Észak-Magyarország, 1995. július (51. évfolyam, 153-178. szám)

1995-07-01 / 153. szám

/ Pásztorbúcsú — saját kérésre A hívők és nem hívők által jól ismert Kovács Endre segéd­püspök elhagyja a várost. Sa­ját kérésére helyezik át, de nem szakad el teljesen Mis- kolctól. (6. oldal) ARAI’.! ZEMPLÉN FÜGGETLEN NAPILAPJA ÉM-hétvége Heti mellékletünkben riport, interjú, tudósítás, irodalmi összeállítás, rejtvény, hétvégi programajánlat és heti ese- ményöszefoglaló olvasható. (9-16. oldal) Próbajáték után holland szerződés Kalandos napok állnak egy ; tehetséges labdarúgó: Mogyo­ródi Gábor mögött és előtt, j Még nincs 15 éves, ám már j egy kétéves holland szerző­dés van a zsebében. (7. oldal) LI. évfolyam, 153. szám 1995. július 1., szombat Ara: 21,90 Ft / rMAGMRORSZAG Nyugdíj: döntés a 4 százalékról Budapest (MTI) - Az Országgyű­lés tegnapi ülésén 273 igen, 3 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta a nyugdíjak szeptemberi 4 százalékos emeléséről szóló javaslatot. Szabó György népjóléti miniszter össze­foglalójában elmondta: a törvényja­vaslat beterjesztésétől eltelt egy hó­nap is a kormányzat számításait bi­zonyította, vagyis az idei nettó bér- növekedés 15 százalék körül alakul. Ezért nem kerülhet sor az ellenzék által javasolt 5, illetve 6 százalékos nyugdíjemelésre. A miniszter utalt arra is, hogy a nyugdíjjelegű támo­gatások visszamenőleges emelésé­nek terhét a költségvetés nem tudta vállalni. Letette esküjét az új miniszter Budapest (MTI) - Az Országgyű­lés pénteki - a nyári szünet előtti utolsó - ülésén Dunai Imre, az ipari és kereskedelmi tárca új vezetője le­tette hivatali esküjét. Dunai Imre 1939. május 4-én szüle­tett Budapesten. A Közgazdaságtu­dományi Egyetem elvégzését köve­tően a külkereskedelemben kezdett dolgozni. A Külkereskedelmi Mi­nisztériumban 1969-ben főosztály­vezető-helyettes lett, 1980 és 1985 között főosztályvezető volt, majd 1985 áprilisában külkereskedelmi miniszterhelyettessé nevezték ki. 1988. április 1-jén - minisztériumi átszervezés következtében - keres­kedelmi miniszterhelyettes lett, majd egy év múlva már a Németh- kormány kereskedelmi minisztériu­mi államtitkáraként dolgozott, 1990 májusáig. Ezután 1994-ig az Országos Kereskedelmi és Hitel­bank Rt. (Kereskedelmi Bank Rt.) vezérigazgató-helyettese volt. 1994. július 16-tól a Horn-kormányban az Ipari és Kereskedelmi Minisztéri­um közigazgatási államtitkára. 1968-tól tagja volt az MSZMP-nek. 1983-ban állami díjjal tüntették ki. Nős, két felnőttkorú gyermeke van. Tarthatatlan a záhonyi helyzet Záhony (MTI) - A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete azonhali in­tézkedést követel a vám- és határ­őrizeti szervektől a záhonyi határ­átkelőnél kialakult állapotok nor­malizálása érdekében. Az egyesület képviselői pénteken elmondták, hogy a várakozási idő már megha­ladja a három napot is, és a magyar kamionosok tapasztalata szerint a határ innenső oldalán sem tesznek meg mindent a helyzet javítása ér­dekében. Az elviselhetetlenül hosz- szú várakozás miatt jelentős bevé­teltől esnek el a fuvarozók. A há­romnapos várakozás miatt pihenni sem tudnak, ami a közlekedés biz­tonságát és a gépkocsivezetők életét veszélyezteti. Jelenleg 300 kamion várakozik, és a magyar vámosok óránként 15 kamion átengedését tudják vállalni. Az orvos tiltakozik, a beteg fizet Hétfőtől már az új tarifa szerint dolgoznak a fogorvosok •v ­Hivatalosan 1-jétől, gyakorlatilag 3-ától fizetnünk kell a fogászaton. Pénz nélkül ne induljunk el Miskolc (ÉM - MSZ) - Tegnap megszületett a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozatá­nak Elnöksége ajánlása a fogor­vosi díjtételekről. Az egyes ren­delők ettől eltérhetnek, feltéve, ha a különbözeiét valaki fizeti. Mint ismert, július 1-jétől, gyakor­latilag 3-ától, fizetnünk kell a fogor­vosi ellátásért. Szabó István, a Ma­gyar Orvosi Kamara megyei elnöke e°y tegnapi sajtótájékoztatón ezzel kapcsolatban elmondta: nem az új­ságírók a hibásak, hogy sokféle adat nyilvánosságot kapott ezzel és a ter­vezett kórházbezárásokkal kapcso­latban. Nincs másról szó, mint dur­vaságról, kapkodásról, hiteltelen emberek megnyilatkozásáról. Vala­mit tenni kellett a fogászat terén, de nem így: a megyei orvosi kamara is csak tegnap kapta meg a végleges árajánlatot a fogorvosi ellátásokról. A kamara elítéli a hasonló módsze­reket, tiltakozik - fogalmazta meg Szabó doktor. Azt már Oláh Géza, a megyei or­vosi kamara alelnöke, a fogorvosi tagozat elnöke fogalmazta meg, hogy hétfőtől az önkormányzati ve­zetők (polgármesterek) vezénylik a fogorvosi ellátást. Tehát: ha ők azt mondják, hogy a város, a falu kifize­ti az ajánlott árak és a fizetendő árak közti különbséget, az az ő dol­guk. Ami tény: hétfőn reggel min­den rendelőben ott lesznek a tájé­koztató táblázatok, melyik önkor­mányzat milyen bevételhez akar jutni a fogászat által. Ugyanis az új tarifák nem a fogorvosoknak adnak több pénzt, hanem az önkormány­zatoknak, amelyek ebből fedezik az ellátást. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár júliusban még állja a már megkezdett fogászati kezelések költségét, ám ez - Szabó doktor sze­rint - meglehetősen törékenynek látszik. Megkezdett fogászati keze­lésnek minősül az a fogpótlás, amelynek a költségeit június 30-áig csekkel igazolhatóan befizette a pá­ciens. Bizonyos rétegek (nyugdíjas- korúak, katonák, diákok 18 éves ko­rig stb.) továbbra is csak a technikai költséget fizetik meg. A miskolci Semmelweis Kórház fogászata „alámegy’ az ajánlott áraknak, a Diósgyőri pedig - ígér­ték - hozzá igazodik. Mindenesetre: a fogorvos (a sürgősséget kivéve) csak akkor vegyen el pénzt, ha erre utasítást kapott, mi betegek pedig vigyünk magunkkal jó pár ezrest, ha hétfőn fogászattal kezdjük a na­pot - tanácsolta Oláh Géza. (Az árakat a 3. oldalon közöljük.) Most nem változik a családi pótlék Alkotmánybíróság: több ponton is semmis a „Bokros-csomag" Budapest (ISB - HM) - Az Alkot­mánybíróság több ponton az alaptörvénnyel ellentétesnek minősítette a gazdasági stabili­zációs törvényt, az úgynevezett „Bokros-csomagot”. Azokat az indítványokat viszont, amelyek a törvény teljes egészében való megsemmisítését kérték, a tes­tület elutasította. Továbbra is jár a gyes, a gyed, a csa­ládi pótlék, a várandósági pótlék és a terhességi segély, azaz mától nem lépnek hatályba a stabilizációs tör­vénycsomagnak az ezen jogosultsá­gokat eltörlő, illetőleg feltételhez kötő részei. Az Alkotmánybíróság tegnap kihirdetett határozatában kifogásolta, hogy' az anyasági és gyermekellátási támogatási for­máknak a „Bokros-csomagban” meghatározott azonnali bevezetése sérti a szerzett jogok által nyújtott jogbiztonság elvét. Időt kell hagyni — így az indoklás — a családoknak arra, hogy a megszorító intézkedé­sekre felkészüljenek. A testület ugyanakkor megállapította, hogy nincs alkotmányos akadálya an­nak, hogy az állampolgári jogon járó szociális ellátásokat rászorultság szerint járó juttatásokká alakítsa át az Országgyűlés. Az idő rövidsége miatt most csak formai okból ítélték alkotmányellenesnek ezeket a ren­delkezéseket, a testület ősszel tar­talmi vizsgálatnak is aláveti őket. Alkotmányellenes annak a ren­delkezésnek az 1995. július 1-jei ha­tályba léptetése is, amely szerint a munkavállaló betegsége esetén csak a keresőképtelenség huszadik napját követően jogosult táppénzre. Az addig terjedő időre a munkáltató által fizetett betegszabadság jár, de az első öt napra a dolgozó semmi­lyen díjazást nem kap. Ezt az új szabályt az Alkotmánybíróság meg­semmisítette, és indoklásában kifej­tette, hogy a tb-terhek részbeni munkáltatóra, illetve dolgozóra há­rítása önmagában nem alkotmány- ellenes, az azonban alkotmányos követelmény, hogy' a kockázatáthá­rítás terheiről az érintettek időben értesüljenek, azzal számolva időben felkészülhessenek. A szerzői honoráriumok, és más szellemi alkotások után továbbra sem kell 44 százalékos társadalom­biztosításijárulekot fizetni, mert ez nem vont volna maga után ellen­szolgáltatást, ellátást, így alkot­mányellenes. Az alkotmánybírák továbbá hátrányos megkülönbözte­tésnek ítélték azt a passzust is, amely a kiegészítő tevékenységet végző vállalkozókat terhelő baleseti járulékot - az ellenszolgáltatás szinten tartása mellett - több mint háromszorosára kívánta felemelni. Az Alkotmánybíróságnak a sze­mélyi szám használatáról hozott ko­rábbi, még 1991-ből származó hatá­rozata 1995. december 31-ig engedi használni ezt a személyazonosító je­let. A stabilizációs törvény megpró­bálta ezt a dátumot négy évvel ki­tolni, sőt, a felhasználásra jogosul­tak körét kibővíteni. A testület ha­tározatában hangsúlyozta, hogy a gazdasági egyensúlyi helyzet javítá­sa nem elegendő indok a személyi szám fenntartásához, az alkot­mányellenes állapot meghosszabb­ításához, ezért ezt a szabályt is megsemmisítette. A testület a legfontosabb, legszé­lesebb társadalmi rétegeket érintő kérdésekről határozott most, a tör­vénycsomag tüzetesebb vizsgálatá­ra szeptemberben visszatér. KOMMENTÁR Tanulságos eset Csörnök Mariann Fokozott figyelem kísérte az Alkotmány- bíróság tiszteletre méltóan gyors munká­ját, kiváltképp a pénteken kihirdetett dön­tést. Nem csoda, hiszen a Bokros-csomag volt a tét - kinek-kinek a saját szempont­ja szerint. A kormányoldal képviselői a ki­fogásokat soroló keresetek elutasítását; a kifogásolók pedig azok elfogadását - és ezáltal éppen a csomag elutasítását várták. A döntést ismerjük: a családokat közvet­lenül érintő támogatási formák azonnali átalakítását a testület elvetette - egyelőre marad régi formájában a családi pótlék, maradnak az anyáknak járó különféle jut­tatások is. Hasonlóképpen marad a táp­pénz is (a csomag a betegség első húsz napjára a munkáltatóra hárította ennek ter­hét úgy, hogy a dolgozó öt napra semmi­lyen juttatást nem kap); és nem fogadta el az Alkotmánybíróság a személyi számok további négyévi használatának tervét sem. Végül pedig: továbbra sem kell tébéjáru- lékot fizetni a honoráriumok után. Nem hiszem, hogy különös meglepetést okozott volna a magas testület „ítélethir­detése". Az „elszállni" készülő költségve­tési hiány megfékezése gyors intézkedé­seket követelt - a gyorsaság azonban itt- ott nyilvánvaló kapkodáshoz, megfonto- latlansághoz vezetett. Az Alkotmánybíró­ság döntése kétségtelenül a kezdettől bí­rálókat, óvatosságra intőket igazolja, és az aggályos paragrafusok fölött könnyedén átsiklókat minősíti. A legnagyobb vesztes maga a kormány. A csomag hihetetlen mértékű viharokat vál­tott ki a társadalom minden rétegéből - leginkább éppen azok az elképzelések, amelyek törvényerejét most semmissé nyilvánították. Ergo: nincsenek meg a ter­vezett milliárdok, de ott van az agyakban, a lelkekben a tudat: az Alkotmánybíróság a kormánnyal szemben védte meg a la­kosságot. Amely tudat persze hamis, hi­szen a döntés éppen úgy védi a kormányt is - az alkotmánysértéstől. Afelől pedig semmi kétségünk ne legyen, hogy a pénz­ügyminiszter (nem gonoszsága okán, ha­nem mert ez a dolga) perceken belül elő­áll az újabb javaslatokkal: hogyan lehet alkotmányos módon beszedni a milliár- dokat. Hogy az újabb csomag barátságosabb lesz-e az egyének számára - az majd csak később derül ki. Talán befolyásolhatja ezt az is, hogy ki-ki mennyire fontolja meg a mostani eset tanulságait. Ombudsmanok Budapest (MTI) - Az Országgyűlés titkos szavazással Gönczöl Katalint - 274 igen és 27 nem szavazattal - az állampolgári jogok or­szággyűlési biztosának, Polt Pétert - 284 igen és 20 nem szavazattal - az állampolgári jogok országgyűlési biztosa általános helyettesének, Majtényi Lászlót — 285 igen és 19 nem szava­zattal - adatvédelmi biztosnak, Kaltenbach Jenőt - 293 igen és 13 nem szavazattal - a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok or­szággyűlési biztosának megválasztotta. Az ombudsmanok letették esküjüket. Gönczöl Katalin egyébként már kapott egy' segélykérő levelet. Valószínűleg elsőként egy salgótarjáni lakóközösség fordult hozzá. Eddig ugyanis a síküveggyár saját kazánjáról fűtötte lakásai­kat, gazdasági gondjai miatt azonban nem fi­zetett többi közt a gázszolgáltatónak sem. így a lakók fizetési sürgetést kaptak, miközben ők egyetlen fillérrel sem maradtak adósak. A gyár . és a lakóközösség közti jogviszony a gáz- szolgáltatót nem érdekli, leállította a meleg­vízszolgáltatást, és lehet, ősszel fűtés sem lesz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom