 26-29-én: Őrségi autó­buszos túra. Túravezetó: Pásztor Ist­vánná. Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület Szeptember 15-én: Garadna - Három- kút-völgy - Mária-forrás - Ámor-for- rás - Kerekhegysara - Kapubérc - Nyárújhegy - Meteor-forrás - Ómas­sa. Indulás 8.30 órakor a Majálispark­ból. Túravezetó Varga Adrienn. Szeptember 21-én: Opusztaszer, autó­buszos kirándulás. Indulás 6 órakor a Szemere utcai parkolóból. Szeptember 29-én: Ómassa - Szentlé­lek - Mária-forrás - Recem-völgy - Várvölgy - Dédesvára - tormaoldal - Nyírkő - Farkasnyaki elágazás. Indu­lás: 8.30 órakor a Majálisparkból. Tú­ravezető: Varga Józsefné. Diósgyőri Természetbarát Egyesület Szeptember 11-én: Szerdai túra: Lilla­füred - Hollósi-völgy - Hollós-tető - Bükkszentkereszt - Somosbérc - Kerek­hegy - Lillafüred. Indulás 8.39 órakor a Majálisparkból induló 5-ös autóbus­szal. Túravezető: Oravecz Tibomé. Szeptember 14-én: Bükk 50 teljesít­ménytúra. Szeptember 15-én: Hollóstető - Ilona- ház - Alsó-Kecskevár - Bekény-pusz- ta - Latorvár - Mocsolyás. Indulás: 6.50 órakor a lillafüredi autóbusz­végállomásról induló volánbusszal. Tú­ravezető: Gáspár Erzsébet. Szeptember 18-án: Ómassa - Száraz­völgy - Dózer-út - Jávorkút - Bolhás - Ómassa. Indulás: 8.55 órakor a Ma­jálisparkból induló 15-ös autóbusszal. Túravezető: Gyetván Miklós. Szeptember 20-22-én: Természetjárók napja Ópusztaszeren. Szeptember 25-én: Majálispark - Or- tástető - Andó-kút - Barátság-forrás - Czeglédi-forrás - Bálint-kereszt - Bim­bó-tanya - Tekergősút - Hárskút - Pisztrángos telep. Indulás 9 órakor a Majálisparkból. Túravezető: Bohus László. Szeptember 29-én: Hollóstető - Hár- sas-völgy - Ilona-ház - Kőris-völgy - paphárs - Szent Miklós-kút, - Ilona- ház - Hollóstető. Indulás 6.50 órakor a lillafüredi autóbusz-végállomásról induló volánbusszal. Túravezető: Vá- radi Zsófia.

Next

/
Oldalképek
Tartalom