Észak-Magyarország, 1996. augusztus (52. évfolyam, 179-203. szám)

1996-08-12 / 188. szám

Ne flakonba adják a bort Több hétvégi rendezvényen is a minőségi borok védel­me érdekében emelték fel hangjukat a megye boros­gazdái. (3. oldal) Táncparkett a zúzott kövön Pokróc helyett ma már pádon ülhetnek a galgóci folk-piknik vendégei, a han­gulat a régi a zúzott köves táncparketten. (8. oldal) Az Ózdi KC a tornagyőztes Kétnapos felkészülési tor­nát rendeztek Ózdon. A megfiatalított Debrecen és két szlovák csapat is részt vett. (Sport: 9-11. oldal) A 101 kiskutya Diósgyőrből Diósgyőr (MTI) - A Disney filmek kedvelt rajzfilmfigurái a jövőben csokoládéból készülnek a Nestlé Hungária Diósgyőri Gyárában. A svájci központú csokoládé-nagyha­talom a Walt Disney konszernnel kötött kizárólagos megállapodás alapján gyártja a rajzfilmek figurá­it Diósgyőrben és árusítja a gyere­kek örömére a nagyvilágban. Csu­pán Anglia 400 tonnát rendelt az idén, az éves teljes export mennyi­sége pedig eléri a 850 tonnát. Villeneuve győzött a magyar Forma-l-en Budapest (MTI) - A Forma-l-es autós gyorsasági világbajnokság 11. Magyar Nagydíját, amelyet va­sárnap rendeztek meg a Hungaro- ringen, a kanadai Jacques Ville­neuve (Williams-Renault) nyerte meg a brit Damon Hill (Williams- Renault) és a francia Jean Alesi (Benetton-Renault) előtt. (A versenyről szóló beszámolónk a 9. oldalon.) Jimmy Carter ma házat épít Vácott Budapest (MTI) - Megérkezett Magyarországra Jimmy Carter, aki hétfőtől részt vesz Vácott Habitat for Humanity International elneve­zésű ökumenikus keresztény lakás­építő szervezet akciójában, amely­nek keretében 50Ö önkéntes egy hét alatt összesen tíz lakóházat hoz tető alá. Az Amerikai Egyesült Ál­lamok volt elnöke rendszeresen részt vesz a Habitat különböző épí­tési akcióiban, s ez az első olyan szereplése, amikor az amerikai kontinensen kívül áll ennek az ak­ciónak az élére. Sok a (jogos) panasz a cipőkre Budapest (MTI) - A Fogyasztóvé­delmi Főfelügyelőség (FVF) az év első felében 32 474 könnyűipari terméket vizsgált meg szemrevéte­lezéssel és laboratóriumi módsze­rekkel a vásárlók reklamációja alapján. A panaszok csaknem 80 százaléka jogosnak bizonyult. Az erről szóló jelentésből kitűnik: a legtöbb kifogás változatlanul a láb­belikre érkezett. Mindössze a vizs­gált cipők egyötödét kifogásolták alaptalanul a vásárlók. Gond az is, hogy gyakran hiányzik e termékek mellől a használati, kezelési útmu­tató. Ilyen esetekben az FVF jogos­nak minősíti a reklamációt. Legendás víz Jézus tótjából Végig kellemes „háttércsobogástól" kísérve Zachár Géza esperes szentelte fel vasárnap délelőtt a miskolci, le­gendákkal övezett - felújított - Jézus kútját. A mise után Kobold Tamás polgármester mondott el néhány érde­kességet a kútról - Dobrossy István levéltáros kutatásai alapján. Majd arról beszélt, hogy őt négy évvel ezelőtt keresték meg azzal a kéréssel: jó lenne tenni valamit ezért a régi emlékért. A polgármester vetette fel, hogy a miskolci iparosokat kellene felkérni helyreállításra. Krisztik Pál építészmérnök tervei alapján tavaly indult el a munka, amelyben sokan részt vettek. - Azt is mondhatnám, hogy Jézus kútja a közakarat emléke, hiszen sok miskolci polgár kérése teljesült - mondta a polgármester. És felhívta a figyelmet, hogy együtt kell vigyáznunk rá. Az ünnepség után sokan mártották meg kezüket a csodás gyógyulásokat „hátrahagyott" kútba, vagy vittek üvegekben az egyszer már vörössé - Jézus vérévé - vált vízből. Fotó: Dobos Klára Horn bármiről tárgyalhat Meciarral Megerősítették a magyar-szlovák kormányfői találkozó tényét Budapest (MTI) - Kovács László külügyminiszter a tévéhíradó­nak nyilatkozva megerősítette, hogy Horn Gyula magyar mi­niszterelnök a héten találkozik Vladimir Meciar szlovák kor­mányfővel. A külügyminiszter elmondta, hogy a találkozó nem hivatalos jellegű - Horn Gyula ezzel most Vladimír Meciar tavaly augusztusi tátrafü- redi meghívását viszonozza -, és szavai szerint ez lehetőséget ad ar­ra, hogy bármilyen témát megvi­tassanak. Kovács László reményét fejezte lei, hogy a miniszterelnöki eszmecserén tisztázni lehet a ma­gyar-magyar csúcstalálkozóval kapcsolatos félreértéseket. A mi­niszterelnökök szót váltanak majd Bős-Nagymaros kérdéséről és a ki­sebbségek helyzetéről. Egyéb kérdésekről szólva közöl­te azt is, hogy a közeli napokban államtitkári szinten folytatódnak a magyar-román tárgyalások. Az interjúban Kovács László sajnálatosnak nevezte a kam­pányt, amely az ukrajnai mille- centenáriumi ünnepségek előké­születei során bontakozott ki Kár­pátalján az ottani magyar kisebb­ség ellen. Ez a külügyminiszter szerint el­lentétes a magyar-ukrán alapszer­ződés szellemével, de bízik abban, hogy a kampányt az ukrán szervek megállítják. Kovács László el­mondta, hogy levélben kérte ukrán kollégáját a millecentenáriumi ün­nepségek támogatására. Felszentelték a harmadik templomot A tiszaújvárosi görög katolikusok közössége építtette magának Keresztes Szilárd megyéspüspök szentelte fel tegnap délután Tisza- újváros új templomát, amelyet a helyi görög katolikusok igénye hí­vott életre. A becslések szerint 1500-2000 gö­rög katolikus ember él itt. A hívek már 1990-ben elhatározták a templom megépítését, de a tényle­ges munkálatokat csak 1993-ban kezdhették el. Az építményt a bi­zánci stílusjegyeket a modern épí­tészeti formákkal ötvözve tervez­ték és valósították meg. Az építés 25 millió forintba került eddig, de még sok minden hiányzik. Például a görög katolikus templomokból elmaradhatatlan ikonosztázion, a harang, és hátra van még a temp­lom környékének parkosítása is. Később haranglábat is szeretnének építeni a templom elé. Kommentár Utak Bujdos Attila Annyira tönkrementek a magyar köz­utak, hogy mai áron számítva 172 milli­árd forintra lenne szükség a felújításuk­hoz. További kétszáz milliárd szükségel­tetne az útépítés elmaradt beruházásai­nak pótlására. A mindezt a közvélemény elé táró szakember azt is megpendítette: nem újkeletű problémával állunk szem­ben. Útjaink állapota húsz éve(!) folya­matosan romlik. Önmagában persze mindez nem lenne annyira rettenetes, ha az illetékes arról is beszámolhatna: hamarosan úrrá lesznek a helyzeten. De nem erről nyilatkozik. Ellenkezőleg: bár évente 65-70 milliárd- ra lenne szükség a gondok orvoslásához, idén csupán 25 milliárdot fordíthatnak a közúthálózatra. Tetézi a bajt, hogy vár­hatóan kétmilliárddal kevesebb folyik be az üzemanyag árában megfizetett út­alap-hozzájárulásból, plusz a kemény tél 2 és fél milliárd többletkiadással szű­kítette a keretet. Viszont autópályáink, első és másodrendű főútjaink - hétezer kilométer hosszúságban - európai szín­vonalúak. Az idei útpénzek java pont ar­ra megy el, hogy az ezeken a szakaszo­kon keletkezett burkolati hibákat 24 órán belül kijavítsák. Persze örülhetnénk is ez utóbbi tény­nek, hiszen fontosabb útjaink már ahhoz az Európához kapcsolnak, amelyhez a hazai többség szívesen csatlakozna (il­letve amelynek bizonyos markáns politi­kai vélemények szerint mindig is szerves része volt hazánk). De ha ezt igaz állí­tásként fogadjuk el, alighanem arra is bólintanunk kell: az alsóbbrendű útjain­kat aligha nevezhetjük a bennünket az európai államok közösségéhez kötő köl­dökzsinórnak. Akik mostanában autóztak a szomszédos Szlovákiában, tapasztalhatták: a kedden magyar kollégájához induló Meciar ke­resve is nehezen találna olyan utakat, amelyeken a miniszterelnöki kocsi tenge­lye komolyan veszélybe kerülhetne. Ha cinikusak lennénk, mondhatnánk: nekik ez a fontos. Nekünk meg az, hogy az ál­lam millióin buzdítsuk hazánk fiait: mo­solyogjanak az állam millióin pénzelt millecentenáriumra az állami pénzen el nem tüntetett kátyúkon át bukdácsolva hozzánk érkező külföldiekre. Természetesen tudom: ez á fajta szem- beállítás nem helyénvaló megközelítés. Azt viszont mégiscsak szomorúnak tartja az ember az utak romlásáról szóló hírek hallatán, hogy itt tartunk, miközben nem volt olyan rendszerváltó erő - beleértve a most regnáló hatalmat is - amelyik ne a honi infrastruktúra fejlesztését tartotta volna egyik legfontosabb feladatának. Tűz a mezőségen Napok óta járják a tűzoltók a Bükki Nemzeti Park borsodi mezőségének tájvédelmi körze­tét. Az eloltott tüzek néhány óra múlva újra lángra lobbannak. (Riport a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom