Észak-Magyarország, 1995. október (51. évfolyam, 232-256. szám)

1995-10-02 / 232. szám

LI. évfolyam, 232. szám 1995. október 2., hétfő Ára: 21,90 Ft Maradna, ha marasztalnák Baumeister Gabriella nagy­váradi orvos hét éve jött Ma­gyarországra. Azóta Ormos­bányán dolgozott. Az önkor­mányzat most megszüntette munkaviszonyát. (5. oldal) Negyvenegyen - négy nyelven A sárospataki neveléshez mindig is hozzátartozott az éneklés. A Sárospataki Re­formátus Kollégium Gimná­ziumának kórusa méltó lett a nagy elődökhöz. (8. oldal) Könnyed játék, fölényes győzelem A HCM SC férfi asztalitenisz­csapata magabiztos játékkal kerekedett ceglédi ellenfele fölé, és eddig pontveszteség nélkül állva vezet a táblá­zaton. (Sport: 9-11. oldal) Dráguló gyógyszer, szűkülő lista Budapest (MTI) - Az importból származó gyógyszerek mintegy 60 százaléka, több mint ezer készít­mény 6,3 százalékkal kerül többe október 1-jétől. Teljes árat kell ez­után fizetni a recept nélkül is kap­ható, de vényre eddig 40, illetve 70 százalékban támogatott patikasze­rekért; és ugyancsak vasárnaptól 45 készítménnyel szűkült a köz- gyógyellátási igazolványra térítés- mentesen kiváltható gyógyszerek köre. A mostani gyógyszeráremelés immár a hatodik ebben az esztendő­ben. Teljes egészében megszűnik annak a mintegy 90 patikaszernek a tb-támogatása, amelyet ugyan bárki recept nélkül is beszerezhe­tett, de ha az orvos írta fel, akkor a tb 40, illetve 70 százalékban támo­gatott. A közgyógyellátási igazol­ványra térítésmentesen kiváltható, körülbelül 800-900 gyógyszert tar­talmazó listáról 45 készítmény ke­rült le. Megalakult a Honvéd Szakszervezet Tápiószecső (MTI) - Megalakult szombaton a Honvéd Szakszerve­zet. A Katonák Érdekvédelmi Szö­vetségének pénteken, illetve szom­baton tartott küldöttgyűlésén, Tá- piószecsőn ugyanis ügy döntöttek, hogy a szövetséget szakszervezetté alakítják. Az új szakszervezet szom­baton megtartotta I. kongresszusát, amelyen megválasztották a HOSZ tisztségviselőit. A szakszervezet el­nöke Sörös István alezredes, sajtó szóvivője Kónya Péter főhadnagy, a Magyar Honvéd újságíró-szerkesz­tője lett. A kongresszuson döntöttek arról, hogy amennyiben a Parla­ment november 5-éig nem tárgyalja a szolgálati törvényt, és annak ha­tályba lépésével egy időben nem ve­zetik be az új bértáblában meghatá­rozott illetményeket, a Honvéd Szakszervezet országos demonstrá­ciót szervez. Paskai túl van az életveszélyen Esztergom (MTI) - Túl van az in­farktus utáni első órákat jellemző közvetlen életveszélyen Paskai László bíboros, prímás, esztergom- budapesti érsek - közölte Dinnyés József, az esztergomi Vaszary Kolos Kórház I. belgyógyászati osztályá­nak vezetőhelyettese tegnap dél­előtt. A kardiológus orvos elmondta: a bíboros, akit szombaton délután szállítottak infarktussal kórházba, nyugodtan töltötte az éjszakát. Sú­lyosabb szövődménye egyelőre nincs a betegségnek. Paskai László­nak jó kilátásai vannak a teljes fel­épülésre. Zárlat a hivatalban — tízmilliós kár Magyargencs (MTI) - A Veszprém megyei Magyargencsen pénteken es- te kigyulladt a polgármesteri hivatal epülete. A tűz nagysága elérte a hár­mas, kiemelt fokozatot, ezért a pápa­iak mellett a sárvári, a kaposvári, az ajkai és a szombathelyi tűzoltókat is riasztották. A mintegy negyven tűz­oltó több órán át viaskodott a lángok- kal, míg végre sikerült (megfékezni­ük. Az információk szerint mintegy oOO négyzetméternyi” tetőszerkezet, lett a tűz riiártaléka,.á kár a becslé­sek alapján meghaladja a tízmillió lonntot. Valószínű, hogy a tűzesetet , elektromos zárlat okozta. Adorján megvédte elsőségét A bajnok a szponzoroktól vadonatúj Jawa-versenygépet kapott A népkerti sporttelepen tegnap csak a dobogó második és harmadik fokáért dúlt a küzdelem az országos egyéni salakmotoros bajnokság hatodik, záró fordulójában. Az már szombaton Gyulán eldőlt, hogy a debreceni Ador­ján Zoltánt senki nem előzheti meg, a rokonszenves sportember tizenegyedik(i) bajnoki elsőségét szerezte meg. Első ízben 1983-ban bizonyult a legjobbnak, ezúttal újból megvédte címét. A 34. életévét taposó salakmotoros a megyeszékhelyen elmondta: évről évre nehezebb volt őrizni kivívott pozícióját. Azt reméli, hogy mind több fi­atal kerül a sportág vérkeringésébe. Képeinken egy látványos pillanat a miskolci viadalról, valamint a bajnok. (Részletes tudósítás lapunk 11. oldalán.) Fotók: Mák józsef A kisbíró hirdetett, a vőfélyek igazgattak Szent Vencel védelmébe vette a mádi szüreti mulatozást Istentisztelettel kezdte a szüreti na­pot. Majd kezdetét vette a borfeszti­vál, helyi szőlőbirtokkal rendelke­zők a kultúrház udvarán vendégvá­ró bortanyákat nyitottak. A „történelmi korok, szőlő sorok, híres borok, ásványi porok” mottójú se­regszemlén látható volt a régi borá­szati eszközöket, illetve a talajtani adottságokat bemutató kőzetek ki­állítása. Délután két órakor a Rá­kóczi út végéről indult a szüreti fel­vonulás, amely majd négy érárá ér­kezett a kultúrház udvarára, ahol aztán a mezőkövesdi rézfúvósok, rátkai, mádi néptánccsoportok, sze­gedi mazsoretek tartottak bemuta­tót. Volt üveges tánc, messzire hal­latszott a citerazene. Esteledett, amikor kihirdették a második köz­ségi borverseny eredményét, majd a napot szüreti bál, tűzijáték és a bál szépének megválasztása zárta.- Történelmi hagyománya van a mádi szüreti napnak, amelyet min­dig szeptember végén, október ele­jén tartunk - mondta Koppány László, főszervező. - A mostanit két hónapos szervezőmunka előzte meg, s az eredmény nem maradt el, hiszen soha ennyien nem voltak, mint az idén. Igaz, az önkormány­zatnak a megrendezéshez nem len­ne elegendő anyagi fedezete, de a község lakói, valamint az itt gazdál­kodó társaságok nagyvonalúan szponzorálták az eseményt. Igazi turistalátványosság lett a mádi szüreti nap. Jönnek az ország minden tájáról, s először, az idén el­küldte küldötteit a német testvér- város, Heidenrod is. Mád (ÉM - BAM) - A kisbíró hir­detett, a vőfélyek igazgattak, a boros sáfár borral kínált, a tő­kés sáfár nevetett, a drótos tót és ószeres kiabált, a talus zsidó tollat szórt. A szeptember végi nap derűsen tűzött a vidám má­di forgatagra. Szombaton délelőtt tíz órakor a há­romezer lakost számláló, zömmel katolikus, kisebbségben református és evangélikus vallású község Ku­bus János, polgármester üdvözlő­szavainak meghallgatása után Szent Vencel, a szőlő és a bor védő­szentjének tiszteletére ökumenikus A szüreti mulatozás egyik legfontosabb kelléke, a szőlő sem hiányzott a mádi ünnepségen Fotó: Fojtán László ■KOMMENTÁR Emlékezni muszáj Balogh Andrea A templombúcsú egy vallási közösség számára mindig is jelentős eseménynek számít. Megtisztulása templomban, köny- nyed szórakozás a templom előtti kirako­dóvásár vidám forgatagában, s az össze­tartás öröme a gőzölgő húsleves mellett a hazalátogató családtagok között. Vallási esemény az ősi zsidó hitből átöröklött erő­vel:' emlékezni és emlékeztetni muszáj. Emlékezni a szentre, hogy miért is e temp­lombúcsú, s kirakodóvásárban az elmúlt gyerekkorra, otthon a szétszóródott csa­lád hajdani együttlétének melegére. S em­lékeztetni, miből eredtél, honnan jössz, s hová mész. A görömbölyigörög katolikusok templom­búcsúja meglehetősen jelentős esemény­nek számít, de nem csupán egy vallási kö­zösség számára, hanem egy évszázadok alatt városunkban csendesen asszimilá­lódott nemzeti kisebbségnek, valamint a világban fellelhető, ősi szertartásukat mindinkább megtaláló keleti eredetű ka­tolikusoknak. Miskolcon két ízben is pusztított pestis- járvány. Az 1500-as években, s 1710-11 között. A létszámában megapadt városba szlovákokat telepítettek, akiknek vallási szokásaik, s nyelvük rutén volt. Amikor a 7 22 éves görömbölyi templom -amely so­káig a városi görög katolikusok anyaegy­házi és egyetlen görög katolikus templo­ma volt - Istenszülő oltalma búcsúját ün­nepli, felhangzik egy-két fohász az ősi nyelven is. Mert emlékezni és emlékeztet­ni muszáj. Minden itt lakónak tudnia kell, honnan ered ez a vallási közösség, hogy szembesülni tudjon önmagával, mivé lett, hová jutott, s a holnap építésében merre halad. Egy-egy ruténül felhangzó fohász emlék az ősöknek, s emlékeztető a jelen­nek, az ősök ezt és így akarják. A II. Vatikáni Zsinat után Timkó Imre, püs­pök jóváhagyásával a világon elsőként ép­pen a görömbölyi görög katolikusok tér­tek vissza liturgiájukban a keleti egyház ősi hagyományaihoz. Oltárjuk, szertartá­suk bizánci, amely visszaviszi őket Idő­ben és térben az eredethez, Kelethez, s előrerepíti a jövőben, a beteljesült Kelet­hez, az egységes, tündöklő mennyei jeru- zsálemhez. A görömbölyi templombúcsún évről év­re többen vannak. Jönnek határon belül­ről és határon túlról. Magyarok, szlová­kok, svédek, hollandok, görögök. Együtt ünnepelnek, s közben emlékeznek. És em­lékeztetnek. Eredet, szétszóródás, szoká­sok, nyelv, asszimiláció... Honnan jössz? Hová mész? Milyen úton járunk? Új forgalmi rend Hegyeshalomnál Hegyeshalom (MTI) - Vasárnap 0 órától új forgalmi rend lépett életbe Hegyeshalomnál a személyforgalomban. Krisán Attila ezredes, a Határőrség szóvivője elmondta: négy forgalmi sávban léphetik át mostantól az utasok a ma­gyar-osztrák határt. Az egyikben azok közle­kedhetnek, akik az Európai Unió. illetve az európai gazdasági térség tagállamaiból valók. A másik forgalmi sáv a magyar, illetve azon állampolgároké, akiknek egyetlen EU-ország- ba sem kell vízumot váltaniuk. A következő forgalmi sávban a vízumkötelesek haladhat­nak. A személyforgalmat bonyolító autóbu­szok is a számukra kijelölt külön sávban hagy­hatják el az országot. Október 1-jétől a „túloldalon" az osztrák csendőrök is részt vesz­nek az ütlevélkezelésben, illetve a gépjármű- | vek biztonsági ellenőrzésében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom