Észak-Magyarország, 1995. december (51. évfolyam, 283-306. szám)

1995-12-16 / 296. szám

December 16., Szombat Vasárnapi műsorok, rejtvény ÉM-hétvége V RÁDIÓ wm'mmi'.m 6.00 Vasárnapi újság 0.24 Édes anyanyelvűnk 8.30 Énekeljük együtt! 0.40 Műsorszemle 9.05 Világóra 9.54 Lottósorso­lás 10.05 Vallásos szer­tartás 11.05 Gondolat-jel 12.20 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 Név­jegy 14.05 Szonda 14.35 Mit üzen a Rádió? 15.05 Dók.műsorok 16.10 Mű­vészlemezek 17.05 Az én 1990-em. Szubjektív portré Demján Sándortól 10.20 Zala Tóth Erzsébet, Szalay László és Kovács Apollónia énekel, Laka­tos Sándor zenekara ját­szik 19.05 Sportvilág 19.30 |ó éjszakát, gyere­kek! 19.40 Charles Kull- mann operettfelvételeiből 20.05 Archívumok mé­lyéről 21.05 Kabarésze- paré 22.20 Emlékezetes rádióhangversenyek URH: 8.30-10.00 Körzeti magazinok 18.20 Eszpe­rantó híradó 10.30 Szlo­vák nyelvű műsor 19.00 Román nyelvű műsor 19.30 Német nyelvű mű­sor 20.00 Horvát nyelvű műsor 20.30 Szerb nyel­vű műsor 21.00-22.00 Az Amerika Hangja ma­gyar műsora MISKOLCI RÁDIÓ 8.30-10.00 a 71,3 tokaji, a 71,2 kékesi a 66,0 MHz- es URH és a 1.116kHz-es középhullámon A tartalomból: Sajátos bet- lehemezés Vanyarcon. - A Kordax női röplabdacsa­patának egri mérkőzésé­ről. - Válogatás az év táj­műsoraiból. Szerkesztő: Mács Ildikó és Tolnai Atti­la. - Reklám. Szerkesztő: Szemes István 16.00-18.00: a Miskolci Stúd ió kereskedelmi-i ntor- mációs-zenés műsora a Rádió Delta Miskolc Kit. menedzselésében. RÁDIÓ - TOP Óránként hírek, időjárás, útinform 6.30, 7.30, 13.30, 15.30 BBC ma­gyar nyelvű hírei 17.30 Előzetes az Észak- Magyarország holnapi számából 6.00 Pihenjen a Rádió Toppal! Heti hírösszefoglaló 10.00 Pop­antikvárium. Szerkesztő: Molnár Péter 13.30 Sporthétvége. Szerkesztő: Szabó Nóra 21.00-6.00 Rögzített, zenés adás PETŐFI 6.00 Végre vasárnap 8.11 Gyerünk a víz alá! Mesejáték 9.10 Latin­amerikai magazin 10.00 A Magyar Rádió Karinthy Színpada 11.07 Vasárna­pi koktél 12.00 Jó ebéd­hez szól a nóta 13.10 Népek játékai 14.00 Per- szóna grata 14.30 Keren­gő 15.03 Poptarisznya 18.30 Sportösszefoglaló. Totó 20.00 Mindenütt zene! 20.30 Daráló (ism.) 21.10 Farkas Ferenc: Csí­nom Palkó. A Rádió Dal­színháza 23.03 Sport­híradó 23.10 Záróra. 6.03 Népszerű muzsika koránkelőknek 8.05 Edgar Krapp Bach műve­ket játszik a müncheni Burgersaal orgonáján 8.45 Kritika két hangra (ism.) 9.05 Az Európai Rádió Unió körkapcsolá­sa - a karácsonyt várva 10.00 Új Zenei Újság 10.45 A bartóki első dia­lektus 11.00 Kapcsoljuk a saarbrückeni kastély templomát 13.00 Han­gok és visszhangok 13.10 Kapcsoljuk a 6-os stúdiót! 14.00 Kapcsol­juk az Athéni Nemzeti Színházat 15.00 Kap­csoljuk a brüsszeli feren­cesek kápolnáját! 16.00 Szalon 17.00 A Moszk­vai Patriarca kórusának hangversenye 18.05 Be­szélgetések az egyházze­néről, 2 19.00 Franck: d- moil szimfónia 19.40 Csukás István versei 20.00 Kapcsoljuk a Bu­davári Mátyás Templo­mot! 21.00 Kapcsoljuk a Madridi Teatro Monu- mentalt! 22.05 5 éve halt meg Dürrenmatt. Herku­les és Augiász istállója 23.37 Fúvószene 0.05 Ami az Európai Rádió Unió karácsonyi körkap­csolásából kimaradt... NONSTOP RÁDIÓ Minden órában: hírek, időjárás, útinform Sporthírek: 11, 13, 18, 20 órakor 10.00 Autós magazin Tóth-Szántay József veze­tésével 12.00 Tiszta zene Juhász Attila szerkesztésében 13.00 Szá(z) féle Szász Anikóval 16.00 PC-magazin 17.00 Telefonos kíván­ságműsor 18.00-22.00 Zene-Zóna Orosz Gáborral Állandó hírműsorok Kossuth: 4.30-8.00-ig félóránként, utána éjfélig óránként Petőfi: 4.30-8.00-ig félóránként, utána 23.00-ig kétóránként Bartók: 6.00-8.00-ig félóránként, utána 2.00-ig kétóránként TV1: 7.00, 12.00, 16.00, 20.00 TV2:18.00, 21.45 22.00 Miskolci Rádió: 6.30-8.30-ig óránként Nonstop Rádió: 10.00-22.00-ig óránként Megjegyzés: hétvégén és ünnepeken változhatnak az időpontok _ SZÍNES SAROK Egy pohár víz a színházban A francia Eugérie Seribe első énekes darabját 1811-ben adták elő, de azzal csúfosan meg­bukott. Ám a kudarc nem kedvetlenítette el, később még rengeteg művet írt. Köztük az Egy pohár víz című vígjátékot, amit most - Hegyi Árpád lutocsa rendezésében - a Miskol­ci Nemzeti Színházban is láthat a közönség, ma este 7 órától. (Képünkön: Masham, Quitv tus Konrád és Abigail, Fazekas Zsuzsa). Fotó: Dobos Klára E heti rejtvényünk: Ész és idő Vízszintes: 1. Lucius Annaeus Seneca (i.e. 4-i. sz. 65) római filo­zófus, író és államférfi gondolatá­nak első része. 14. Velencei csó­nak. 15. Baranya megyei telepü­lés. 16. Juttat, népies szóval. 17. Csónakgerinc. 19. Rosszat tesz. 20. Határrag. 21. A hegedű háza. 23. Szolgálati szabályzat. 26. Kari ...; német ifjúsági író volt. 27. Vörösmarty Mihály epikai műve. 29. Somogy megyei hely­ség. 30. Orvosi szemle. 35. Kirá­lyáról Lalo írt operát. 36. Szláv eredetű férfinév. 38. Magot hint a földbe. 39. Biztató szócska. 40. Link. 42. Kilométer, röv. 44. ... van Winkle; hétalvó. 45. A Bánk bán zeneszerzője (Ferenc, 1810- 1893). 46. Az oxigén és a jód vegy- jele. 47. Gépember. 49. Kígyó Fe­kete István regényeiben. 50. Leg­magasabb csúcsa a Kékes. 52. Idegen férfinév. 53. Svájci óra­márka. 55. Festő (Károly, 1833- 1904). 56. Nettóregisztertonna, röv. 57. Elvisel. 59. Bibliai hajós. 60. Magunk. 61, Textilnövény. 62. Optikai üzemünk, röv. 64. Postscriptum, röv. 65. ...cordiale; 'anglia és Franciaország szövetsé­ge 1904-től kezdődően. 68. Dár- daszerú régi magyar fegyver. Függőleges: 1. Görög eredetű női név. 2. Mesterkélt. 3. Az indi­um vegyjele. 4. Tudományos di­ákkör, röv. 5. Pinot...; borféle. 6. Vele szemben. 7. Tegnapután. 8. Ugyanott, röv. 9. Szomorújáték. 10. Az időmértékes verselésben a szótag mértékegysége. 11. Ren­dezvény. 12. Magzati rész! 13. Növényi tartalékfehérje. 18. Túl­ságosan érzékennyé tesz. 22. Élet­éveink száma. 24. Váltót forgat. 25. Női énekhang. 26. Fényes be­vonat. 28. Lelkesülten boldog. 30. Rájön valamire. 31. A gondolat második, befejező része. 32. Ha­tárérték. 34. Vas megyei telepü­lés. 37. Eltulajdonít. 38. Világta­lan. 41. Német város a Mosel fo­lyó mellett. 43. Karikába gombo­lyított fonal. 46. Testegyenesítő. 48. Horgászás kelléke. 49. Só, la­tinul. 51. Ízletes húsú tengeri halféle. 53. Népszerű halfajta. 54. Díszített drágakő. 57. Éppen hogy csak él. 58. Spanyol női név. 61. Több pápa viselte ezt a nevet. 63. Sportöltözet,. 66. Kettős betű. 67. Tojás, németül. 68. Kilojoule, röv. 69. Római 6-os. Beküldési határidő: 1995. de­cember 20. Kérjük olvasóinkat, hogy megfej­téseiket postai levelezőlapon szí­veskedjenek szerkesztőségünk címére megküldeni (Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 15.3527). A helyesen megfejtők között könyvutalvá­nyokat sorsolunk ki, melyet pos­tán küldünk el a nyerteseknek. Az előző rejtvény helyes megfej­tése: - A szabadság az, ha vágya­ink szerint cselekedhetünk. Nyertesek: Kocsis József, Mis­kolc, Szinyei Merse Pál u. 4. 3534. Balázs Katalin, Miskolc, Tárogató u. 20. 3516. Bernáth Jó­zsef, Onga, Arany J. u. 43. 3562. Az rMAGYARORSZAG es a Szponzorunk a Munkácsy közből megközelíthe­tő, a Laguna bár felett működő Világjáró Utazási Iroda. (A Laguna bár is a Világjáróké!) Az iroda öt éve ismert olvasóink és a miskolciak körében, többször játszottunk már velük együtt. Fejlődé­sükben nemrégiben érkeztek újabb állomásuk­hoz: új tulajdonosuk Galvács Bálint, ismert vál­lalkozó, az irodát pedig Lórincz Sándorné ügyve­zető igazgató irányítja. Az iroda idén kezdte megvalósítani az új stra­tégiai elképzeléseket, az új üzleti politikát és üz­leti szellemet. Javában készülnek 1996-os prog­ramjuk megvalósítására. Máris megjelentek igen szép programfüzeteik. Elképzeléseikről tegnap, december 15-én a Palotás Étteremben számoltak be bemutatkozó ankétjükön. Itt szóltak egyéni és társas útjaikról, a jövő év eleji síutakról, a tengerparti nyaralási lehetősé­gekről, az angol nyelvtanfolyamokról, a bel- és külföldi diákutaztatás lehetőségeiről, bel- és kül­földi túraútjaikról, a vallási és egyházművészeti utakról, a különböző kedvezményekről és így to­vább. A síutak közül érdemes megemlíteni a ja­nuár 6-ától három héten át, heti váltásokkal (szombattól szombatig) indulókat. Ezek kényel­mes, komfortos, félpanziós elhelyezést jelentenek közös Játékai az Alacsony-Tátrában, a Chopok alatti Jasnán, a nemzetközi hírű síparadicsomban. A helyes meg­fejtést beküldők közül az 1996-os utakra nyerhet­nek öten egyenként 1000 Ft értékű utazási hozzá­járulási szelvényt! A Világjáró Iroda hétfőtől péntekig 9-17 óra között tart nyitva, ezidőben lehet bedobni a la­punkból kivágott és kitöltött szelvényeket az iro­dában elhelyezett dobozba december 22-én pénte­ken 12 óráig. A sorsolást ugyanitt és ugyanekkor tartjuk. r — — - E heti feladatunk: Megyénk egyik közismert idegenforgalmi látványosságál lálják a fotón. Melyik vár ez? Megfejtés:................................................................................................................................. A megfejtő neve:. Lakcíme:. "1 I I I I I IDÉZŐ E heti szponzorunk a Laguna Night Club, amely Miskolcon a Széchenyi utca 88. alatt (a Munkácsy közben) működik több mint egy éve sikeresen, szolgálja a szórakozni vágyók kényelmét. A vendégeket udvarias kiszolgálás, elfogadha­tó árak, s majdnem tucatnyi szebbnél szebb kon- zumhölgy várja, akik éjszaka folyamatosan adják elő nívós műsorszámaikat. A nyugodt légkörre, a kényelmes és felhőtlen szórakozásra biztonsági őrök ügyelnek. A bárban lehetőség van zártkörű rendezvények, születésnapok, névnapok, üzleti megbeszélések lebonyolítására is. Különös gond­dal készülnek az idei szilveszterre: igény szerint kisebb csoportok, baráti társaságok akár az egész bárt lefoglalhatják egész szilveszter estére és éj­szakára. Zenét, műsort, italt, ételt természetesen a bár biztosít. Asztalfoglalás, terembérlés minden este 20 órától a 46/359-261-es telefonon a vezető­nél, vágj’ napközben 8-17 óra között a 412-142-es telefonon, vagy személyesen a bárt üzemeltető, s a bár felett, működő Világjáró Utazási Irodánál. A lapunkból kivágott és kitöltött szelvényeket is a Világjáró Utazási Irodához kell bevinni de­cember 22-én pénteken 12 óráig. Ugyanekkor és ugyanitt, az idegenforgalmi rejtvényünkkel együtt sorsolunk ki a helyesen megfejtők között 5 darab, egyenként 1000 Ft értékű, a Laguna Night Clubba éi-vényes utalványt.. E heti feladatunk: I 1. Csorba Győző: .Békesség a jóakaratú embereknek!" - hangzik kétezer éve.; (<? folytatás):.......... j I I 2. Juhász Gyula: S a messzi mezőkön nyájaikat nrzö./ Pásztori népek nézik a derengő; (a folytatás):... I A megfejtő neve:. I I ______________ La kcíme:. TELEVÍZIÓ TVl 7.25 Hagyd aludni a... 7.50 „így szól az Úr!" 7.55 PC-abc 8.30 Leporelló 9.54 Lottósorsolás 11.00 A siker kapujában. 12.05 Lgy nap, amely megrázta a világot 12.10 Polisz Montreál 13.05 Topmodell. Brazil tévéfii msorozat, 180/49-52. (ism.) 15.05 Delta 15.30 Gyorssegély 15.35 Örömhír 16.00 Walt Disney... 17.05 Egy XX. századi re­neszánsz ember 17.30 Magyarországról jö­vök - kamerával 18.15 Advent. Psychoa­nalysis Christiana. Ba­bits Mihály istenes versei 18.25 Szerencsekerék 19.00 A Hét 20.05 100 éves a mozi 20.15 Van, aki forrón szereti. Amerikai film (1959.-FF!) 22.15 Vasárnapi vers 22.20 Nézőpont 23.00 Vízöntő 23.45 Képújság. TV2 7.35 Hol-mi? 8.00 luli-suli, 129 8.35 Ürgammák. Sci-íi sorozat, 6. Mindenki mindenki ellen (ism.) 9.00 Gyerekeknek. Rajz- tilmösszeállítás 10.05 A magyar irodalom képes története. Ne- meskürty István soro­zata, 20. Balassi a ka­tona és a drámaíró 10.30 Szóljatok harangok! 11.00 Sportműsor 13.10 Nóta-tévé 13.35 Napjaink 13.50 Életjel 14.25 Gyerekeknek 14.55 Női kézilabda-vb 16.30 Púder 17.05 Szívtipró gimi. Ausztrál lévéíilmsoro- zat, 65/19. 18.00 Álljunk meg egy szóra! 18.15 Baywatch. Ameri­kai tévéfilmsorozat. A 12-es torony eltűnt kincse 19.05 Esti mese 19.25 100 éves a mozi. Marilyn - az utolsó in­terjú. Angol dok.íilm 20.00 ZertS-óra 21.00 Telesport. Benne: Tokaj Express férfi pár­bajtőr Világkupa - döntő 22.10 Magyar novellák 22.40 Alfred. Dán tévé­film 23.25 Éjjeli menedék. Történész-világtalálko­zó. Az európai határok 8.00 Taz-mánia 8.30 Alf 9.00 Batman 10.00 National Geograp­hic Felfedező 12.05 Tűz és jég 12.30 Farkasokkal táncoló 15.30 Air America 17.30 Folytassa, Jack! 19.00 Zenemánia: Micha­el Jackson-koncert 20.35 Doktor Zsivágó 23.45 Játékos végzet KTV - F.ZSOLCA 16.00 Miskolci Városi Tv műsora 2-es csatorna: 19.00 Szív Tv TISZA TV 19.00 ATV VTV - EDELÉNY 12.00 TV-Plusz 19.00 Szív TV VTV - ENCS 8.00 Képújság 9.00 Szív TV (ism.) 17.00 Helyi műsor 19.00 Szív Tv SZÍV TV 19.10 Tarzan 19.30 Kereskedelmi műsor 20.00 Opel Astra-kupa 20.30 M.P.B 21.00 Szív Tv-mozi: Egy bérgyilkos portréja (am. krimi) 21.50 Seiko-shop ATV 19.00 Műsorismertetés 19.05 Esti mese 19.20 Víkend 19.50 jegyesek - László atya műsora 20.00 7x7 sorozat DUNA TV 8.05 Vallási műsor 9.00 Kimba, a fehér oroszlán 9.25 McGee és én (am. ifj. filmsorozat) 9.45 1, 2, 3... A számok története (rajzfilm) 10.00 Sportképek T2.05 Dalvándorlás 12.30 Azok a csodálatos állatok (ism. térj .fi lm) 12.45 Az ablakomból (kanadai természet­film) 13.35 „Keressük a szép­séget... ".Port réíi lm 14.00 Budaörs, az ébredő város 14.35 Telefónia (ism.terj.) 14.45 Legenda és valóság 15.10 Sólyomszem 21. 15.50 Tudományos show 16.20 Postabontás... 16.35 Emlékképek... 16.50 Színházi élet 17.20 Jelképtár. Meztelenség 17.30 Mese 18.00 Heti hírmondó 19.00 Foru-toru (tr.-olasz játékfilm 20.50 Európa természeti csodái 21.40 Az enciklopédista - Peter Greenaway Budapesten 22.10 A rajzoló szerző­dése (angol film) 23.55 Sportképek 0.10 Vers Miskolc Béke: Goldeneye - Aranyszem (amerikai) 15.30, 17.45,20; Miskolc Béke Kamara: Pocahontas (amerikai) 16, 18; Ví­rus (amerikai) 20; Miskolc Béke Video: Belvárosi hercegnő (amerikai) 14, 18; Kábító élvezet (amerikai) 16, 20; Miskolc Kossuth: Télapu (amerikai) 10, 14.30, 16.30, 18.30; Titkos gyilkos mama (amerikai) 20.30; Miskolc Hevesy: A brooklyni testvér (magyar) 15; Apollo 13 (amerikai) 17, 19.30; Miskolc Hevesy Mese mozi: János vitéz (magyar) 10; Kazincbarcika Béke: Nell, a remetelány (amerikai) 16, 18; Sárospatak Rákóczi: Az első lovag (amerikai) 17, 19 óra PROGRAMAJÁNLAT Miskolc, új avasi templom: Karácsonyi hangok - hangverseny. Este 7 órától. Miskolc, Csodamalom Bábszínház (Kossuth u. 11.): Jézus, az ember fia. Délelőtt 10 órától. Szerencs, Városi Kulturális Központ: Jótékonysági hangverseny a Beteg Gyermekekért Alapítvány javára a lovagteremben. Délután 3 órától. Encs, református templom: Az Abaúji Pedagógus vegyes kar és a sárospataki Művelődés Háza Vegyes Karának karácsonyi koncertje. Délután 4 órától. Miskolc, TIT (Széchenyi u. 14.) Kazinczy-klub: „Oriflame" svéd, természetes alapanyagú kozmetikai termékek vásárral egybekötött bemutatója. Ingyenes arcpakolás, smink és tanácsadás. Délután 3 órától este 6-ig. Sajólád, Általános Iskola: Az Alapkő együttes koncertje. Délután 3 órától. Kazincbarcika, Gyermekek Háza: Adventi játszóház. Délelőtt 10 órától.

Next

/
Oldalképek
Tartalom