Észak-Magyarország, 1996. szeptember (52. évfolyam, 204-228. szám)

1996-09-02 / 204. szám

BORSOD - ABAUJ - ZEMPLÉN FÜGGETLEN NAPILAPJA Arrébb tolták Miskolc határát A Szerencs felől Miskolcra érkezők megdöbbenéssel ta­pasztalhatják, hogy hama­rabb érnek a megyeszékhely­re, mint korábban. (5. oldal) Laár akaratlanul is „telepedett” A L’art puor l’art társulat el­érkezettnek látta az időt, hogy ismert slágereiket élő előadásban is a nagyérdemű elé vezessék. (10. oldal) Olaj a „szűzre” - esések és esélyek Szombaton késő este gazdá­ra találtak a 3. Miskolc Ral­lye győzelmi trófeái abszo­lút és kategória-értelemben is. (Sport: 11-13. oldal) Villamos Napok a Tiszai „Esőműben” A komor időjárás ellenére majd' kétezren ünnepeltek Egy nap Európának, egy a közönségnek Gödöllő (MTI) - Az EU-hoz csatla­kozásnál elsősorban a piaci ver­senyre kell felkészülni, ami annál is fontosabb, mert az unió a tagor­szágok agrárpolitikája szerint ma­gas szintű védelmet és a miénknél nagyságrendekkel nagyobb támoga­tást nyújt a mezőgazdaság termelői­nek - mondta Lakos László földmű­velésügyi miniszter szombaton a gödöllői OMÉK-on, az EU-csatlako­zás feltételeinek elemzéséről az Eu­rópai Agrárnap keretében tartott szakmai tanácskozáson. Mint a mi­niszter előadásában utalt rá; a tár­ca törekvése az, hogy jövő évben a mezőgazdaságnak nyújtott költség- vetési támogatás reálértékben leg­alább az idei mértéket érje el, s ezen belül az elosztásnál a termelők nagyobb támogatást kapjanak. Vasárnap közönségnapot tartott az OMÉK. A vásár iránt igen nagy az érdeklődés, délig 9600 jegyet adtak el a pénztárakban. Délelőtt Lakos László, a földművelésügyi tárca mi­nisztere kiosztotta a miniszteri ágazati díjakat. A Miniszteri Nagy­díjat a hajdúböszörményi Béke Ag­rárszövetkezet kapta meg. Új gimnázium majd’ másfél milliárdért Debrecen (MTI) - A 40 éves deb­receni Tóth Árpád Gimnázium szép születésnapi ajándékot kapott: szombaton délután Göncz Árpád köztársasági elnök adta át a diá­koknak és a tanároknak és Debre­cen polgárainak az ország egyik legkorszerűbb oktatási intézmé­nyét. Az új iskolaépület 1 milliárd 325 millió forintba került, amelyből 600 milliót az egyházi kárpótlásból kapott a város. Ä gimnázium régi épületét ugyanis visszaigényelte a római katolikus egyház, s abban működik a Svetits Gimnázium. Összehangolt védelem Eger (MTI) - Világosi Gábor, a Belügyminisztérium államtitkára avatta fel szombaton Egerben azt a megyei Tevékenységirányító Köz­pontot, amely a jövőben összehan­golni hivatott a rendvédelmi, a ka­tasztrófaelhárítási szervek, a rend­őrség, a tűzoltóság és a polgári vé­delem munkáját. Az egész Európá­ban egyedülálló, modem technikai berendezésekkel felszerelt, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság tető­terében elhelyezett központ közel 100 millió forintos beruházással készült el. Nagy képünkön: üzembemutató a Nyitott kapuk napján. A megnyitó­tól a versenyekig kitartott a közön­ség érdeklődése. Tiszapalkonya (ÉM - BAL) - „Villamos Napok ’96” néven tartottak nagyszabású rendez­vényt a hét végén a Tiszai Erő­műben és környékén. A három­napos program során kitünte­téseket, elismeréseket is át­nyújtottak az arra érdemesek­nek. Három éve ünnepük meg ország­szerte a villamosenergia-iparág legjobbjait, a 18 társaságnál egy időben, augusztus végén tartott Villamos Napok nagyszabású ren­dezvényei során. A Tiszai Erőmű Társaságnál (TÉT) ez az idei alka­lom annyiban volt különleges, hogy immár egy új cég, az amerikai AES „családtagjaként” ünnepelhettek a társaság vezetői és dolgozói. A ne­ves napokon huszonnyolcán része­sültek elismerésben, köztük ketten az Aranygyűrű életpálya-díjban: Bakács István, a TE Rt. igazgató­ságának elnöke és Nyikon Béla re­ferens, szakszervezeti titkár. Szombaton valóságos „majális” várta a dolgozókat és családjaikat a szabadidő-központ területén, el­sősorban a tűzoltópályán. A nap nyitányaként Schwardy Miklós ve­zérigazgató tartott beszédet. Már ekkor látszott: az esőzés és a meg­lehetősen komor időjárás ellenére majd’ kétezren döntöttek úgy, hogy ezen a hétvégén kilátogatnak a Vil­lamos Napok helyszínére. A han­gulatról és a szórakozásról majo­rettek és néptáncosok előadása, rendőrmotoros- és tűzoltóbemuta­tók, versenyek és vetélkedők gon­doskodtak, futball- és teniszbajnok­ságban lehetett részt venni, nem beszélve az egésznapos tiszai kis­hajótúrákról. A gyerekeknek ren­dezett bábelőadást, a különböző já­tékos versenyeket - az aszfaltrajz­verseny kivételével - az eső sem tudta elmosni. Délben a megéhe­zett résztvevőket ingyen ebéd várta a „gulyáságyúnál”. Mindez a szervezők elképzelése szerint zajlott, és folytatódott va­sárnap, a „Nyitott kapuk napján”. Az utóbbi program célja évről évre az, hogy feloldja az ellentétet: bár az erőműben generációk dolgoznak együtt, egymás mellett, alapvetően egy zárt üzem, a dolgozók család­tagjai nem nagyon láthatják belül­ről „hétköznapokon”. A nyílt napon azonban lehetőséget kapnak rá, hogy - elsősorban a gyerekek - megnézhessék, hol is dolgozik a pa­pa, a nagypapa - és talán felnőve ők is az erőművet választják majd munkahelyül... Az egész augusztusi-szeptembe­ri hétvégét átívelő Villamos Napo­kon együtt ünnepelt a TÉT mind­három erőműve, a tiszapalkonyai, a Tisza II. és a Borsodi Erőmű, va­lamint a lyukóbányai üzem. A cég vezetői megjegyezték: remélik, az új tulajdonosnak nem lesz ellenére, hogy ez a hagyomány a jövőben is folytatódjon. Szentmisével indult az idei tanév Újszerű vadásznapok Budapest (MTI) - Hazánkban je­lenleg a vadászat átalakulóban van, köszönhetően a vad védelmé­ről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló, néhány hónap­ja meghozott törvénynek. Ezt Be­nedek Fülöp, a Földművelésügyi Minisztérium közigazgatási állam­titkára mondta szombaton Buda­pesten a Kőbányai Vásárvárosban, a Naturexpón, az Országos Vadász­napok megnyitóján. A rendezvény - az eddigiektől eltérően nem egyetlen hétvégére koncentrálták a szervezők - augusztus 31-e és szep­tember 8-a között az országban 30 helyszínen több mint 600 program­mal várja a vadászat iránt érdeklő­dőket. Az új iskolai tanév kezdete kap­csán rendeztek Veni Sancte-ün- nepséget szombaton délelőtt Mis­kolcon, a Földes Gimnázium mel­letti minorita templomban. Ebből az alkalomból a szentmiséi az is­kola jogelődjében, az 1729-ben alapított Fráter György Gimnázi­umban tanult papok tartották. A hallgatóság'soraiban pedig az itt végzett osztálytársak, barátok, is­merősök ültek, köztük a Fráter György Hagyományőrző Egyesület tagjai, akik hangsúlyozták: szeret­nének az ősi hagyományok ápolá­sa révén hozzájárulni egy XXI. szá­zadi gimnázium kialakításához. Ugyancsak tanévnyitó szentmisét tartottak vasárnap délután az avasi templomban, majd felszentelték a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kollégiumát. Fotók: Dobos Klára Kommentár Otajfolt Szabó Nóra Sokak szerint a rali nézőszámát tekintve az ország második legnépszerűbb sport­ja, de ha minden héten volna, akkor a focit is lekörözné. Az idei miskolci rali, a megye talán legnagyobb sportesemé­nye mégsem lesz a legnépszerűbb - a versenyzők körében. Az előzetes nyilatkozatok nagy várako­zásról, izgalmas csatáról szóltak. Arról, hogy a magyar pilóták és navigátorok szeretik ezt a környéket, kedvelik a han­gulatos versenyeket, a remek szervezést, a lelkes közönséget. Ez jó. Hiszen nekik is autóznak, azoknak, akik elzarándokol­nak miattuk kilométereket, festett lepedő­ket rázva éltetik őket, túráznak, fára másznak, hogy láthassák azt a röpke kis útszakaszt, azt a csinos kis balnégyet, azt a látványos dobbantót, tűrik a dézsából ömlő esőt, a várakozásokat. És azoknak, akik alkohollal felfegyverkezve kötöz- ködnek, verekszenek, autókat törnek fel, kényükre-kedvükre grasszálnak a pályá­kon, olajat öntenek, kavicsot szórnak, fa- rönköket dobálnak a tiszta utakra. Nekik nincs fair play, csak buli. Ők nem érzik a felelősségét a közel kétszáz kilométeres sebességnek, a kínját egy ostoba és értel­metlen balesetnek. Hogy rendezők, szer­vezők sokhónapos, keserves és örömteli munkája van ebben a versenyben. Ranga és Büki utoljára '94-ben nyert Mecsek-ralit és egyidejűleg bajnokságot. Nekik most szerencséjük volt. Ők men­tek volna elsőként a szőlősardói dob­bantóra, amelyre valami gátlástalan há­borodott többliter olajat öntött. Tóth Ci­linek és Csökő Zolinak viszont nem sike­rült. Sem nyerni, sem bajnokságra törni. Mi több, a dobogós helyük is megingott. A verseny harmadik(l) percében a bükk- szenti gyorson olajra futottak és a fák kö­zé szorulva landoltak. S akik mosolyog­va kérdezték: megvan-e még a ragályi kiskocsma, ahol mindig úgy várják őket, lehajtott fejjel - szerencsére egészsége­sen - fejezték be a még el sem kezdett versenyt. Ferjáncz Attila megkérdezte: ezért autó­zunk? Van ezeknek fogalmuk a raliról? Az én kérdésem pedig: olajfolt esett a borsodi közönség becsületén, de ugye nem fog elszállni a miskolci rali is rajta? A tiszai reformerek máig ható üzenete Ünneplők sokasága tisztelgett szombaton Ti- szadobon a folyószabályozás 150. évforduló­ján az akkori reformerek - gróf Széchenyi Ist­ván, Vásárhelyi Pál és gróf Andrássy Gyula - emléke előtt. Göncz Árpád köztársasági el­nök tettüket a legjelentősebb természetátala­kító tevékenységnek nevezte a koszorúzás! ünnepségen. (Tudósításunk a 2. oldalon.) Fotó: Nagy Tamás (KM)

Next

/
Oldalképek
Tartalom