Észak-Magyarország, 1996. február (52. évfolyam, 27-51. szám)

1996-02-07 / 32. szám

12 ÉSZAK^Magyarország Napról Napra 1996. _A Nap Fotója Áhítat Fotók: Bujdos Tibor _ANap Tó Híre • AZ ÖTVEN ÉVVEL EZELŐTT VÉGRE­HAJTOTT SIKERES HOLD-RADAR KÍSÉRLETTEL KEZDŐDÖTT A MA­GYAR ŰRKUTATÁS. Az erről szóló tegnapi ünnepi megemlékezésen Tófalvi Gyula, a Ma­gyar kutatási Hivatal igazgatója felhívta a fi­gyelmet arra, hogy a radar kifejlesztésén négy ország tudományos kutatói dolgoztak - köztük hazánk - a II. világháború előtt. AII. világhá­borút követően csupán az Egyesült Államok és Magyarország tudta a Hold-felszínt radarral vizsgáim. Tófalvi Gyula a magyar űrkutatás mérföld­köveként említette azt, hogy 1946. február fi­án Bay Zoltán és kutatócsoportja az amerikai kutatóktól függetlenül, tőlük csak néhány nappal lemaradva, sikeres Hold-radar kísérle­tet végzett, sikerült felfogniuk az általuk kibo­csátott és a Hold felszínéről visszaverődött ra­darjeleket. A jelentősebb magyar űrkutatási események közé tartozik a magyar mérnökök által kifejlesztett ionoszférakutató-berende- zés, amelyet 1958-ban a brüsszeli világkiállí- táson nagydíjjal tüntettek ki. Az ’50-es évek végén megkezdődött a mesterséges holdak vi­zuális, később rádiós, majd fotografikus megfi­gyelése. Magyarország 1967-től az Interkoz- mosz szervezet tagjaként részt vett a nemzet­közi űrkutatási programban. Az első magyar tudományos műszer pedig három évvel ké­sőbb, 1970-ben a Vertyikál-I. kutatórakéta fe­délzetén jutott a világűrbe. Farkas Bertalan személyében 1980-ban fel­jutott a világűrbe az első magyar űrhajós. Far­kas Bertalan egy hétig különféle tudományos kísérleteket végzett a Szaljut-6. űrállomás fe­délzetén. A kísérletek és kísérleti eszközök többségét magyar szakemberek fejlesztették ki. _ Naptár A Nap kel: 7 óra 03 perckor, nyugszik: 16 óra 54 perckor. A Hold kel: 20 óra 06 perckor, nyugszik: 7 óra 57 perckor. Névnap: Tódor, Rómeó. Egyéb névnapok: Romuald, Trisztán A Teodor név rövidüléseként keletkezett Tó­dor nevünk, az pedig a német Theodor görög­ből latinosított, Theodoras rövid változata. Je­lentése: Isten ajándéka. Rokon nevek még a Fedor és a Tivadar is. Rómeó olasz eredetű név, valószínűleg Rómába zarándokló férfit je­lent. Shakespeare Rómeó és Júlia című drá­mája nyomán lett közismert. _Idqíárás Nyugaton változóan, másutt többnyire erősen felhős idő lesz, elszórtan, főleg délen és keleten hószállingózással, havazással. A hajnali, regge­li órákban foltokban köd képződik. A legalacso­nyabb éjszakai hőmérséklet általában -9, -14 fok között, a derült helyeken -20 fok közelében alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2, -7 fok között várható. Színészek - védőháló nélkül 4 Zborovszky Andrea, Dömölky János és Létay Dóra Miskolc (ÉM-FG) - Ha ezt az éva­dot egy cirkuszhoz Hasonlíta­nám, akkor azt kell mondanom, hogy voltam már minden, bo­hóc, zsonglőr, állatszelídítő, most pedig légtomász vagyok - védőháló nélkül. Létay Dóra fo­galmazott így azon a sajtóbe­szélgetésen, melyet tegnap dél­után tartottak a Miskolci Nem­zeti Színházban a Lulu című Wedekind-darab bemutatója kapcsán. Dömölky János rendező többek kö­zött arról szólt, hogy nagyon sok ki­váló színészt ismerhetett meg a munka során. Létay Dórával kap­csolatban külön is kiemelte, hogy a színésznő azonnal szól, ha úgy érzi, hibás az instrukció. Mint mondta, utoljára Latinovits Zoltán esetében tapasztalt hasonló együttműködési készséget. A tegnapi beszélgetésen jelen volt Zborovszky Andrea is, aki ugyancsak rendkívül nehéz szere­pet kapott. Geschwitz grófnőként azt kell eljátszania, miként lehet egy nő számára vonzó egy másik nő. Lulu viszont az életéért harcol, mondta Létay Dóra. Mindazok a tu­lajdonságok megtalálhatóak min­den nőben, ami a Lulu-szerepben rejlik, legfeljebb visszafojtottan, nem ilyen végletes szenvedéllyel. Lulu nem hajlandó a megalkuvás­ra, minden kapcsolatában elmegy a végsőkig. Dömölky János beszámolt arról is, hogy a február 23-i bemuta­tóra szeretnék meghívni a ’83-as miskolci ősbemutató rendezőjét, Csiszár Imrét, és az akkori szerep­lőket: Igó Évát, Fráter Katát, Bre- gyán Pétert, Mihályi Győzőt, Blas- kó Pétert. Falánk falrengető betörők Egy söröző és egy üzlet látta kárát a téglatörő zsiványoknak Arnót, Kisgyőr, Miskolc (ÉM - FJ) - Falakat megrengető tettel rukkolt ki hétfőn két gazfickó­csapat is a megyében, Arnóton pedig egy elkeseredett fiatalem­ber követett el vegyszerrel ön- gyilkosságot. A falrengető csapatok egyike Kis- győrben, a helyi söröző rovására kö­vette el téglaporos ámokfutását. A verejtékes és talán nem is túl csön­des falbontás módszerét választot­ták, hogy bejussanak az ivóba. Bel­jebb kerülve a további tivornya he­lyett a jómadarak előkapták zsákjai­kat, és hozzávetőleg 35 ezer forint ér­tékű édességet, cigarettát és szeszt menekítettek ki. Hogy a zsiványrej- teken folytatták-e a murit? Erről nem szólnak a rendőrségi hírek. „Falakon átrohanunk...” - tűz­hették zászlajukra Demjén Rózsi nagy sikerű dalidézetét azok a csi­bészek is, akik Miskolcon, a Baross Gábor utcában csörtettek be vad­kan módjára egy üzletbe. Hogy a „vadkan módjára” nem képzavar-e, kétséges, hiszen a szilárdan álló fal előtt még a dúvad is inkább megtor­pan. E tettestársak azonban fittyet hánytak a sekélyes filozófiára, hi­szen villámszerűén lebontották az illetékteleneket a bolttól visszaria­sztani hivatott téglákat. A kár itt 200 ezer forint. Halálos dózisnak bizonyult az a vegyszermennyiség, amit hétfőn egy arnóti fiatalember öngyilkossá­gi szándékkal ivott meg. Noha a mentők még élve találtak rá, a vég­elkeseredett férfi röviddel kórházba szállítása után meghalt. Idegenke­zűségre, bűncselekményre utaló nyomot nem talált a rendőrség. Honfoglalás kori harcos a kocsin Mint arról már hírt adtunk, folyamatban van a miskolci Herman Ottó Múzeum honfoglalás kori kiállításának bontása. Az Alföldről, Kecskemét környékéről előkerült honfoglalás kori harcos (és lova) földi maradványait teg­nap délelőtt tették teherautóra, hogy újabb bemutatkozási helyére, Budapestre, a Magyar Nemzeti Múzeumba szállítsák. Fotó: Dobos Klára Horoszkóp III. 21.-IV. 20. Átmenetileg ismét visszaeshet a melankóliába, de ne búsoljon, nem tart sokáig ez a helyzet. Valamilyen anyagi vonatkozású dolog ismét len­dületbe hozza. IV. 2I.-V. 20. Valahogy' nem úgy sikerülnek a dol­gok, ahogy szeretné, de nem ér rá ezen meditálni. Teljesen leköti a munkája és a hobbija, amelyben szin­te elmerül. MV.21.-VI. 21. Nem baj, ha azzal is foglalkozik, a mi tulajdonképpen nem az ön asztala. At­tól még nem esik le a gyűrű az ujjáról, ha segít valakinek. VI. 22.-VII. 22. Nagy dolgokra ne számítson, de sok ki apró öröm érheti a mai nap folyamán. Ha ön is úgy áll hozzá a dolgokhoz, mint munkatársai, elképzelhető, hogy sikerélményben lesz része. VII. 23.-VIII. 23. Azon még igazán ráér gondolkodni, hol és kivel fogja tölteni a nyári sza­badságát. Egy új kapcsolat lehetősége azonban már arra készteti, hogy ter­vezzen. VIII. 24.-IX. 23. Ne elégedetlenkedjen, hiszen tudja, hol kerék, hol talp. Ha türelmetlen, azzal csak a saját életét nehezíti meg, inasok csak nevetnek önön. n 1X.24.-X.23. Sokat töpreng azon, mit rontott el part­nerkapcsolatában. Sajnos képtelen rá­jönni, s állandóan saját magában kere­si a hibát. Higgye el, mások ugyanúgy vétkesek ebben. ^*6 X. 24.-XI. 22. Alkotótevékenysége teljében van, meg sem lehetne állítani, úgy belelendült valamilyen munka kivitelezésébe. Se nem lát, se nem hall, pedig így sok ér­dekes dolog mellett elmehet. ^ XI. 23.-XII. 21. Próbálja meg meghallgatni ellenfeleit is. Nem biztos ugyanis, hogy önnek mindenben igaza van. Nézzen szembe a tényekkel, hogy változtatni tudjon magatartásán. iff XII. 22.-I. 20. Elég sokszor csalódott már ahhoz, hogy’ ne higgyen el első szóra mindent. Most, mégis majdnem beleesett a csap­dába, szerencsére a hatodik érzéke se­gített a bajban. ifit 1.21.-n. 20. Túlérzékeny periódusban van ma. Lel­kileg eléggé megviselt, s ezen a helyze­ten még az sem változtat, hogy érzi, ön mellett állnak többen, s ellenfelét nem sokba nézik. Ä II. 21.—III. 20. Valamilyen utazás előtt áll, s ezért in­gerült. Ne csináljon túl nagy ügyet eb­ből, mert mire elérkezik az indulás pil­lanata, teljesen kikészíti magát. Február 7», Szerda Két Lotti Budapest (IBUSZ Fortuna Kft.) - A 6. heti „Két Lotti (33-ból 3-at)” já­tékban a 3+3-asokra jutó, összesen nettó 68 698 381 forint tovább hal­mozódik. A 3 találatosok nettó nye­reménye 54 599 forint, a 2 találato- soké 293 forint. A Két Lotti nyerő­számai: 7, 63, 65 és 22, 34, 44. A szelvényeket péntekig veszik át, fi­zetnek nyereményt az IBUSZ és EXPRESS irodákban, a kijelölt pos­tákon, takarékszövetkezetekben. Sorsolás keddenként 10.08-kor a Kossuth Rádióban. Tűzzel — vassal Miskolc (ÉM) - A 80-as években „csak” magányos nők rémeként, de tavaly már parlamenti öngyújtó­ként hírhedtté vált Hadházi László tegnap reggelre baltás gyilkossá avanzsált. Amint az várható volt, tébolyult tombolásának pénteki ál­dozata meghalt a B.-A.-Z. Megyei Kórház intenzív osztályán. Tegnap már hírül adtuk: egy többszörösen büntetett miskolci férfi nekiesett az édesanyja lakására fellátogató vidé­ki rokonainak. Tette mindezt fejszé­vel - nem első vérig. Eszeveszett gyilkológépként sújtott le újra és új­ra a neki mit sem ártó Sz. Pálra és feleségére. Az idős ember túlélte ugyan az oktalan támadást, Sz. Pál- nét azonban életveszélyes sérülé­sekkel szállították kórházba. Ahol tegnap kora reggel meghalt. A meg­átalkodott — hol magának tűzzel, hol másoknak vassal - tragédiát okozó Hadházi akkor elmenekült a véres helyszínről, s lapzártánkig nem is sikerült a nyomára bukkani. Óvatlan anyuka Nyékládháza (ÉM) - Gondatlan­ságból elkövetett életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság annak a kislánynak az édesanyja ellen, alüt hétfőn délelőtt elgázolt a moz­dony Nyékládházán. Az óvatlan anyuka ugyanis olyan helyen kí­vánt két és fél éves kislányával át­kelni a síneken, ahol gyalogosoknak semmi keresnivalójuk. Erre életve­szélyére sajnos már csak akkor döb­bentek rá, amikor elkerülhetetlen volt a mozdony. A kislány állapotá­ról a kórházban megtudtuk: dara­bosan tört koponyasérüléseket szen­vedett, idegsebészeti műtétet is végre kellett hajtani rajta. Jelenleg ugyan gépi módon lélegeztetik, de állapota kifejezetten javult a tragédia óta. Anglikán denevérek London (MTI) - Az angol denevé­rek az emberi lakosság többségével teljes egyetértésben a legszíveseb­ben az anglikán felekezet imaházait látogatják, igaz, a szárnyas jószágok általában a harangtornyok gerendá­in lógva hallgatják az igét. Az orszá­gos felmérés eredményei szerint a vi­szonylag kevés népszerűségnek ör­vendő emlősök nem a Róma iránt táplált előítéletek miatt részesítik előnyben az anglikán templomokat a katolikus szentélyekkel szemben: egyszerűen arról van szó, hogy az előbbi közösség épületei általában jó­val régebbiek, és vastag mészkőfa­luk megfelelő védelmet nyújt, míg az utóbbiak újabb, légiesebb szerkezete eléggé huzatos. Halálos baleset Szombathely (MTI) - Fakiterme­lés közben ért halálos üzemi baleset a Vas megyei Pornóapátiban hétfőn délután egy motorfűrész-kezelőt. Az elsődleges vizsgálat során kiderült: B. J. 44 éves jáki lakos, a Szombat- helyi Erdészeti Rt. dolgozója a ra­kodógép és tehergépkocsi közé ke­rült, és a rakodógép gémje elfordul­va nekinyomta a szerencsétlen em­bert a tehergépkocsi platójának. B. J. olyan .súlyos sérüléseket szenve­dett, hogy a helyszínen meghalt.--------- = iDg otunt Ügyeletes riporter: Radies Ferenc Telefonszámunk: 13.00 órától 18.00 óráig 341-611/208

Next

/
Oldalképek
Tartalom