Észak-Magyarország, 1995. augusztus (51. évfolyam, 179-205. szám)

1995-08-29 / 203. szám

8 M Itt-Hon 1995. Augusztus 29., Kedd MISKOLCI PORTRÉ Perecesi patrióta Miskolc (ÉM - NJ) - Az utóbbi tíz-ti­zenöt évben hihetetlenül sokat talpalt Párkányi Zsolt Perecesért, a nagy múl­tú bányásztelepülésen élők életkörül­ményeinek javításáért. Többéves mun­kája fekszik a gáz, a telefon bevezeté­sében, a lehetséges kedvezmények ki­járásában, s ez még egyáltalán nem minden. Ötven évvel ezelőtt született Alsó- zsolcán, ott járt általános iskolába is, ám tervei hamar a városba szólították, illetve Perecesre, ahol 1959-ben vá­jártanuló lett. Ezt a miskolci bánya­ipari technikum elvégzése követte. így került műszaki beosztásba Erenyőbá- nyán. Majd kilenc évet töltött az Észak-magyarországi Kőbánya Válla­lat tarcali üzemében bányaművelési és robbantásvezetőként. Ez utóbbi képes­ségeit kamatoztathatta a vízlépcsőépí­tés munkálatai során, aztán pedig ha­zakerült Perecesre. Beruházási előadó az Áfornál, illetve létesítményi veze­tő. Ám azt utak gyakran visszafelé is vezetnek (nem hátrafelé), és megint a bánya következett: a Borsodi Tanbá­nya, ahol emlékezetes időszakot töltött. Párkányi Zsolt már a harmadik cik­lusban képviseli a perecesieket a vá­rosházán. Egyet a tanácsi időkben, egyet a rendszerváltozás után, és most az újabb választásokon ismét rá adták a legtöbben a voksukat. A felelősség nagy, ma jól megfelel­ni a sokféle igénynek nagyon nehéz. Aki ezt szívén viseli, nem is számolhat szabadidővel. Pedig a család két ABC jellegű üzletben igyekszik helytállni, ellátni a perecesi terület lakóit élel­miszerekkel. S ebből a családfő sem húzhatja ki magát. Lánya pedagógus, férjnél van, fia végzős egyetemi hall­gató a Miskolci Egyetemen, ahol mé- résautomatizlálást tanul. Ha már szó volt a szabadidőről, a perecesi patrióta megjegyzi, amikor megteheti, a Tiszára, a Sajóra megy halászni, illetve horgászni. Majdnem elfelejtett arcok Bíró István Miskolc (ÉM) - Az ismert szlogen szerint, akit elfelej­tenek, vagy már nem emlé­keznek rá, valahol meghal egy kicsit... Ez szerencsére nem vonatkozik Komlóssy Terire, a Miskolci Nemzeti Színház volt prima­donnájára. Az operetteket ked­velő miskolci színházbarátok és színházba járók sokezres tábo­rával együtt nosztalgiázzunk egy kicsit; hiszen az utóbbi években nemigen kényeztetik el őket, ami a műfajt illeti... • Bizony, a hatvanas években színházunk repertoárján 4-5 zenés színpadi mű is szerepelt, ezekből 2-3 nagyoperett volt. így nem csodálkozom azon, hogy a miskolci publikumot kissé lenéző hangsúllyal „operetteken felnőtt” közönség­nek nevezik. Úgy érzem, ra­gaszkodásuk nemcsak a műfaj­nak, hanem a színészeknek is szólt. □ Úgy tudom, beugróként került Miskolcra és állandó tag­ként maradt itt. 9 Igen, 1951-ben a Fővárosi Operettszínházban játszottuk Miljutyin operettjét, a Havasi kürtöt. A darabban én a fősze­repet, Vaszilinát alakítottam. Miskolcon is ugyanezt a dara­bot adták, a megbetegedett pri­madonna helyett kellett vala­kinek beugrani. Az akkori igaz­gató, Bozóky István megkeres­te telefonon Gáspár Margitot, a Fővárosi Operettszínház igaz­gatóját és segítségét kérte. Ő engem ajánlott. Nem kis izga­lommal jöttem le, hiszen a kö­zönség Nádassy Annát várta, erre megjelenek én, eleinte kí­nos csönd, súgás-búgás a né­zőtéren: ki lehet ez az ismeret­len arc... és a belépőm után be­jött a taps! Szerettem a beug­rásokat. Ez adottság kérdése, igen nagy fizikai és lelki meg­terhelést, koncentrációt igé­nyel. Segíteni a színházon, ha bajban van, tudni azt, hogy biz­ton számíthatnak rám - fel­emelő érzés. A beugrásokból a későbbiek során is bőven volt részem... □ Ezután került sor a szerződ­tetésére? • Igen, 1954-ben, a Csárdáski­rálynő Szilviájával mutatkoz­tam be, már mint a színház tagja. Elsősorban operai szere­pekre szerződtettek le, de ebből csupán a Pillangókisasszony Cso-csoszánja és a Bajazzók Neddája valósult meg. Viszont kárpótolt az operettirodalom gyöngyszemeiben játszott vala­mennyi szerepem. □ Ezeket felsorolni is nehéz... 9 A közönség valószínűleg még emlékszik a Zeng az erdőre, Le­ányvásárra, Mosoly országára, Cigánybáróra, Víg özvegyre, Cirkuszhercegnőre, Sybillre, Denevérre, Marica grófilőre és a kevésbé ismertekre, mint a Havasi szerelem, Krisztina kis­asszony, Koldusdiák, Föredi ko­médiások... □ Bizonyára nosztalgiával gon­dol partnereire is... • A bonvivánok közül a kedves Simor Ottóra, Szabady József­re, Makay Sándorra, Kende- ressy Zoltánra és Szili Jánosra. Ő sajnos már nincs közöttünk. De íegkedvesebb partnerem úgy a színpadon, mint a ma­gánéletben féljem, Fehér Tibor volt, mindenki Fehér Pufija, hi­szen városszerte így ismerték őt. Sajnos, már 6 éve, hogy el­vesztettem. □ Primadonna és buffókomikus házassága nem megszokott... 9 Igen, de nagyon szép volt. Veronika lányunk születéséről az egész város tudott, akkortájt a helyi lapban volt egy állandó rovat, az ötperces telefon, avagy a Gólya-gólya-gilice... fér­jem boldogan tudatta és osztot­ta meg örömét a publikummal, az újságolvasókkal. Veronika azóta Budapesten elvégezte a Zeneakadémiát, harmonikus házasságban él, két tündéri unokával büszkélkedhetek. Kell-e ettől nagyobb boldogság? □ Hogy telnek nyugdíjas napjai? • Már 25 éve nem vagyok szín­padon, utolsó szerepem a Má­ria főhadnagy Antóniája volt, ezzel búcsúztam a kedves kö­zönségtől, akinek szeretete so­kat segített a pályámon. □ Csak a színpadtól búcsúzott, hiszen városunkban és me­gyénkben gyakran találkozhat­tunk önnel, tehát tovább dol­gozott... 9 A színi pályát saját kérésem­re hagytam abba, de szerettem volna tapasztalataimat tovább­adni, a szívemhez igen közelál­ló amatőr,zenei nevelés ügyét gondozni. így kerültem a Rónai Sándor Megyei Művelődési Központba munkatársnak. Fel­adataim jelentős részét képez­te a megyei és városi kórusver­senyek, kórustalálkozók, zenei továbbképző tanfolyamok meg­szervezése. Gyerekek honi rajzasztala A család Zöld Ágika, hatéves miskolci kislány munkája AZ ÉSZAK MAGYARORSZÁG MISKOLCI MELLÉKLETE •1995. augusztus 29. • III. évf. 35. szám Közlekedési ismeretek felújítása Miskolc (ÉM - NJ) - Magyar- országon az úgynevezett úrve­zetők számára nem kötelező a közlekedési ismeretek folyama­tos megújítása, karbantartása, de nem ritkán háttérbe szorul ez a kisebb szállítási cégek hi­vatásos pilótáinak körében is. Az a teljesítménycentrikus vi­lág, amelyben élünk, ezernyi más fontosabbnak tartott ten­nivalót helyez a közlekedés biz­tonsága elé. Ennek következményeivel aztán találkozunk is az utakon. Gyakran fel is merülhet ben­nünk a kérdés, hogy az elsőbb­séget nem tisztelő, a kanyaro­dásnál szabálytalankodó mikor és hol szerezhette jogosítvá­nyát. De tegyük szívünkre a kezünket, vajon mi utána né­zünk-e annak, mi változott a forgalom szabályozása körül túl azon, amit a televízióból, a rá­dióból, vagy az újságokból tu­dunk meg esetleg éppen vélet­lenül. Vajon hányunkban me­rül fel a gondolat, hogy jó len­ne alaposan áttekinteni vala­mikor megszerzett tudásunkat, átismételni azt, ami nélkülöz­hetetlenül fontos. Vagy egy kri­tikus forgalmi helyzetben haj- lunk-e arra, hogy szakemberrel elemezzük, magunk voltunk a szabálytalanok, vagy éppen mások. Egyeztetve a Megyei Bal­esetmegelőzési Bizottsággal tervezett programját ezekre az ismereti fehér foltokra építi az egyik miskolci gépjárműokta­tó Bt. Varga Gyula és Lassú László arra adták a fejüket, hogy szeptember 9-től minden hónap második szombatján 8-12 óráig ingyenes szabályis­mereti órákat adnak az érdek­lődők számára, illetve készen állnak arra, hogy baleseti elem­zéseket folytassanak a hozzá­Fotó: Farkas Maya juk forduló autósok, motorosok, teherkocsi-vezetők aktív rész­vételével. Az ismeretek felújí­tására szerintük azért van szükség, mert az utóbbi időben erősen beszűkültek az oktatás tárgyi, anyagi feltételei és csak igen kevesen veszik a fáradsá­got, hogy errodálódó, fogyó köz­lekedési ismereteiket szembe­sítsék a ma megkövetelhető kö­telező KRESZ-anyaggal. Ezért azt szeretnék, hogy amíg ők szabad idejüket áldozzák a bal­esetek csökkentése érdekében a várható hallgatóságra, a vá­rosból, vagy a város környéké­ről sokan hasonlóan járnának el és felkeresnék őket a Győri kapu 149. szám alatti irodájuk­ban (Kerek nap ABC épülete). Tervek között szerepel, hogy a beszélgetés, a kölcsönös isme­retátadás után ki-ki tesztet töl­tene ki, hogy értékelhesse ma­gát, hol is tart. Mi is műveljük a kertjeinket Ismét aktuális beszélni a parlagfű pollenjéről (5. oldal) _A TARTALOMBÓL Iskolakorszerűsítés Már a nyár közepén megkezdődött a kisgyőri iskola termeinek felújítása, az intézmény fűtésének korszerűsítése, egy önálló vizesblokk létesítése. A he­lyi vállalkozók, az önkormányzat mű­szaki csoportja jól előkészítette a mun­kákat, és csak így válhat valóra a za­vartalan tanévkezdés szeptember ele­jén, tudtuk meg a polgármestretől, Ko­vács Károlytól. Ottjártunk alkalmával azt láttuk, hogy megújulnak a majd hetvenéves iskola belső falai, az abla­kokat, ajtókat megszabadították a nyolc-tíz rétegű repedezett festéktől. A felújításban résztvevők elmondták, a kisgyőri gyerekek kíméletesen koptat­ják az alma matert, ám a mostani fel­újításokra már múlhatatlanul szükség volt. (2. oldal) Táborzárások után Minden évben megrendezték a vasuta­sok gyermektáborát Szentiéleken, és ez így volt az idei nyáron is. Jöttek a tanulók az ország legtávolabbi csücs­kéből éppúgy, mint Miskolcról, vagy Ernődről. Most is, mint máskor, igaz barátságok szövődtek a kimerítő túrák során, melyek zárása valamennyi eset­ben egy remek vacsora volt. Felejthe­tetlen bográcsgulyás-kanalazások, pa- lacsintaevő-versenyek is részei voltak az idei nyári tábor élményekben rend­kívül gazdag programjának. (2. oldal) Gépi adatszolgáltatás A város könyvtárai az elmúlt évek so­rán kénytelenek voltak szembenézni a valósággal, hogy a támogatásukra for­dítható összegek fokozatosan beszűkül­tek. Ez azonban nem jelentette min­den estben a visszalépés kényszerét, sőt ez idő alatt számítógépes adatszol- gálatásra is berendezkedtek, újabb és újabb támogatókra találtak. (3. oldal) 4 Nem kötelező a jogosítvánnyal szerzett tudás karbantartása

Next

/
Oldalképek
Tartalom