Észak-Magyarország, 1996. február (52. évfolyam, 27-51. szám)

1996-02-01 / 27. szám

199b. február 1., csütörtök BORSOD - ABAUJ - ZEMPLÉN FÜGGETLEN NAPILAPJA , • ■ /jJÜ \ wilÉf/' •• /r Régi utalvánnyal csak az OTP-ben A Magyar Posta szerint az okoz zavart az átállásban, hogy sokan nem rendelkez­nek az új pénzforgalmi bi­zonylatokkal. (4. oldal) Ózdi kohászok metszik a fákat „Egy munkahelyem volt az életemben. A durvahenger­mű blokksoron dolgoztam nyugdíjazásomig. Még kis­kertem sem volt.” (9. oldal) Bolhapiac — külföldiekkel , Gyanakodva mustrál porté­kája mögül a magyarul alig beszélő árus, mikor megkér­dezem: tudja-e, őt valójában kitiltották. (5. oldal) Mától teljes már a létszám Budapest (MTI) - Már szerdán horvát területre érkezett az a két magyar katonaszerelvény, amely kedden indult Ercsiből a magyar műszaki zászlóalj bázisára, Okuca- niba. Krisán Attila ezredes, a Ha­tárőrség szóvivője elmondta, hogy ezúttal sokkal gyorsabb volt az átlé­pés, mint két hete az előkészítő cso­port esetében. Az első vonat kedden 23 órakor lépett ki Gyékényesnél, a másik pedig szerdán 7 óra 15 perc­kor. A határátlépés mindkét szerel­vény esetében 2-3 órát vett igénybe, és ez igen gyorsnak számít, hiszen rengeteg felszerelést szállítottak a hosszú szerelvények. Szerdán in­dult Ercsiből az utolsó két katona­vonat Okucaniba, ahol február 1-jé- re, tehát mára teljes lesz a létszám, 415 katona várja, hogy két nappal később a nemzetközi erők parancs­noksága és védelme alá kerüljön. Ipari parkért pályázhatnak Budapest (MTI) - Várhatóan 7.8 milliárd forint áll az idén a vállalko­zók rendelkezésére gazdaságfejlesz­tési és kereskedelemfejlesztési pá­lyázatok keretében - mondta Pon- gorné Csákvári Mariann, az HÍM képviselője szerdán, a Magyar Munkaadói Szövetség fórumán. Az idén számos új elemmel bővül mind a gazdaságfejlesztési, mind a keres­kedelemfejlesztési célokra igénybe vehető pályázatok köre. Üj elem­ként megjelenik a háttéripari be­szállítók, illetve az ipari parkok, in­novációs centrumok tervének támo­gatása is. Napokon belül kiírják azt a nyílt tendert, amelynek keretében ipari parkok, innovációs centrumok létrehozásához lehet igényelni az állami támogatást. Adósságelengedés, támogatások Budapest (MTI) - A kormány mai, csütörtöki ülésén tárgyal többek kö­zött arról, hogy elsősorban a meg­előzést szolgáló fogorvosi ellátások ismét ingyenesek legyenek. Ugyan­csak téma lesz a gyógyszerár-támo­gatás új rendszere, valamint a gyó­gyászati segédeszközök forgalmi adójának megfizetése. Többféle elő­terjesztés is készült, ugyanis a dön­téseknek sokmilliárd forintos kiha­tása van. Döntenek a nyugdíjszerű szociális ellátások 12 százalékos, ja­nuár 1-jéig visszamenőleg történő emeléséről. Az emelt összeg kifize­tése áprilistól várható. Tárgyalják azt a tervet, amely szerint elenge­dik a sportegyesületek 2,5 milliárd forintos adóssága után fizetendő bírságokat és késedelmi kamato­kat, mintegy 900 millió forintot. Egyelőre nem lesz újabb árvíz Budapest (MTI) - Egyelőre nem fenyegetnek további árvizek, ám ta­vasszal, a rendkívüli csapadékos tél idején összegyűlt nagy mennyiségű hó olvadásakor ismét megáradhat­nak a folyók és az átlagosnál na­gyobb lesz a belvízveszély is. A szükségessé vált árvízvédelmi fej­lesztések összköltsége 58 milliárd forintot is meghaladja, ám ebből csupán 14,3 milliárd forint áll ren­delkezésre. Az elmúlt hetek rendkí­vüli árvízvédelmi költségei 450 mil­lió forintot tették ki - mondta el teg­nap Varga Miklós, az Országos Víz­ügyi Főigazgatóság vezetője. Időben közzéteszik a menetrendet Az MVK-sztrájk alatt is lesz minimális szolgáltatás 60.000 ­' átlagbér munkavállalói követelés Imunkaadóí ajánlat A dolgozók 70 százaléka csatlako­zott a sztrájkhoz. A grafikonban a vezetés többlépcsős béremelési ja­vaslatának az első lépcsője szerepel. Miskolc (ÉM - Sz.K.) - Tegnap két alkalommal tartottak mun­kásgyűlést a Miskolc Városi Közlekedési Rt.-nél. Az állás­pontok nem változtak, így hét­főn a munkavállalók sztrájkba lépnek, s Miskolcon csak a mini­mális tömegközlekedési szol­gáltatásra lehet számítani. Délelőtt Szilágyi István elnök-ve­zérigazgató a zsúfolásig megtelt te­rem hallgatósága előtt megismétel­te a munkáltatók eddigi álláspont­ját, amely szerint a jelenlegi gazda­sági információk birtokában felelőt­lenség lenne egész évre szóló bér­megállapodást kötniük. Hajthatat­lannak bizonyult a kétlépcsős bér- fejlesztést illetően, amely szerint ja­nuártól 13 százalékos, míg május- ban-júniusban - a város költésveté­sének ismeretében - újabb emelést ígért. Szilágyi István kérte, a dolgo­zók legyenek tekintettel arra, hogy ebben a régióban élnek, ahol az át­lagbérnél magasabb keresetet tud­hatnak magukénak, de ez igaz - a budapesti kivételével - az ország többi tömegközlekedési vállalatai­val való összehasonlításra is. Ezért óva intette a dolgozókat a sztrájk­tól, amivel nem valószínű, hogy a lakosság együttérzését váltanák ki. Sólyom Dániel, a Miskolci Tö­megközlekedési Dolgozók Szakszer­vezetének elnöke ezzel szemben ar­ra hivatkozott, hogy az országban fajlagosan e város önkormányzata adja a legkevesebb hozzájárulást a tömegközlekedés számára. Sérel­mezték továbbá, hogy a munkáltató - törvényt sértve - éiűekegyeztető tárgyalások nélkül jelentette be a Munkaügyi Központnak az idei 70-80 fős leépítési tervét. (Ezt utóbb- külön kérdésünkre - Szilágya Ist­ván nem cáfolta, de hozzátette, hogy a közlést csak hozzávetőleges tájékoztatásnak szánták.) Az elnök feltette a kérdést: ha - mint az el­nök-igazgató szavaiból kitűnt - nincs lehetőség az általuk kért. 28 százalékos béremelésre, akkor van- e értelme a további időhúzásnak? A nagyoktató-terem zengett az egyön­tetű „Nincsen!”-töl. A délutáni gyű­lés nagyjában-egészében a délelőtti­hez hasonlóan zajlott. Az eredmény: az 1510 fős részvénytársaság eddig 70 százaléka hitelesítette aláírásá­val szándékát a sztrájkra. (Sztrájk­információk a 3. oldalon) 50.000 — 40.000­30.000­20.000 10.000 36 985 gépkocsivezetők ossz alkalmazott villamosvezetők A parlamentáris köztársaság 50 éve Először szólt az elidegeníthetetlen emberi és polgári jogokról Budapest (MTI) - A Magyarország államformájáról szóló törvénycikk kihirdetésének 50. évfordulója al­kalmából tudományos emlékülést rendeztek szerdán Budapesten, az Igazságügyi Minisztériumban. Az eseményt Göncz Árpád köztársasá­gi elnök nyitotta meg; előadást tar­tott többek között Vastagh Pál igaz­ságügy-miniszter. A Nemzetgyűlés által 1946. január 31-én elfogadott és február 1-jén hatályba lépett tör­vény rendezte hazánk állam- és kormányformáját. A parlamentáris köztársaság került előtérbe 1989 nyarán, a kerékasztal-tárgyalások során is és mindmáig az ország al­kotmányos berendezkedésének alapját jelenti. A köztársasági ál­lamformáról rendelkező törvény preambuluma először foglalta össze az elidegeníthetetlen emberi és pol­gári jogokat. A királyság megszün­tetése egyúttal kifejezte a szomszé­dos országokkal való jó kapcsolat ki­alakítására irányuló törekvéseket. ^Kommentár Sztrájkdeszéty Görömbölyi László Ha valami csoda nem történik, hétfőn kü­lönös helyzet részesei lesznek mindazok, akik Miskolcon élnek, vagy bár nem a me­gyeszékhely lakói, munkájuk, egyéb ten­nivalójuk okán kénytelenek ideutazni. Nem járnak majd a szokott módon a vil­lamosok, a buszok - s ez alighanem sú­lyosabb zavarokat okoz majd a város mű­ködésében, mint a „legváratlanabb" hó­esés. Hacsak... hacsak mégis jobb belá­tásra nem térnek a bérügyekben ellenér­dekelt felek, s még időben meg nem álla­podnak a mindenki számára elfogadható megoldásban. Fogalmam sincs, hogyan fogadják majd az autóbusz- és villamosmegállók funk­cióvesztését a polgárok, az utasok. Fogal­mam sincs, mennyien lesznek a megér­tők, a támogatók, s mennyien a sztrájko- lókat elmarasztalók. Azok például, akik megkérdezik: akkor most visszaadják a bérletem árának valahányad részét? Vagy azok, akik vonattal érkeznek a Tiszaira, s mondjuk a papírgyárban várja őket a mun­ka - hogyan jutnak oda? Jönnek inkább kocsival, vagy fognak egy taxit? 5 akinek nincs kocsija, akinek nem telik taxira? Vannak néhányan, akik ebbe a csoportba tartoznak... Mint ahogy vannak néhányan (néhány ez­ren, tízezren, százezren), akik semmivel sem keresnek jobban, minta buszvezetők, a villamosvezetők, a közlekedési vállalat dolgozói. Ismerősöm mondja a minap: kór­házi főorvos feleségének ötvenezer a fize­tése. Egy tanártól hallottam néhány hete: három diplomával, F-kategóriásként (ez a legmagasabb fizetési osztály a pedagógu­soknál) negyvenhatezer a bruttója. Az MVK-nála cég által ajánlott 13 százalékos emelés után az átlagbér 46 370, a gépko­csivezetőké 55 281 forint lenne. Mit akarok mondani a számok egymás mellé helyezésével? Azt semmiképpen, hogy túl sok a közlekedésiek bére, hogy semmi okuk az elégedetlenségre. Csak annyit szeretnék óvatosan megjegyezni: hasonló okok miatt a fél ország (három­negyed is talán) sztrájkolhatna. Egy efféle sztrájkhullám pedig több veszéllyel járna, mintegy természeti katasztrófa. Darabok­ra esne szét az amúgy sem valami stabil gazdaság; évekre visszavetve mindazt, ami lassan-lassan helyrerázódni látszik az utóbbi öt-hat év mégoly ellentmondásos történései nyomán. Szóval, én azért remélem, hogy megtör­ténik a csoda, s héttőn is bosszankodha­tunk éppen úgy, mint máskor: miért pont az orrom előtt megy el a villamos, miért nem jön már a következő busz... Visszavonulóban az influenzajárvány Budapest (MTI) - Visszavonulóban az influ­enzajárvány: január utolsó hetében mintegy 10 százalékkal csökkent a betegek száma. En­nek ellenére egyetlen hét alatt még mindig több mint 72 ezren kapták meg a fertőzést, ti­zenöten életüket vesztették. A hat hete tartó járvány idején csaknem 340 ezer embernél - a lakosság 3,3 százalékánál - állapítottak meg az orvosok influenzafertőzést, a vírus 93 em­bernél bizonymit végzetesnek - tájékoztatták szerdán az újságírókat az Országos Közegész­ségügyi Intézetben (Old). A szokásosnál még mindig háromszor magasabb a szövődményes esetek aránya, az influenzások 9,3 százaléká­nál tapasztaltak hörghurutot, tüdőgyulladást. Ez annak következménye, hogy az emberek je­lentős része már csak akkor megy betegállo­mányba, ha súlyosbodik az állapota. Neves tudósok, politikusok vettek részt a tudományos emlékülésen

Next

/
Oldalképek
Tartalom