Észak-Magyarország, 1995. szeptember (51. évfolyam, 206-231. szám)

1995-09-01 / 206. szám

TV PLUSZ TELEVÍZIÓS MÜSORMELLÉKLET Ára: 24,50 Ft / LI. évfolyam, 206. szám 1995. szeptember 1., péntek BORSOD - ABAUJ - ZEMPLÉN FÜGGETLEN NAPILAPJA Olcsón védik az életünket A miskolci képviselő-testület nagyra értékeli, hogy a vá­rosban ma még viszonylag nyugodtan lehet kilépni az utcára, és a köszönet mellé pénzt is ígértek. (5. oldal) Ha felépül végre a galéria... A színházi rekonstrukció ke­retében 1992-ben köttetett meg a Rákóczi-ház, az új ga­léria felújitásáról a szerző­dés. 1993-ban leállt az építés, és azóta is áll... (8. oldal) Kórházigazgatókat választottak Miskolc (EM) - Országosan elfoga­dott elv, hogy a kórházak élére az eddigi hármas vezetés helyett egy­személyi felelős vezetőt választa­nak. Miskolcon eddig nem erőltet­ték, hogy a két kórház, a Semmel­weis és a Diósgyőri élére új igazgató kerüljön, ám augusztus végén lejárt az eddigi vezetők határozott időre szóló megbízatása. Ezért tegnap a miskolci közgyűlés zárt ülésen új igazgatókat választott. Lyócsa Já­nos, a Diósgyőri Kórház eddigi igaz­gatója egyedül pályázott, megvá­lasztották- A Semmelweis Kórház igazgatója három pályázó közül Ko- leszár Lajos szocialista párti parla­menti képviselő, a kórház orvosa lett. Mindkettőjük megbízatása ha­tározatlan időre szól. Békefenntartóink a Sínai-félszigeten Budapest (MTI) - Újabb nagy kihí­vás előtt állnak a honi békefenntar­tó erők: pénteken utazik el a ma­gyar kontingens a Sínai-félszigetre, 12 hónapos szolgálatra. Mint a Honvédelmi Minisztériumban el­mondták: a 41 tagú magyar ren- dészcsoportot 15 i'endőr - közöttük a helyi sajátosságok miatt négy nő -, valamint 24 katonai rendész, egy orvos és egy összekötő tiszt alkotja. Valamennyi ükét az önkéntesség el­ve alapján választották ki. A ma­gyar rendész alegység többek között bűncselekmények kivizsgálásában, járőrözésben, kutatási feladatok­ban, forgalomirányításban és köz­úti rendőri feladatokban vesz majd részt. A kiutazó magyar alegységet pénteken ünnepélyes külsőségek között búcsúztatják a Magyar Hon­védség Művelődési Házában. BM: új helyettes államtitkár Budapest (MTI) - Lajtár József dandártábornok, a Határőrség Or­szágos Parancsnokságának gazda­sági főigazgatója lesz szeptember 15-étől a Belügyminisztérium gaz­dasági ügyekért felelős helyettes ál­lamtitkára. Az e funkciót jelenleg betöltő Thuma József az állam- kincstári szervezet vezetője lesz. Lajtár József fizetés nélküli szabad­ságra távozik a határőrség állomá­nyából, és a Belügyminisztérium­ban nem viseli katonai rendfokoza­tát. Arról azonban nem mond le. így az állami funkció későbbi megszű­nése esetén a rendfokozatot tovább viselheti. A Határőrség Országos Parancsnokságának gazdasági fő­igazgatója Linger István alezredes, a Szombathelyi Határőr Igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettese lesz. Egyre jobban van a dobálok áldozata Budapest. (MTI) - Várhatóan pén­teken elhagyhatja a kórház intenzív osztályát Katona Szilvia, az a 17 eves lány, aki augusztus első felé­ben szenvedett agysérülést vonat- dobálók áldozataként. Erről Pénzes István nyilatkozott csütörtökön. A professzor közlése szerint Katona Szilvia tudata immár'teljesen tisz­ta, a legenyhébb idegrendszeri elté­rés sem tapasztalható nála. Állapo­ta olyan sokat javult, hogy akár ha­za is mehetne, de óvatosságból még egy ideig bent tartják. A következő napokban az idegsebészeten keze­lik, ahol plasztikai műtéttel elvég­zik a sérült koponyarész pótlását. Csapolnak a nagykohóból Újból üzemel a diósgyőri kohászat nagyolvasztója, amelynek felújításához hosszas huzavona és az eredeti költ­ség alapos redukálása után augusztus 10-én kezdtek hozzá. A munkálatokra - mint azt már korábban megírtuk - 140 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott az állami költségvetésből a Diósgyőri Acélművek Ipa­ri és Kereskedelmi Kft. A felújítást az angol KSR nevű cég végezte, de a munkálatokban a diósgyőriek is részt vet­tek, hiszen ők ismerik legjobban a kohót. A nagyolvasztót a majd' három hétig tartó munka után tették alkalmas­sá a további biztonságos termelésre. Várhatóan mától már üzemszerűen termel a kohó, amelyből az első csapo­láskor húsz tonna vas és nyolc tonna salak „távozott". Az elképzelések szerint a nagykohó egy évig, vagyis 1996 októberéig üzemel majd. Különben a borsodi acélipari reorganizációs programnak megfelelően továbbra is ha­vi 250 millió forint támogatást kap a büdzséből a diósgyőri kohászat. Fotó: Kozma István Jövőre csökken az infláció Két százalékkal emelkedni fog a munkavállalói tb-járulék Budapest (MTI) - A kormány csütörtöki ülésén jóváhagyta többek között a jövő évi költség- vetés sarokszámait, az alkalma­zandó személyi jövedelemadó- táblát, és meghatározta az 1996- ban alkalmazandó havi csúszó­leértékelés mértékét. A kormányülést követően Bokros Lajos pénzügyminiszter elmondta: a kabinet határozottan állást foglalt a márciusban kezdett stabilizációs program folytatása mellett. Az első eredmények ugyanis már jelentkez­nek. Mérséklődőben van az infláció: az év első hónapjaiban a fogyasztói áremelkedés havi mértéke 4 száza­lék körül alakult, júliusban pedig az inflációs ráta már egy százalék alá került. így idén összességében 28-29 százalékos infláció várható. A kormány úgy döntött, hogy jö­vőre az államháztartás összevont hiánya nem haladhatja meg a GDP 3,9 százalékát, ami 258 milliárd fo­rintot jelent. Prioritást élvez a költ­ségvetésben az export- és beruhá­zásösztönzés, az infrastruktúra fej­lesztése, elsősorban az útépítés. Előkészítik például az M3-as autó­pálya továbbépítését. A prioritási listán helyet kapott a közoktatás fejlesztése is. A kormány a Pénzügyminisztéri­um által javasolt személyijövede­lemadó-táblát fogadta el. A legfonto­sabb változás, hogy megszűnik a nullakulcsos sáv, és 150 ezer forin­tos éves jövedelemig 20 százalékos adót kell fizetni. Ezen felül a tábla változatlan marad. A bérből és fize­tésből élők számára a megnöveke­dett terheket adójóváírással ellenté­telezik. A kompenzáció elsősorban az alacsony jövedelműek számára előnyös, a magasabb jövedelműek­nél csak részben fedezi a többletadó- kiadást.. A számítások szerint évi 350-380 ezer forint feletti jövedelem esetén állhat elő ez a helyzet. Kettő százalékkal (10-ról 12-re) emelkedik jövőre a kormány javas­lata alapján a munkavállalók által fizetendő társadalombiztosítási já­rulék. A kormány viszont azt terve­zi, hogy januártól 2 százalékkal, majd júliustól újabb 2 százalékkai csökken a munkaadók által fizetett tb-járulék. Az idén mintegy 8-9 szá­zalékos mértékű reálbércsökkenés alakult ki, és ez a tendencia jövőre is folytatódik, bár a visszaesés mér­téke nem lesz ilyen drasztikus. A havi csúszóleértékelés jövőre 1,2 százalék lesz, így az ez évi 28-29 százalékos inflációval szemben jö­vőre a fogyasztói árak 19-20 száza­lékkal emelkednek. Díjkiosztás az ember(ek)ért Az Emberért és Miskolcért Alapít­vány kezdeményezésére ötödik al­kalommal koszorúzlák meg a mis­kolci Szent Anna templom előtti emlékművet, amelyet az 1878. évi árvíz emlékére állítottak. Az ün­nepségen Dobrossy István (képün­kön balról), a Megyei Levéltár igaz­gatója beszélt az egykori árvízről, ami a város épületeinek közel felét megrongálta. Kobold Tamás, a vá­ros polgármestere (fotónkon jobbra), az Új Bányamécs Baráti Kör, a Mozgáskorlátozottak Egye­sülete és Az Emberért és Miskolcért Alapítvány koszorúja került tegnap az emlékműre. Az ünnepi megem­lékezés után az alapítvány által meghirdetett pályázat díjait adták át a Kós-házban. Fotó: Dobos Klára KOMMENTÁR Jő szerencsét! IlLÉSY SÁNDOR Talán jelzés értékű az a gesztus, hogy az idei bányásznapon a létszámában alapo­san megcsappant bányásztársadalmat a tavalyihoz hasonlóan, a tervek szerint is­mét a miniszterelnök köszönti. Ezúttal Miskolcon, az egyetemen, ahol még ké­peznek bányászati szakembereket, bár egyre kisebb számban, jelzés értékű ez azért, mert a kormány - vélhetően - még odafigyel a föld alatt és a felszínen dolgo­zókra, persze tudva azt, hogy a bányásza­ti recesszió tovább tart, a magyar bányák vegetálása úgyszintén. Igaz, az elmúlt években beavatkozott a kormányzat a vál­ságban lévő ágazat sorsának alakulásába. Összevontak aknákat erőművekkel, s több százmillió forintot kaptak a további mű­ködésre azok az aknák, amelyek nem lép­tek, nem léphettek frigyre a hőerőművek­kel. No, persze azt se feledjük, hogy a bá­nyászszakszervezet vezetője a parlament­ben lobbyzik a bányászatért... Ebben az iparágban a fénykorban csak Borsodban 16-18 ezren dolgoztak. Ma az ország összes szénbányájában alig töb­ben. Évekkel ezelőtt a lakosság szénfo­gyasztása valamivel több mint ötmillió tonna volt, ma kevesebb, mint a fele. A mostanit megelőző kormány 1993-ban határozott a borsodi szénmedence jövő­jéről, s ebből már akkor egyértelműsíteni lehetett: az itteni üzemek közül csak Lyu- kóbányának yan, lehet jövője. Éspedig úgy, ha integrálódik a berentei erőműhöz. Ez megtörtént. Ésszerű lépés volt, a bánya szenét ugyanis többségében az erőmű használja. Ezzel a döntéssel vált valóra: hosszú távon, de legalábbis az ezredfor­dulót követő három-négy évig működőké­pes lehet Lyukó. És ami igen lényeges: megmaradhattak a munkahelyek. Az in­tegráció óta eltelt időszak bebizonyította, hogy a bányaüzem és a szénosztályozó jól járt a házassággal, és viszonylag azok a bányák is - Putnok, Vadna, Feketevölgy -, amelyeknek szenét a hőerőmű átvette. Keserédes az idei bányásznap (is). Hűség- jutalom természetesen jut az embereknek, vélhetően kitüntetés is kerül, maradékta­lan örömre viszont nincs ok. Fejlesztések­re nincs pénz, új, felszín alatti bányanyi­tásokra különösen nincs. Itt, Borsodban, csakis a privatizáció jelenthetné a jövőt, az, ha jelentkezne olyan szakmai, pénz­ügyi befektető, aki milliárdokat invesztál­na a hőerőműbe, s ezáltal természetesen a bányászatba. Kérdés, lesz-e ilyen?Min­denesetre az iparág nyitott. Jó szerencsét! - a jövőhöz. Mától: Miskolc Rali A hét végén tartják meg az országos bajnok­ság ötödik futamát, a Wynn's Miskolc Ralit. A nagy érdeklődéssel várt esemény ma 16 órá­tól a népkerti salakpályán körversennyel kez­dődik. Képünk a tavalyi rajton készült. Fotó: Farkas Maya I

Next

/
Oldalképek
Tartalom