Észak-Magyarország, 1996. július (52. évfolyam, 152-178. szám)

1996-07-01 / 152. szám

LII. évfolyam, 152. szám 1996. július 1., hétfő Ára: 21,90 Ft BORSOD - ABAŰJ - ZEMPLÉN FÜGGETLEN NAPILAPJA Antal: első és második hely Antal Krisztián a gyorsasá­gi autós magyar bajnokság pécsi futamain szombaton szenzációsan szerepelt. (Sport: 11-13. oldal) Háromszáz kiló morfin Taktakenéz határában 78 hektáron mákot termelnek. Az idei termésből három­száz kilogramm morfint le­het előállítani. (5. oldal) Egy „kis hal” élni akar Borsodi Ferenc vállalkozá­sát kényszer szülte. A vég- kielégítésből kisgépeket vá­sárolt és gépi berendezések át vállalta. (7. oldal) Tokió (MTI) - Magyar idő szerint szombat éjszaka rendezték meg a japán nemzetközi Ironman triat- lonversenyt. A 3,9 km hosszú úszást az egyik esélyes, a német Dittrich nyerte két perccel megelőzve az ötödik he­lyen érkező Kropkót. A másik meghívottat, az amerikai Ken Glah-t, a 180 km-es kerékpár- verseny huszadik kilométerénél érte utol, és a szakadó esőben egy­másra figyelve haladtak. Kropkó 130 km-nél defektet kapott, ame­lyet egyedül kellett megszerelnie, így több mint nyolcperces hát­ránnyal indult futni - a 42 km hosszú távon - a vezető Glah után. A zárószám harminchetedik kilo­méterénél érte utol a vezető ameri­kait, majd magabiztosan, négy­perces előnnyel nyerte a versenyt. A célba érkezés után az Arany Aszok miskolci sportolója a követ­kezőket mondta:- Iszonyatosan nehéz volt. Az utol­só kilométereken még a feladás is megfordult a fejemben, fájt minde­nem. Azonban arra gondoltam, hogy fáj mindenkinek. Borsodban is aratnak már Mezőkövesd (MTI) - Amire régen volt példa: Borsod-Abaúj-Zemplén- ben is megkezdődött az aratás Pé- ter-Pál napján. Szombaton délután a megye déli részén, Mezőkövesd határában vágtak bele elsőként a kombájnok a búzába; a Matyó Ter­melőszövetkezet 44 hektáros őszi búzatábláján arattak. A szakem­berek a termést jó-közepesnek mondják, hek' írónként 4,5-5 ton­na kenyérnek valót takarítottak be. A mezőkövesdi kombájnosokra egyébként 2800 hektár búza és 300 hektár árpa vágása vár. =±^afSfei^== Tiltás előtt elfogyott a 92-es Miskolc (ÉM) - A legtöbb töltőál­lomáson jóval a „Stop 92” július 1- jei életbelépése előtt, már az el­múlt héten végleg kiürültek a 92- es oktánszámú benzinestartályok. A miskolci ÖMV-kutaknál például már május 14-én megtörtént a tel­jes termékcsere, s a 92-estől „megtisztított” tartályaikat 91-es oktánszámú üzemanyaggal töltöt­ték fel. A Shell-kutasok figyelmét a köz­ponti vezetés hívta fel nyomatéko­san a ma nulla órától hatályba lé­pett tiltásra, óva intve egyben az egyes shelleseket: június utolsó he­tében módjával rendeljenek az „avitt” benzinből. Ennek megfele­lően a legtöbb Shell-töltőállomáson már napokkal korábban végleg el­fogyott a 92-es. A Mol-kutaknál szintén komolyan veszik a tiltást: ha maradt is mára a tartályokban a 92-esből, azt le­szivattyúzzák és elszállítják. Kropkó Péter Japán Ironman bajnoka Nem jutott be az NBI-be a Diósgyőr, mivel tegnap - hosszabbítás után - 2:2-vel ért véget a DFC-Parmalat összecsapása. A Diósgyőrben játszott mérkőzésről beszámolónk a 13. oldalon. Fotók: Farkas Maya Világ pataki diákjai, egyesüljetek! Sárospatak (ÉM - BA) - Világ- szövetségként alakul újjá idén október 5-én az 1948-ban, húsz év működés után felszámolt or­szágos pataki diákszövetség. Ezt a pataki öregdiákok világ- találkozóján, szombaton jelen­tették be. A rendezvényen elhangzott: a helyi oktatást és a régiót segíteni kívánó szövetség fórumot teremtene azok­nak az egykor és ma Patakon ta­nult (tanuló), illetve tanított (taní­tó), s a városhoz kötődő emberek­nek, akik szeretnék életben tartani Patak szellemét, és e szellemben kívánják szervezni az öregdiákok mozgalmát. Az újjáalakulással kapcsolatos felhívást kibocsátók a pataki szellem hordozójának tekin­tik azokat, akik józan mértékben képesek ötvözni a szellemi nyitott­ságot, és saját, illetve közösségük önazonosságának megóvását, a na­pi politikai áramlatok sokféleségé­ben való aktív részvételük mellett is elkötelezettek a nemzet hosszú távú érdekei iránt, s hitüket, illet­ve meggyőződésüket öntudattal, de mások kirekesztése nélkül élik meg. A pénteken kezdődött háromna­pos öregdiák világtalálkozó részt­vevői szombaton az ország külön­böző településein - így a Budapes­ten, a Miskolcon, az Ozdon, a Nyír­egyházán, a Debrecenben, s termé­szetesen a Sárospatakon - működő pataki öregdiák baráti körök tevé­kenységéről hallgathattak meg be­számolót. A világszövetség megala­pításának előkészületeként érté­kelhették azt a tényt, hogy több kör idén egyesületté alakult. Ködöböcz József nyugalmazott főiskolai tanár a viszonylag csekély érdeklődéssel kapcsolatban úgy fo­galmazott: romlottak az életkörül­mények, kevesen engedhetik meg maguknak a találkozón való rész­vételt. A szervezők egyébként a névre szóló meghívók mellett a ha­zai és határon túli magyar nyelvű hírközlés segítségével invitálták az öregdiák világtalálkozóra az érdek­lődőket. Főleg azok fogadták el a meghívást, akik a pataki oktatás 1952-es államosítása előtt tanultak az iskolavárosban. DFC: oda lett az utolsó esély is A galérianyitó grafikai biennálé munkálatai azonban nem enged­ték meg az azonnali költözést, így hat hónapnyi kényszerszünet eltel­tével kerülhetett ismét „birtokon belülre” a művészeti műhely. A galéria tegnapi megnyitóján Dobrik István igazgató bevezető szavai után Káli Sándor alpolgár­mester - a kiállítóterem épületé­nek Rákóczi korabeli múltjára utalva - időutazásra invitálta a megjelenteket, s úgy vélte, Európá­nak látnia és elismernie illik a ná­lunk keletkező értékeket. A XVIII. Országos Grafikai Bi- ennálét Beke László művészettör­ténész, a Műcsarnok főigazgatója nyitotta meg. A most kiállított anyagról szerzett tapasztalatait ecsetelve elmondta: az utóbbi évek­re jellemző meghökkentés helyett kikristályosodott, finoman megraj­zolt formák jellemzik a kortárs művészetet. A megnyitót követően a bienná­lé díjait Káli Sándor alpolgármes­tertől vehették át a művészek. A XVIII. Országos Grafikai Biennálé anyagát szeptember 29-ig láthatja a nagyközönség. Miskolc (ÉM — M.L.) - A ma­gyarországi grafikai biennálék sorában a legidősebbet, a ’60-as évek végétől jegyzett ti­zennyolcadikat, a galériák so­rában viszont a legújabbat nyi­tották meg tegnap délelőtt Mis­kolcon az úgynevezett Rákó- czi-házban. Az értékfelmutató és értékmegőrző műhelymunkájáról országszerte híres Miskolci Galéria - mivel a Miskolci Nemzeti Színház rekonst­rukciós tervei igényt, tartottak régi, Déryné utcai épületére - fél évvel ezelőtt átmenetileg bezárt. A „cserébe” felajánlott Rákóczi utcai épületének elhúzódó átalakítási Tegnap adták át a biennálé díjait Kommentár Pataki szettem Buidos Attila Világszövetségként hívják újra életre az 1928-ban alakult, és 1948-ban felszá­molt PADOSZ-t, a Pataki Diákok Orszá­gos Szövetségét. Ezt szombaton, a pataki diákok világtalálkozóján jelentették be a szemezők. A szövetség célja, hogy sajá­tos eszközeivel segítse az iskolaváros oktatási intézményeit, őrizze, továbbél­tesse a múlt értékes hagyományait, a pa­taki szellemet. Ide kívánkozik, hogy a világtalálkozón egy adomával fakasztott mosolyt az egyik legidősebb pataki diák, az iskola­város anekdotakincsét gyűjtő, hetven éve (!) érettségizett Harsányi István. Tü­zérként arról faggatták társaival az egyik katonát, mondaná meg: mi lenne az a magyar lovasszellem, ha már annyit hi­vatkoznak rá. A válasz: „mi lenne? Hát kísértet lúháton!''. Találó a történet. Hiszen a találkozó - zömében idős - résztvevői pont azt kifo­gásolták, hogy megkopott a pataki szel­lem. Csakhogy ez még nagyon is eleven kísértet: itt élnek ők, akik emlékeznek rá, mit jelentett egykor pataki diáknak lenni, mire tanított az alma mater. Példának okáért a szellemi nyitottságra, a dogmák elutasítására, az önálló ítélőképességre, a közösségek - a nemzet - iránti elköte­lezettségre, és így tovább, és így tovább. Ma nem feltétlenül erre tanít a legtöbb iskola. S ez nem csupán nevelési problé­ma. Számos olyan generáció nőtt fel az utóbbi évtizedekben - mást ne mondjak: a mai korosztályok tanítói -, amelyiket úgy készítettek fel az életre, hogy az önálló gondolkodásnál sokkal fontosabb a feltétlen be- és elfogadás, az alkalmaz­kodás, a beilleszkedés, a konfliktusok kerülése. A mai társadalom ennek meg­felelően sok mindennek nevezhető, de kreatívnak valószínűleg aligha. Fontos-e tehát az öregdiákok szövetke­zései Igen, az. Csakhogy. Egy világszövetségben nem csupán az a jó, hogy tiszteletre méltó céljai vannak, de az is, hogy ezek megvalósítására fan­tasztikus lehetőségekkel rendelkezik. E lehetőségek kiaknázásához viszont több szervezőerő szükségeltetik, mint amennyivel általában helyi baráti társa­ságokat, köröket szervez az ember. Az igazi kérdés a világszövetséggel kapcso­latban tehát az: a pataki szellem iránt el­kötelezettekben megvan-e ez a szervező erői Ha a zömében idős emberekben nincs, találnak-e - s ha igen: hogyan - olyanokat a - világtalálkozóról többnyi­re távol maradt - fiatalabbak között, akikre rábízhatják ezt a munkát? Az első miskolci bölcsészdiplomák Szombaton adták át a Miskolci Egyetemen az első bölcsészdiplomákat. Tudósításunk a 3. oldalon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom