Észak-Magyarország, 1996. szeptember (52. évfolyam, 204-228. szám)

1996-09-10 / 211. szám

4 Ms Itt-Hon 1996. Szeptember 10., Kedd _Programatánlat Ady Endre Művelődési Ház Szeptember 15-én: Mária-napi búcsú Diósgyőrben (egész napos rendezvény). Szeptember 20. délután 5 óra: A Diós­győri Képzőművész Stúdió kiállítása - ünnepélyes megnyitó. (A kiállítás meg­tekinthető szeptember 20. - október 4- ig, 10-18 óráig). Budai Nagy Antal Közösségi Ház Szeptember 12-14-15-én: Görömbölyi ősz. Alliance Francaise Szeptember 30-ig: az Alliance Franca­ise nagytermében Touraine Borvidé­ke - fotókiállítás. Belvárosi Kulturális Menedzser Iroda Szeptember 11. délután 6 óra: a Város­háza udvarán Városházi esték - a Mis­kolci Szimfonikus Zenekar-hangver­senye. Vezényel: Kovács László. Műso­ron: Erkel-, Kodály-, Liszt-művek. Szeptember 13. délután 4 óra: Ifjúsági Bélyeggyűjtő Szakkör és Felnőtt Bé­lyegklub. Rónai Művelődési Központ Szeptember 25-én: Talált gyerek - a Miskolci Bölcsészegyesület irodalmi színpadának előadása. Szeptember 26. délután 6 óra: Drogel­lenes program - kiállítás és zene (Fel­lép a „Ladánybene 27” zenekar). Tudomány és Technika Háza Szeptember 11-én:,Nyugdíj és TB-sza- bályozással kapcsolatos kérdések” - fó­rum. Kazinczy Értelmiségi Klub Szeptember 10. délután 5.30 óra: Ho­gyan működik az emberi szervezet? Az emberi agy. Filmvetítés, beszélgetés. Szeptember 11. este 7 óra: Dixi buli a MDB együttessel. Szeptember 13. délután 5 óra: Boszor­kánytalálkozó - előadás, tenyéijóslás, grafológia, jövendőmondás, könyvvá­sár. Szeptember. 14 de. 9 óra: Cserebere klub (szalvéta, telefonkártya, stb.) Szeptember 17. du. 5 óra: Himalájái él­mények - Vendég Csíkos József hegy­mászó. Vasutasok Vörösmarty Művelődé­si Háza Szeptember 10. du. 2 óra: Baross Gá­bor Vasutas Nyugdíjas Klub vidám kerti mulatsága Szeptember 11. du. 5 óra: Természet- járó baráti kör Szeptember 13. du. 4 óra: A „100 éves a vasutasok szakszervezete” rendez­vénysorozat szórakoztató programja (Helye: MVSC Sporttelep, közremű­ködnek a Munkácsy Mihály Általános Iskola tanulói, Hegyaljai Sándor bű­vész, a miskolci Sramli trió) Szeptember 15. du. 6 óra: Magányosok klubja - Mária bál Szeptember 16. du. 5 óra: Reiki klub - ingyenes kezelések A gondolattól a megvalósításig Beszélgetés egy 12 évvel ezelőtt megálmodott múzeumról Tóth Mária Miskolc (ÉM ) - E remény- vesztett, fásult világban is történhet olyasmi, amire felcsillan a szemünk, mo­soly ül arcunkra. Bizonyá­ra ilyen fogadtatása lesz a Déryné u. 3. szám alatt ha­marosan megnyíló színész­múzeumnak. O Az ünnepélyes megnyitó idén október 23-án lesz. Vajon mit je­lenthet ez az esemény egy olyan embernek, aki életét ugyancsak e mesterségnek szentelte? - kér­deztem az emlékház „atyját” Qyarmati Ferenc nyugdíjas szí­nészt. • Ez az alkalom a szó szoros értelmében ünnep lesz - felelte -, mert a kultúra, a mű­vészet folytonosságát 173 éven át megtartó színészek megér­demlik, hogy emléküket méltó környezetben őrizzék meg. Oly’ nagyszerű dolog, hogy az első állandó magyar színház létrejöttének helyén most, 173 év múltával emlékház nyí­lik. A színház Miskolc kultu­rális életét mindig is megha­tározta, és nyugodtan kijelent­hetem, ma is meghatározza. E múzeum létrejötte is ezt bi­zonyítja. O Kik támogatták ötletét? • Még a nyolcvanas évek köze­pén megfogalmaztam egy bead­ványt, amiben a város akkori vezetőinek segítségét kértem. Ma, 12 év után is nagyon há­lás vagyok azoknak, akik a leg­messzebbmenőkig támogatták az ötletet. Név szerint is Ko­vács Lászlónak, Kovács József­nek, Gápelné Tóth Rózának. Továbbá Gyarmati Bélának, a színház volt igazgatójának, aki helyiséget biztosított a gyűjtés megkezdéséhez. És később is, mindig megkaptam az elvi tá­mogatást. □ Mikor vetődött fel a miskolci emlékház gondolata? • 1983-ban Pesten meglátogat­tam a Bajor Gizi Színészmú­zeumot. Megdöbbenve láttam, hogy egyetlen vidéki színház, egyetlen vidéki színész nem szerepel a kiállítás anyagában. Nem értettem, és nem is aka­rom megérteni az okát, ha van ilyen egyáltalán. Miért keve­sebb a vidéki színész? Mert vi­déki közönségnek játszik? Azó­ta foglalkoztat: majd mi, itt Miskolcon megteremtjük a sa­ját emlékházunkat. Ennek 12 éve. És most az ünnepélyes Gyarmati Ferenc az oly kedves relikviák között Fotók: Bujdos Tibor megnyitóról, a múzeum felava­tásáról beszélgethetünk. □ Egy ilyen elképzelés megva­lósítása komoly személyi, anya­gi és tárgyi hátteret sejtet... • Az egésznek az alapja a szín­házrekonstrukció. A felújítási program tartalmazta a színész­múzeum terveit is. 1989-ben 10 taggal létrehoztuk a Színész Emlékház Egyesületet, ami hi­vatalos formát adott a már el­kezdett gyűjtőmunkának. Ki­emelkedő szerepe van a kivi­telezésben az ismert építész­nek, Bodonyi Csabának, aki szinte emberfeletti munkával, egy hét alatt olyan színvonalú anyagot készített a munkatár­saival, amivel az ENSZ kultu­rális alapjára kiírt pályázatot elnyerték. Ez pedig 10 millió fo­rintot jelentett. Ki kell emel­nem a múzeum kiváló szakem­berét, Kamarás Jenőt, akinek elképzelése, terve szerint ala­kul a belső tér. Nehéz erről meghatottság nélkül beszélni. Látni kellene azt a csodálatos összmunkát, ahol nincs mun­kaidő, fáradtság. Mindenkit egy dolog lelkesít: részt venni ebben a csodateremtésben. Mert ez egy csoda! Itt, Miskolc belvárosában olyasmi bontako­zik ki, ami álomnak is szép, és ez a 12 évig álmodott csoda most valósággá válik. □ A színészmúzeum működé­sének feltételét biztosító költség- vetést a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. • Valóban, mert minden kép­viselő átérezte a cél nagyszerű­ségét és jelentőségét. Es a to­vábbiakban a működéshez szükséges személyi feltételek megteremtésére a Miskolci Ga­léria igazgatója, Dobrik István személye a garancia. Nagy örö­mömre szolgál, hogy a színész­múzeum ehhez az intézmény­hez tartozik majd, hiszen így biztosítva látszik az igazi szak­vezetés. □ Mit láthatunk majd, ha belé­pünk a színész-emlékek birodal­mába? •A látványt, a tartalmat, az ezekhez párosuló érzelmeket, tehát mindazt, ami a belépőt fogadja és éri, lehetetlen e rö­vid riport keretében megfogal­mazni - pedig szívesen beszél­nék erről is. így hát csak annyit mondhatok: Mindenkit szeretettel várunk! Érdemes „hozzánk” eljönni. 1996. Szeptember 10., Kedd Itt-Hon Ms 5 Vers a korsó sör mellé Miskolc (ÉM) - Egy sötét miskolci kapualj mélyén a korsó sör mellett kultúrát is hörpinthetnek a betérők. Ä hely tulajdonosa, Orosz Tamás három hónapja szokat­lan vállalkozásba kezdett. Műi­den hónapban egyszer beköl­tözik az hodalom a füstös falak közé. Fél kilenckor a kiszolgá­lópult környéke elnéptelenedik, a jelenlévők körbeülik a „pódi­umot” és megkezdődik a bete­kintés az elmúlt századok és a ma költészetébe. Legutóbb - augusztus 28-án - Szabados Ambrus Oda a magyar nyelv­hez című összeállítása hangzott el, bevezetve a hallgatóságot a magyar nyelv rejtelmeibe, tör­ténetébe. Nem is olyan vicces... Három férfi vitatkozik arról, ki­nek az anyósa beszél a legtöb­bet.- Az enyém annyira győzi szóval - mondja az első -, hogy nem is vettünk tévét. Úgyse tudnánk figyelni abban az ir­datlan hangzavarban.- Az semmi! Az enyém annyit beszél, hogy a múltkor halláskárosodást szenvedtem - közli a második. Mire a harmadik:- Mi voltunk a Balatonon.- Na és?- Hogyhogy na és? Nézzétek meg az anyósomat, teljesen le­barnult a nyelve. * Kovács hosszú üzleti útra in­dul. Előtte azonban gyermekei lelkére köti, hogy jók legyenek, s időnként írjanak levelet. Alig megy el az apa, a gyerekek, Zo­lika és Pistike összevesznek azon, hogy ki aludjon a mama ágyában.- Az lesz a legjobb, ha egyik este te alszol velem, Zolika, a másik este pedig te, Pistike - tesz igazságot a mama. Ebben mindannyian meg­egyeznek. Pár nap múlva Ko­vács megkapja az első levelet hazulról: „Mindannyian jól vagyunk. A mama ágyában minden este más alszik. Csókol fiad: Pisti­ke.” „ Egy hölgy méltóságteljesen sé­tál a kiállítóteremben, s apró­lékos figyelemmel veszi szem­ügyre a képeket.- Milyen szörnyű randa ez a festmény - mondja a tárlat­vezetőnek.- Az nem festmény asz- szonyom, hanem falitükör. Apa és fia beszélget.- Mondj el ritka állatot Ausztráliában - szól az apa.- Elefánt!- De hát elefánt nincsen Ausztráliában?!- Hát azért olyan ritka! - feleli rá a fiú. * A jó ismerősök találkoznak.- De régen láttalak. Merre jártál?- Kórházban voltam. Elő­ször azt hittem, hogy ott pusz­tulok el, de aztán a jó magavi- seletemért előbb kiengedtek. Az Itt-Hon keresztrejtvénye Ví zczíntpci' 1. Samuel Papys (1633-1703) angol naplóíró gondolata (zárt betűk: T, Á, A). 11. Mik­lósa ...; operaénekesnő. 12. Él­jenezve köszönt. 13. Somogyi település. 14. Nyilallik. 16. Ki­rály ül rajta. 17. Lám. 18. Ház­ból szökik. 20. Örmény romvá­ros. 21. Hódpatkány. 23. Vilá­gítótest. 25. Görög erdei nimfa. 26. Tömegtájékoztatás. 28. Ró­mai kettő. 29. 421 295 méte­res futótáv. 31. Határ határai! 32. A köpönyeg írója. 33. Kar­nagy (Nándor, 1870-1943). 35. Szobor tartója. 36. Háború előtt a rendőrség által kitelepített személy. 37. Lengyelországi fürdőhely. 38. Hajítás. 40. A magnézium és a kén vegyjele. 41. Zenetörténész (Alfred). 43. -gat párja. 44. Töltött tész­ta. 45. Férfi keresztnév. 47. Üzemanyagtöltő állomáson dol­gozik. Függőleges: 1. Lendületbe hoz. 2. Móricz Zsigmond műve. 3. Szobrász (Miklós, 1871-1944) 4. Észa­ki férfinév. 5. Ismételve város. 6. Fonal. 7. Gén darab! 8. Tü­zet szüntet. 9. Erős igénybevé­tel. 10. Női név. 14. Gyerme­ke. 15. Gondtalan anyagi hely­zet. 18. Domborodik. 19. Békés megyei helység. 22. Rakosgat. 24. Mely tárgynál. 26. Malaj­ziai autók jelzése. 27. Lovag­lónadrág. 30. Pattog a tűz. 31. A fizika egyik ága. 32. Huligá­nok bandája. 34. Választmány. 35. Tágas helyiség. 36. Szájat nyit. 37. A gondolat befeje­ző része (zárt betűk: Y, E, Z). 39. Földbe temet. 42. Presser zenekara volt, 44. Dudor. 46. Azt a személyt. 47. Koreai sziget. _Itt-Hon-Konyha Hideg levesek Barackleves Hozzávalók: 50 dkg őszibarack, 50 dkg kajszi, 2 evőkanál méz, 1 csomag vaníliáscukor, 6 szem szegfűszeg, 3 da­rabka fahéj, egy csipet só, 2 citromka­rika, 1 liter víz, 2 dl tejföl, 2 kávéska­nál liszt. A vizet a mézzel és a felsorolt fűsze­rekkel felforraljuk, beletesszük a ki­magozott, kockákra feldarabolt őszi- és kajszibarackot. 5 percig főzzük lefed­ve, majd a lisztes tejföllel behabarjuk. Ekkor már csak felfuttatjuk. Lehűtve tálaljuk. Ez alaprecept, idénynek megfelelően többféle gyümölcsből (meggy, cseresz­nye, egres, ribizli, alma, körte, szilva, birs) készíthetünk gyümölcslevest, pl. a színtelen aknához, körtéhez adjunk színt adó szilvát, ringlót. A korai gyü­mölcsökből egy-egy levesnek való vegyes zacskót lefagyaszthatunk, hogy később is ehessünk belőlük, Gyümölcsleveseket készíthetünk víz helyett fehérborral, ek­kor azonban tejföl helyett tejszínnel sű­rítsük be az ételt, mert a bortól a tejföl esetleg összetúrósodik. De nem csak gyümölcsökből készíthe­tünk hideg levest. A mediterrán orszá­gokban általában nem része a főétke­zésnek a leves. Mégis sokfélét ismer­nek és készítenek. Például a leghíresebb spanyol leves a gazpacho, ami tulaj­donképpen hideg zöldségleves. Alapja a több évszázados parasztleves, amely­hez a hozzávalókat mozsárban törték meg. Ma már turmixgéppel készítik a spanyol háziasszonyok is. Nagyon sok­féle gazpachot készítenek tengeri hal­lal... Mi is készíthetünk ilyet, de csak friss zöldségféléket használjunk hozzá és csak nagyon hidegen, legalább két órai hűtés után fogyasszuk. Levesestál- lal együtt rakjuk be a hűtőbe. Egyszerű gazpacho Hozzávalók: 6-7 szem paradicsom, 4 zöldpaprika, 1 uborka, 1 fej vöröshagy­ma, 2 gerezd fokhagyma, 4 evőkanál olaj, 1 evőkanál ecet, 12 dkg zsemle- morzsa, 1 evőkanál finomra vágott zel­lerlevél vagy zöldpetrezselyem, egy ke­vés majoránna, só, törött bors. A paradicsomot meghámozzuk és ki­magozzuk. Ugyancsak meghámozzuk a uborkát - ha nagyok a magjai, ma­gozzuk ki - és feldaraboljuk. A zöld­paprikát magházának eltávolítása után négybe vágjuk. Vastagra szeletel­jük a vöröshagymát és a fokhagymát. Valamennyi zöldfélét turmixgépben si­ma péppé töijük, majd a pépet leveses- tálba öntjük. Összedolgozzuk az olaj­jal, esettel, ízesítjük a fűszerekkel, megsózzuk és megborsozzuk. Felönt­jük annyi hideg vízzel, hogy sűrű le­vest kapjunk. Végül belekeverjük a zsemlemorzsát, amely megdagadva szép ragyogást ad a levesnek. Legalább két órára hűtőszekrénybe tesszük és nagyon hidegen tálaljuk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom