Észak-Magyarország, 1995. szeptember (51. évfolyam, 206-231. szám)

1995-09-22 / 224. szám

1995- Szeptember 22., Péntek Hírek - Tudósítások ESZAK-Magyarország 3 Én elmegyek, te itt maradsz A közgyűlés elé kerül a Zrínyi Gimnázium épületének ügye lövőre új „cégér" kerül a régi iskolára? Fotó: Dobos Klára Az MSZP Hornt választja Veszprém (MTI) - A szocialista párton belül nincs olyan irányzat, amely arra törekedne, hogy Horn Gyulát eltávolítsa miniszterelnöki pozíciójából - hangsúlyozta Szeke­res Imre, az MSZP frakcióvezetője csütörtökön Veszprémben tartott sajtótájékoztatóján. Az MSZP szer­dán tartott kibővített elnökségi ülé­séről Szekeres elmondta: a testület állásfoglalása szerint a párton belü­li irányzatok koalícióját fenn kell tartani, a belső együttműködést to­vább kell folytatni. Az MSZP célja ugyanakkor az is, hogy a kormány­zati koalíció továbbra is működjön. Tanúsított cégek konferenciája Balatonszéplak (MTI) - A vártnál kevésbé lógta vissza az ipari növe­kedést a márciusi szigorító intézke­dések sora, és enyhültek a koráb­ban érzékelhető rendkívüli egyen­súlyi problémák - jelentette ki csü­törtökön Balatonszéplakon Soós Károly Attila, az Ipari és Kereske­delmi Minisztérium politikai állam­titkára a tanúsított cégek második nemzetközi konferenciáján. Az ál­lamtitkár beszélt arról is, hogy a kormány támogatni kívánja a hazai cégek csatlakozását a nemzetközi minőségtanúsító rendszerekhez. Ennek költségeihez az állam is hoz­zájárul, de a vállalatoknak is áldo­zatot kell hozniuk érte. A költségve­tés az idén már 150 millió forint tá­mogatást nyújtott minőségbiztosító rendszer dokumentációjához, beve­zetéséhez és a tanúsíttatásához. Létezik egy másik Marinko is Budapest (MTI) - Magda Marin­ko és társai büntetőperének tár­gyalása újabb tanúk kihallgatásá­val folytatódott csütörtökön a Fő­városi Bíróságon. M.Z. tudomása szerint az elsőrendű vádlottat is­merősei Magdának, nem pedig Ma­rinkénak szólították. (Ennek azért van jelentősége, mert a kecskeméti gyilkosság helyszínén egy Marinko nevű férfinak szóló üzenetet tartal­mazó cédulát találtak a nyomo­zók.) M.P. a szegedi Café Bár veze­tője elmondta: a náluk törzsven­dégnek számító Magdán kívül ko­rábbi üzlettársát is Marinkónak hívják. G.T. igazságügyi szakértő, kriminálpszichológus Némethné Márton Edit gyermekeit vizsgálta a bűncselekmény másnapján. Elő­adta: az édesanyjuk megölésekor a helyszínen, a lakásban tartózkodó hét kislány elmondása alapján bi­zonyosan megállapítható, hqgy a gyilkosságot álarcos férfiak követ­ték el, akik a magyar mellett ide­gen nyelven is beszéltek. ^Mozaik _______________ Mi skolc (ÉM - ML) - Az egyházi ingatlanok sorsával kapcsola­tos szeptember 4-ei kormány- döntés ismét felszínre hozta a Zrínyi Ilona Gimnázium átköl­töztetésének ügyét. A gimnázi­um igazgatónője tegnap dél­után tájékoztatta a diákok szü­leit az intézmény elhelyezésével kapcsolatos tervekről. Elmond­ta, hogy ha már el kell hagyniuk mostani épületüket, akkor a Nagyváthy Úti Általános Isko­lát szeretnék megkapni a belvá­rostól messzebb fekvő 40-es is­kola épülete helyett. A miskolci közgyűlés évekkel ez­előtt kelt határozatában említést tett arról, hogy a Zrínyi épületét visszajuttatják egykori tulajdonosá­nak, az önkormányzat azonban sa­ját erőből mindmáig képtelen volt a gimnázium áthelyezésével együtt járó költségek előteremtésére.- A kormányzat számunkra ked­vező döntést hozott az ügyben, így a Zrínyi épületéért kártérítést kap a miskolci önkormányzat - tájékoz­tatta lapunkat Fejér István alpol­gármester. A miskolci önkormány­zat 600 millió forintot meghaladó összeget kap a Zrínyi Gimnázium elhelyezésének megoldására. Arról még nem született döntés, hová köl­töztetik át az intézményt.- Korábban arról volt szó, hogy a Nagyváthy Úti Általános Iskola he­lyére költözne a Zrínyi - mondta Fe­jér István az önkormányzat szak­értőinek véleménye szerint azon­ban ez az iskola jelenlegi állapotá­Miskolc (EM - DK) - Miskolcon már megszűnt egy főiskola. Most félő - legalábbis a Dunaúj­városi Főiskolai Kar ettől tart - hogy Miskolc „zár be” egy főis­kolát. Tegnap délután majd 300 fiatal tüntetett a Miskolci Egyetem főépü­lete előtt. Dunaújvárosból érkeztek, és úgy hallották, hogy a rektori ta­nácsülésen szó lesz a kar megszün­tetéséről. Ezért petíciót nyújtottak át Far­kas Ottónak, a Miskolci Egyetem rektorának. Ebben az állt, hogy a Dunaújvárosi Főiskolai Kar hallga­tósága nevében szeretnék tiltakozá­sukat kifejezni a Miskolci Egyetem Rektori Kabinetjének döntése ellen, mely a szakmai érvek teljes hiányá­ban egy jól működő, gazdasági, regi­onális és oktatási szempontból kivá­lóan funkcionáló felsőoktatási in­ban alkalmatlan a gimnázium befo­gadására. Véleményünk szerint műszaki, alapterületi szempontból a 40-es iskola felelne meg leginkább a Zrínyi Gimnázium céljainak. A polgármesteri hivatal még ez évben közgyűlés elé szeretné vinni a Zrínyi Gimnázium új épületével kapcsolatos kérdéseket, mivel a re­formátus egyház a Zrínyi épületé­nek felújítására év elején már ka­pott 30 milliót az államtól, amit még ez évben el kellene költeniük. A munkák azonban csak akkor kez­dődhetnek meg, ha birtokba vették az épületet. Az Eszak-Magyarország megbíz­ható forrásokból arról értesült, hogy tézmény megcsonkítása - és ezzel közvetlenül megszüntetése - mel­lett kíván állást foglalni. A diákok ideutazásukkal azt szerették volna elérni, hogy a tanácsülésen töröljék ezt a napirendi pontot. Ahogy a diákok képviselőitől megtudtuk, „első menetben” a hét­ből négy főiskolai szakot érintene a megszüntetés, illetve a képzést a miskolci egyetemen folytatnák to­vább. Ez azonban végleg eldöntené a főiskolai kar sorsát. A fiatalok A és B variációt ismer­nek, az együk szerint kifutórend­szerben fejeznék be a szakok okta­tását, a másik variáció szerint telje­sen integrálnák a főiskolát az egye­tembe. Pedig ez egy gazdaságilag stabil főiskola (önálló gazdasági egység­ként működik, és nyereségesen zár­ta az évet), ezért sincs ok a meg­szüntetésre. Sokkal jobban szeret­a várost irányító pártok közül a KDNP és az MSZP között még au­gusztusban előzetes megállapodás született arról, hogy az MSZP-ffak- ció a közgyűlés soron következő ülésén azt az elképzelést fogja tá­mogatni, hogy a Zrínyit a 40-es is­kolába költöztessék. Hardonyi András, a miskolci ön- kormányzat szocialista frakciójá­nak vezetője értesülésünket nem erősítette meg, de nem is cáfolta. El­mondta, hogy a tárgyalások e kér­dés körül mar korábban megindul­tak, a megegyezés pedig napiren­den van a várost irányító koalíció pártjai között.' Ez azonban nem csak a KDNP-re és az MSZP-re vo­natkozik. nék azt, ha önálló intézménnyé vál­hatnának. A rektorral - miután a tanács­ülés zárt ajtók mögött folyt — dél­után nem találkozhattunk. De a fia­talok szerint, mikor átvette a petíci­ót, elmondta, hogy ilyen téma nem is szerepel a napirendi pontok kö­zött, senkinek eszébe nem jut meg­szüntetni a főiskolai kart. Ez téves információ. Pontosabban, vizsgál­ják a párhuzamos képzések össze­vonási lehetőségét a gazdasági kényszerek hatására. De eddig nem született semnúféle döntés ez ügy­ben, a rektori kabinet egyébként sem határozhat erről. Annak nem állnak útjába, hogy a dunaújvárosi kar önálló intézménnyé váljon. Lapzártánk idején még tartott az egyetemi tanácsülés, de lapunk későbbi számában még visszaté­rünk az eseményre. Vendégtüntetők az egyetemen Egyetemi tanácsülésre jöttek a dunaújvárosi főiskolások • NEM volt érvényteli Magyar Művészek Konzorcii nak a Hungaroton Rt. privatiz: ■iára benyújtott pályázata - mo: Ferenci Tibor, az Állami Priva riós és Vagyonkezelő Rt. tranzí °s vezérigazgató-helyettese esi tökön. ® KÖZJOGI ÉRTELEMBE miniszterelnök mozgásterét se koalíciós partner, sem saját p: nem korlátozhatja - jelentett Dörnbach Alajos, az SZDSZ Oi gos Tanácsának elnöke. • . A HALLGATÓI ÓNK MANYZATOK Országos Szövi ge(HÖKOSZ) a jövőben is függe ordekvédelmi szervezet kíván J'adni, ezért egyetlen politikai úiellett sem kötelezi el magát - atkozta Skultéty Tamás, a töm os alelhöke. • SZÁZHÁROM ÉV UTÁN is képeznek jogászokat Győrött, i gasz szak ünnepélyes tanévnyil csütörtökön tartották a városi dísztermében. •ELKELT a.salgótarj, ■ |ZETGYÁR: a fe]szalT) űlatt, lévő céget az amerikai ti , °noan lévő Salgótarjáni Feri *oys Works Kereskedelmi Kft. v Lolta meg. P ERDŐKBEN és az erdő k tóben elrendelt általános tűzgyú Hal mat a Földművelésügyi Mii .nAu,Il szeptember 23-tól feloldj: magyar máltai szé .... SZOLGALAT kezdemény t önkormányzatnál a lii fii ír'1 u assa Janos Kórház non , ne Közhasznú társassággá alakít: Mezey István negyedszázada Tegnap délután Kazincbarcikán, a vá­rosi kiállítóteremben megnyílt a tele­pülésen huszonöt éve alkotó, ötvene­dik születésnapját nem régen ünnep­lő Mezey István grafikusművész gyűj­teményes kiállítása. A jeles kulturális eseményt Király Bálint, Kazincbarcika polgármestere nyitotta meg. Ezt köve­tően Dobrik István művészettörténész méltatta a jeles alkotó pályafutását, akinek újságrajzait, illusztrációit la­punk olvasói is jól ismerik, hiszen Mezey István hosszú évek óta az Észak-Magyarország külső munkatár­sa. A grafikusművész alkotásai no­vember közepéig tekinthetők meg- Kazincbarcikán. Fotó: Farkas Maya Jutalom az anyanyelv ápolásáért Péchy Blanka-díjat kapott két borsod megyei pedagógus Budapest (ISB - PCS) - Az idén második alkalommal adták át az élőbeszéd művelését szolgáló mozgalmakban kifejtett munka elismeréseként a Péchy Blanka- díjat. A kitüntetésben - mintegy életmű­díjként - azok a pedagógusok része­sülhetnek, akik a beszédkultúrát gazdagító szakköri és versenymoz­galmak - Beszélni nehéz!, Kazinczy kiejtési, Édes Anyanyelvűnk nyelv­használati verseny - körvezetői, fel­készítői vagy szervezői tevékenysé­gükkel hosszabb időn át szolgálták az anyanyelv ügyét, ezzel is segítve az ifjúság nevelését. Ebben az esztendőben Majoros Imréné, a szikszói Szepsi Csombor Márton Gimnázium tanára az anyanyelvi nevelés terén végzett kiváló pedagógiai munkájáért kap­ta a díjat. Szép László, a miskolci Pécsi Sándor Guruló Színház Egyesület elnöke, a színház művé­szeti vezetője több mint fél évszá­zados kiemelkedően eredményes művészeti oktató, nevelő munkás­ságával vált érdemessé arra, hogy a legkiválóbbak között részesül­hessen a néhai érdemes művész születésének századik évfordulója alkalmából alapított díjban. A kitüntetést, Sz. Egyed Emma művész emlékérmét és a vele járó jutalmat Honti Mária közigazgatási államtitkár adta át szeptember 21- én a pedagógusoknak. Tizenkilenc jogszabály-módosítás Budapest (MTI) - A feketegazdaság vissza­szorítása, illetve legális irányba terelése érde­kében feladattervet fogadott el csütörtöki ülé­sén a kormány - jelentette be a kabinet ta­nácskozását követő tájékoztatón Vastagh Pál igazságügy-miniszter. A kormány döntésének eredményeként várhatóan még az idén 19 jog­szabály-módosításra lehet számítani az illegá­lisjövedelmek megfékezése ügyében. Az igazságügy-miniszter hangsúlyozta: ha­talmas a lakosság várakozása a feketegazda­ság megfékezése ügyében, ami érthető is. A becslések szerint ugyanis a legális gazdaság teljesítményének 30 százalékát is elérik már a feketegazdaságba befolyó jövedelmek. Az elfo­gadott feladatterv alapján módosítani fogják az élelmiszertörvényt a vásárlók érdekében, szigorítják az utazásszervezői, közvetítői tevé­kenységet. Az elképzelések szerint a későbbi­ekben erősítik a határőrség jogosítványait, és szakosított vámátkelőket alakítanak ki. A ka­binet vissza kívánja szorítani a készpénzfor­galmat, ezzel egyidőben preferálva a banki átutalások rendszerét. Szigorúbb ellenőrzést terveznek az illegális munkavállalók kiszűré­se érdekében, és módosítják a büntető tör­vénykönyv egyes szakaszait is. Széchenyi-évforduló Széchenyi István születésének 204. évfordu­lója alkalmából tegnap délben megkoszorúz­ták a legnagyobb magyar szobrát Miskolcon, a Városház téren. A megemlékezés és a ke­gyelet virágait helyezte el Melocco Miklós szobrászművész alkotásánál többek között Kobold Tamás, Miskolc megyei jogú város polgármestere, Szádeczki Zoltán, Miskolc jegyzője, valamint Széchenyi kései tisztelői­nek számos képviselője. Prágának fontosak a magyar kapcsolatok Budapest (MTI) - A cseh-magyar kapcsola­tok gazdasági és politikai tekintetben is inten­zíven fejlődnek, kormányaink álláspontja az euroatlanti integráció kérdéseiben azonos vágj- nagyon közel álló - jelentette ki egyebek közt budapesti sajtóértekezletén Josef Ziele- niec cseh külügyminiszter, aki csütörtökön egynapos látogatást tett hazánkban. A cseh külügyminiszter és magyar vendéglátója, Ko­vács László a látogatás végén aláírták az egy­kori csehszlovák-magyar államközi és tárca­közi megállapodások jogutódlásáról szoló jegy­zőkönyvet. Josef Zieleniec egy kérdésre vála­szolva tévesnek nevezte azt az elképzelést, hogy Prága számára korábban ne lettek volna fontosak a cseh-magyar politikai kapcsolatok. A cseh külügyminiszter elmondta, hogy ő és vendéglátója. Kovács László nemcsak saját or­száguk külügyminisztereként, de az Európa Tanács (ET), illetve az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) elnöki posztját betöltő országok képviselőjeként is ta­nácskoztak egymással. _ LAPZÁRTA • ABLAKBETÖRÉSES módszerrel dolgozó tolvajok számos személygépkocsi tulajdonosá­nak okoztak bosszúságot a tegnapi nap folya­mán. Ilyen módon vittek el egy 40 ezer forint értékű Pioneer rádiósmagnót a Testvérváro­sok útján parkoló BMW-ből, egy 20 ezret éröt az Arany János utcában álló Nissanból. Az Arany János utcában emellett egy svájci rend­számú 626-os Mazdát is feltörtek, amiből ugyan semmit nem tudtak elvinni, de a vado­natúj járműben 50 ezer forint rongálási kár keletkezett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom