Észak-Magyarország, 1996. február (52. évfolyam, 27-51. szám)

1996-02-08 / 33. szám

BORSOD - ABALJJ - ZEMPLÉN FÜGGETLEN NAPILAPJA LII. évfolyam, 33. szám 1996. február 8., csütörtök Ára: 21,90 Ft / Civilben sem könnyebb... Magyarországon ma nincs hitelt érdemlő adat arról, hogy mi vár a civil életben a hadkötelezettséget teljesí­tett fiatalokra. (4. oldal) Használtból már nem lesz új A négy-öt évvel ezelőtt, a személyautó-kereskedelem felfutása idején vásárolt jár­művek első generációja megérett a cserére. (9. oldal) „Csodára nem számíthatunk” A Diósgyőri Kórházat a 120 millió forintos adóssága vizsgálatára, a rendezési lehetőségek feltárására át­világították. (5. oldal) Elkészült a pápa júniusi programja Budapest (MTI) - Elkészült II. Já­nos Pál pápa júniusi magyarországi látogatásának előzetes programja - nyilatkozta Tabajdi Csaba, a Mi­niszterelnöki Hivatal politikai ál­lamtitkára szerdán. A részletekről szólva közölte: II. János Pál Pan­nonhalmán és Győrben tesz látoga­tást, a pannonhalmi apátság alapí­tásának évfordulója alkalmából, a millecentenárium keretében. A programot Horn Gyula miniszterel­nök jövő heti olaszországi, illetve vatikáni tárgyalásai során a pápá­val történő találkozásán véglegesí­tik. Az érintettek változatlanul erő­feszítéseket tesznek arra, hogy még az idén létrejöjjön II. János Pál pá­pa és Alekszij orosz ortodox pátriár­ka találkozója. Több helyszín me­rült fél lehetőségként, és az időpont is tisztázásra vár még. Az Erzsébet téren lehet a Nemzeti Budapest (MTI) - A Környezetvé­delmi és Területfejlesztési Minisz­térium szerint az Erzsébet téren kellene felépíteni az új Nemzeti Színliázat. A tárca ezen álláspontjá­ról Baja Ferenc miniszter tájékoz­tatta szerdán Budapesten az újság­írókat. Azt is elmondta: ezt a szak­mai véleményt ismerteti a csütörtö­ki kormányülésen is, annak egyide­jű kifejtésével, hogy a minisztérium véleménye szerint ezen a helyen 2000-ig felépíthető az új színház. Ha a kormány csütörtökön dönt az ügyben, a szaktárcáknak március végéig kell majd elkészíteniük az újabb koncepciót, ez már foglalko­zik a részletes beépítéssel, az üzleti lehetőségek tisztázásával. Esélyesek vagyunk az újjáépítésben Budapest (MTI) - A Világbank je­lentős infrastrukturális beruházá­sokat tervez Boszniában és Horvát­országban. Ezekről a listát a Világ­bank képviselői átadták Lotz Ká­roly közlekedési, hírközlési és víz­ügyi miniszternek az egyesült álla­mokbeli tárgyalásai során. A lista mintegy 80 út- és híd rekonstrukci­óját, száznál több távközlési és víz­ügyi beruházást tartalmaz. A közle­kedési tárca vezetője szerdán érke­zett haza az USA-ból, és már a Ferihegyen elmondta: a Világbank szakemberei szerint Magyarország jó eséllyel pályázik a boszniai újjáé­pítési projektekre. Pénzhiány miatt bezárják az iskolát Nyírjákó-Nyíregyháza (MTI) - Meghatározatlan időre szerdán be­zárta általános iskoláját a nyíijákói önkormányzat. A testületnek nincs pénze az intézmény fűtésére. A Sza- bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Köz- igazgatási Hivatal arra kérte a pol­gármestert, hogy hívjon össze - egy­két napon belül - rendkívüli testü­leti ülést, s a képviselők foglaljanak állást arról, képesek-e, vagy sem az általános iskolát működtetni, ami egyébként kötelező feladat. A sza­bolcsi község önkormányzatának azért ürült ki, a pénztára, mert a köztisztviselők egy havi nettó bérét kapta meg januárra, ugyanakkor ki kellett fizetnie a 13. havi illetmé­nyüket is. Az illetékesek ugyanak­kor furcsállják, hogy a hiányzó 70 ezer forint előteremtése megoldha­tatlan feladatot jelent a községnek. Egy berentei történet vége „Itt voltunk otthon, bárhol másutt csak vendégek leszünk" Szabó Nora Kazincbarcika-Berente, Alsó- zsolca (ÉM) - A megyei közgyű­lés döntése megszületett, ellene kapálózni lehetett ugyan, de nem sok értelme volt. Á beren­tei Ifjúsági Nevelőotthon febru­ár 29-én megszűnik létezni. La­kója már most sincs, csak a dol­gozók maradtak. Sok a munka egy bezárt intézmény körül. Az állami gondozott fiatalok egy ré­szét a megyaszói intézet elvitte, öten-hatan rokonhoz, ismerőshöz mentek, az utolsó transzport tegnap költözött át az alsózsolcai nevelőott­honba. Ok voltak a legtöbben, szám szerint tizenöten. A költözést mege­lőző napokban már nem uralkodott túl vidám hangulat, a srácok csak ímmel-ámmal takarítottak és tették a dolgukat, a nevelők és gyermekfe­lügyelők azonban még megpróbál­ták tartani a megszokott napi rit­must, ha nehezen is ment. A cso­portnaplókat egészen tegnapig ve­zették, s amint lekerült az Ifjúsági Nevelőotthon felirat az épület falá­ról, kikanyarodott a busz a 26-os út­ra, a naplókat is lezárták, mint ahogy az itt eltöltött tanulságos és megismételhetetlen időszakot 1987- 1996 között. Élt nyolc és fél évet. Bár a fiúk nem akartak intézet­be menni, inkább az utcára, húsz- egynéhányuknak nem volt más vá­lasztása. A két „nagy” intézetben természetesen akadt hely számuk­ra, ám Alsózsolca már nem tudta megoldani a tizenöt fiatal berende­A búcsú senkinek sem volt könnyű, de menni kellett Fotók: Bujdos Tibor zési tárgyainak biztosítását, így magukkal vitték az amúgy is feles­legessé vált ágyakat, szekrényeket, mosógépet, tévét, videót, szóval, ami eddig is az övék volt. Legalább­is használatra, mert itt igazán sem­mi sem a gyerekeké, csak a törődés. Minden más érzéki csalódás. Pedig sokan tudnak még közülük mesélni a romos épület felújításáról, a szin­tén Alsózsolcához került tangazda­ság létrehozásáról, a vidám és szo­morú eseményekről. Ezért talán bo­csánatos bűn, hogy' valóban ottho­nuknak érezték Berentét. (Folytatás a 3. oldalon.) Hazaküldtek két katonát Okucaniból Budapest (MTI) - Szolgálati köte­lességszegés alapos gyanúja miatt hazaküldtek két magyar békefenn­tartó katonát a horvátországi Oku­caniból. Váradi Emil őrnagy, a kon­tingens szóvivője szerdán elmondta, hogy két szerződéses tiszthelyettes­ről van szó. A Száva partján láttak el biztosítási feladatot, aknamente­sített területet őriztek, ám elhagy­ták őrhelyüket és elmentek egy boltba italozni. A műszaki zászlóalj parancsnoka szolgálati kötelesség­szegés alapos gyanúja miatt felje­lentést tett a két katona ellen a Bu­dapesti Katonai Ügyészségen. Egyúttal javasolta szerződésük fel­bontását. A két katona pótlásáról egyelőre még nem született döntés. Ez volt az első alakalom, hogy kato­nákat küldtek haza Okucaniból. A honvédelmi tárca vezetője rámuta­tott: a fegyelemsértés annál is in­kább megdöbbentő, mert mindkét hazaküldött katona hivatásos, egyi­kük a határőrségtől jelentkezett. Keleti György szerint tettüket sú­lyosbítja, hogy a két katona őrhelyé­nek elhagyásával társai testi épsé­gét veszélyeztette. Csak a földrajzi távolság marad meg Kobold Tamás előadása az egyetem és a város kapcsolatáról Miskolc (ÉM - DK) - A város ve­zetése jelentős szerepet tulajdo­nít a Miskolci Egyetemnek a ré­gió fejlesztésében. Kezd lezárulni az a korszak, amely­ben bizony - nemcsak földrajzilag - elég messze volt egymástól a város és egyeteme. Ez derült ki tegnap délután Kobold Tamás, Miskolc pol­gármestere szavaiból, amikor is ak­tuális várospolitikai kérdésekről il­letve a város és a Miskolci Egyetem kapcsolatáról tájékoztatta a tan­székvezetőket az egyetemi tanács­teremben. A polgármester elmondta, hogy' a város jövőképének kialakítása ta­valy márciusban elkezdődött, idén szeretnék megvitatni, közgyűlés elé vinni a tervezetet. Ebben a munká­ban részt vesznek a Miskolci Egye­tem munkatársai is. Majd arról be­szélt, hogy a Bölcsészettudományi Intézet megalakítása szellemi pezs­gést indított el a városban. Hiányolja viszont, hogy a helyi köz dolgairól nem beszélgetnek az emberek. Még nem tudatosodott a miskolci polgárságban: valamennyi­re az ó pénzükről van szó. És hogy a jó értelemben vett lokálpatriotizmus még nem alakult ki a városban, ab­ban több felszólaló is egyetértett a polgármesterrel. Ennek oka egy­részt ismert, hiszen a háború után sok bevándorló érkezett, akiknek nem volt sok kötődésük Miskolchoz. Azóta persze már változhatott volna a helyzet, hiszen a bevándorlók gye­rekei itt születtek. A lokálpatriotiz­must fel kell éleszteni. Ezért is ter­vezi a polgármester egy a helyi tör­ténelmet összefoglaló kiadvány megjelentetését. A tanszékvezetők kérdései, felvetései alapján sok másról is szó esett. Elhangzott egy' kérdés például arra vonatkozóan, van-e a városnak fejlesztési terve, szóba került az ipari park, és a vá­ros köztisztasága is. De szinte min­den egyes téma azzal végződött: jut szerep bőven az egyetemnek, a vá­ros értelmiségének... A város és az egyetem vezetője: Kobold Tamás és Farkas Ottó Kommentár Csillagok Bujdos Attila Megszületett a jogerős ítélet: egy év pró­bára bocsátották a sajóvelezdi Lenin-kocs- ma tulajdonosát. Mint ismeretes: a férfinak azért gyűlt meg a baja az igazságszolgálta­tással, mert csapszékében tiltott önkény­uralmi jelképeket helyezett közszemlére. Kétség kívül különös szenvedély, ha va­lakit a fél múlt - koránt sem mindenki szá­mára jóemlékű-rekvizitumai hoznaktűz- be. A kocsmáros úgy érzi jól magát, ha százszámra veszik körül Lenin-képek, öt­ágú csillagok, és így tovább, és így tovább. O tudja, miért jó ez neki. A design kiala­kításánál nyilván figyelembe vette a törzs- közönsége igényszintjét. Feltételezem: a nála poharazók lelkivilágát akkor sem za­varja a miliő, ha éppen a politizálás ingo­ványos talajára tévednek. Azt sem hin­ném, hogy éppen ebben az italmérésben egyesülnének a világ proletárjai a törvé­nyes államrend felforgatására. Mint ahogy azt is nagyon jól el tudom képzelni, hogy a Lenin-képekkel, csillagokkal nem deko­rált becsületvesztőkben sem feltétlenül csak dicsérő szavakkal illetik pártjainkat és kormányunkat. Az enyhe ítélet alapján joggal gondolhat­juk, hogy az ózdi bíróság sem találta a tár­sadalom békéjére igazán veszélyesnek a velezdi kocsmáros csillagokat mutogató hóbortját. Mivel egy fővárosi mulató ese­tében nem is olyan régen már született ha­sonlóan enyhe ítélet, számítani is lehetett rá, hogy a dorgálásnál súlyosabb követ­kezményei aligha lesznek az ügynek. Eh­hez képest hány embernek adott munkát az ötágú csillag! A rendőröknek házkuta­tást kellett tartaniuk, a vizsgálat végezté­vel az ügyészek serénykedtek, majd a bí­róságnak kellett mérlegelnie. Mondják: a köz nyugalmát igazán veszé­lyeztető bűnesetek száma nő. Mondják: az igazságszolgáltatás robotosai iszonyú terhek alatt nyögnek, miközben maga az igazságszolgáltatás lassú. (Nyilván dema­gógia lenne megkérdezni: rendjén van-e, hogy miközben a Lenines-csillagos ügy­gyei bíbelődött megannyi ember, fonto­sabb ügyekben nem tudott nyomozni, íté­letet hirdetni, és így tovább, és így tovább...) Nem szeretném, ha félreérthető lenne: be­látom, hogy mindenki csak a törvény ál­tal rárótt penzumot teljesítette. Jogállam­ban így van rendjén: ha törvényt sértenek, nem maradhat el a büntetés. Talán a tör­vénnyel volt a hiba. Vagy talán azzal, aki ügyet csinált egy korcsmáros különös rek­lámkampányából. Influenzaj árvány: 100 halott Budapest (MTI) - A hét hete tartó influenza­járvány ideje alatt együttesen mintegy 400 ezer megbetegedést jelentettek be, azaz a la­kosság 3,9 százaléka fordult orvoshoz az influ­enza tüneteivel - mondta Straub Ilona, az Or­szágos Közegészségügyi Intézet Járványügyi Osztályának vezetője szerdán Budapesten. A járványnak eddig összesen 100 halálos áldoza­ta van, a múlt héten heten hunytak el a járvány következtében. Január 29. és február 4. között összesen 55 097 megbetegedést jelen­tettek be, 24 százalékkal kevesebbet, mint az azt megelőző héten. Az influenzások száma valamennyi területen csökkent. A betegek 30,8 százaléka az idén is 15 éven aluli, 9,2 szá­zalékuk viszont 59 évesnél idősebb volt. A 15 éven aluli betegek aránya Borsod-Abaúj- Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Vas me­gyében megközelítette a 40 százalékot, Buda­pesten, Baranya és Hajdu-Bihar megyeben alacsonyabb volt 22 százaléknál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom