Észak-Magyarország, 1996. január (52. évfolyam, 1-26. szám)

1996-01-02 / 1. szám

LII. évfolyam, 1. szám 1996. január 2., kedd Harmincmilliós rekonstrukció A PHARE-programból 15 mil­lió forintot kaptak a Zsóry- fürdő sürgős felújítási mun­káinak elvégzéséhez. Várha­tóan tavasszal kezdik meg a munkákat. (5. oldal) Zsuzsa, a világkollégista Bármerre is induljon, minde­nütt találna szállást, hiszen szinte minden országban van iskolatársa Egry Zsuzsának, az Avasi Gimnázium volt di­ákjának. (6. oldal) Más felfogás, jobb körülmények Valamivel több, mint négy hónapot töltött Mogyoródi Gábor, a Kazincbarcikai FC évek óta emlegetett tehetsé­ge az eindhoveni futballpá- lyákon. (Sport: 7-8. oldal) Ára: 21,90 Ft / A költő szülőháza előtt ünnepeltek Kiskőrös (MTI) - Kiskőrösön a há­rom éve felújított hagyományokhoz hűen az idén is éjszaka emlékeztek a város nagy szülöttjére, Petőfi Sán­dorra. Az éjféli koccintást követően rövid időre szinte kiürültek a laká­sok és a szórakozóhelyek. Az új esz­tendőt köszöntő polgárok a költő szülőháza előtti téren együtt ünne­pelték nagy nemzeti költőnk világra jöttének 173.,. évfordulóját. Az em­lékbeszéd után az önkormányzat, a költő nevét felvett oktatási intézmé­nyek, valamint a Petőfi Sándor Tár­saság képviselői helyezték el koszo­rúikat a Petőfi szobornál és a szülő­háznál. Az utóbbi az idén is kívül- belül nappali fényhez hasonló vilá­gosságban tündökölt. Belül azért, mert - az elmúlt esztendőkhöz ha­sonlóan - a múzeumi emlékhely ezúttal is az éjszakai ünnepség vé­géig fogadta a látogatókat. Kívül pedig az emlékezők sokaságának égő gyertyái világították még a nád­tetős, fehérfalú épületet. Jutalom a nyomravezetőnek Budapest (MTI) - Ötvenezer forint jutalmat ajánlott fel a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság veze­tője annak, aki nyomravezeti a rendőr­séget a karácsony másnapján történt szegedi templomrongálás ügyében. Mint tudottá vált, kedden este ed­dig ismeretlen személy vagy szemé­lyek három Molotov-koktélt dobtak be a Tátra téri római katolikus templom ablakán, és az ennek nyo­mán keletkezett tűz több százezer forintos kárt okozott az orgonában. A nyomozás eddig semmit sem tu­dott felderíteni a tettesről, illetve a bűncselekmény indítékáról. Csak annyit tudnak, hogy az elkövetőnek nem lehetnek nagy tapasztalatai a „koktélkeverésben”, hiszen megle­hetősen primitív robbanóeszközt ál­lított össze. A rendőrség kéri, hogy aki bármilyen* használható infor­mációt tud az ügyről, jelentkezzen a szegedi rendőrkapitányság nyomo­zó alosztályán, vagy telefonon a 62/477-577-es szám 14-34-es mellé­kén, illetve a 07-es telefonszámon. Tűzvész a szociális otthonban Budapest (MTI) - Tűzvész pusztí­tott szombaton kora hajnalban a XVI. kerület Pálya utca 27 szám alatti szociális otthonban. Éjjel egy óra körül az egyik ápolt karácsony­fáról akarta cigarettáját meggyújta­ni. Eddig ismeretlen okokból tűz ke­letkezett, amely gyorsan terjedni kezdett. Huszonöt embert kisebb- nagyobb sérülésekkel kórházba szállítottak - tájékoztatta a távirati irodát az Országos Mentőszolgálat ügyeletese. A Kőszegre címzett levélbombáról Budapest (MTI) - Két hete közö­sen nyomoznak a magyar és az oszt­rák hatóságok annak a december 11-én Grazban felrobbant levélbom­bának az ügyében, amelyről kide­rült, hogy egy kőszegi társkereső irodának szánták készítői. így érte­sült a Kurier című osztrák bulvár­lap, amely szombati számában azt is megírja: a nyomozók szerint el­képzelhető, hogy, a robbanó külde­mény feladója maga is „kuncsaft" volt a kőszegi irodában, s onnan tudta a postafiókszámot. Újévi nyertes Szilveszter és Mária Két ÁB-bébi született megyénkben az esztendő első órájában Történelmi évforduló és számvetés Göncz Árpád: A válság mélypontján talán már túl vagyunk A felső képen a mezőkövesdi szülé­szeten Csizmadia Mária és édes­anyja, jobbra pedig a megyei kór­házban Váradi Szilveszter és édes­anyja fogadja a biztosító képvise­lőjét - és az örömhírt Fotók: Farkas Maya Miskolc, Mezőkövesd (ÉM-F.L.) - Hagyomány már, hogy az ÁB- Aegon Általános Biztosító Rt. az új esztendő első órájában szüle­tett csecsemők között kisorsol öt darab 100 ezer forint értékű egyedi Aranyfonal életbiztosí­tást. Az idei nyertesek között van a megyei kórházban szüle­tett Váradi Szilveszter és a me­zőkövesdi szülészeten napvilá­got látott Csizmadia Mária. Szilveszter éjjelén, pontosabban szólva az új esztendő legelső órájá­ban összesen kilenc vidéki és buda­pesti csecsemő születéséről érkezett bejelentés az ÁB-Aegon Biztosító budapesti központjába, ahol éjfél és két óra között fogadták a kórházak és szülészetek hívásait. A kicsinyek közül közjegyzők jelenlétében sor­solták ki azt a négy vidéki és egy budapesti újszülöttet, akik egyen­ként egy egyszeri díjas, 100 ezer fo­rint értékű Aranyfonal életbiztosí­tást kapnak. A szerencse jóvoltából a nyerte­sek között van a származása szerint boldvarákói Váradi Szilveszter és a sályi Csizmadia Mária. Szilveszter világrajövetelével nevét meghazud- tolóan megvárta az évfordulót jelző gongütéseket, majd az új esztendő nulladik órájának 45. percében ér­kezett meg. A kismamát, a 17 éves Váradi Irént szilveszter délutánján szállították be a mentősök Boldva- rákóról a megyei kórházba. Mint a szülést levezető Marosi Gyula dok­tor úrtól megtudtuk, ezt követően a szokásos módon megvizsgálták és ellátták. Az esti órákban jelentkez­tek, majd felerősödtek a szülési fáj­dalmak, végül császármetszéssel segítették világra a 2300 grammos Váradi Szilvesztert. A gyermek édesapja, a 26 éves Matta Jenő egy kisebb nézeteltérés miatt elhagyta ugyan a közelmúltban társát, de a kismama reméli, hogy a kisfiú meg­érkezésének hírére hamarosan visszatér hozzájuk. A kis, fekete ha­jú újszülött persze mit sem tud a szülei közötti nézeteltérésről. Szá­mára semmit nem jelentettek Papp Istvánnénak, a biztosító képviselő­jének jókívánságai sem, aki „csak” annyit kívánt a biztosító ajándéká­nak átadásakor a meghatott anyu­kának, hogy Szilvesztert egész éle­tében olyan szerencse kíséije, mint megszületésének reggelén. A mezőkövesdi szülőotthon veze­tőjének, Tóth György főorvos úrnak könnyebb dolga volt, mint miskolci kollégájának. Elmondása alapján a természet rendje szerint szülte meg a sályi származású Szabó Mónika második gyermekét, a kis Csizma­dia Máriát, aki 3000 gramm súllyal jött a világra. A kismama sajnálat­tal mondta, hogy élettársa egy bal­eset folytán a TVK-ban elveszítette az egyik szeme világát és emiatt rokkantnyugdíjas. Támogatásra csak szeretett élettársának anyjától és a saját édesanyjától számíthat­nak. Kevés pénzből nem könnyen élnek. A kismama azt reméli, hogy 18 év múlva házat vehetnek majd Máriának. A kismamát és a kistestvért ott­hon első gyermeke, a másfél éves Csizmadia Henrietta várja. Tuza Ferencné, a biztosító miskolci 2. sz. fiókjának pénzügyi vezetője a nye­remény átadásakor elmondta, hogy az újszülött részére most átadott 100 ezer forintos biztosítás 18 éves korá­ra a számítások szerint hárommillió forintot jelent. Vagyis egy kis stabil pontot az életkezdéshez. Akár az édesanya vágyának beteljesülését: egy szerény kis otthont. Budapest (MTI) - A hagyomá­nyok szerint Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke az új esztendő első perceiben kö­szöntő szavakkal fordult az or­szág polgáraihoz és a határain­kon túl élő magyarsághoz. Az alábbiakban közöljük az állam­fő beszédét. Honfitársaim! Határainkon ■ innen és túl élő ma­gyartestvéreim! \ j ' Az évfordulója a számvetés ide­je. Kivált ma, amikor ünnepre, hon­foglalásunk ezerszázadik évforduló­jának ünnepére készülünk. Szeré­nyen és hívság nélkül. Ahogyan napjainkhoz illik: múltunkat vállal­va, de őszintén szembenézve önma­gunkkal. E történelmi évforduló jó alkalom, hogy számba vegyük: mi az, ami magyarrá tesz, ami nélkül nem lennénk önmagunk, s mi az a terhes hagyomány, amit talán saj­nálunk elvetni, mégis okosabb hát­rahagynunk. S ha a múltat utólag megváltoztatni nem áll is módunk­ban, merjük kimondani, mikor, hol és miért tértünk le a helyes törté­nelmi útról, s hogy az úttévészté- sért az ország - a nemzet egésze - mekkora árat fizetett. Csak így, a múlt és jelen valóságának ismereté­ben tudjuk kijelölni a jövőben rejlő, de elérhető közös célt és az odaveze­tő utat. Amit akár áldozatok árán is készek vagyunk végigjárni. (folytatás a 3. oldalon) „KOMMENTÁR Az eV embere Görömbölyi László Az 1995-ös év legkedveltebb személyi­sége Pierre abbé, a szegények gyámolító- ja, őt követi Cousteau kapitány, a harma­dik helyre pedig Belmondo, a színész fu­tott be. Mármint Franciaországban, ahol egy hetilap ismertette közvélemény-kuta­tásának eredményeit vasárnap. A távirati iroda híre szerint az élcsoportban színé­szek, énekesek, sportolók és tévés szemé­lyiségek szerepelnek. Nos, ebből is látszik, hogy a köz dolgai iránt mennyivel érzékenyebbek vagyunk a franciáknál. Ugyancsak a távirati iroda adta hírül - még pénteken -, hogy az egyik Borsod-Abaúj-Zemplénben megjelenő napilap (nem az Észak-Magyarország) nyilvánosságra hozta az év embere pályá­zatának eredményeit. A harmadik helye­zett a hollóházi porcelángyár vezérigaz­gatója lett (még mondja valaki, hogy az átlagember csak magával törődik, nem fi­gyel a gazdasági élet megannyi rezdülé­sére); a második Miskolc polgármestere (még mondja valaki, hogy az átlagember nem érdeklődik a politika, a közélet iránt); míg a legörömtelibb következtetésre a győztes személye adhat okot. A lap listá­ján ugyanis megyénkben az év embere nem más, mint Németh Miklós, korábbi miniszterelnök, aki jelenleg az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank egyik alel- nöke. Ez a tény pedig nyilvánvalóvá teszi, hogy a borsodi ember élénk figyelemmel kíséri az európai szervezeteknek, azok tisztviselőinek a tevékenységét. Ha nem így lenne - akár Kossuth Lajos is lehetett volna az év embere. Ő is monoki illetősé­gű volt, ő is itthagyta ezt a vidéket életpá­lyájának korai szakaszában, ő is volt első embere (ha nem is miniszterelnökként) a magyar kormánynak, s alighanem később ő is részt vett volna díszvendégként éven­te egy-két megyei rendezvényen - ha száműzetése ebben nem akadályozza. Minden tiszteletem a kiváló embereké, ám ennek ellenére vannak fenntartásaim az efféle „közvélemény-kutatásokkal" szem­ben. A megyében Németh Miklós az év embere-adja hírül a távirati iroda, de nem teszi hozzá, hogy 4530 szavazattal; amint megtudhatjuk ezt az eredményt hirdető lapból. Ráadásul ez a „minta" még csak reprezentatívnak sem tekinthető - számos nyilvánvaló ok miatt. Hogy szerintem ki az év embere a me­gyében? Ha valakitérdekel, megmondom: az a hétszázvalahány ezer állampolgár, aki képes volt túlélni az előző esztendőt, s akik túlnyomó többsége képes volt szil­veszter éjjelén reménykedve boldog új esztendőt kívánni. Csak új receptre jár tb-támogatás Budapest (MTI) - Az idei esztendőtől már csak az újfajta receptekre felírt gyógyszerek után jár társadalombiztosítási támogatás. A recepten fel kell tüntetni a beteg társadalom- biztosítási azonosító jelét (táj) is, így amikor orvoshoz megy valaki, semmiképpen se felejt­se otthon a taj-t tartalmazó új tb-kártyáját, il­letve a hatósági bizonyítványt. Az új vények a beteg társadalombiztosítási azonosító jele és a rendelt orvosság neve mellett az orvos úgyne­vezett személyspecifikus vonalkódját is tartal­mazzák. Ez alapján az is leolvasható, hogy az illető orvos hányadik receptjét töltötte ki egy adott időszakban. Ez azért fontos, mert az egészségbiztosító szerint elsősorban az orvo­sok gyógyszerrendelési szokásainak megvál­toztatásával csökkenthetők a tb gyógyszertá­mogatási kiadásai.

Next

/
Oldalképek
Tartalom