Észak-Magyarország, 1995. december (51. évfolyam, 283-306. szám)

1995-12-01 / 283. szám

1995. december 1., péntek LI. évfolyam, 283. szám TV PLUSZ TELEVÍZIÓS MÜSORMELLÉKLET BORSOD - ABAUJ - ZEMPLÉN FÜGGETLEN NAPILAPJA Pénzforgalmi változások December 4-től megváltoz­nak a bankszámla-tulajdono­sok pénzforgalmi jelzőszá­mai, és új pénzforgalmi bi­zonylatok kerülnek forga­lomba. (7. oldal) Az utolsó nehéz ellenfél Lassan a hajrájához érkezik a férfikosárlabda NB I B cso­portjának bajnoki alapszaka­sza. A Zöld alcsoportban sze­replő MEAFC együttese ma is játszik. (11. oldal) Az adótábla az ütközőpont Budapest (MTI) - Az álláspontok közeledtek, de még vannak nyitott kérdések. Ezekről a frakciók fognak dönteni a hétfői frakcióüléseken - mondta el Szekeres Imre (MSZP) és Pető Iván (SZDSZ) a csütörtöki egyeztetést követően a személyi jö­vedelemadó-törvény és a jövő évi költségvetés nyitott kérdéseiről. Az adótábla is a rendezetlen ügyek kö­zött maradt. Az MSZP ft-akcióveze- tője szerint a költségvetés ügye nagyrészt már rendezett, a szemé­lyi jövedelemadó-törvénynél pedig bízik a megegyezésben. Az SZDSZ frakcióvezetője szerint a nyitott kérdések befolyásolhatják a törvé­nyek végső elfogadását és ebből a szempontból a személyi jövedele­madó-törvény a kritikusabb pont. Fuvardíjat emel jövőre a vasút Budapest (MTI) - Fuvardíjemelés­re készül jövőre a MÁV. A belföldi vasúti óraszállításban 30, az ex­port-import forgalomban pedig 20 százalékkal emelik az árakat. A tá­jékoztatás szerint nem lesz áreme­lés a tranzitszállításoknál. A fu­vardíjemelés ellenére a MÁV Rt. előzetes tervei szerint 1996-ban to­vább nő a szállított áruk mennyi­sége: a cég 48,5 millió tonna rako­mány fuvarozására készül, ami az 1995-ös tervhez képest 3,48 száza­lékos növekedést jelent. Lejárnak a régi kártyák és pénzek Budapest (MTI) - Ez év december 30-án lejár az 1991-1992-es Matáv- telefonkártyák beváltási akciója. Péntektől pedig nem lehet telefo­nálni a pénzbedobós nyilvános ké­szülékeknél a régi pénzérmékkel. A Matávnál csütörtökön elmondták: egy évvel korábban szerették volna kivonni a forgalomból a kártyahasz­nálat hőskorából származó példá­nyokat, de lakossági kérésre meg­hosszabbították a használatukat. A régi példányok bevonását tovább már nem halogathatják. Az új ké­szülékek ugyanis csak a legújabb technológiával készült kártyákat képesek leolvasni. A régi példányo­kat a Matáv ügyfélszolgálati irodái­ban a régi áron váltják vissza, ám ezek a gyűjtők körében manapság is nagy értéknek számítanak. Az ér­mék további használata nem lehet­séges, mivel a bankokban, illetve a yisszaváltásukra kijelölt helyeken is csak az év végéig lehet ezeket új­ra cserélni. * Átszervezik a gyermekvárost Komárom (MTI) - Átszervezik és a tervek szerint 1998. május 31-éig Megszüntetik a Komáromi Gyer- Mekvárost. Azért döntött így a tes­tület, mert egyre inkább beigazoló­dott: kaszárnyaszéni körülmények között a legjobb jóakarat, s drága üzemeltetési költségek ellenére sem tehet eredményesen felnevelni, önállo életvitelre felkészíteni a Gyermekváros kisebb és nagyobb lakóit. A közgyűlés ezt szem előtt tartva határozta el: a koppánymo- öostori üdülőjét lakásotthonná ala­kíttatja át, valamint házakat vásá- a megyében, ahol kisebb csopor­tokban helyezi el a gyerekeket, ^mellett törekszik a hagyományos ®s a hivatásos nevelőszülői hálóza­tot is bővíteni. A sebesség százig fokozható Átadták az átépített Putnok-Bánréve-Center vasúti szakaszt Putnok (ÉM - ME) - A MÁV MTM Kft. öt kivitelező közül, pályázat útján nyerte el a put- noki állomás, illetve a Put­nok-Bánréve-Center vasúti vonalszakasz korszerűsítési munkálataira vonatkozó meg­bízást. Tegnap délelőtt Rigó Zoltán MÁV-vezérigazgató ün­nepélyes keretek között adta át az utazóközönségnek az átépí­tett szakaszt. A putnóki állomás előtt összegyűlt vendégeket Molnár Gábor, a MÁV Rt. Miskolci Üzletigazgatóságának osztályvezetője köszöntötte, majd Deregi János, az MTM Kft. ügyve­zető igazgatója tett jelentést Rigó Zoltánnak az elvégzett munkála­tokról. Elmondta, augusztus 17-én volt a kivitelezésre kiírt pályázat eredményhirdetése, és augusztus 22-én kezdték el a putnoki állomás korszerűsítését, a befejezés pedig október 16-án történt meg. A Putnok-Bánréve-Center kö­zötti vonalszakasz átépítésének kö­szönhetően mostantól Putnok és Bánréve között 100, Bánréve és Center állomások között 80 kilomé­teres óránkénti sebességgel járható a pálya. Nagy ugrás ez, ha figyelem­be vesszük, a korábbi 10, 20, 30 ki­lométeres sebességet. Megtudtuk, hogy a beruházás A korábbi 10, 20, 30 kilométeres sebesség után hatalmas ugrást je­lent a felújítás, az akár 100 kilomé­teres végsebesség Fotók: Végh Cs. 350 millió forintba került, és az ügy­vezető igazgató szólt arról is, hogy a forgalom a korszerűsítés időszaká­ban - ha kisebb megszakításokkal is, de - folyamatos volt.- Remélem - mondotta végeze­tül Deregi János -, hogy a még hát­ra levő munkákról - így: Center-ál­lomás, a Center és Ózd közötti sza­kasz és Ózd-állomás korszerűsítésé­ről - a májusi MAV-menetrend vál­tozásakor jelentést tehetek:1 A kivitelezőktől Rigó Zoltán, a MÁV Rt. vezérigazgatója vette át a pályaszakaszt, és a felavatást jelké­pező szalagátvágás után a vendégek vonatra szálltak, hogy személyesen győződjenek meg a változásról. Mégis bezárják a nevelőotthont Az intézményes ellátás leépítésének első „áldozata" a berentei Miskolc (ÉM - KJ) - A megyei közgyűlés tegnapi ülésén úgy határozott, hogy februárban megszünteti a Kazincbarcika- berentei Speciális Szakközépis­kola és Ifjúsági Otthont. Az in­tézményben ellátott fiatalokról a továbbiakban az alsózsolcai és a megyaszói intézményben gondoskodnak. Bár a megyei közgyűlés legutóbbi ülésén a bezárás ellen voksoltak a képviselők, a tegnapi összejövetelen a pénzügyi bizottság kezdeménye­zésére újra tárgyalták a témát. Kor­mos Dénes, a közgyűlés alelnöke, a napirend előterjesztője azonban hangsúlyozta: nem csupán pénz­ügyi kérdés az intézmény léte, vágj' nem léte, jóllehet ez sem elhanya­golható szempont. (Egy felnőtt dol­gozóra 1,3 ellátott jut, az intéz­ményben 580 ezer forintba kerül évente egy gyermek ellátása, míg nevelőszülőknél ez az összeg alig több mint 200 ezer forint.) Mégis sokkal inkább arról van szó, hogy az önkormányzatnak feladatellátás­ban és nem intézményben kell gon­dolkodnia. E szerint viszont a gon­doskodásra szoruló gyermekek ellá­tását egyértelműen jobban szolgálja Végleg becsukódik az ajtó... a nevelőszülői hálózat, ahol családi környezetben, életszerűbben foly­hat a nevelésük. A barcikai intéz­mény bezárása csak nyitánya en­nek a koncepciónak - hangsúlyozta. A megszüntetés során felszaba­duló pénzt a nevelőszülői hálózat fejlesztésére fordítják, a közgyűlés 30 százalékos emelést határozott meg január 1-jétől a nevelőszülők il­letményében, gondozási díjában. A döntést viták kísérték. A köz­gyűlés tudomást szerzett arról, hogy 14 egyéni vállalkozó szándék- nyilatkozatot adott: szponzorálná az intézmény működését. Erre azonban a képviselők - hosszú tá­von - semmilyen garanciát nem lát­tak. Mile Lajos (MDF) szerint a köz­gyűlés minden esetben kifejtette, hogy támogatja a civil szféra fel­adatvállalásait. Az első ilyen kezde­ményezést most mégis „lenyakaz­za.” Ha az ITC vezetésének adott még egy „laufot” a testület, miért ne tehetné meg ezt az otthon esetében is? Farkas Zoltán (SZDSZ) az intéz­ményben folyó szakmai munka eredményességét illette kritikával, amikor arra utalt: az ott élő 20-24 éves ellátottaknak a gondozók nem tudtak más alternatívát mutatni, mint amit a fiatalok nyilatkoztak, hogy tudniillik: vagy az intézmény, vagy az utca. Ez a „vak vezet világ­talant” tipikus esete - mondta. A bezárást 44 igen, 8 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett fogadta el a közgyűlés. (Az otthon lakóinak véle­ménye a 3. oldalon olvash ■KOMMENTÁR Tizenkét kilométer Marczin Eszter A huszadik század végét írjuk, és ilyen nagy ünneplést csapni 12 kilométeres vasúti szakasz átépítése miatt, ez egysze­rűen nevetséges! - mondja az átadási ce­remónián mellettem álló kolléga. Szavai elgondolkodtatnak és magamban beval­lom, van igazság abban, amit mond. Vi­szont máris hozzáteszem, a körülmények figyelembe vétele nélkül mindez csak részigazság. Tény, az infrastruktúra kiépítettségi foka erősen meghatározza egy-egy térség fej­lettségi színvonalát. A meglévő állapotok elemzéséből következtetni lehet a gazda­ság helyzetére. Vegyük példának a közle­kedést. A főbb kereskedelmi útvonalaktól távol eső régiók lassacskán kiszorulnak a gazdaság vérkeringéséből, vagy legalább­is dupla erőfeszítéssel tudnak csak ered­ményeket felmutatni. Mindezt itt Borsod­ban a saját bőrünkön tapasztaljuk, és nem véletlen, hogy megyénk vezetői, a vállal­kozói réteg több vasat is tűzben taitva lob­bizott, lobbizik az autópálya mielőbbi megépítése mellett. A szakemberek ugyanis abban kivétel nélkül egyetérte­nek: a befektetői tőke ide vonzásában en­nek jelentős szerepe lehet. De a sztráda mellett a vasúti közlekedés korszerűsége sem elhanyagolható. Ami­hez megint csak szűkebb pátriánk a leg­jobb adalék, ahol a vasúti ellátottság 70 százalékkal alatta marad az országos át­lagnak. És akkor még nem beszéltünk a vonalak állapotáról! Mindannyiunknak, akik igénybe vesszük ezt a közlekedési eszközt, sok bosszúságot okoz a lassúság. A vasúti szállításban érintett cégek sincse­nek irigyelt helyzetben nálunk, különö­sen, ha felségterületük kiesik a Mis­kolc-Budapest útvonalból. Ez utóbbiak miatt érdemel említést a Put­nok és Ózd közötti szakasz. Ezen a pályán - egészen mostanáig - mindössze 20-30 kilométeres óránkénti „sebességgel" von­szolhatták terhüket a szerelvények, ami, akárhonnan nézzük, bizony csigalassú­ságnak számít. Persze, a felavatott 12 kilométer, ahol már százzal is suhanhatnak a vagonok, nagy­ságrendileg valóban tűnhet akár nevetsé­gesnek is. Ráadásul az embernek eszébe juttathatja a választások előtti autópálya- átadások korszakát. Ám az itt élők, itt dol­gozók számára ez a „tyúklépés" is fontos. Pláne, ha májusra egészen Őzdig megtör­ténik a modernizálás. Annak a befektetni szándékozónak, aki eddig elképedt a té­nyek hallatán, most már legalább valami biztatót lehet mondani... Napokon belül jöhetnek a csapatok Kaposvár (MTI) - Az amerikai katonák elő­készítő törzse napokon belül megérkezhet ha­zánkba. Ez az Észak-atlanti Tanács döntésé­től függ. Ennek értelmében mintegy ezer, lo­gisztikai feladatokat ellátó amerikai katonát küldenek Dél-Magyarországra és a boszniai Tuzlába. Mindez azon a háttérbeszélgetésen hangzott el, amelyet csütörtökön Kaposváron tartott Szentiványi Gábor, a Külügyminiszté­rium es Erdélyi Lajos, a Honvédelmi Miniszté­rium szóvivője. Az amerikai békefenntartó erők magyarországi bázisának helyszínét még nem jelölték meg, ugyanis a washingtoni tör­vényhozás még nem hagyta jóvá a Boszniába vezényelt NATO-csapatok finanszírozását. Az előkészítés azonban már javában tart, A jelen­leg Kaposváron tartózkodó előkészítők csütör­tök délután tárgyalnak a varos vezetőivel az amerikai katonák ellátásáról.

Next

/
Oldalképek
Tartalom